Budapesti Honismereti Társaság
1043 Budapest, Berda József u. 48.
Tel/Fax: 370-0652
E-mail: info@bpht.hu
Hírek
Budapesti Honismereti Társaság
Közgyűjtemények
Civil szervezetek
Városunk újság
Budapesti Históriák
Pályázati lehetőségek
Kapcsolódó oldalak
Bibliográfia
Fórum
Támogatóink


Portálunk a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma, valamint Budapest Főváros Közgyűlése Civil Szervezetek és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága támogatásával valósult meg.
Pályázati lehetõségek

Helytörténettel, honismerettel foglalkozó és a Fõvárosi Bíróságnál bejegyzett budapesti civil szervezetek számára rendszeresen ismétlõdõ fõvárosi és országos szintû pályázati lehetõségek (mûködési költségekre, rendezvényekre, kiadványokra...) ajánlása az utolsó beadási határidõk megadásával.

Nemzeti Együttműködési Alap - www.bgazrt.hu Leadási határidõ: 2019.03.31

Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.
Pályázat kiírás kódja:
NEA-19-EG
Pályázati kiírás kategóriáinak kódjai:
NEA-KK-19-EG, NEA-MA-19-EG, NEA-NO-19-EG, NEA-TF-19-EG, NEA-UN-19-EG
Meghirdetés dátuma: 2019. január 16.
Pályázat benyújtási időszak (kollégiumonként eltérően jelen kiírás 4. pontja szerint): 2019. február 25. - 2019. március 31.


MOL - https://opo.molalapitvany.hu Leadási határidõ: 2018.12.15

Helyi Érték Program

Pályázóknak / Helyi Közösségek
A helyi közösség a társadalmi összefogás és a szolidaritás megnyilvánulásának terepe. Sokszínű tevékenységének támogatását fontosnak tartjuk. Helyi Érték Programunk támogatására azok a civil szervezetek pályázhatnak, amelyek a helyi közösségeket erősítik és egy településen vagy egy városrészben élő emberek életét, közösséggé válását, identitásának megerősödését segítik.

Helyi Érték Program
A Helyi Érték Program célja helyi civil szervezetek, kezdeményezések támogatása, amelyek a helyben élő emberek életét, közösséggé válását, identitásának megerősödését segítik, és helyi problémákra keresnek helyben adható válaszokat.
A „helyi civil szervezet” jellemzően kistérségben, egy kisebb településen vagy nagyobb települések városrészeiben működik. A helyi közösség összefogásának alapja a közös identitás és közös érdek. A helyi közösség még áttekinthető emberi kapcsolatokból áll és homogén érdekközösséget tud alkotni. A helyi közösséget több generáció alkotja.
2018-ban első alkalommal hirdetjük meg a felhívást az alábbi feltételekkel:
Pályázatot egyesületek, alapítványok nyújthatnak be a felhívás mellékletében meghatározott településekről és pályázati körzetekből.
Egy pályázó szervezet egy projekthez igényelhet támogatást.
Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek
- helyi lakosokat, egy településen vagy lakókörzetben, kistérségben élőket/ tartózkodókat segítenek/ fognak össze /szolgálnak,
- helyben született kezdeményezések, ill. helyi igényeket elégítenek ki.

Pályázati kategóriák:
A. Jövő generációja
Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek segítik a fiatalok bevonását a közösségekbe, jövőképük formálását és társadalmi felelősségvállalásuk erősítését. Fejlesztik kreativitásukat, új tanulási modellekkel ismertetik meg őket. Elősegítik szemléletformálásukat pl. hátrányos helyzetűek vagy fogyatékkal élők megismerésével, környezettudatosságuk erősítésével és hozzájárulnak a generációk közötti párbeszédhez, valamint az intergenerációs segítségnyújtáshoz.

B. Kultúra
Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek a helyi közösség identitásának kialakítására, megerősítésére szerveznek, kezdeményeznek kulturális, szabadidős, közösségfejlesztő programokat, ápolják a helyi hagyományokat, szomszédsági ünnepeket szerveznek. Eseményeken keresztül be tudják mutatni közösségük értékeit mások számára.

C. Környezetvédelem, fenntarthatóság
Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek segítenek a helyi közösségeknek szebb, élhetőbb és zöldebb környezet kialakításában és fenntartásában, a környezettudatos szemlélet elsajátításában, város-vidék együttműködés erősítésében.

D. Társadalom
Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek segítenek a hátrányos helyzetűekre, fogyatékkal élőkre, nagycsaládosokra, idősebb generációkra értékként és erőforrásként tekinteni és elősegítik társadalmi integrációjukat, a társadalmi párbeszédet.
Előnyben részesülnek továbbá azok a pályázatok, amelyekben érvényesül az alábbi szempontok valamelyike:
- Társadalmi innováció
- Önkéntesség
- Fenntarthatóság
A pályázaton támogatás igényelhető a tervezett programmal kapcsolatban felmerülő alábbi költségtípusokra:
- dologi kiadások (anyag és eszközköltség)
- szolgáltatási költségek (szállítás, étkezés, terembér, kommunikáció)
- személyi költségek (projektfelelős vagy önkéntes menedzsment, szakmai közreműködő)
Egy projekthez maximálisan igényelhető támogatás: 500 000 Ft.
A pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg: 25 millió forint.
A támogatás 2019. május 1-december 31. használható fel.
A pályázatok benyújtásának feltétele a szervezeti regisztráció, amelynek határideje: 2018. december 10.
A regisztráció jóváhagyását követően lehet pályázatokat benyújtani 2018. december 15., szombat éjfélig.
A szakmai értékelésen sikerrel túljutott és közönségszavazásra bocsátott pályázatok benyújtóit 2019. február közepéig írásban (email) értesítjük.
A sikeres pályázatok az értékelés második fázisában közönségszavazáson vesznek részt. Körzetenként maximum 3 projektre lehet majd leadni a szavazatokat – tervek szerint - 2019. április 1-21. között a MOL Nyrt. benzinkúthálózatának kijelölt kútjain.
A részletes pályázati felhívást és költségvetési mellékletet a letölthető dokumentumok között találja.

A helyi közösségeket korábban az alábbi programon keresztül segítettük:
KÖSZ! Program
2014- 2017 között KÖSZ! Programunk azokat a helyi közösségeket támogatta, amelyek közösségi szolgálatot teljesítő diákokat vontak be programjaikba.
A program elő kívánta segíteni, hogy a helyi civil szervezetek és oktatási intézmények összefogásával új iskolai közösségi szolgálati projektek valósuljanak meg annak érdekében, hogy minél több diák teljesítse az érettségi feltételének számító 50 óra Iskolai Közösségi Szolgálatot, és ennek során olyan élményben legyen része, ami motiválhatja őt a további önkéntes tevékenységre.
Négy év alatt összesen 326 projektet támogatottunk több mint 80 millió forinttal, amelyekben több mint 6000 diák teljesített közel 120.000 óra közösségi szolgálatot.
A program együttműködő partnere, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet volt.
https://www.molalapitvany.hu/cikk/helyi-kozossegek
NKA Közgyűjteményi Kollégiu - www.nka.hu Leadási határidõ: 2018.03.12

megjelent az NKA pályázata közgyűjtemények számára
- külföldi konferenciákon való részvételre
- szakmai továbbképzéséekre
- időszaki kiállítások és hozzájuk kapcsolódó kiadványok, múzeumpedagógia,
- konferenciák, rendezvények szervezésére
- múzeumi évkönyvekre
- állományvédelemre, beszerzésekre
Budapest Bank Budapestért Alapítvány - www.budapestbank.hu Leadási határidõ: 2018.02.23

1138. Budapest, Váci út 193.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
2018.

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA (TÁMOGATÓ):
„BUDAPEST BANK BUDAPESTÉRT” ALAPÍTVÁNY , mint közhasznú civil szervezet.

A PÁLYÁZAT CÉLJA:
Az Alapítvány Kuratóriuma pályázatot ír ki civil és nonprofit szervezetek számára, olyan közösségi célokat szolgáló, közérdekû, megvalósítandó tevékenységek, civil kezdeményezések támogatására, amelyek kizárólag a fõvároshoz kötõdnek és szélesebb társadalmi rétegeket és érdeket szolgálnak:
- emelik a fõváros szellemi, mûvészeti, kulturális életének színvonalát,
- hozzájárulnak a fõvárosban élõk egészségügyi helyzetének, életmódjának, esélyegyenlõségének
- javításához,
- segítik a szociálisan és egészségileg hátrányos helyzetûek életminõségének javítását,
- felkarolják Budapest épített- és természeti értékeinek védelmét, a kulturális örökség megóvását.

PÁLYÁZÓK KÖRE:
• Civil szervezetek (2011.évi CLXXV. tv. 2.§ (6.) szerint);
• Nonprofit szervezetek (nonprofit Kkt., Bt., Kft., Rt.), és örökségvédelem alatt álló társasházak;
• Magánszemélyek részvételét a kiírás nem zárja ki.

PÁLYÁZATI KÖVETELMÉNYEK:
A követelményrendszer megtalálható: www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-budapest.php „Aktuális pályázatok” fõcím alatt: „Pályázati követelmények” c. dokumentumban.

A PÁLYÁZAT PÉNZÜGYI FORRÁSA
A pályázók támogatására fordítható tervezett keretösszeg összesen 15 millió Ft.

IGÉNYELHETÕ TÁMOGATÁS:
összege pályázónként 100 ezer - 500 ezer Ft között, de legfeljebb 500.000,- Ft lehet (bruttó).

A TÁMOGATÁS FORMÁJA:
A pályázatai cél elõfinanszírozása; egyszeri, elszámolás-köteles, vissza nem térítendõ támogatás.

A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK IDÕSZAKA:
A pályázati cél megvalósításának idõtartama: 2018. április 15. - 2019. június 20. közötti idõszak.
A pályázati támogatás elszámolásának végsõ határideje: 2019. június 30.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HATÁRIDEJE:
A Kuratórium kizárólag elektronikusan benyújtott pályázatokat fogad be, a kiírás közzétételétõl kezdõdõen, 2018. február 23-án 24.00 óráig, az alábbi E-mail címen: maria1.nagy@budapestbank.hu

PÁLYÁZATOK ELBÍRÁSÁLÁSA
Kizárólag a „Pályázati követelmények” c. dokumentumban megfogalmazott elõírásoknak megfelelõ pályázat fogadható el. A pályázatokat a Kuratórium értékeli 2018. március 31-éig, a döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A pályázatok elbírálásáról minden pályázó elektronikusan értesítést kap.
A támogatási összegek folyósítására – a szerzõdések aláírása után - 2018. április második felében kerül sor.

További információk: Nagy Mária irodavezetõ, tel.: 450-6115; E-mail: maria1.nagy@budapestbank.hu; www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-budapest.php

Budapest, 2018. év január hónap 10. napján Az Alapítvány Kuratóriuma
Magyar Mûvészeti Akadémia - www.mma.hu Leadási határidõ: 2016.12.31

Pályázati felhívás az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójához kapcsolódó programok megvalósításához:

A Magyar Mûvészeti Akadémia (MMA) – a Magyar Mûvészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített – a mûvészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a mûvészeti és történeti hagyományok megõrzéséhez, a magas színvonalú mûvészi alkotómunka feltételeinek megerõsítéséhez, az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek 60. évfordulójához kapcsolódó programok megvalósításához, szakmai rendezvényekhez, könyvek kiadásához, emléktáblák és szobrok állításához/felújításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján elnyerhetõ támogatást.
Részletesebben a kííró honlapján - baloldali menûsor, pályázatok.Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ - https://eptk.fair.gov.hu Leadási határidõ: 2016.03.22

Nyílt pályázatot hirdet a "Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévével" kapcsolatosan.
A kiírás célja az Emlékév témájában eddig elvégzett kutatások, illetve új kutatások eredményeinek megismertetése a tudományos közélettel, valamint a társadalom szélesebb rétegeivel nemzetközi, országos, helyi és nemzetiségi konferenciák megvalósításán keresztül, valamint a hadifoglyok és civil elhurcoltak összegyûjtésére létrehozott gyûjtõtáborok helyszíneire, emlékhelyekre szervezett emlék utak támogatása, megemlékezés az elhurcoltakról.
Pályázati figyelõ - www.pafi.hu Leadási határidõ: 2008.12.31

Aktuális pályázatok figyelése

A kerületi önkormányzatok pályázatai a helyi civil szervezetek számára jól ismert. Ezeken a bíróságnál be nem jegyzett helyi egyesületek is sikeresen pályázhatnak. Meghirdetésükre általában a kerületi önkormányzat éves költségvetésének elfogadása után kerül sor (március), a beadási határidõ legtöbbször a megjelenéstõl számított egy hónap.
2005-2013 Budapesti Honismereti Társaság, Minden jog fenntartva                                         Készítette: Silverside Stúdió