Budapesti Honismereti Társaság
1043 Budapest, Berda József u. 48.
Tel/Fax: 370-0652
E-mail: info@bpht.hu
Hírek
Budapesti Honismereti Társaság
Közgyűjtemények
Civil szervezetek
Városunk újság
Budapesti Históriák
Pályázati lehetőségek
Kapcsolódó oldalak
Bibliográfia
Fórum
Támogatóink


Portálunk a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma, valamint Budapest Főváros Közgyűlése Civil Szervezetek és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága támogatásával valósult meg.
Pályázati lehetõségek

Helytörténettel, honismerettel foglalkozó és a Fõvárosi Bíróságnál bejegyzett budapesti civil szervezetek számára rendszeresen ismétlõdõ fõvárosi és országos szintû pályázati lehetõségek (mûködési költségekre, rendezvényekre, kiadványokra...) ajánlása az utolsó beadási határidõk megadásával.

NKA Közgyűjteményi Kollégiu - www.nka.hu Leadási határidõ: 2018.03.12

megjelent az NKA pályázata közgyűjtemények számára
- külföldi konferenciákon való részvételre
- szakmai továbbképzéséekre
- időszaki kiállítások és hozzájuk kapcsolódó kiadványok, múzeumpedagógia,
- konferenciák, rendezvények szervezésére
- múzeumi évkönyvekre
- állományvédelemre, beszerzésekre


Budapest Bank Budapestért Alapítvány - www.budapestbank.hu Leadási határidõ: 2018.02.23

1138. Budapest, Váci út 193.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
2018.

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA (TÁMOGATÓ):
„BUDAPEST BANK BUDAPESTÉRT” ALAPÍTVÁNY , mint közhasznú civil szervezet.

A PÁLYÁZAT CÉLJA:
Az Alapítvány Kuratóriuma pályázatot ír ki civil és nonprofit szervezetek számára, olyan közösségi célokat szolgáló, közérdekû, megvalósítandó tevékenységek, civil kezdeményezések támogatására, amelyek kizárólag a fõvároshoz kötõdnek és szélesebb társadalmi rétegeket és érdeket szolgálnak:
- emelik a fõváros szellemi, mûvészeti, kulturális életének színvonalát,
- hozzájárulnak a fõvárosban élõk egészségügyi helyzetének, életmódjának, esélyegyenlõségének
- javításához,
- segítik a szociálisan és egészségileg hátrányos helyzetûek életminõségének javítását,
- felkarolják Budapest épített- és természeti értékeinek védelmét, a kulturális örökség megóvását.

PÁLYÁZÓK KÖRE:
• Civil szervezetek (2011.évi CLXXV. tv. 2.§ (6.) szerint);
• Nonprofit szervezetek (nonprofit Kkt., Bt., Kft., Rt.), és örökségvédelem alatt álló társasházak;
• Magánszemélyek részvételét a kiírás nem zárja ki.

PÁLYÁZATI KÖVETELMÉNYEK:
A követelményrendszer megtalálható: www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-budapest.php „Aktuális pályázatok” fõcím alatt: „Pályázati követelmények” c. dokumentumban.

A PÁLYÁZAT PÉNZÜGYI FORRÁSA
A pályázók támogatására fordítható tervezett keretösszeg összesen 15 millió Ft.

IGÉNYELHETÕ TÁMOGATÁS:
összege pályázónként 100 ezer - 500 ezer Ft között, de legfeljebb 500.000,- Ft lehet (bruttó).

A TÁMOGATÁS FORMÁJA:
A pályázatai cél elõfinanszírozása; egyszeri, elszámolás-köteles, vissza nem térítendõ támogatás.

A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK IDÕSZAKA:
A pályázati cél megvalósításának idõtartama: 2018. április 15. - 2019. június 20. közötti idõszak.
A pályázati támogatás elszámolásának végsõ határideje: 2019. június 30.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HATÁRIDEJE:
A Kuratórium kizárólag elektronikusan benyújtott pályázatokat fogad be, a kiírás közzétételétõl kezdõdõen, 2018. február 23-án 24.00 óráig, az alábbi E-mail címen: maria1.nagy@budapestbank.hu

PÁLYÁZATOK ELBÍRÁSÁLÁSA
Kizárólag a „Pályázati követelmények” c. dokumentumban megfogalmazott elõírásoknak megfelelõ pályázat fogadható el. A pályázatokat a Kuratórium értékeli 2018. március 31-éig, a döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A pályázatok elbírálásáról minden pályázó elektronikusan értesítést kap.
A támogatási összegek folyósítására – a szerzõdések aláírása után - 2018. április második felében kerül sor.

További információk: Nagy Mária irodavezetõ, tel.: 450-6115; E-mail: maria1.nagy@budapestbank.hu; www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-budapest.php

Budapest, 2018. év január hónap 10. napján Az Alapítvány Kuratóriuma
Nemzeti Együttmûködési Alap Koll - www.emet.gov.hu Leadási határidõ: 2018.01.29

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S
civil szervezetek 2018.évi szakmai (beadás: 2018.01.29.).

Kiírásra kerültek az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból, a Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak 2018. évre vonatkozó, NEA-18-SZ jelű „Civil szervezetek szakmai célú támogatása 2018." című pályázatai. A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek szakmai költségeihez való hozzájárulás révén.

A jelen kiírásban összesen 2,8 milliárd forint áll rendelkezésre, melyet a civil szervezetek szakmai tevékenységeik feltételeinek biztosítására használhatnak majd fel 2018. április 1. és 2019. március 31. között. A pályázatokat harminc napon belül - kollégiumoktól függően - a 2018. január 15. és 18. közötti határidő lejártáig kell benyújtani, a legkisebb pályázható összeg 100 ezer, a legmagasabb pedig 3 millió forint lehet. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be és megmaradt az a korábbi feltétel is, amely szerint a támogatási összeg tíz százalékát a szervezeteknek saját erőből kell finanszírozniuk. A korábbi évekhez hasonlóan a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.

A pályázatokat az EPER felületen keresztül lehet benyújtani, a kiírásról továbbá a részletes feltételekről pedig a www.civil.info.hu, valamint az http://www.emet.gov.hu/ oldalakon tájékozódhatnak.


Magyar Mûvészeti Akadémia - www.mma.hu Leadási határidõ: 2016.12.31

Pályázati felhívás az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójához kapcsolódó programok megvalósításához:

A Magyar Mûvészeti Akadémia (MMA) – a Magyar Mûvészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített – a mûvészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a mûvészeti és történeti hagyományok megõrzéséhez, a magas színvonalú mûvészi alkotómunka feltételeinek megerõsítéséhez, az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek 60. évfordulójához kapcsolódó programok megvalósításához, szakmai rendezvényekhez, könyvek kiadásához, emléktáblák és szobrok állításához/felújításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján elnyerhetõ támogatást.
Részletesebben a kííró honlapján - baloldali menûsor, pályázatok.Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ - https://eptk.fair.gov.hu Leadási határidõ: 2016.03.22

Nyílt pályázatot hirdet a "Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévével" kapcsolatosan.
A kiírás célja az Emlékév témájában eddig elvégzett kutatások, illetve új kutatások eredményeinek megismertetése a tudományos közélettel, valamint a társadalom szélesebb rétegeivel nemzetközi, országos, helyi és nemzetiségi konferenciák megvalósításán keresztül, valamint a hadifoglyok és civil elhurcoltak összegyûjtésére létrehozott gyûjtõtáborok helyszíneire, emlékhelyekre szervezett emlék utak támogatása, megemlékezés az elhurcoltakról.
Pályázati figyelõ - www.pafi.hu Leadási határidõ: 2008.12.31

Aktuális pályázatok figyelése

A kerületi önkormányzatok pályázatai a helyi civil szervezetek számára jól ismert. Ezeken a bíróságnál be nem jegyzett helyi egyesületek is sikeresen pályázhatnak. Meghirdetésükre általában a kerületi önkormányzat éves költségvetésének elfogadása után kerül sor (március), a beadási határidõ legtöbbször a megjelenéstõl számított egy hónap.
2005-2013 Budapesti Honismereti Társaság, Minden jog fenntartva                                         Készítette: Silverside Stúdió