Budapesti Honismereti Társaság

Rólunk

A Budapesti Honismereti Társaság tevékenysége
 

Kedves Barátunk! Tisztelt Kolléga!
 

Budapesten és a kerületeiben folyó helytörténeti, honismereti tevékenységeket, a főváros múltjának kutatását, feltárását és népszerűsítését előadóest sorozatok, szimpóziumok, emlékülések szervezésével, információs fórumok (Városunk – Budapesti Honismereti Híradó; Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv kiadása; Budapesti Helytörténeti Portál fenntartása) létrehozásával, valamint pályázatok
meghirdetésével, középiskolás művelődéstörténeti vetélkedők szervezésével támogatjuk. Tevékenységeink ingyenes szolgáltatásként jelennek meg! Ezt főként tagságunk önzetlen munkájának, a közös cél érdekében velünk együttműködő kerületi civil szervezetek, fővárosi és kerületi közgyűjtemények segítségének köszönhetjük. A 2012., 2013., 2014.,2015., 2016. évi tevékenységünkről, és terveinkről közgyűléseink jegyzőkönyvei és az utolsó két évről első menüpontunk (Hírek) jobb oldalán található egyesületi beszámolóink adnak részletes tájékoztatást.

———————————————————-

JEGYZŐKÖNYV

a Budapesti Honismereti Társaság 2018. május 2-án,
Budapest Főváros Levéltára konferenciatermében
tartott közgyűléséről

Jelen vannak: 

Breinich Gábor elnök, Karacs Zsigmond alelnök, Gábriel Tibor titkár (elnökségi tagok), Berend Miklós, Gaál Károlyné, Oláh Albert, dr. Róbert Péter, dr. Sárközy Péterné, Szombathy Jánosné tagok.

Nem tagként: Molnár Borbála, Rádóczy Ákos, Sáska János

Távollétében közgyűlési képviseletére:
– Breinich Gábor elnököt felhatalmazta dr. Del Medico Imre, Széman Richard egyesületi tag;
– Gábriel Tibor titkárt felhatalmazta Bese Judit, Gavlik István, Krizsán Sándor egyesületi tag.

Breinich Gábor elnök üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy du. 5 órakor a közgyűlés nem határozatképes ( BHT taglétszáma 78 fő – jelen van 9 fő + 5 meghatalmazás = 14 fő) ezért azt feloszlatta, majd bejelentette, hogy a meghívóban foglaltak alapján a közgyűlést május 10-ére, du. 5 órai kezdéssel a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteménybe (Bp., IX. ker., Ráday u. 18. – bejárat az Erkel utcai kapun, kapunyitás: bal oldalon történő bejelentkezéssel) változatlan napirenddel ismételten összehívja, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.

Kmf.

Gábriel Tibor titkár/jegyzőkönyvvezető Breinich Gábor elnök

—————————————————–

JEGYZŐKÖNYV

a Budapesti Honismereti Társaság
2018. május 10-én,
a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben tartott közgyűléséről

Jelen vannak: 

Breinich Gábor elnök, Karacs Zsigmond alelnök, Gábriel Tibor titkár és Praimajer Mária elnökségi tagok, Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számviteli Bizottság (ESZB) elnöke, Körtvélyesi Oszkár az ESZB tagja, Gaál Károlyné, a Jelölő Bizottság elnöke, Balás Ottó, Bárány Tibor, dr. Bolla Dezső, Buda Attila, Fericsán Kálmán, dr. Katona Lucia, dr. Kovács Ivánné, Kovács Piroska, Oláh Albert, Rajzó Andrásné, Reisinger Imréné, dr. Róbert Péter, dr. Sárközy Péterné, Széman Richárd, Szombathy Jánosné, Szőke Antal, Wilk János egyesületi tagok. Késve érkezett és a 2. napirendi pont végétől volt jelen: Szöllősy Marianne elnökségi tag, Ádám Jánosné ESZB tag, Heilauf Zsuzsanna egyesületi tag.
Meghívottként: Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője.
Távollétében közgyűlési képviseletére felhatalmazta Breinich Gábort dr. Del Medico Imre; Gábriel Tibort Bese Judit, Gavlik István, Kadlecovits Géza, Krizsán Sándor, Szöllősy Marianne (utóbbi 3. napirendi ponttól jelen van!) egyesületi tag.
(Összesítés: 1-2. np.: 24 fő (+1 nem tag) + 6 felhatalmazás és 3-4. np. 27 fő + 5 felhatalmazás)

Breinich Gábor elnök üdvözölte a megjelenteket. Bejelentette, hogy Bihari József elnökségi tag egészségi állapota, Balázs Attila elnökségi tag munkahelyi elfoglaltság miatt, Boda Sándor és Bóta Piroska Jelölő Bizottság tag külföldi tartózkodás miatt kimentette magát, Szöllősy Marianne elnökségi tag valamint Heilauf Zsuzsanna egyesületi tag munkahelyi elfoglaltság miatt előre jelezte várható késését.

Ezt követően a közgyűlés résztvevőit Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője köszöntötte, majd adott rövid tájékoztatást a gyűjteményről, és levetítette a Ferencváros múltjáról és jelenéről, valamint elnevezéséről megemlékező helytörténeti vonzatú kisfilmet. A városrész nevét a kisfilm premierjét megelőzően 225 éve, 1792. december 2-án nyerte el, egy Habsburg uralkodó, I. Ferenc trónra lépése alkalmából.

Breinich Gábor elnök a Társaság nevében köszönetét fejezte ki Gönczi Ambrusnak előadásáért. . Bejelentette, hogy a Társaság taglétszáma a mai napon 78 fő (+ 2 tiszteletbeli tag), a jelenlévő tagok száma 24 fő + 6 felhatalmazást adott, összesen 30 szavazóképes. Megállapította, hogy a közgyűlés a május 2-án Budapest Főváros Levéltárában megtartott első közgyűlés határozatképtelenség miatti feloszlatása következtében került most változatlan napirenddel ismételten összehívásra, és a 2013. évi V. tv. Második rész/Egyesület 3:76 § 3. pontja alapján most a résztvevők számától függetlenül határozatképesnek tekinthető. Javasolta a meghívóban szereplő napirend elfogadását, levezető elnöknek Breinich Gábor, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibor, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fericsán Kálmán és Gaál Károlyné felkérését.
Megállapította, hogy a javasoltak a felkérést elfogadták, a résztvevők részéről más személyre javaslat, vagy hozzászólás nincs. A nyílt szavazást követően megállapította, hogy a jelenlévők egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a napirendet, a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőket (minden alkalommal egyhangúan: 24+6 felhatalmazás igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta következő

1/2018. BHT számú határozatát
A közgyűlés
1. az előterjesztett napirendet változtatás nélkül elfogadja;
2. felkéri levezető elnöknek Breinich Gábort, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibort, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fericsán Kálmánt és Gaál Károlynét.

*

1. napirendi pont
Tízéves törzstagsági emlékérmek átadása

Breinich Gábor levezető elnök köszönetét fejezte ki a Társaságot tíz éve tevékenységével segítő tagjainak. Ezt követően ünnepélyes keretek közt dr. Kovács Ivánnénak és Széman Richárdnak átadta a tízéves tagsági munkájára emlékeztető társasági emlékérmet – a közgyűlésről távollévő dr. Horváth Péterné és Maár Katalin később veheti majd át emlékérméjét. .

*

2. napirendi pont
Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság (ESZB) elnöke, a Társaság 2017. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során tapasztaltakról számolt be.

Az ESZB éves ellenőrzését 2018. március 6-án a Társaság 1043 Budapest, Berda József u. 48. sz. alatti székhelyén (az újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben) tartotta meg, erről részletes tájékoztatást adott a BHT Elnöksége 2018. március 21-i ülésén, a 2. napirendi pontjában. A vizsgálat célja: a BHT 2017. évi működése és gazdálkodása ellenőrzése volt. Az éves vizsgálat magába foglalta az éves adatok ellenőrzését: ezen belül a naplófőkönyv szúró ellenőrzését, a mérleg-eredménylevezetését, a leltárakat, a pályázati támogatásokat, a jelentések elkészítését, az éves iratanyagot.
Az íratok nyilvántartása, tárolása, kezelése megbízható volt és a 2017. évet az egyesület szerény nyereséggel zárta. Pályázati támogatásainak elszámolása határidőre megtörtént – egy áthúzódó tétel volt 2018-ra. A konkrét gazdálkodási adatokat az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvünk rögzítette, azokról a következő napirendi pontban adnak tájékoztatást. Összességében megállapítható volt, hogy a Társaság az Alapszabályában rögzített feltételeknek megfelelően működött, feladatait színvonalasan látta el az elmúlt évben.

Breinich Gábor levezető elnök az elhangzottakat összefoglalta, majd a Társaság nevében köszönetét fejezte ki munkájukért az ESZB elnökének és tagjainak. Ezt követően megállapította, hogy a beszámoló kapcsán kérdés és hozzászólás nincs, a beszámolót nyílt szavazással a tagság szinte egyhangúan megszavazta/elfogadta (23+6 felhatalmazás igen, 1 tartózkodás – az előterjesztő, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta a következő

2/2018. BHT számú határozatát
A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottságnak a Társaság 2017. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során végzett tevékenységéről szóló tájékoztatását, egyetért megállapításaival, egyben köszönetét fejezi ki munkájáért a bizottság elnökének, Fericsán Kálmánnénak, valamint tagjainak, Ádám Jánosnénak és Körtvélyesi Oszkárnak.

*

3. napirendi pont
Gábriel Tibor titkár ismertette a Társaság 2017. évi egyesületi beszámolóját és a közhasznúsági mellékletét, valamint a 2018. évi munkatervét és költségvetési tervét.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítésében bejelentette, hogy az írásbeli 2017. évi egyesületi beszámolót és a közhasznúsági mellékletét, valamint a 2018. évi munkatervet és költségvetési tervet e-mailon megküldte a Társaság tagjainak, a közgyűlés elején a jelenlévőknek kinyomtatva betekintésre átadta, és elfogadását követően az egyesületi beszámolót és közhasznúsági mellékletét teljes terjedelmében közzé fogják tenni a Társaság Budapesti Helytörténeti Portálján.
Ezt követően mind a négy írásbeli beszámolót kivetítőn is bemutatta, majd ismertette. A 2017. évi egyesületi beszámoló és a közhasznúsági melléklet (PK 342 nyomtatvány) bemutatásakor az alábbiakra külön is felhívta a figyelmet: Az egyesület 2017-ben 123 eFt nyereséggel zárta az évet. Az összes bevétel 2017-ban 2.884 eFt, az önkéntes munkákat nem számítva 2.202 eFt volt. Az összes kiadás 2.761 eFt, az önkéntes munkák nélkül 2.079 eFt volt. Az 1 %-okból 2017-ban 36 eFt, 2016-ban 27 eFt bevétel volt. A tagdíjakból 2017-ben 97 eFt, 2016-ban 92 eFt bevétel származott. Az egyesület legfőbb bevételi forrása a pályázatokból származott – 2017-ben 1.010 eFt, 2016-ban 1.025 eFt. Az egyesület legnagyobb költségét mindkét évben a Városunk – Budapesti Honismereti Híradó számainak (2017-ben négy szám, 2016-ban három szám) kiadása okozta.
A Társaság 2017. évi tevékenységét ismertető írásbeli beszámoló rögzítette, hogy az egyesület rendes tagjainak létszáma 2017. december 31-én 78 fő (+ 2 fő tiszteletbeli tag) volt.
Név szerint ismertette a Társaság tagjainak kitüntetéseit – Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozata, Pestszentlőrinc-Pestszentimre Művelődéséért Díj, XVI. Kerületért kitüntetés, Honvédelemért Kitüntető Cím II. fokozata, a Honismereti Szövetség Honismereti Munkáért Emléklapjai, majd megemlékezett az elhunyt Ambrovits Ervinné és Tomka Gusztávné tagunkról, valamint a 2018-ban örökre eltávozott Bara Zsuzsanna és Lantos Antal tagtársainkról.
A Társaság szervezeti élete az előző évek gyakorlatát követte – egy éves közgyűlést, két elnökségi ülést tartottunk és a BHT bizottságai is megtartották éves üléseiket (Városunk Szerkesztőbizottsága, Ellenőrző és Számviteli Bizottság).
Megtartottuk a Budapesti Históriák nyolc előadóestjét Budapest Főváros Levéltára előadótermében. Köszönet illeti meg a levéltárat támogatásáért, a terem és a technika ingyenes használatáért. A Budapesti Históriák szervezését és lebonyolítását Balázs Attila tagtársunk végezte el – köszönet érte!
Honlapunk, a Budapesti Helytörténeti Portál (www.bpht.hu) folyamatosan frissítésre került, naprakész, átlagos havi látogatottsága 3.500 fő, éves szinten 42.000 fő volt.
2017-ben megjelent a Városunk-Budapesti Honismereti Híradó négy száma, számonként növekvő, 1.100-1.300-1.500-1.900 példányban – a példányszám folyamatos növelését az előfizetők számának növekedése indokolta.
A BHT a fővárost képviselve vett részt a Honismereti Szövetség konferenciáin: 18 fővel a 2017. július 2. – július 7. között Sárospatakon tartott XLV. Országos Honismereti Akadémián, amelynek fő témaköre a reformáció hatása a magyar művelődésre volt; 3 fővel a Bél Mátyás Napra emlékező 2017. március 24. – március 26. közötti Nagy elődök – mai példaképek című szombathelyi konferencián,
A Társaság 2018. évi munkatervében a 2017. évi tevékenységét ismétli meg, azzal a különbséggel, hogy a 2018. évben egy szakmai konferencia a főváros nemzetiségeinek kiegyezés utáni helyzetével foglalkozik Génius loci – Budapest és nemzetiségei címmel, 2018. április 18-án Budapest Főváros Levéltára földszinti Gárdonyi Albert termében. (Lezajlott, sikeres konferenciát szerveztünk, mintegy hatvan fő részvételével!)
A 2018. évi költségvetési terv a munkatervben vázolt feladatok anyagi hátterét ismerteti – megvalósítása a pályázati támogatások függvénye lesz, mivel biztos bevételként csupán a tagdíjakra számíthatunk.
Befejezésként hangsúlyozta, hogy köszönet illeti mindazokat, akik erkölcsi, szakmai és anyagi támogatásukkal lehetővé tették 2017. évi céljaink elérését, segítették közhasznú munkánkat. Külön is köszönet illeti a Társaságunk 2017. évi tevékenységét önkéntes munkájukkal támogatókat és az éves tagdíjnál magasabb adományaikkal Társaságunk működési költségeihez hozzájárulókat. A Budapesti Honismereti Társaság tagjainak aktív közreműködése nélkül a 2017. év feladatait nem végezhette volna el. Munkájuk, aktív részvételük teremti meg alapvetően a 2018. évi működés lehetőségét.

Breinich Gábor levezető elnök az írásban előterjesztett és szóban is kiegészített egyesületi beszámolók/munkaterv/költségvetési terv ismertetése után az elhangzottakat összefoglalta, majd az előterjesztéseket nyílt szavazással a tagság szinte egyhangúan megszavazta/elfogadta (26+ 5 felhatalmazás igen, 1 tartózkodás – az előterjesztő, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta a következő

3/2018. BHT számú határozatát
A közgyűlés
1. jóváhagyólag elfogadja Gábriel Tibor titkár előterjesztésében a Társaság 2017. évi egyesületi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, a 2018. évi munkatervét és költségvetési tervét;
2. köszönetét fejezi ki Gábriel Tibornak az írásbeli előterjesztések elkészítéséért.

*

4. napirendi pont
Tisztújítás – a Jelölő Bizottság elnöke, Gaál Károlyné előterjesztésében a Jelölő Bizottság javaslatairól tájékoztatás, a Társaság új tisztségviselőinek megválasztása

Breinich Gábor levezető elnök bejelentette, hogy a BHT tisztségviselőinek mandátuma lejárt. A Társaság nevében köszönetét fejezte ki hároméves önzetlen munkájukért, társadalmi tisztségük ellátásáért. Javasolta, hogy a 4. napirendi pont levezetésére a Társaság kérje fel Gaál Károlynét, a Jelölő Bizottság elnökét, a napirendi pont előterjesztőjét.

Gaál Károlyné ismertette, hogy a Társaság Elnöksége 2018. március 21-i ülése 1. napirendi pontján belűl foglalkozott a Jelölő Bizottság megalakításával, elnökének Gaál Károlynét, tagjainak Boda Sándort és Bóta Piroskát kérte fel. A Jelölő Bizottság a jelöltekkel való egyeztetést követően alakította ki végleges állásfoglalását (Elnökség tagjának: Balázs Attila, Breinich Gábor, Gábriel Tibor, Heilauf Zsuzsanna, Karacs Zsigmond, Praimajer Mária, Szöllősy Marianne, az Ellenőrző és Számviteli Bizottság tagjainak: Ádám Jánosné, Fericsán Kálmánné, Körtvélyesi Oszkár) és javaslatát. (Az Elnökség egyik korábbi tagja, Bihari József egészségi állapotára tekintettel kérte a jelölés alóli felmentését.)
Ismertette a Jelölő Bizottság által javasolt személyeket – új javasolt tisztségviselőként Heilauf Zsuzsanna élt a bemutatkozás lehetőségével.
Ezt követően felkérte a közgyűlés tagjait, hogy éljenek helyszíni jelölési jogukkal. Tudomásul vette, hogy a távollévő tagok által adott megbízási jogaikkal a két megbízott (Breinich Gábor és Gábriel Tibor) e napirendi pontnál etikai okok miatt nem kíván élni, mivel a tisztségekre javasoltak között szerepelnek.
Megállapította, hogy a közgyűlés tagjai újabb tisztségviselőkre nem tettek javaslatot, a javasolt jelölő listát nyílt szavazással elfogadták. Megállapította, hogy a Jelölő Bizottság által a szavazólapra felkerült javasoltakat a közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (27 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat) elfogadta.

Tájékoztatása befejeztével bejelentette, hogy a Jelölő Bizottság átalakul Szavazatszámláló Bizottsággá –külföldön lévő két tagja helyett javasolta dr. Kovács Ivánné és Szőke Antal felkérését. Megállapította, hogy a javasoltak a felkérést elfogadták és felkésésüket a közgyűlés nyílt szavazással szinte egyhangúan erősítette meg (25 igen, 2 tartózkodás – a felkértek, 0 ellenszavazat).
Ezt követően ismertette a szavazás menetét és formáját. A bizottság tagjai kiosztották a titkos szavazáshoz szükséges szavazólapokat.
A titkos szavazás megtörténte és a szavazatszámlálás után bejelentette, hogy a tisztségekre jelölt személyek megkapták a többség bizalmát.
Gaál Károlyné, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke az alábbiak szerint foglalta össze a tisztújítás eredményét: 27 szavazólap került kiadásra, 25 szavazólap került benyújtásra, ezek érvényesnek is bizonyultak, végül összesítésük adta a végeredményt
– az Elnökség tagjai: Balázs Attila (25 szavazat),), Breinich Gábor (24 szavazat), Gábriel Tibor (24 szavazat), Heilauf Zsuzsanna (23 szavazat) Karacs Zsigmond (24 szavazat), Praimajer Mária (23 szavazat), Szöllősy Marianne (25 szavazat),
– az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság tagjai: Ádám Jánosné (23 szavazat), Fericsán Kálmánné (24 szavazat), Körtvélyesi Oszkár (24 szavazat), – és gratulált a Társaság új tisztségviselőnek megválasztásuk alkalmából.

Breinich Gábor a Társaság újonnan választott tisztségviselőinek nevében köszönetet mondott a tagság megtisztelő bizalmáért. Köszönetét fejezte ki a Társaság nevében a Jelölő Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság elnökének és tagjainak munkájáért (24 igen, 3 tartózkodás – a bizottságok tagjai, 0 ellenszavazat).
Bejelentette, hogy az Elnökség tagjai a következő 3 éves időszakra maguk közül elnöknek Breinich Gábort, alelnöknek Karacs Zsigmondot, titkárnak Gábriel Tibort választották, az Ellenőrző és Számviteli Bizottság tagjai maguk közül elnöknek Fericsán Kálmánnét választották, majd a közgyűlés meghozta a következő

4/2018. BHT számú határozatát
A közgyűlés
1. a 4. napirendi pont levezető elnökéül felkérte Gaál Károlynét, a Jelölő Bizottság elnökét,
2. a Jelölő Bizottság által tisztségekre javasoltakat elfogadta, újabbakat nem javasolt,
3. a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Gaál Károlynét, tagjainak dr. Kovács Ivánnét és Szőke Antalt kérte fel,
4. a következő 3 éves időszakra megválasztotta a Társaság tisztségviselőit: az Elnökség tagjai – Balázs Attila, Breinich Gábor, Gábriel Tibor, Heilauf Zsuzsanna, Karacs Zsigmond, Praimajer Mária, Szöllősy Marianne; az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság tagjai – Ádám Jánosné, Fericsán Kálmánné, Körtvélyesi Oszkár;
5. köszönetet mondott a Jelölő és Szavazatszámláló Bizottság elnökének, Gaál Károlynénak és a bizottságok tagjainak, Boda Sándornak és Bóta Piroskának a tisztújítás előkészítéséért, egyben dr. Kovács Ivánnénak és Szőke Antalnak a tisztújítás lebonyolításáért,
6. jóváhagyólag tudomásul vette, hogy az Elnökség a következő 3 éves időszakra tagjai közül elnöknek Breinich Gábort, alelnöknek Karacs Zsigmondot, titkárnak Gábriel Tibort választotta, az Ellenőrző és Számviteli Bizottság tagjai maguk közül elnöknek Fericsán Kálmánnét választotta.

*

5. napirendi pont
Egyebek

– A XLVI. Országos Honismereti Akadémiára (Győr, 2018. július 2–6.) a Társaság idén is szervezi a fővárosiak részvételét. A jelentkezők a közgyűlés befejezése után vehetik át az akadémia programját, a Jelentkezési Lapokat, a Jótékonysági Est tájékoztatóját, stb. – május 24-ig kérjük a Jelentkezési Lapok leadását, a hozzájárulások befizetését.

kmf.

Gábriel Tibor jegyzőkönyvvezető Breinich Gábor
levezető elnök

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Gaál Károlyné Fericsán Kálmán

——————————

JEGYZŐKÖNYV
a Budapesti Honismereti Társaság 2017. május 18-án,
a városmajori Barabás Villa konferenciatermében
tartott közgyűléséről

Jelen vannak: 
Breinich Gábor elnök, Karacs Zsigmond alelnök, Gábriel Tibor titkár, Balázs Attila, Praimajer Mária, Szöllősy Marianne elnökségi tagok, Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számviteli Bizottság (ESZB) elnöke, Ádám Jánosné (az ESZB tagja), Bárány Tibor, Berend Miklós, Bóta Piroska, Debreczeni-Droppán Béla, Fericsán Kálmán, Gaál Károlyné, dr. Kovács Ivánné, Kovács Piroska, Rajzó Andrásné, dr. Róbert Péter, Rojkó Annamária, Oláh Albert, dr. Sárközy Péterné, Szombathy Jánosné, Wilk János egyesületi tagok.

Távollétében közgyűlési képviseletére:
– Breinich Gábor elnököt felhatalmazta dr. Del Medico Imre, Lantos Antal, Széman Richard egyesületi tag;
– Gábriel Tibor titkárt felhatalmazta Bese Judit, Gavlik István, Kadlecovits Géza, Krizsán Sándor egyesületi tag.

Breinich Gábor elnök üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy du. 5 órakor a közgyűlés nem határozatképes ezért azt feloszlatta, majd bejelentette, hogy a meghívóban és az Alapszabály 13/C/d. pontjában foglaltak alapján a közgyűlést du. 5 óra 20 perckor változatlan napirenddel ismételten összehívja, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.

Ezt követően napirend előtt Balázs Attila, a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria vezetője a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjteményről tartott vetített képekkel kísért előadást: A gyűjtemény 1973-ban a Hazafias Népfront XII. kerületi szervezete támogatásával jött létre a Városmajor u. 76. szám alatt kis helységben. Alapítói közül Molnár Imre, a gyűjtemény első vezetőjének nevét emelte ki. 1984-ben a Maros utca 1. szám alatti galériázott helységbe, egy néhai könyvkötő műhelybe költözhettek, amely kiállítóhelyként, kutatóhelyként és raktárként is üzemelt. 1998-tól kiállításait a Városmajor utca 16. szám alatti képzőművészeti galériában tarthatták. 2005. január 1-én önálló szervezetként megalakult a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria – a helytörténeti gyűjtemény ezzel egyidejűleg a Beethoven utca 1/b-be költözhetett, ahol jelenleg is időszaki kiállítása és helytörténeti kutatóhely várja az érdeklődőket. A Hegyvidék Önkormányzatának támogatásával a gyűjtemény idén ősztől már az 1870-ben épített zugligeti lóvasúti végállomás felújított épületében fog a jelenleginél is jobb körülmények között működni.

Breinich Gábor elnök a Társaság nevében köszönetét fejezte ki Balázs Attilának, a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria vezetőjének előadásáért és a közgyűlés helyszínének szervezéséért, majd a du. 5 óra 20 perckor az ismételten összehívott közgyűlésen megállapította, hogy az már határozatképesnek tekinthető. Javasolta a meghívóban szereplő napirend elfogadását, levezető elnöknek Breinich Gábor, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibor, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fericsán Kálmán és Szöllősy Marianne felkérését.

Megállapította, hogy a javasoltak a felkérést elfogadták, a résztvevők részéről más személyre javaslat, vagy hozzászólás nincs. A nyílt szavazást követően megállapította, hogy a jelenlévők egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a napirendet, a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőket (minden alkalommal 22+7 igen, 1 tartózkodás – a javasolt, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta következő

1/2017. BHT számú határozatát.
A közgyűlés
1. az előterjesztett napirendet változtatás nélkül elfogadja;
2. felkéri levezető elnöknek Breinich Gábort, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibort, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fericsán Kálmánt és Szöllősy Mariannet.

*
1. napirendi pont
A Társaság tagjainak a tízéves törzstagsági emlékérmek átadása (Balahó Zoltán, Debreczeni-Droppán Béla, Jakubik Anna, Rojkó Annamária, Szombathy Jánosné)

Breinich Gábor elnök ünnepélyes keretek közt adta át Debreczeni-Droppán Bélának, Rojkó Annamáriának és Szombathy Jánosnénak a Budapesti Honismereti Társaságban végzett 10 éves munkájukról megemlékező társasági emlékérmet. A távolmaradását kimentő Jakubik Anna és Balahó Zoltán emlékérméjének átadására egy későbbi időpontban kerül sor.

*

2. napirendi pont

Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnöke, Fericsán Kálmánné beszámolója a Társaság 2016. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során tapasztaltakról

Az ESZB éves ellenőrzését 2017. február 23-én a Társaság 1043 Budapest, Berda József u. 48. szám (Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény) alatti székhelyén tartotta meg. A vizsgálat magába foglalta az éves adatok ellenőrzését: ezen belül a 2016. évi kettős könyvelés szúróellenőrzését, az irattári anyagot, a leltárakat, a pályázati támogatásokat, a jelentések elkészítését. A Társaság 2016-ban visszakapta közhasznú besorolását! Megállapította, hogy a 2016. évben a Társaságnak 2044 eFt kiadása és 1974 eFt bevétele volt (ezekből 448 eFt elszámolt önkéntes munka), a tevékenysége így 70 eFt veszteséggel zárult, amelynek fedezetét a 2015. évi áthozat fedezte. Pályázati támogatottsága: 2016-ban átutalt 1.025 eFt értékben, ami 2016-ban 23 %-al alacsonyabb volt, mint a 2015. évi pályázati támogatottságunk (1.260 eFt). A feladatok ellátását jelentős önkéntes munka segítette. 2016. évi tagdíjbevétele 88 eFt volt, névtelen támogatóitól 2016-ban adójuk 1 %-os felajánlásaiból 27 eFt-ot kapott, ami lényegesen alacsonyabb a 2015. évinél (42 eFt). Legnagyobb költségvonzatú 2016-ban is a Városunk – Budapesti Honismereti Híradó három számának kiadása volt. A BHT a jelentési kötelezettségeinek az előírt határidőkön belül eleget tett: pályázati elszámolások, NAV bevallások, statisztikák. Az íratok nyilvántartása, tárolása, kezelése megbízható. Összességében megállapítható volt, hogy a Társaság az Alapszabályában rögzített feltételeknek megfelelően működött, feladatait színvonalasan látta el az elmúlt évben. Mindezért köszönet illeti meg Gábriel Tibor titkárt, munkájáért.

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalta, majd a Társaság nevében köszönetét fejezte ki munkájukért az ESZB elnökének és tagjainak. Ezt követően megállapította, hogy a beszámoló kapcsán kérdés és hozzászólás nincs, a beszámolót nyílt szavazással a tagság egyhangúan elfogadta (22+7 igen, 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta a következő

2/2017. BHT számú határozatát.
A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnökének a Társaság 2016. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során végzett tevékenységéről szóló tájékoztatását, egyetért megállapításaival, egyben köszönetét fejezi ki munkájáért a bizottság elnökének és tagjainak.

*

3. napirendi pont

Gábriel Tibor titkár ismertette a Társaság 2016. évi egyesületi beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és a közhasznúsági mellékletét, valamint a 2017. évi munkatervét és költségvetési tervét.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítésében bejelentette, hogy az írásbeli 2016. évi egyesületi beszámoló és közhasznúsági melléklete rövid változatát, valamint a 2017. évi munkatervet és költségvetési tervet e-mailon megküldte a Társaság tagjainak, a közgyűlés elején kinyomtatva több példányban a jelenlévőknek átadta, és bejelentette, hogy elfogadását követően szokás szerint az egyesületi beszámolót és közhasznúsági mellékletét teljes terjedelmében közzé fogják tenni a Társaság Budapesti Helytörténeti Portálján.
Bejelentette, hogy a 2016. évben ismét a közhasznú egyesületek közé emelték a BHT-t.
Ezt követően mind a négy írásbeli beszámolót kivetítőn is részletesen bemutatta és fotókkal szemléltette az éves tevékenységet. A 2016. évi egyesületi beszámoló és a közhasznúsági melléklet (PK 142 nyomtatvány) bemutatásakor annak szerkezetét részletesen ismertette. Hangsúlyozta, hogy ennek révén bárki számára mélységében megismerhető a Társaság tevékenysége és gazdálkodása.
A Társaság 2016. évi tevékenységét ismertető írásbeli beszámolója rögzítette, hogy az egyesület rendes tagjainak létszáma 2016. december 31-én 86 fő (2 fő tiszteletbeli tag) volt, közülük 11-en tagdíjukat még nem rendezték. A Társaság tagjai közül többen kaptak 2016-ban kitüntetést: A Honismereti Szövetség javaslatunkra Honismereti Munkáért Emlékéremmel tüntette ki dr. Róbert Péter tagunkat, és a Honismereti Emléklapot felterjesztésünkre a fővárosban Bartos Mihály, Neubrandt Istvánné, Kadlecovits Géza kapta meg. Buda Attila a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozata kitüntetést vehette át, Fericsán Kálmánt Újpestért Díjjal tüntették ki.
Eltávozott közülünk dr. Skultéty Csaba tagtársunk – emlékéről a jelenlévők egyperces néma felállással emlékeztek meg!
A Társaság szervezeti élete az előző évek gyakorlatát követte – egy rendes közgyűlést, két elnökségi ülést tartottunk. A BHT két bizottsága megtartotta éves üléseit (Városunk Szerkesztőbizottsága, Ellenőrző és Számviteli Bizottság), a harmadik, a Területi Bizottság viszont nem, ezért is az Elnökség utóbbi működése szüneteltetését javasolja.
Megvalósult a Budapesti Históriák nyolc előadóestje Budapest Főváros Levéltára előadótermében – köszönet illeti meg a levéltárat közreműködéséért, a terem és a technika ingyenes használatáért. A Budapesti Históriák szervezését és lebonyolítását Balázs Attila elnökségi tagunk végezte el!
Honlapunk, a Budapesti Helytörténeti Portál (www.bpht.hu) folyamatosan frissítésre került, naprakész, átlagos havi látogatottsága növekedett, min. 3000 fő/hónap volt (42.000 fő/év).
2016-ban is megjelent a Városunk három száma, számonként 1.100-1.300 példányban – a 2. számra semmi fedezet (nyomda, tördelő, posta) nem volt, kiadása elmaradt, illetve a nyári szám 2016/2-3. számként jelent meg (már 4. éve!). A kiadvány nyomdát és papírt váltott (matt műnyomó), jobb minőségűvé vált.
A BHT a fővárost képviselve vett részt a Honismereti Szövetség konferenciáján: 20 fővel a július 3. – július 8. között Makón tartott XLIV. Országos Honismereti Akadémián, amelynek fő témaköre a Történelmi sorsfordulóink – Gellért püspöktől Bálint Sándorig volt.
2016-ban 21 pályázatot nyújtottunk be – közülük 1 fővárosi és 8 kerületi kapott kedvező elbírálást.
A pénzügyi fedezet hiányait 2016-ben is önkéntes munkák bevonásával igyekeztünk kompenzálni. 2016-ban 11 fő végzett dokumentált önkéntes munkát Társaságunknak 579.132 + 447.640 Ft értékben. Nem dokumentált önkéntes munkában készültek a Városunk írásai, fotói 555.000 Ft értékben. Ezek eredményeképpen forintosított kiadásainkkal (2016 – 1.596 eFt) szinte azonos nagyságú a tényleges önkéntes munkák általi „megtakarításunk” (2016 – 1.581 eFt).
A Társaság 2017. évi munkatervében a 2016. évi tevékenységét ismétli meg – azzal a különbséggel, hogy 2017-ben a Városunk 4 számát tervezzük kiadni, melyből 2 már meg is jelent. Változás, hogy a kiadványnak 2017 januárjában már közel 600 előfizetője van. A 2017. évi költségvetési terv a munkatervben vázolt feladatok anyagi hátterét ismerteti – megvalósítása a pályázati támogatások függvénye lesz, mivel biztos bevételként csupán a tagdíjakra számíthatunk.
Befejezésként hangsúlyozta, hogy köszönet illeti mindazokat, akik erkölcsi, szakmai és anyagi támogatásukkal lehetővé tették 2016. évi céljaink elérését, segítették közhasznú munkánkat. Külön is köszönet illeti a Társaságunk 2016. évi tevékenységét önkéntes munkájukkal támogatókat és az éves tagdíjnál magasabb adományaikkal Társaságunk működési költségeihez hozzájárulókat. A Budapesti Honismereti Társaság tagjainak és támogatóinak aktív közreműködése nélkül a 2016. év feladatait nem végezhette volna el. Munkájuk, aktív részvételük teremti meg alapvetően a 2017. évi működés lehetőségét.

Hozzászólások:
Debreczeni-Droppán Béla a Honismereti Szövetség elnökeként ismertette, hogy a szövetség közel 19 millió forint költségvetési támogatásban fog részesülni, amelynek mintegy felét a tagszervezeteinek pályázati formában adja át felhasználásra – ez tagszervezetenként minimum 400 eFt támogatást fog eredményezni, amelyet előre láthatóan 2017 őszétől 2018 júniusának végéig használhatnak fel.
Breinich Gábor elnök köszönetét fejezte ki a Honismereti Szövetség elnökének tájékoztatásáért.
Bóta Piroska megköszönte a Társaság vezetőségének és kiemelten Gábriel Tibor titkárnak az egyesület érdekében kifejtett gondoskodását, szakmai munkáját.

Breinich Gábor elnök az írásban előterjesztett és szóban is kiegészített egyesületi beszámolók/munkaterv/költségvetési terv ismertetése után az elhangzottakat összefoglalta, majd az előterjesztéseket nyílt szavazással a tagság egyhangúan elfogadta (22+7 igen, 1 tartózkodás – az előterjesztő, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta a következő

3/2017. BHT számú határozatát.
A közgyűlés
1. jóváhagyólag elfogadja Gábriel Tibor titkár előterjesztésében a Társaság 2016. évi egyesületi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, a 2017. évi munkatervét és költségvetési tervét;
2. köszönetét fejezi ki Gábriel Tibor titkárnak munkájáért.

*

4. napirendi pont

Egyebek

A XLV. Országos Honismereti Akadémiára (Sárospatak, 2017. július 2-7., témája: A reformáció hatása a magyar művelődésre) a Társaság idén is szervezi a fővárosiak részvételét, a jelentkezők a közgyűlés befejezése után vehetik át az akadémia programját, a Jelentkezési Lapokat, stb. – május 22-ig kérjük utóbbiak leadását, az egységesen 26 eFt-os hozzájárulások befizetését.
A Honismereti Szövetség közelgő tisztújítása miatt az alábbiakat javasoljuk delegálni: a küldöttközgyűlésre a BHT képviseletében dr. Róbert Pétert, a Felügyelő Bizottságába Heilauf Zsuzsannát és Karacs Zsigmondot. Egyben hatalmazzuk fel a BHT Elnökségét az Országos Elnökségbe a BHT részéről képviseltek kiválasztására, felkérésére.

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalta, majd az előterjesztéseket nyílt szavazással a tagság egyhangúan elfogadta (22+7 igen, 1 tartózkodás – az előterjesztett, 0 ellenszavazat, a BHT Elnökségének felhatalmazására 23+7 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat,), majd a közgyűlés meghozta a következő

4/2017. BHT számú határozatát.
A közgyűlés
1. a Honismereti Szövetség küldöttközgyűléseire tagként dr. Róbert Pétert delegálja, a Honismereti Szövetség Felügyelő Bizottságába felkérni Heilauf Zsuzsannát és Karacs Zsigmondot javasolja;
2. felhatalmazza a BHT Elnökségét az Országos Elnökségbe a BHT részéről képviseltek kiválasztására felkérésére.

kmf.

Gábriel Tibor jegyzőkönyvvezető Breinich Gábor levezető elnök

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Fericsán Kálmán Szöllősy Marianne

———————————————————-
MEGHÍVÓ

A Budapesti Honismereti Társaság soron következő közgyűlését

2017. május 18-án (csütörtökön) délután 5 órai kezdéssel

a városmajori Barabás Villában (Budapest, XII. ker., Városmajor u. 44. – megközelíthető a Déli pályaudvartól a Városmajor utcán gyalog 10 perc alatt) tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
A regisztráció du. 1/2 5 és 5 óra között történik.
Egyben jelzem, hogy határozatképtelenség esetén a közgyűlést minden külön értesítés nélkül azonos napirenddel és ugyanitt, délután 5 óra 20’-re újólag összehívjuk és az Alapszabályunk 13/C/d. pontjában foglaltak alapján a résztvevők számától függetlenül már határozatképesnek minősül.

Napirend:
Napirend előtt a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjteményről Balázs Attila, a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria igazgatója tart előadást

1. A Társaság tagjainak a tízéves törzstagsági emlékérmek átadása (Balahó Zoltán, Debreczeni-Droppán Béla, Jakubik Anna, Rojkó Annamária, Szombathy Jánosné)
Előadó: Breinich Gábor elnök
2. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság beszámolója a Társaság 2016. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során tapasztaltakról
Előadó: Fericsán Kálmánné, az ESZB elnöke
3. A 2016. évi egyesületi beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és a közhasznúsági melléklet, valamint a 2017. évi munkaterv és költségvetési terv.
Előadó: Gábriel Tibor titkár
4. Egyebek

Kérem a közgyűlésen szíves részvételét és aktív közreműködését.

Budapest, 2017. május 3.
Üdvözlettel:
Ph. Breinich Gábor elnök

———————————————————–

JEGYZŐKÖNYV

a Budapesti Honismereti Társaság 2016. május 6-án
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárának Dísztermében
tartott negyedszázados jubileumi ünnepi közgyűléséről

Jelen vannak: 

Breinich Gábor elnök, Karacs Zsigmond alelnök, Gábriel Tibor titkár, Szöllősy Marianne elnökségi tag, Fericsán Kálmánné, az Ellenörző és Számviteli Bizottság (ESZB) elnöke, Ádám Jánosné, az ESZB tagja, dr. Róbert Péter, a Területi Bizottság elnöke, Balás Ottó, Beleznay Andor, Boda Sándor, dr. Bolla Dezső, Bóta Piroska, Debreczeni-Droppán Béla, Fericsán Kálmán, Gaál Károlyné, Heilauf Zsuzsanna, dr. Kovács Ivánné, Kovács Piroska, Oláh Albert, Puzsár Imre, Reisinger Imréné, Rajzó Andrásné, dr. Sárközy Péterné, Szombathy Jánosné, Wilk János egyesületi tagok, mint érdeklődő: dr. Pruzsinszky József;
meghívottként dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója.

Távollétében közgyűlési képviseletére:
– Breinich Gábor elnököt felhatalmazta Del Medico Imre, Lantos Antal, Széman Richard egyesületi tag;
– Gábriel Tibor titkárt felhatalmazta Bese Judit, Kadlecovits Géza egyesületi tag.

Breinich Gábor elnök üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy du. 5 órakor a közgyűlés nem határozatképes ezért azt feloszlatta, majd bejelentette, hogy a meghívóban és az Alapszabály 13/C/d. pontjában foglaltak alapján a közgyűlést du. 5 óra 20 perckor változatlan napirenddel ismételten összehívja, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.

Ezt követően napirend előtt dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója tartott előadást a könyvtár tevékenységéről: A főváros nyilvános könyvtára 1904 októberében nyílt meg. 1914-től a városházáról a mai Ferenczy utcai iskolaépületbe költözött. A főváros megvásárolta a Wenckheim-palotát – a könyvtárpalota az átalakítás után 1931-ben nyitotta meg kapuit. A központi könyvtár épületének újabb rekonstrukcióját 2001-ben fejezték be. Napjainkban a központi könyvtár mellett 49 tagkönyvtár működik. A főváros könyvtára állami támogatásnak köszönhetően tudja alacsonyan tartani tagsági díjait – ha ez nem lenne, akkor 12 000 és 14 000 forint közötti lenne az éves tagdíj. Céljuk olvasóbarát könyvtár üzemeltetése, mely törekszik az esélyegyenlőtlenségek mérséklésére, hagyományos és virtuális könyvtári szolgáltatásaival egyaránt.

Breinich Gábor elnök a Társaság nevében köszönetét fejezte ki dr. Fodor Péternek, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatójának előadásáért, majd a du. 5 óra 20 perckor az ismételten összehívott közgyűlésen megállapította, hogy az már határozatképesnek tekinthető. Javasolta a meghívóban szereplő napirend elfogadását, levezető elnöknek Breinich Gábor, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibor, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fericsán Kálmán és Szöllősy Marianne felkérését.

Megállapította, hogy a javasoltak a felkérést elfogadták, a résztvevők részéről más személyre javaslat, vagy hozzászólás nincs. A nyílt szavazást követően megállapította, hogy a jelenlévők egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a napirendet, a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőket (minden alkalommal 29 igen, 1 tartózkodás – javasolt, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta következő

1/2016. BHT számú határozatát.
A közgyűlés
1. az előterjesztett napirendet változtatás nélkül elfogadja;
2. felkéri levezető elnöknek Breinich Gábort, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibort, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fericsán Kálmánt és Szöllősy Mariannet.

*

1. napirendi pont

A Társaság alapító tagjainak díszoklevél átadása (dr. Bolla Dezső, Bóta Piroska, Karacs Zsigmond), majd a tízéves törzstagsági emlékérmek átadása (Ézsiás Sándorné, Mező Lajosné, Török Gézáné)

Breinich Gábor elnök javaslatára a jubileumi ünnepi közgyűlés elsőként az elhunyt tagtársainkról emlékezett meg (dr. Bogyirka Emil, Csomor Tibor, dr. Skultéty Csaba). Ezt követően ismertette, hogy a Társaság működését a Fővárosi Bíróság 25 éve, 1991. augusztus 8-i határozatával engedélyezte. A Társaság első választott vezető tisztségviselői dr. Rédey Pál (elnök), dr. Bolla Dezső (alelnök), Bóta Piroska (titkár), Elnöksége tagjai Bíró Ferencné, Janek Éva, dr. Mód Aladárné, dr. Morvay Péter voltak. Első székhelye a Csepeli Helytörténeti Gyűjteményben volt. Titkárai kétévente cserélődtek (Bóta Piroska, Virág Miklós, Nagy Ferenc), míg 1996 őszétől Gábriel Tibor látja el a titkári feladatokat. Napjainkban is élő fő tevékenysége az 1998-ban útjára indult Városunk-Budapesti Honismereti Híradó című kiadványunk a fővárosi honismeret hatékony eszköze, a 2003-ban elkezdett Budapesti Históriák előadóest sorozat, valamint a 2005-től működő Budapesti Helytörténeti Portál a fővárosi/kerületi fenntartású közgyűjteményeknek és civil szervezeteknek is lehetőséget adott. Ezeket a hatékony eszközöket a Társaság évről-évre nehezen megszerzett pályázati támogatásokból finanszírozza. Jelenleg két intézmény közvetlenül is segíti működését: az újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény és Budapest Főváros Levéltára. Az ünnepi megemlékezést követően a Társaság alapító, egyben jelenleg is tagjainak munkájáról (dr. Bolla Dezső, Bóta Piroska, Karacs Zsigmond) díszoklevél átadásával emlékezett meg. A tízéves törzstagsági emlékérmeket a távollevők később vehetik majd át.
Debreczeni Droppán Béla, a Honismereti Szövetség elnökeként a szövetség emléklapjának átadásával emlékezett meg jubileumunkról. A középkori kódexek világát felidéző, kézzel készített egyedi emléklapon az alábbiakat olvashattuk: Emléklap a Budapesti Honismereti Társaságnak megalakulása 25. évfordulója alkalmából eredményes honismereti munkájáért.

Hozzászólások:
– A Társaság titkári feladatait Gábriel Tibor húsz éve látja el, köszönjük meg ezt!
– Titkárunk lelkiismeretesen látta el munkáját, kezdeményezései sokban hozzájárultak eredményes működésünkhöz.

*

2. napirendi pont

Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnöke, Fericsán Kálmánné beszámolója a Társaság 2015. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során tapasztaltakról

Az ESZB éves ellenőrzését 2016. február 17-én a Társaság 1043 Budapest, Berda József u. 48. sz. alatti székhelyén tartotta meg. A vizsgálat magába foglalta az éves adatok ellenőrzését: ezen belül a 2015. évi kettős könyvelés szúróellenőrzését, az irattári anyagot, a leltárakat, a pályázati támogatásokat, a jelentések elkészítését. A pályázati támogatottság (1.260 eFt) 20 %-al magasabb volt, mint 2014-ben – a Társaság 18 pályázatot nyújtott be, amelyből 11 nyert kedvező elbírálást. Az 1 %-os felajánlásokból 42 eFt, a tagdíjbevételekből 99 eFt származott. 2015-ben eredményes évet zártunk, az önkéntes munkák nélkül bevétel 2.134 eFt, a kiadás 1.942 eFt volt. A BHT a jelentési kötelezettségeinek az előírt határidőkön belül eleget tett: pályázati elszámolások, NAV bevallások, statisztikák. Az íratok nyilvántartása, tárolása, kezelése megbízható. Összességében megállapítható volt, hogy a Társaság az Alapszabályában rögzített feltételeknek megfelelően működött, feladatait színvonalasan látta el az elmúlt évben.

Hozzászólás:
– 18 pályázatot benyújtani nem kis feladat, a tapasztalat szerint alacsony összegeket ítélnek meg. Van olyan országos szervezet, amely csak a tagdíjakból él meg, pályázatot be sem ad.
– Köszönjük meg mindezt a Társaság vezetőségének és remélhetőleg a következő évek is sikeresek lesznek.

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalta, majd a Társaság nevében köszönetét fejezte ki munkájukért az ESZB tagjainak. Ezt követően megállapította, hogy a beszámoló kapcsán kérdés és hozzászólás nincs, a beszámolót nyílt szavazással a tagság egyhangúan elfogadta (29 igen, 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta a következő

2/2016. BHT számú határozatát.
A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnökének a Társaság 2015. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során végzett tevékenységéről szóló tájékoztatását, egyetért megállapításaival, egyben köszönetét fejezi ki munkájáért a bizottság tagjainak.
*

3. napirendi pont

Gábriel Tibor titkár ismertette a Társaság 2015. évi egyesületi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, valamint a 2016. évi munkatervét és költségvetési tervét.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítésében bejelentette, hogy az írásbeli 2015. évi egyesületi beszámolót és a közhasznúsági mellékletét, valamint a 2016. évi munkatervet és költségvetési tervet e-mailon megküldte a Társaság tagjainak, a közgyűlés elején a jelenlévőknek betekintésre átadta, és elfogadását követően az egyesületi beszámolót és közhasznúsági mellékletét teljes terjedelmében közzé fogják tenni a Társaság Budapesti Helytörténeti Portálján.
Bejelentette, hogy a 2015. évi beadványoknak köszönhetően ismét a közhasznú egyesületek közé emelték a BHT-t.
Ezt követően mind a négy írásbeli beszámolót kivetítőn is bemutatta és ismertette. A 2015. évi egyesületi beszámoló és a közhasznúsági melléklet (PK 142 nyomtatvány) bemutatásakor az alábbiakra külön is felhívta a figyelmet: az egyesület 2014-ben 81 eFt veszteséggel, 2015-ben 192 eFt nyereséggel zárta az évet. Az egyesület legnagyobb költségét mindkét évben a Városunk három száma kiadása okozta.
A Társaság 2015. évi tevékenységét ismertető írásbeli beszámoló rögzítette, hogy az egyesület rendes tagjainak létszáma 2015. december 31-én 84 fő, és a 2015-ben megszavazott két tiszteletbeli tagja volt.
A Társaság szervezeti élete az előző évek gyakorlatát követte – egy éves rendes és az Alapszabály módosítás miatt egy rendkívüli közgyűlést, két elnökségi ülést tartottunk. A BHT bizottságai is megtartották éves üléseiket (Területi Bizottság, Városunk Szerkesztőbizottsága, Ellenőrző és Számviteli Bizottság).
Megvalósult a Budapesti Históriák nyolc előadóestje Budapest Főváros Levéltára előadótermében – köszönet illeti meg a levéltárat a terem és a technika ingyenes használatáért. A Budapesti Históriák szervezését és lebonyolítását Balázs Attila elnökségi tagunk végezte el!
A fővárosi levéltár konferenciatermében Genius loci – Budapesti hétköznapok, 1945 címmel november 6-án a konferenciát tartottunk.
Honlapunk, a Budapesti Helytörténeti Portál (www.bpht.hu) folyamatosan frissítésre került, naprakész, átlagos havi látogatottsága növekedett, 2.200 fő/hónap volt.
2015-ban megjelent a Városunk három száma, számonként 1.100 példányban – a 2. számra semmi fedezet (nyomda, tördelő, posta) nem volt – kiadása elmaradt, illetve a nyári szám 2015/2-3. számként jelent meg.
A BHT a fővárost képviselve vett részt a Honismereti Szövetség konferenciáján: 18 fővel a július 5. – július 10. között Szekszárdon tartott XLIV. Országos Honismereti Akadémián, amelynek fő témaköre Együtt ezer éve – Nemzetalkotó népek a Kárpát-medencében volt.
A Társaság 2016. évi munkatervében a 2015. évi tevékenységét ismétli meg, azzal a különbséggel, hogy a 2016. évi, a fővárosi nemzetiségek történetével foglalkozó szakmai konferencia pályázati támogatás hiányában elmarad.
A 2016. évi költségvetési terv a munkatervben vázolt feladatok anyagi hátterét ismerteti – megvalósítása a pályázati támogatások függvénye lesz, mivel biztos bevételként csupán a tagdíjakra számíthatunk.
Befejezésként hangsúlyozta, hogy köszönet illeti mindazokat, akik erkölcsi, szakmai és anyagi támogatásukkal lehetővé tették 2015. évi céljaink elérését, segítették közhasznú munkánkat. Külön is köszönet illeti a Társaságunk 2015. évi tevékenységét önkéntes munkájukkal támogatókat és az éves tagdíjnál magasabb adományaikkal Társaságunk működési költségeihez hozzájárulókat. A Budapesti Honismereti Társaság tagjainak aktív közreműködése nélkül a 2015. év feladatait nem végezhette volna el. Munkájuk, aktív részvételük teremti meg alapvetően a 2016. évi működés lehetőségét.

Breinich Gábor elnök az írásban előterjesztett és szóban is kiegészített egyesületi beszámolók/munkaterv/költségvetési terv ismertetése után az elhangzottakat összefoglalta, majd az előterjesztéseket nyílt szavazással a tagság egyhangúan elfogadta (29 igen, 1 tartózkodás – az előterjesztő, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta a következő

3/2016. BHT számú határozatát.
A közgyűlés
1. jóváhagyólag elfogadja Gábriel Tibor titkár előterjesztésében a Társaság 2015. évi egyesületi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, a 2016. évi munkatervét és költségvetési tervét;
2. köszönetét fejezi ki Gábriel Tibort titkárnak munkájáért.

*

4. napirendi pont

Egyebek

– Továbbra is lehetővé tesszük tagjainknak, hogy a Budapesti Históriák előadóestjein beszámoljanak kutatási eredményeikről, jubileumokról, a Városunk c. kiadványunkban megemlékezzenek helytörténeti eseményekről, neves személyekről, jelentős épületekről, jubileumokról, múzeumpedagógiai tevékenységekről, stb.
A XLIV. Országos Honismereti Akadémiára (Makó, 2016. július 3-8., témája: Történelmi sorsfordulóink – Gellért püspöktől Bálint Sándorig) a Társaság idén is szervezi a fővárosiak részvételét, a jelentkezők a közgyűlés befejezése után vehetik át az akadémia programját, a Jelentkezési Lapokat, stb. – május 20-ig kérjük utóbbiak leadását, az egységesen 26 eFt-os hozzájárulások befizetését.
Negyedszázados Társaságunk alapításáról, első éveiről dokumentumok kiállításával is megemlékezünk, a tárlat a szomszédos teremben tekinthető meg.

Breinich Gábor elnök felkérésére ezt követően a Társaság díszoklevéllel kitüntetett alapító tagjai (Bóta Piroska, dr. Bolla Dezső, Karacs Zsigmond) emlékeztek meg a BHT alapításáról, első éveiről.

kmf.

Gábriel Tibor jegyzőkönyvvezető Breinich Gábor levezető elnök

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Fericsán Kálmán Szöllősy Marianne

———————————————————-
MEGHÍVÓ

A Budapesti Honismereti Társaság 25 éves jubileumi ünnepi közgyűlését

2016. május 6-án (pénteken) délután 5 órai kezdéssel

a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárának Dísztermében (Budapest, VIII. ker., Szabó Ervin tér 1. – megközelíthető a Reviczky utcai olvasói kapun belépve a jobb oldali főigazgatói titkársághoz vezető ajtón át, majd a díszlépcsőn fel az I. emeletre) tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
A regisztráció du. 1/2 5 és 5 óra között történik.
Egyben jelzem, hogy határozatképtelenség esetén a közgyűlést minden külön értesítés nélkül azonos napirenddel és ugyanitt, délután 5 óra 20’-re újólag összehívjuk és az Alapszabályunk 13/C/d. pontjában foglaltak alapján a résztvevők számától függetlenül már határozatképesnek minősül.

Napirend:

Napirend előtt a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tevékenységéről dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója tart előadást

1. A Társaság alapító tagjainak díszoklevél átadása (dr. Bolla Dezső, Bóta Piroska, Karacs Zsigmond), majd a tízéves törzstagsági emlékérmek átadása (Ézsiás Sándorné, Mező Lajosné, Török Gézáné)
Előadó: Breinich Gábor elnök
2. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság beszámolója a Társaság 2015. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során tapasztaltakról
Előadó: Fericsán Kálmánné, az ESZB elnöke
3. A 2015. évi egyesületi beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és a közhasznúsági melléklet, valamint a 2016. évi munkaterv és költségvetési terv.
Előadó: Gábriel Tibor titkár
4. Egyebek

Kérem a közgyűlésen szíves részvételét és aktív közreműködését.

Budapest, 2016. április 20.
Üdvözlettel:

Ph.

Breinich Gábor
elnök

Megjegyzés:
A hátoldalon tájékoztató a nyári Honismereti Akadémia részvételi lehetőségéről

———————————————————-
JEGYZŐKÖNYV

a Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége
2016. március 10-én,
Budapest Főváros Levéltára tárgyalójában tartott üléséről

Jelen vannak:
Karacs Zsigmond alelnök, Gábriel Tibor titkár, Balázs Attila, Bihari József, Praimajer Mária, Szöllősy Marianne (utóbbi előre jelezte, hogy munkája miatt ½ órával később tud jönni) elnökségi tagok, mint meghívott Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számviteli Biz. elnöke.
Távolmaradását kimentette: Breinich Gábor elnök, dr. Róbert Péter, a Területi Bizottság elnöke.

Karacs Zsigmond alelnök üdvözölte a megjelenteket. Felkérte Gábriel Tibort a jegyzőkönyv vezetésére, aki a felkérést elfogadta. Megállapította, hogy az Elnökség határozatképes és jegyzőkönyvvezető személyét, az előterjesztett napirendet egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta (5 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat).

*

ad. 1. Az Elnökség előző ülése óta eltelt időszak eseményeiről Gábriel Tibor, a Társaság titkára adott tájékoztatást.

Januárban megjelent a Városunk 2016/1. száma 1.100 példányban – a 2. számra semmi fedezet (nyomda, tördelő, posta) nincs – kiadása elmarad. A 2-3. és 4. számok fedezete megteremtése érdekében sok kerületi pályázat elkészítése és megnyerése szükséges. A Fővárosi Törvényszék 2016. január 19-i végzésében szervezetünket ismét közhasznúvá minősítette, határozata február elején jogerőre emelkedett.
Elmarad az áprilisra tervezett éves szakmai konferenciánk (Genius loci – Budapest és régiója nemzetiségei), mivel az NKA-tól nem kapott pályázati támogatást.
Folytatódtak a Budapesti Históriák előadóestjei Budapest Főváros Levéltára előadótermében, a második negyedévi előadások is le vannak szervezve Balázs Attilának köszönhetően. Köszönet illeti meg a levéltárat a terem és a technika ingyenes használatáért.
Honlapunk, a Budapesti Helytörténeti Portál (www.bpht.hu) folyamatosan frissítésre került, naprakész, növekedett átlagos havi látogatottsága 2300 fő/hónapra.
Egyesületünk minden pályázati támogatásával elszámolt, a 2016. évre áthúzódókkal is. Takarékos gazdálkodásunknak köszönhetően jelenleg a bankban 434 eFt, a házipénztárban 35 eFt, összesen cca. 470 eFt forgótőkénk van.
Az Ellenőrző és Számviteli Bizottság február 17-én megtartotta éves ellenőrzését, tapasztalatait jegyzőkönyvben rögzítette – ez a következő napirendi pont témája lesz. 1991. február 18-án alakult meg Társaságunk, ennek idén lesz 25. évfordulója. A jubileumra ünnepi közgyűlés keretein belül tervezünk megemlékezni a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Dísztermében – egy dokumentum-kiállítással egybekötve. Utóbbi érdekében felkértük tagjainkat az esetleg náluk lévő dokumentumok, fotók másolatainak átadására.

Karacs Zsigmond alelnök az elhangzottakat összefoglalta, majd ezt követően az Elnökség egyhangúan, az előterjesztő tartózkodása mellett (4 igen, 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

1/2016. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség köszönettel tudomásul veszi Gábriel Tibor titkár tájékoztatását az előző elnökségi ülés óta történt időszak eseményeiről;

*

ad. 2. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság képviseletében Fericsán Kálmánné, a bizottság elnöke számolt be a Társaság 2015. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzésének tapasztalatairól.

A Társaság székhelyén, február 17-én tartott vizsgálat célja a BHT 2015. évi működése és gazdálkodása ellenőrzése, tárgya a BHT 2015. évi teljes irattári és pénzügyi anyaga, leltára, adóbevallásai, pályázati támogatásai, 2015. évi kettős könyvelése, egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete volt.
Az ellenőrzés szúrópróbaszerűen történt meg. Az éves munka az előzetes terveknek megfelelt, sokrétű, sokszínű volt. Sok pályázat nem nyert támogatást. Az éves 1 % felajánlás és a tagdíjbefizetés összege csökkent, öregszik a tagság. Az íratok nyilvántartása, tárolása, kezelése megbízható volt. A BHT a jelentési kötelezettségeinek az előírt határidőkön belül eleget tett: pályázati elszámolások, NAV bevallások, statisztikák.
Bevételeit, költségeit éves beszámolója hitelesen tartalmazta.
Összességében megállapítható volt, hogy a Budapesti Honismereti Társaság az Alapszabályában rögzített feltételeknek, valamint a közhasznú szervezetekre előírt szabályoknak megfelelően működött, feladatait (elszámolási, számviteli, iratkezelési szempontból) színvonalasan látta el a 2015. évben.

Karacs Zsigmond alelnök az elhangzottakat összefoglalta, majd ezt követően az Elnökség egyhangúan (6 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

2/2016. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség jóváhagyólag elfogadja az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság beszámolóját a Társaság 2015. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzéséről, egyben köszönetét fejezi ki a bizottság tagjainak, kiemelten Fericsán Kálmánné elnöknek, munkájukért.

*

ad. 3. A Társaság 2015. évi egyesületi éves beszámolóit, valamint a 2016. évi munkaterv és költségvetési terve írásbeli tervezeteit Gábriel Tibor titkár terjesztette elő.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az írásbeli előterjesztéseket (2015. évi egyesületi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet, 2016. évi munkaterv és költségvetési terv) e-mailon megküldte az Elnökség tagjainak/meghívottaknak, és az e-maillal nem rendelkező egy elnökségi tagnak az ülésen átadta, plusz egy példányban helyszíni körbeadását is felajánlotta.
A 2015. évi tevékenység adminisztrálása során is törekedtek a közhasznú besorolás feltételeinek megőrzésére – pl. önkéntesek fogadása, ill. dokumentálták az önkéntes munkákat, kettős könyvelés vezetése, stb.
Az írásban előterjesztett egyesületi beszámoló tartalmazza a 2015. évi mérleget, eredménylevezetést és a közhasznúsági mellékletet, ebben a 2015. évi főbb programokat és eredményeiket, valamint a 2015. évi pályázati támogatásokat és felhasználásukat, azok eredményeit.
Szervezeti életünk a szokásosnak megfelelően alakult (+ 1 rendkívüli közgyűlés a közhasznú besorolás érdekében), főbb eredményeink: a Budapesti Históriák előadóestjei, a Genius loci – Budapesti hétköznapok, 1945 c. konferencia, a Városunk három számának kiadása, a Budapesti Helytörténeti Portál működtetése, a szekszárdi XLIII. Országos Honismereti Akadémián a főváros képviselete 18 fővel.
A Társaság 2015-ben 18 pályázatot nyújtott be, amelyből 11 kapott kedvező elbírálást (2015-ben átutalva 1.260 eFt, ami 20 %-al magasabb, mint a 2014. évi pályázati támogatottság, 1.046 eFt). Az önkéntes munkák nélkül is 2.134 eFt bevételünk és 1.942 eFt kiadásunk volt 2015-ben, azaz nyereséges évet zártunk!
A 2015. évi eredménylevezetésben az önkéntes munkák már megjelentek (ezért 2.839 eFt a bevétel, és 2.647 eFt a kiadás).
Iktatókönyvünk alapján 2015-ben 128 iktatott levelünk volt, az éves e-mail forgalmat (további 520 levél) nem számítva.

Hozzászólás:
– A Városunk 2016/2. számának kiadását nem tudtuk volna megvalósítani?
– A Társaság projektjeinek anyagi hátterét főként pályázati támogatások fedezik, mivel a tagdíj összege csak névleges (nyilvántartási célt szolgál), az 1 %-os felajánlás alacsony. Ezért csak azokat a kezdeményezéseinket tudjuk megvalósítani, amelyek pályázati támogatást nyernek. A 2016/2. számnak az önkormányzati pályázatok kiírási időpontjai miatt nincs támogatottsága, országos pályázatunk nem nyert, saját erőből való kiadása pedig a Társaság biztonsági tartalékát felére csökkentette volna.

Karacs Zsigmond alelnök javasolta, hogy a 2015. évi beszámolóról az Elnökség külön szavazzon. Összefoglalta az elhangzottakat és ezt követően az Elnökség megszavazta (4 igen, 1 tartózkodás – az előterjesztőé, 0 ellenszavazat) a 2015. évi beszámolók elfogadását.

Az előterjesztő ismertette, hogy a részletes 2015. évi beszámoló alapján a 2016. évi munkatervünk a 2015. évivel közel azonos, de szakmai konferenciát (Genius loci) 2016-ban pályázati támogatottság hiányában nem tudunk rendezni. Kérte az Elnökség tagjait, hogy a 2017. évi konferencia témájára és esetleg előadóira (3 hónapon belül) tegyék majd meg javaslataikat. A 2016. évi költségvetési tervezet (1.437.989 Ft kiadás és 1.440.000 Ft bevétel) megvalósulása is pályázati támogatások függvénye.

Hozzászólás:
– A két határon túli egyesülettel való együttműködés nem szerepel a beszámolóban.
– A Társaság 19 fővárosi és kerületi önkormányzati közgyűjteménnyel, mintegy 25 helytörténettel (is) foglalkozó fővárosi és kerületi civil szervezettel és két határon túli civil szervezettel tartja a kapcsolatot.

Karacs Zsigmond alelnök az elhangzottakat összefoglalta, majd az Elnökség egyhangúan, az előterjesztő tartózkodása mellett (5 igen, 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat) meghozta a következő

3/2016. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség jóváhagyólag elfogadja a Társaság 2015. évi egyszerűsített egyesületi beszámolója és közhasznúsági melléklete, valamint a 2016. évi munka és költségvetési terve írásbeli tervezeteit egyben köszönetét fejezi ki összeállításáért Gábriel Tibor titkárnak.

*

ad. 4. „Egyebek”

– Gábriel Tibor titkár bejelentette, hogy az XLIV. Országos Honismereti Akadémiára a Honismereti Szövetség fejenként 26 eFt-os részvételi díjat határozott meg, ami nem tartalmazza a szabadon választható vasárnap esti jótékonysági est és a konferencia utáni esetleges hétvégi buszkirándulás költségeit. A Makón, 2016. 07. 04. és 07. 08. közötti konferencia címe: Nemzeti sorsfordulók – Gellért püspöktől Bálint Sándorig.
A Honismereti Szövetség még három kisebb konferenciát tart 2016-ban, az első félévben a kiadványszerkesztők részére: 04. 22. és 04. 24. között Berettyóújfaluban, 5000 forintos részvételi díjjal. Ennek előzetesét e-mailban a tagjaink megkapták.
– Az Elnökség egyetértett abban, hogy továbbra is csak regisztrációs célt szolgáljon az éves tagdíj, amelynek nagysága változatlan legyen.
– A Honismereti Szövetség kitüntetéseire az Elnökség több hozzászólás és javaslat után az alábbi személyeket terjeszti fel: Honismereti Munkáért emlékéremre Dr. Róbert Péter (XIII. kerületi helytörténész); Honismereti Munkáért Emléklapra Bartos Mihály (XXII. kerületi tagunk, helytörténész), Neubrandt Istvánné (az óbudai Braunhaxler… egyesület titkára), Kadlecovits Géza (IV. kerületi tagunk, helytörténész).
– A Budai históriák címmel megjelenő könyvsorozat szerzője Verrasztó Gábor, érdemes lenne a kapcsolatot felvenni vele.

Kmf.

Gábriel Tibor titkár, jegyzőkönyvvezető

Karacs Zsigmond alelnök

———————————————————-
MEGHÍVÓ

A Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége soron következő ülését

2016. március 10-én (csütörtök) délután 5 órai kezdéssel

Budapest Főváros Levéltára V. emeleti tárgyalójában (Budapest, XIII. Teve u. 3-5. V. em. 526. sz.) tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:

1. Titkári tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről Előterjesztő: Gábriel Tibor titkár

2. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság (ESZB) beszámolója a Társaság 2015. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzésének tapasztalatairól
Előterjesztő: Fericsán Kálmánné, az ESZB elnöke

3. A 2015. évi egyesületi éves beszámolók, valamint a 2016. évi munkaterv és költségvetési terv tervezete.
Előterjesztő: Gábriel Tibor titkár

4. Egyebek (kitüntetésre javasoltak, Honismereti Akadémia, stb.)

Az ülésen személyes megjelenését és aktív részvételét előre is köszönöm.

Budapest, 2016. február 22.
Üdvözlettel:

Breinich Gábor
elnök

———————————————————
JEGYZŐKÖNYV

a Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége
2015. december 10-én, az újpesti
Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben tartott üléséről

Jelen vannak: Breinich Gábor elnök, a szerkesztőbizottság tagja, Karacs Zsigmond alelnök, Praimajer Mária és Szöllősy Marianne elnökségi tag, meghívottként: Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság (ESZB) elnöke, dr. Róbert Péter, a Területi Bizottság elnöke, a szerkesztőbizottság tagja, Sipos András a szerkesztőbizottság tagja,

Távolmaradását kimentette: Gábriel Tibor titkár, Balázs Attila és Bihari József elnökségi tag, valamint Buda Attila és Sándor P. Tibor szerkesztőbizottsági tag.

Breinich Gábor elnök üdvözölte a megjelenteket. Megállapította az Elnökség határozatképességét, és hogy a napirendet az Elnökség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta (4 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat).
*

ad. 1. Az Elnökség előző ülése óta eltelt időszak eseményeiről Breinich Gábor elnök számolt be.

Bejelentette, hogy Gábriel Tibor titkár kórházi ápolása miatt az ülésen nem tud részt venni. A Genius loci – Budapesti hétköznapok, 1945 című, a fővárosi levéltárban, november 6-án tartott konferenciánk pozitív visszhanggal valósult meg. A Budapesti Históriák előadássorozatát Balázs Attila sikeresen megszervezte és lebonyolította, elkészült annak 2016. I. félévi programja is – legfőbb támogatónk a fővárosi levéltár a térítésmentes terem és technika használat biztosításával, amelyet ezúton is köszönünk. A Városunknak megjelent az októberi (2015/4.) száma, nyomdában van a jövő évi januári szám (2016/1.). Határon túli kapcsolataink a vajdaságiakkal (Bácsország) és erdélyiekkel (Dukrét Géza/Nagyvárad) vannak. Folyamatosan és napra készen működtettük a Budapesti Helytörténeti Portált élénk látogatottsággal. Az XLIII. Országos Honismereti Akadémián (Szekszárd, 2015. 06. 05-10., Együtt ezer éve – nemzetalkotó népek és nemzetiségek a Kárpát-medencében) egyesületünk 18 fővel képviselte a fővárost. Egyesületünk számlái könyvelés alatt vannak. 2016 áprilisában pályázati támogatottság esetén a fővárosi nemzetiségekről tervezünk konferenciát tartani.

Breinich Gábor elnök ismertetése után az Elnökség egyhangúan, az előterjesztő tartózkodása mellett (3 igen, 1 tartózkodás, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

5/2015. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség jóváhagyólag tudomásul veszi Breinich Gábor elnök tájékoztatását az előző elnökségi ülés óta történt időszak eseményeiről.
*

ad. 2. A Társaság Területi Bizottsága tevékenységéről dr. Róbert Péter, a Területi Bizottság elnöke adott tájékoztatást.

A Területi Bizottság (TB) éves ülését december 1-én az újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben tartotta. Sajnos kevesen voltak (4 fő). Beszámoló hangzott el a BHT 2016. évi terveiről, a bizottság 2014. évi javaslatainak 2015. évi megvalósításáról, a IV., XIII., XX. kerület 2016. évi tervezett helytörténeti tevékenységéről valamint javaslatok hangzottak el (kitüntetendőkre, előadásokra: ’56-os forradalom, a forint 1946-os bevezetése). A kerületi rendezvényeket a TB elnöke is látogatja, de az éves TB ülésünkön tőlük kevesen vesznek részt.
Hozzászólások:
– A közönség elérése nehéz, Budapesten nagy a programválaszték, szűkebb az érdeklődő réteg, amely inkább a távolabbi programokról mond le.
– Karacs Zsigmond alelnök jelezte, hogy internet elérhetősége nincs, írásbeli értesítést kér.

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalta, majd az Elnökség egyhangúan (4 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat) meghozta a következő

6/2015. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség köszönettel elfogadja dr. Róbert Péter, a Területi Bizottság elnöke tájékoztatóját a bizottság tevékenységéről;
*

ad. 3. Városunk–Budapesti Honismereti Híradóról Breinich Gábor elnök tájékoztatója a Városunk 2015. évi megjelenéséről, Szerkesztőbizottsága 2014. évi határozatainak 2015. évi végrehajtásáról, szerkesztőbizottsági javaslatok a periodika 2016. évi lapterveihez.

A 2015-ben csak három számmal megjelenő Városunk az előző évivel azonos volt, számonként 1100 példányban jelent meg és az interneten is teljes terjedelmében olvasható (Budapesti Helytörténeti Portál). A periodika anyagi háttere idén csupán a kerületi önkormányzatok pályázati támogatásainak köszönhető, ami a tartalomra is kihatással volt – a szerkesztőbizottsági javaslatok így részlegesen valósulhattak meg. A későbbi számok kiadása is pályázati támogatások függvénye.

Hozzászólások:
– 2016-ban a BHT 25 éves lesz.
– Széchenyi Emlékévet is szerveznek (225).
– 100 éve hunyt el Ferenc József/ az utolsó koronázás.
– Görgey Artúr halála (1916) – budapesti közjegyző írta végrendeletét.
– Györgyi Dénes építész halála (55. évf.)
– 175 éve született Schulek Frigyes.
– 100 éve halt meg Malonyai Dezső.
– 1876. évi egészségügyi törvény.
– 1956 60. évfordulója.
– 150 éve indult a budapesti lóvasút, az Állatkert.
– 120 éves a millenniumi kiállítás

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalta, majd az Elnökség egyhangúan, az előterjesztő tartózkodása mellett (3 igen, 1 tartózkodás, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

7/2015. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség
1. köszönettel tudomásul veszi Breinich Gábor elnök tájékoztatását a lap helyzetéről, a szerkesztőbizottsági határozatok végrehajtásáról;
2. egyetért az elhangzott javaslatokkal, és szükségesnek tartja a 2016. évi laptervek összeállításakor figyelembe vételüket.
*

ad. 4. „Egyebek”

Bemutatkozott az Ellenőrző és Számviteli Bizottság elnöke, Fericsán Kálmánné. Egyben javasolta, hogy a taglétszám növelése érdekében a Társaság vegye fel a kapcsolatot a kerületekben működő civil szervezetekkel, és a kerületi közgyűjtemények munkájának segítése érdekében a BHT hozzon létre egy szaktanácsadói csoportot (muzeológus, történész, levéltáros, stb. részvételével).

Kmf.

Szöllősy Marianne jegyzőkönyvvezető Breinich Gábor
elnök

———————————————————
117/2015. BHT ikt. sz.
MEGHÍVÓ

Tisztelt Kolléga! Kedves Barátunk!
A Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége soron következő ülését
2015. december 10-én (csütörtökön) du. 5 órai kezdéssel
székhelyén, az újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben (Bp., IV. ker., Berda József u. 48. – 3 percre az M3-as metró újpesti végállomásától gyalog) tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:
1. Titkári tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Gábriel Tibor titkár

2. Tájékoztató a Területi Bizottság 2015. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Róbert Péter, a Területi Bizottság elnöke

3. Szerkesztői tájékoztató a Városunk 2015. évi megjelenéséről, Szerkesztőbizottsága 2014. évi határozatainak 2015. évi végrehajtásáról, szerkesztőbizottsági javaslatok a periodika 2016. évi 1–4. száma lapterveihez
Előadók: felelős szerkesztő, a Szerkesztőbizottság tagjai

4. Egyebek

Az ülésen személyes megjelenését és aktív részvételét előre is köszönöm.
Budapest, 2015. november 16.
Üdvözlettel:
Breinich Gábor elnök

————————————————————–

JEGYZŐKÖNYV

a Budapesti Honismereti Társaság
2015. szeptember 22-én, székhelyén,
a Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben tartott rendkívüli közgyűléséről

Jelen vannak: a csatolt Jelenléti Ív szerint.
Breinich Gábor elnököt közgyűlési képviseletére távolléte alatt felhatalmazta Lantos Antal, Széman Richárd, Dr. Del Medico Imre egyesületi tag,
valamint Gábriel Tibor titkárt közgyűlési képviseletére távolléte alatt felhatalmazta Bese Judit, Kadlecovits Géza, dr. Kovács Ivánné, Rajzó Andrásné egyesületi tag.

Breinich Gábor elnök üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy az egyesület szavazati joggal rendelkező 92 tagjából 17 fő van jelen, további 7 tag felhatalmazást adott szavazásra, ezért du. 5 órakor a rendkívüli közgyűlés nem határozatképes és azt feloszlatta. Egyidejűleg bejelentette, hogy a meghívóban és az Alapszabály 13. C/d/ pontjában foglaltak alapján a közgyűlést fél óra múltán változatlan napirenddel ismételten összehívja, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.

*
Breinich Gábor elnök du. 5.30 órakor az ismételten összehívott rendkívüli közgyűlésen megállapította, hogy az határozatképesnek tekinthető, javasolta a meghívóban szereplő napirend elfogadását, levezető elnöknek Breinich Gábor, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibor, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Bihari József és Fericsán Kálmán felkérését.

Megállapította, hogy a javasoltak a felkérést elfogadták, a résztvevők részéről más személyre javaslat, vagy hozzászólás nincs. A nyílt szavazást követően megállapította, hogy a jelenlévők, a felhatalmazást adottak képviselői egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a napirendet, és személyenként szavazva a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőket (minden alkalommal 23 igen, 1 tartózkodás, 0 ellenszavazat), a tagi felhatalmazásokat a levezető elnöknek bemutatták, majd a közgyűlés meghozta következő

7/2015. BHT számú határozatát

A közgyűlés
1. az előterjesztett napirendet változtatás nélkül elfogadja;
2. felkéri levezető elnöknek Breinich Gábort, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibort, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Bihari Józsefet és Fericsán Kálmánt.

*
1. napirendi pont
Breinich Gábor elnök az Alapszabály módosításának tervezetét ismertette

Az előterjesztő szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a módosításokkal egybeszerkesztett írásbeli Alapszabályt az egyesület tagjai e-mailon kézhez kapták, és a közgyűlésen résztvevők kinyomtatva is megkapták.
Az Alapszabály újólagos módosítása – a közhasznú jogállás visszaszerzése érdekében – a Fővárosi Törvényszék 7.Pk.66.629/1991/30. ikt. számú, 2015. augusztus 26-i keltű Végzése alapján történt meg, amelyről 2015. szeptember 2-án szereztünk tudomást.
A javasolt módosításokkal egybeszerkesztett Alapszabály tervezettben az elfogadásra javasolt módosítások kiemelt/dőlt (fett/kurzív) betűkkel vannak írva – mondta, majd pontról pontra részletesen ismertette a javasolt módosításokat.

Hozzászólások:
– Hányadik Alapszabály módosítás a mostani?
– Milyen sürgősséggel kell ezt el elvégeznünk?

Breinich Gábor elnök a hozzászólásokra válaszolva elmondta, hogy a törvényi változásokat követően négy módosításunk volt, a Fővárosi Törvényszék pedig 30 napos határidőt adott. Alapszabály módosítások részletes ismertetése után megállapította, hogy a jelenlévők a módosított Alapszabály teljes felolvasását nem igénylik, a módosított Alapszabály tervezetet a jelenlévők nyílt szavazással egyhangúan elfogadták (23 igen, 1 tartózkodás, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta következő

8/2015. BHT számú határozatát.

A közgyűlés jóváhagyólag elfogadja Breinich Gábor elnök előterjesztésében módosított Alapszabályát és felkéri titkárát a szükséges lépések megtételére.

*

2. napirendi pont
Egyebek

Gábriel Tibor titkár bejelentette, hogy:
– a módosított Alapszabály a Budapesti Helytörténeti Portálunk (www.bpht.hu) baloldali Budapesti Honismereti Társaság menüpontjában a Tagfelvétel/Alapszabályzat almenüpontban lesz olvasható,
– október elejétől folytatódik a Budapesti Histórák c. előadóest-sorozatunk, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk,
– várhatóan október végén megjelenik a Városunk – Budapesti Honismereti Híradó c. kiadványunk következő, 2015/4. száma,
– Genius loci – Budapesti hétköznapok, 1945 címmel november 6-án, pénteken du. 2 órától Budapest Főváros Levéltára földszinti konferencia termében az egyesület tudományos konferenciát tart, amelyre a belépés díjtalan,
– javasolta, hogy a közgyűlés hatalmazza fel az Elnökségét, két elnökségi ülés közti időszakban a BHT elnökét utólagos beszámolási kötelezettséggel olyan szerződések megkötésének jóváhagyására, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt,
– 2016-ban lesz 25 éves Társaságunk. Kérjük tagjainkat, hogy itt, vagy később az Elnökség tagjainak tegyék meg javaslataikat, hogy milyen módon emlékezzünk meg Társaságunk alapításának negyedszázados jubileumáról.

Breinich Gábor elnök az elhangzott javaslatot szavazásra bocsátotta, és megállapította, hogy azt a jelenlévők nyílt szavazással egyhangúan elfogadták (23 igen, 1 tartózkodás, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta a következő

9/2015. BHT számú határozatát.

A közgyűlés felhatalmazza az Elnökségét, két elnökségi ülés közti időszakban a a BHT mindenkori elnökét, hogy utólagos beszámolási kötelezettséggel az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával szerződést köthessen.

kmf.

Gábriel Tibor Breinich Gábor
jegyzőkönyvvezető levezető elnök

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Bihari József Fericsán Kálmán

Előttünk, mint tanúk előtt:

Gavlik István Nagy Lajos
olvasható név olvasható név