Budapesti Honismereti Társaság

BHT jegyzőkönyvek, meghívók

Kedves Barátunk! Tisztelt Kolléga!
 

Budapesten és a kerületeiben folyó helytörténeti, honismereti tevékenységeket, a főváros múltjának kutatását, feltárását és népszerűsítését előadóest sorozatok, szimpóziumok, emlékülések szervezésével, információs fórumok (Városunk – Budapesti Honismereti Híradó; Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv kiadása; Budapesti Helytörténeti Portál fenntartása) létrehozásával, valamint pályázatok
meghirdetésével, középiskolás művelődéstörténeti vetélkedők szervezésével támogatjuk. Tevékenységeink ingyenes szolgáltatásként jelennek meg! Ezt főként tagságunk önzetlen munkájának, a közös cél érdekében velünk együttműködő kerületi civil szervezetek, fővárosi és kerületi közgyűjtemények segítségének köszönhetjük. Az alábbiakban szervezeti életünk meghívói és jegyzőkönyvei olvashatók, tevékenységünkről részletesebb ismertetést az ezt követő almenüpontban (Éves beszámolók almenüpontban) olvashat.


JEGYZŐKÖNYV

a Budapesti Honismereti Társaság 2020. május 30-án,

elektronikus távközlési rendszerek bevonásával tartott közgyűléséről

 

A Budapesti Honismereti Társaság a mai napon soron következő online közgyűlését a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetre tekintettel elektronikus távközlési rendszerek bevonásával tartotta. Ennek lehetőségét a kormány 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete (Magyar Közlöny 71. száma 1931. oldalától) — „Rendkívüli szabályozás a közgyűlések, kuratóriumi ülések elektronikus megtartására” – teremtette meg.

A tagok értesítése május 14-én történt meg. E-mail útján 63 tagtársunk kapta meg a meghívót, a mellékleteit (napirendi pontok írásbeli előterjesztései) és az ülés szavazólapját. Postai úton a fennmaradó 17 tagunknak küldtük meg a meghívót, a szavazólapot és az Egyebek írásbeli napirendi pontot, valamint az értesítést a meghívó mellékleteinek megtekinthetőségi helyéről weblapunkon –okos telefonos applikáció is van. A szavazólapok azonosítása az azonosító adatok (név, lakcím, legmagasabb iskolai végzettség megnevezése, helyszíne és éve) valamint a válasz e-mail cím ellenőrzése révén történt meg – a postai úton szavazóknál aláírásukkal is.

Tagjainktól a meghívóban szavazataik benyújtását e-mailon (vagy postai úton) május 19-ig kértük. Határozatképtelenség esetén jeleztük, hogy az online közgyűlés május 30-án határozatképesnek minősül a még május 29-ig utólag beérkező szavazatokkal, az összes érvényes szavazat számától függetlenül. Május 19-én 17 szavazattal határozatképtelenek lettünk, május 29-én estig összesen 33 szavazólapot küldtek meg.

 

Szavazatukat benyújtották:

Ádám Jánosné – Ellenőrző és Számviteli Bizottság (ESZB) tag, Ady Csaba, Bartha Éva, Bartos Mihály, Bárány Tibor, Bese Judit, Bolla Dezső, Breinich Gábor elnök, Dávid Judit, Debreczeni-Droppán Béla, dr. Debreczeni József, Fericsán Kálmánné (ESZB elnök), Gaál Károlyné, Gábriel Tibor titkár, Hegedüs Annamária, dr. Horváth Péterné, Karacs Zsigmond alelnök, Katona Lucia, Kovács Éva, Körtvélyesi Oszkár (ESZB tag), Nagy Ferenc, dr. Novákné Gál Zsuzsanna, Oláh Albert Pap Zsolt, Parizán Ildikó, Praimajer Mária (Elnökség tagja), Rajzó Andrásné, dr. Sárközy Péterné, dr. Sturcz Zoltánné, Szabó Jánosné, Szombathy Jánosné, Szöllősy Marianne (Elnökség tagja), Szücsné Kovács Judit egyesületi tagok.

A meghívóban szereplő, napirend előtti javaslat volt levezető elnöknek Breinich Gábor, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibor, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fericsán Kálmánné és Szöllősy Marianne felkérése.

A javasoltak a felkérést elfogadták, a szavazók részéről más személyre javaslat, vagy hozzászólás nem volt. A szavazatok összesítését követően megállapítható, hogy a szavazók elfogadták a napirendet, a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőket (31 igen, 0 tartózkodás, 1 ellenszavazat, 1 érvénytelen szavazat), majd a közgyűlés meghozta következő

 

1/2020. BHT számú határozatát.

A közgyűlés

 1. az előterjesztett napirendet változtatás nélkül elfogadja;
 2. felkéri levezető elnöknek Breinich Gábort, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibort, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fericsán Kálmánnét és Szöllősy Mariannet.

* 

 1. napirendi pont

A Társaság tízéves törzstagsági emlékérmeseinek ismertetése (Bese Judit, Kiss Emilia, Wilk Jánosné)

Előadó: Breinich Gábor elnök

Az emlékérmék ünnepélyes átadása a járványveszély elmúltával történik meg.

*

 1. napirendi pont

Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság (ESZB) elnöke, Fericsán Kálmánné írásbeli beszámolója a Társaság 2019. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során tapasztaltakról

 

Írásbeli előterjesztése a 2020. március 5-én tartott ESZB ülésről készített jegyzőkönyvet tartalmazta. A jegyzőkönyv megállapításait a BHT Elnöksége 2020. március 13-án tartott ülése 2. napirendi pontjaként tárgyalta és fogadta el..

Az ESZB éves ellenőrzése magába foglalta az éves adatok ellenőrzését: a BHT 2019. évi teljes irattári és pénzügyi anyagát, NAV bevallásait, 2019. évi könyvelését, egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. Az éves vizsgálat az éves munka ellenőrzésével is foglalkozott: áttekintette a LIBRA 3S kettős könyvelési programjában végzett 2019. évi könyvelést, az irattári anyagot, a leltárakat, a pályázati támogatásokat, a jelentések elkészítését. A Társaság 1991-2009 közötti irattári anyagát átadta 2019 augusztusában Budapest Főváros Levéltárának – ez a levéltárban végzett selejtezés után is 1,8 folyóméter terjedelmű lett.

Megállapította, hogy a 2019. évi íratok nyilvántartása, tárolása, kezelése megbízható volt. A BHT a jelentési kötelezettségeinek az előírt határidőkön belül eleget tett: pályázati elszámolások, NAV bevallások, statisztikák. 2019-ben eredmény-kimutatásunk alapján 3.340 eFt bevételünk (2.928 eFt + 412 eFt önkéntes munka) és 3.188 eFt kiadásunk (2.776 eFt + 412 eFt önkéntes munka) volt, – azaz nyereséges évet zártunk (+ 152 eFt). Pályázati támogatottsága: 2019-ban átutalt 1.690  eFt értékben, ami kisebb volt, mint a 2018. évi pályázati támogatottsága (2.172 eFt). A feladatok ellátását jelentős önkéntes munka segítette. Az egyesület ráfordításait tekintve legnagyobb kiadása a Városunk c. kiadványa négy számának megjelentetése volt. Összességében megállapította, hogy a Budapesti Honismereti Társaság az Alapszabályában rögzített feltételeknek, valamint a közhasznú szervezetekre előírt szabályoknak megfelelően működött, feladatait (elszámolási, számviteli, iratkezelési szempontból) színvonalasan látta el a 2019. évben.

Breinich Gábor elnök a benyújtott szavazatok alapján megállapította, hogy a beszámoló kapcsán kérdés és hozzászólás nincs, a beszámolót a tagság egyhangúan elfogadta (30 igen, 2 tartózkodás – előterjesztő, 1 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta a következő

2/2020. BHT számú határozatát.

A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnökének a Társaság 2019. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során végzett tevékenységéről szóló jegyzőkönyvét, egyetért annak megállapításaival, egyben köszönetét fejezi ki munkájáért a bizottság elnökének és tagjainak.

*

 1. napirendi pont

Gábriel Tibor titkár írásban terjesztette elő a Társaság 2019. évi egyesületi beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és a közhasznúsági mellékletét, valamint a 2020. évi munkatervét és költségvetési tervét.

 

Írásbeli előterjesztése a meghívó mellékletét képezték és teljes terjedelmükben felkerültek a Társaság internetes portáljára is. A Társaság 2019. évi tevékenységét ismertető írásbeli beszámolója rögzítette, hogy az egyesület rendes tagjainak létszáma 2019. december 31-én 81 fő + 2 fő tiszteletbeli tag volt, közülük 11-en tagdíjukat még nem rendezték.

A Társaság tagjai közül többen kaptak 2019-ban kitüntetést: Kortárs-díjat kapott dr. Buda Attila, 56-os Hűség a Hazához Arany fokozatú Lovagkereszt kitüntetést dr. Róbert Péter tagtársunk. Az év kiállítása elismerő oklevelét dr. Heilauf Zsuzsanna (Elnökségünk tagja) vehette át.

A Honismereti Szövetség felterjesztésünkre Honismereti Munkáért Emlékéremmel tüntette ki Szöllősy Marianne tagtársunkat, és a Honismereti Munkáért Emléklappal Benyóné dr. Mojzsis Dóra, Buzinkay Géza, Lukács Emilia munkáját ismerte el.

Eltávozott közülünk Arany Tóth Zoltán, Balás Ottó, Del  Medico Imre, Gavlik István, dr. Tóth József, dr. Sütő Mariann tagtársunk, emléküket kegyelettel őrizzük!

A Társaság szervezeti élete az előző évek gyakorlatát követte – egy rendes közgyűlést, két elnökségi ülést tartottunk. A BHT két bizottsága megtartotta éves üléseit (Városunk Szerkesztőbizottsága, Ellenőrző és Számviteli Bizottság).

Megvalósult a Budapesti Históriák nyolc előadóestje Budapest Főváros Levéltára előadótermében – köszönet illeti meg a levéltárat közreműködéséért, a terem és a technika ingyenes használatáért. A Budapesti Históriák 2019. I. félévi szervezését Balázs Attila, II. félévi szervezését és lebonyolítását a Társaság titkára végezte el!

A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázati támogatása lehetővé tette Társaságunk weblapjának megújítását. A Breinich Gábor elnök irányításával (önkéntes munkájával) kialakított új weblap korszerű grafikai megjelenítése mellett törekedett a régi weblap tartalmának lehetőség szerinti megőrzésére. Szintén a NEA ugyanez pályázati támogatása tette számítástechnikai eszközeink részleges cseréjét.

Megújult a „Városunk–Budapesti Honismereti Híradó” is a felelős szerkesztő (Gábriel Tibor) és a lap tördelője (Bukovszki Antal) önkéntes munkája révén. A változás új grafikai megjelenítést és tipográfiát eredményezett. Megjelent négy száma 2019. évben is színes borítóval és két belső színes oldallal, számonként 20 oldalon, 1200-1200-1200-1300 példányban, elkészült a 2020/1. szám is 1.300 példányban, 20 oldalon. Kiadásának financiális hátterét a Budapesti Honismereti Társaság teremtette meg.

Folyamatosan üzemeltettük Társaságunk megújított weblapját, a Budapesti Helytörténeti Portált (www.bpht.hu). A „Városunk Online” almenüpontja egy új szakmai folyóirat lehetőségét (önálló weblapként), a Városunk Online – Budapesti Helytörténeti Szemlét tartalmazza. Az Elnökség és a Városunk Szerkesztőbizottsága tagjai a tartalomkezelő felületekhez hozzáférést kaphatnak felhasználónevük és jelszavuk engedélyeztetése után.

Társaságunk a fővárost képviselve vett részt a Honismereti Szövetség konferenciáján: 22 fővel a XLVII. Országos Honismereti Akadémián (Nyíregyháza, 2019. július 7. – július 12-e között, címe: Noblesse obliget – A nemesség kötelez).

2019-ben is nyereséges évet zártunk! Működésünk fedezetét meghatározó mértékben állami és önkormányzati pályázati támogatások adták. Emellett a LIBRA Szoftver Kft által átadott ingyenes kettős könyvelési programot 2019-ben is használhattuk.

Társaságunk 2020. évi munkatervében a 2019. évi tevékenységét ismétli meg – a koronavírus járvány miatti programok elmaradását figyelembe véve. Közreműködünk a XVIII. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferencia fővárosi megvalósításában, november 27 és 29-e között szintén a járványveszélytől függően tervezi megrendezni a Honismereti Szövetség.

A 2020. évi költségvetési terv a munkatervben vázolt feladatok anyagi hátterét ismerteti – megvalósítása a pályázati támogatások függvénye, mivel biztos bevételként csupán a tagdíjakra számíthatunk.

Köszönet illeti mindazokat, akik erkölcsi, szakmai és anyagi támogatásukkal lehetővé tették 2019. évi céljaink elérését, segítették közhasznú munkánkat. Külön is köszönet illeti a Társaságunk 2019. évi tevékenységét önkéntes munkájukkal támogatókat és az éves tagdíjnál magasabb adományaikkal Társaságunk működési költségeihez hozzájárulókat. A Budapesti Honismereti Társaság tagjainak és támogatóinak aktív közreműködése nélkül a 2019. év feladatait nem végezhette volna el. Munkájuk, aktív részvételük teremti meg alapvetően a 2020. évi működés lehetőségét.

Hozzászólás:

 • Megköszönve az eddigi szép eredményeket, további jó, tartalmas és hasznos munkát az éves terv megvalósításához. Nagyon jó az előadássorozat, szép és tartalmas a megújult weblap.

Breinich Gábor elnök a benyújtott szavazatok alapján megállapította, hogy a beszámolót a tagság elfogadta (29 igen, 2 tartózkodás, 1 ellenszavazat, 1 érvénytelen szavazat), majd a közgyűlés meghozta a következő

 

3/2020. BHT számú határozatát. 

A közgyűlés

 1. jóváhagyólag elfogadja Gábriel Tibor titkár előterjesztésében a Társaság 2019. évi egyesületi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, a 2020. évi munkatervét és költségvetési tervét;
 2. köszönetét fejezi ki Gábriel Tibor titkárnak munkájáért. 

*

 1. napirendi pont

Egyebek

– A Honismereti Szövetség tisztújító közgyűlését 2020 szeptemberében tervezi megtartani. Javasoljuk, hogy Társaságunk a Szövetség Elnökségébe Gábriel Tibor, a Szövetség közgyűlésébe dr. Róbert Péter tagtársunkat delegálja.

–  A Honismereti Szövetség a járványveszély miatt elhalasztja rendezvényeit. Előzetes tervei szerint – a járványhelyzet függvényében – az alábbi időpontokban fogja azokat megtartani:

 1. A debreceni XLVIII. Országos Honismereti Akadémiát (Téma: Trianon – Szétszakítva is egységben) augusztus 23—28. között.
 2. A révkomáromi Honismeret Napját szeptember 26-27-én.
 3. A budapesti XVIII. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferenciát november 27—29-én.

– Társaságunk a járványveszély miatt elhalasztott 2020. II. negyedévi, fővárosi levéltári Budapesti Históriák előadásait – a járványhelyzet függvényében – a levéltárban, októbertől a hónap első szerdai napjain, délután 5 órától tervezi megtartani.

Hozzászólás:

 • Lényeges lenne tagsági kártyát vagy tagsági igazolványt kiadni.
 • A Covid-19 vírus nem akadályozhatja meg fejlődésünket, munkánkat, tevékenységeinket.

Breinich Gábor elnök a benyújtott szavazatok alapján megállapította, hogy a beszámolót a tagság elfogadta (30 igen, 1 tartózkodás, 1 ellenszavazat, 1 érvénytelen szavazat), majd a közgyűlés meghozta a következő

 

4/2020. BHT számú határozatát.

A közgyűlés a Honismereti Szövetség Elnökségébe Gábriel Tibor, a Honismereti Szövetség közgyűlésébe dr. Róbert Péter tagtársunkat delegálja.

kmf.

 

Gábriel Tibor                                                     Breinich Gábor

jegyzőkönyvvezető                                                levezető elnök

 

Jegyzőkönyv hitelesítők

Fericsán Kálmánné                                            Szöllősy Marianne

————————————————–

Budapesti Honismereti Társaság

1043 Budapest, Berda József u. 48.

Tel.:        370-0652

Mobil:    06-30-2551513

E-mail:  info@bpht.hu                                                                    39/2020. BHT ikt. sz.

ONLINE KÖZGYŰLÉS MEGHÍVÓJA

A Budapesti Honismereti Társaság a mai napon soron következő közgyűlését a Corona-vírus járvány miatti veszélyhelyzetre tekintettel elektronikus távközlési rendszerek bevonásával tartja. Ennek lehetőségét a kormány 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete (Magyar Közlöny 71. száma 1931. oldalától) — „Rendkívüli szabályozás a közgyűlések, kuratóriumi ülések elektronikus megtartására” – teremtette meg.

Szokás szerint közzétesszük közgyűlésünk meghívóját Társaságunk weblapján is a Rólunk menüpont, BHT jegyzőkönyvek, meghívók almenüpontjában, és ezúttal még a kimásolható szavazólapot, valamint a napirendi pontok írásbeli anyagait is – a 2019. évi éves egyesületi közhasznú beszámoló alatta, az Éves beszámolók almenüpontunkban olvasható.

Érvényes szavazatok: a benyújtott, személyi adatrésszel beazonosítható tagjaink szavazólapjai lesznek érvényesek, kérjük ezek lehetőség szerint május 19-ig benyújtását e-mailon (vagy postai úton)! Határozatképtelenség esetén a még május 29-ig utólag beérkezőkkel, de az összesített érvényes szavazólapok számától függetlenül, az online közgyűlés május 30-án határozatképesnek minősül. 

Napirend:

 1. A Társaság tízéves törzstagsági emlékérmeseinek ismertetése (Bese Judit, Kiss Emilia, Wilk Jánosné) – az emlékérmék átadása a járványveszély elmúltával történik meg.

Előadó: Breinich Gábor elnök

 1. Az Ellenőrző és Számviteli Bizottság (ESZB) beszámolója a Társaság 2019. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során tapasztaltakról

Előadó: Fericsán Kálmánné, az ESZB elnöke

 1. A 2019. évi egyesületi beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és a közhasznúsági melléklet, valamint a 2020. évi munkaterv és költségvetési terv.

Előadó: Gábriel Tibor titkár

 1. Egyebek

Kérem az online közgyűlésen szíves részvételét és szavazólapjának megküldését.

Budapest, 2020. május 14.

Online mellékletek:

Szavazólap, ESZB jegyzőkönyve, 2019. évi

egyesületi beszámoló és melléklete (köv. almenűpontban)

 1. évi munkaterv, Egyebek

Üdvözlettel:

Breinich Gábor

elnök


                                                                                             1/2 oldal

SZAVAZÓLAP                        

a Budapesti Honismereti Társaság 2020. május 14-én tartott

online közgyűléséről

 

Azonosító adatok

Név: ……………………………………………………………………………………………………………..

Lakcím:………………………………………………………………………………………………………….

Legmagasabb iskolai végzettség – megnevezése, helye, éve (pl. magyar-néprajz, ELTE/BTK, 1992):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A napirendi pontoknál kérjük szavazatát a kiválaszott helyen X jellel, vagy aláhúzással jelölje.

 

Napirend előtt

1/2020. BHT számú határozatát.

A közgyűlés

 1. az előterjesztett napirendet változtatás nélkül elfogadja;
 2. felkéri levezető elnöknek Breinich Gábort, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibort, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fericsán Kálmánnét és Szöllősy Mariannet.

Szavazatom:     igen   …..              nem  …..         tartózkodom …..

 1. napirendi pont

2/2020. BHT számú határozatát.

A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnökének/tagjának a Társaság 2019. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során végzett tevékenységéről szóló jegyzőkönyvét, egyetért annak megállapításaival, egyben köszönetét fejezi ki munkájáért a bizottság elnökének és tagjainak.

Szavazatom:     igen   …..              nem  …..         tartózkodom …..

                                                                                                2/2 oldal

 1. napirendi pont

3/2020. BHT számú határozatát.

A közgyűlés

 1. jóváhagyólag elfogadja Gábriel Tibor titkár előterjesztésében a Társaság 2019. évi egyesületi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, a 2020. évi munkatervét és költségvetési tervét;
 2. köszönetét fejezi ki Gábriel Tibor titkárnak munkájáért.

Szavazatom:     igen   …..              nem  …..         tartózkodom …..

 1. Egyebek napirendi pont 

4/2020. BHT számú határozatát.

A közgyűlés a Honismereti Szövetség Elnökségébe Gábriel Tibor, a Honismereti Szövetség közgyűlésébe dr. Róbert Péter tagtársunkat delegálja.

Szavazatom:     igen   …..              nem  …..         tartózkodom …..

 

Hozzászólásom a  …. napirendi ponthoz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 


          JEGYZŐKÖNYV            2. napirendi pont

Készült 2020. március 5-én a Városunk-Budapesti Honismereti Híradó Szerkesztőségében (1047 Budapest, Janda Vilmos u. 7.).

Jelen vannak: a BHT Ellenőrző és Számviteli Bizottságától (ESZB) Fericsán Kálmánné elnök, Ádám Jánosné ESZB tag, Gábriel Tibor, a BHT titkára.

Távolmaradását kimentette Körtvélyesi Oszkár ESZB tag (kórházi ápolás miatt)

A vizsgálat célja: a BHT 2019. évi működése és gazdálkodása ellenőrzése.

A vizsgálat tárgya: a BHT 2019. évi teljes irattári és pénzügyi anyaga, NAV bevallásai, 2019. évi könyvelése, egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete.

Az éves vizsgálat magába foglalta az éves munka ellenőrzését: ezen belül a LIBRA 3S kettős könyvelési programjában végzett 2019. évi könyvelést, az irattári anyagot, a leltárakat, a pályázati támogatásokat, a jelentések elkészítését.

 

Megállapítások:

Az íratok nyilvántartása, tárolása, kezelése megbízható volt. A BHT a jelentési kötelezettségeinek az előírt határidőkön belül eleget tett: pályázati elszámolások, NAV bevallások, statisztikák. A Társaság 1991-2009 közötti irattári anyagát átadta 2019 augusztusában Budapest Főváros Levéltárának – ez a levéltárban végzett selejtezés után is 1,8 folyóméter terjedelmű volt.

2019-ben eredmény-kimutatásunk alapján 3.340  eFt bevételünk (2.928 eFt + 412 eFt értékű önkéntes munka), összes kiadásunk 3.188 eFt (2.776 eFt + 412 eFt értékű önkéntes munka) volt,  – azaz 2019-ben is nyereséges évet zártunk (+ 152 eFt bevételi többlet).

Pályázati támogatottsága: 2019-ban átutalt 1.690 eFt értékben, ami kevesebb, mint a 2018. évi pályázati támogatottsága (2.172 eFt). A feladatok ellátását jelentős önkéntes munka segítette.

Névtelen támogatóinktól 2019-ben adójuk 1 %-os felajánlásaiból 11 eFt-ot kaptunk, ami alacsonyabb a 2018. évinél (21 eFt).

 1. évi tagdíjbevételünk 104 eFt volt, ami alacsonyabb, mint a 2018. évi (115 eFt) volt.

Ráfordításait tekintve legnagyobb kiadás a Városunk c. kiadvány négy számának megjelentetése volt.

A 2019. évi pályázati támogatásainak elszámolása határidőre megtörtént – két áthúzódó tétel volt 2019-re, mely a Városunk 2020/2. számának kiadását fogja fedezni (IX. kerület és XII. kerület Önkormányzatai).

Összességében megállapítható, hogy a Budapesti Honismereti Társaság az Alapszabályában rögzített feltételeknek, valamint önként a közhasznú szervezetekre előírt szabályoknak  megfelelően működött, feladatait (elszámolási, számviteli, iratkezelési szempontból) színvonalasan látta el a 2019. évben.

Kmf.

Fericsán Kálmánné                 Ádám Jánosné                         Gábriel Tibor


A 3. napirendi pont 2019. évi egyesületi beszámolója és közhasznúsági melléklete a Rólunk menüpont Éves beszámolók almenüpontjában olvasható!

 

Beszámoló a Budapesti Honismereti Társaság

2019. évi tevékenységeiről

Társaságunk 2019. évben is a jóváhagyott Alapszabálya szerint működött, taglétszáma 2019. december 31-én 81 fő volt (+ 2 fő tiszteletbeli tag), közülük 11 tagtársunk éves tagdíját még nem rendezte. Társaságunknak tagjai között egy tagszervezete van (Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény), egyéni tagságunk összetétele részben képviseleti jellegű (civil szervezetek és közgyűjtemények képviselői, a fővárosi kerületeket képviselők), részben egyéni jogú tagokból állt. Társaságunk tisztségviselői választott tisztségük ellátásáért – a korábbi évtizedekhez hasonlóan – juttatásban nem részesültek.

Tagtársaink elismerései:

A Honismereti Szövetség a Budapesti Honismereti Társaság felterjesztésére Honismereti Munkáért emlékéremmel Szöllősy Marianne (gyűjteményvezető); Honismereti Munkáért Emléklappal Buzinkay Géza (a BTM volt főigazgatója, a Várbarátok Köre elnöke 1999-2018 között), Benyóné dr. Mojzsis Dóra (Óbudai Múzeum tudományos munkatársa, Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete ügyvezető elnöke), Lukács Emilia (Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület elnöke) munkáját ismerte el.

 

Az év kiállítása elismerő oklevelét a Tomory Lajos Múzeum Ekevasba fogott madárszárny – Kondor Béla a repülés vonzásában című állandó kiállításáért nyerte el. A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület díját a múzeum igazgatója és egyesületünk Elnökségének tagja, dr. Heilauf Zsuzsanna május 19-én a Múzeumok Majálisán, a Magyar Nemzeti Múzeumban vehette át.

Az 56-os Hűség a Hazához Arany fokozatú Lovagkereszt kitüntetését 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége alelnöke, dr. Petrasovits Anna november 7-én a Bezerédi utcai Deák Iskolában Szeles Erika Kornélia emléktáblája avatásán adta át dr. Róbert Péter egyetemi docensnek, a Városunk szerkesztőbizottsága tagjának.

A Kortárs-díjat a Kortárs folyóirat szerkesztősége november 13-án a Petőfi Irodalmi Múzeum Vörös-szalonjában tartott Kortárs-ünnepségen Thimár Attila, a folyóirat főszerkesztője adta át dr. Buda Attila irodalomtörténésznek, a Városunk szerkesztőbizottsága tagjának.

A Budapesti Honismereti Társaság tízéves törzstagsági emlékérméjét 2019-ben három tagunk (Bartus Jenőné, Fericsán Kálmánné, Reisinger Imréné) kapta meg. Az emlékérmeket szokás szerint az éves közgyűlésünkön adtuk át.

Eltávozott közülünk Arany Tóth Zoltán, Balás Ottó, Del  Medico Imre, Gavlik István, dr. Tóth József, dr. Sütő Mariann tagtársunk, emléküket kegyelettel őrizzük!

 

Szervezeti élet

Éves közgyűlésünket 2019. május 23-án a zugligeti Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont kiállítótermében tartottuk, ahol napirend előtt Földváry Gergely, a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény történésze a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény múltját és jelenét ismertette.

Ezt követően Breinich Gábor elnök ünnepélyes keretek közt adta át Budapesti Honismereti Társaság tízéves törzstagsági emlékérméjét tagjainknak.

Az Ellenőrző és Számviteli Bizottság (ESZB) elnöke, Fericsán Kálmánné a Társaság 2018. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során tapasztaltakról számolt be.

A Társaság titkára, Gábriel Tibor előterjesztésében a 2018. évi egyesületi beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, a 2019. évi munka- és költségvetési tervet vitattuk meg.

Negyedik napirendi pontja az Egyebek volt.

Elnökségünk 2019. március 8-án székhelyén, a Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben tartotta első ülését. Elsó napirendi pontként a Társaság új weblapját és tartalomkezelési rendszerét Breinich Gábor elnök és Péter Zoltán szoftverfejlesztő, a SilverSide Stúdió vezetője mutatta be

Az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló titkári beszámoló (Budapesti Históriák, a modernizált Városunk – Budapesti Honismereti Híradó, Budapesti Helytörténeti Portál, számítógépes eszközfejlesztéseink, stb.); az ESZB elnökének (Fericsán Kálmánné) beszámolója a Társaság 2018. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzésének tapasztalatairól, a Társaság 2018. évi egyesületi beszámolója, közhasznúsági mellékletének tervezete és 2019. évi munka- és költségvetési terve, valamint az Egyebek voltak napirendi pontjai.

Elnökségünk 2019. november 20-án, székhelyén, a Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben a Városunk szerkesztőbizottságával egybevontan tartotta meg második ülését. Napirendi pontja volt: a titkári beszámoló az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről – Budapesti Históriák, Budapesti Helytörténeti Portál, országos honismereti konferencián képviselet, 1991-2009 közti egyesületi iratanyagunk és a Városunk szerkesztősége anyagai átadása Budapest Főváros Levéltárának; elnöki előterjesztés a Társaság 2020. évi tevékenységére (új tevékenységi kör: a Városunk Online internetes folyóirat indítása, Trianon pályázat meghirdetése pályázati támogatottság esetén); a Városunk – Budapesti Honismereti Híradó 2019. évi számairól, gazdasági hátteréről adott szerkesztői beszámoló és a szerkesztőbizottság 2020. évi laptervi javaslatai – majd az Egyebek zárták az ülést.

A Városunk – Budapesti Honismereti Híradó Szerkesztő Bizottsága 2019. november 20-án az Elnökséggel összevontan, tartott ülésén a felelős szerkesztő tájékoztatást adott a 2019. évi lapszámokról. Beszámolója elfogadását követően a szerkesztőbizottság tagjai javaslatot tettek a 2020. évi számok tematikájára.

Az Ellenőrző és Számviteli Bizottság 2019. március 6-án a BHT székhelyén ellenőrizte a 2018. évi gazdálkodást és a 2018. évi irattári anyagot – az egyesület tevékenységét az előírásoknak és az Alapszabály szerintinek minősítette. Tapasztalataikról Fericsán Kálmánné, az ESZB elnöke az Elnökséget a 2019. március 8-i ülésén, a Társaság tagjait a 2019. május 23-i közgyűlésen tájékoztatta

2019. évi tevékenység

A Budapesti Honismereti Társaság a főváros és kerületei történeti múltja szempontjából jelentős eseményeken (konferenciák, kiállítások, könyvbemutatók, koszorúzások, emléktábla avatások, stb.) képviseltette magát – ezekről rendszeresen informálta tagjait kiadványa, a Városunk – Budapesti Honismereti Híradó hasábjain, egyben előzetesen hírt is adott a megújult budapesti Helytörténeti Portálján. A lapunkban és az említett egyesületi weblapunkon a Társaság tevékenységének eredményeiről és szervezeti életéről is rendszeresen beszámoltunk.

Társaságunk a fővárost képviselve vett részt a Honismereti Szövetség konferenciáján: 22 fővel a XLVII. Országos Honismereti Akadémián (Nyíregyháza, 2019. július 7. – július 12-e között, címe: Noblesse obliget – A nemesség kötelez)

A 2019. évben is nyolc rendezvényből álló előadóest-sorozatunk (Budapesti Históriák) állandó színhelyéül Budapest Főváros Levéltára konferenciaterme szolgált. A január és a nyári hónapok kivételével lehetőség szerint minden hónap első hetének szerdai napján, du. 5 órai kezdéssel tartottuk az előadóesteket – az előadók felkérését Balázs Attila, lebonyolítását Gábriel Tibor titkár végezte el. Az alkalmanként 2-2 szakmai előadásból (vagy 1 helytörténeti film vetítéséből és a rendezőjével való beszélgetésből) álló előadássorozat célja a kerületek történeti múltjának feltárása, népszerűsítése, fővárosi és kerületi jubileumokra a figyelem felhívása, személyes kapcsolatok létrehozásának lehetővé tétele volt. Az előadásokról előzetest és egy-egy esetben részletes ismertetést is adtunk a Városunk hasábjain és az interneten. Előadóestjeink ingyenesek és bárki számára látogathatóak voltak. Megvalósítását Társaságunkon kívül Budapest Főváros Levéltára társszervezőként (térítésmentes terem és technika biztosítása) és az előadók önkéntes munkája tette lehetővé.

A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) támogatásának köszönhetően a NEA működési pályázatán elnyert forrás tette lehetővé Társaságunk weblapjának megújítását. A Breinich Gábor elnök irányításával (önkéntes munkájával) kialakított új weblap korszerű grafikai megjelenítése mellett törekedett a régi weblap tartalmának lehetőség szerinti megőrzésére. Szintén a NEA ugyanez pályázati támogatása tette lehetővé egy új laptop (Lenovo) és egy új lézernyomtató (HP) beszerzését is – azaz számítástechnikai eszközeink részleges cseréjét.

Megújult a „Városunk–Budapesti Honismereti Híradó” is a felelős szerkesztő (Gábriel Tibor) és a lap tördelője (Bukovszki Antal) önkéntes munkája révén. A változás új grafikai megjelenítést és tipográfiát eredményezett. Megjelent négy száma 2019. évben is színes borítóval és két belső színes oldallal, számonként 20 oldalon, 1200-1200-1200-1300 példányban, elkészült a 2020/1. szám is 1.300 példányban, 20 oldalon. A kiadvány ingyenesen a főváros minden kerületébe, közgyűjteményébe, a szakmai körökhöz és elkötelezett lokálpatriótákhoz egyaránt eljutott. A Magyar Posta Hírlapterjesztési Üzletágán át számonként átlagosan 130 példányt küldtünk ki a Társaság címlistája, és 60-100 db között az előfizetők számára. Ingyenesen számonként átlagosan 300 példány a kerületi helytörténeti gyűjteményekben, 200 példány a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban és kerületi fiókkönyvtáraiban, 100 példány a Budapesti Történeti Múzeumban, 100 példány Budapest Főváros Levéltárában, 100-200 példány az érintett támogató kerületek Polgármesteri Hivatalában, a fennmaradó példányok címlista alapján és a Budapesti Históriák előadóestjein került felhasználásra – remittendaként csak 10–15 tartalékolt példányunk van. Kiadásának financiális hátterét a Budapesti Honismereti Társaság teremtette meg (főként elnyert pályázati támogatások, saját pénzbeli forrás + magánszemélyek – értsd: felelős szerkesztő és a közreműködő szerzők/fotósok – önkéntes munkája révén).

Folyamatosan üzemeltettük Társaságunk weblapját, a megújult budapesti Helytörténeti Portált (www.bpht.hu). A weblap révén át tudtuk hidalni a Városunk megjelenő számai közti időszakot, naprakész tájékoztatást adva a fővárosi helytörténeti eseményekről. A nyitó Híroldalról lehet a weblap felső részén elhelyezett menüpontokkal (Rólunk, Közgyűjtemények, Civil szervezetek, Városunk újság, Budapesti Históriák, Kapcsolódó oldalak, Kapcsolat) továbblépni, de a Híroldal jobb oldalán keresőrendszer működik, időbeni, kategóriák szerinti keresés is lehetséges, vagy a jobb szélén lévő léptetéssel (csuszka) lehet a Híroldal aljára eljutva egy újabb keresési lehetőséggel találkozni fekete alapon (kategóriák, oldalak). A Városunk Újság menüpontja „Az újság számai” almenüpontban a Városunk összes számának archívumát tartalmazza, és a „Városunk Online” almenüpont egy új szakmai folyóiratot (önálló weblapként), a Városunk Online – Budapesti Helytörténeti Szemlét tartalmazza. Az Elnökség és a Városunk Szerkesztőbizottsága tagjai a tartalomkezelő felületekhez hozzáférést kaphatnak felhasználónevük és jelszavuk engedélyezése után.

2019-ben is kedvező pályázati évet zártunk. Összes bevételünk 3.340 eFt volt (2.928 eFt + 412 eFt értékű önkéntes munka), összes kiadásunk 3.188 eFt (2.776 eFt + 412 eFt értékű önkéntes munka) volt, azaz 2019-ben is nyereséges évet zártunk (+ 152 eFt bevételi többlet).

Társaságunk működésének anyagi fedezetét 2019. évben is meghatározó nagyságban a pályázati támogatások alkották. Ebben az évben tevékenységeink támogatására összesen 2 országos, 12 kerületi szintű pályázatot nyújtottunk be – közülük 2 országos és 11 kerületi szintű pályázat kapott kedvező elbírálást 2019-ban átutalt 1.690 eFt értékben, ami kevesebb, mint a 2018-ban átutalt (2.172 eFt) pályázati támogatások összege.

Működésünk fedezésére az állami szektoron kívüli források bevonására is törekedtünk (pl., Városunk hirdetési díjai). Emellett a LIBRA Szoftver Kft által átadott ingyenes kettős könyvelési programot 2019-ban is használhattuk.

Forintosított önkéntes munka 412 eFt nagyságú volt. Az önkéntes munkák között nem került dokumentálásra a Városunk számaiban közreműködő szerzők honoráriumai és a közölt fotók díjai/jogdíjai: 70 flekk x 1.500 Ft x 4 szám= 420.000 Ft; és 40 fotó x 2000 Ft x 4 szám = 320.000 Ft, összesen 740 eFt értékben – valamint a Budapesti Históriák előadói (14 előadó) közül a dokumentált 6 előadó önkéntes munkája sem került forintosításra (6 előadó – 514 eFt). Ezek eredményeképpen forintosított tényleges kiadásainkat (2019–ben 2.928 eFt volt) nem növelte a tényleges önkéntes munkák általi „megtakarításunk” (2019-ben min. 1.666 eFt).

A 2019. évben iktatókönyvünk alapján 120 iktatott levelet helyeztünk el irattárunkban. A rendszeres e-mail forgalomból csak néhány fontos, vagy anyagi vonzatú levél került kinyomtatásra és iktatásra – jelenleg a nem iktatott fontosabb e-mail forgalom hetente min. 10 levél átlagosan, ami cca. további 520 levelet jelentett.

Névtelen támogatóinktól 2019-ban adójuk 1 %-os felajánlásaiból 11 eFt-ot kaptunk, ami alacsonyabb a 2018. évinél (21 eFt).

 1. évi tagdíjbevételünk 104 eFt volt, ami alacsonyabb, mint a 2018. évi (115 eFt) volt.

Köszönet illeti meg mindazokat, akik erkölcsi, szakmai és anyagi támogatásukkal lehetővé tették 2019. évi céljaink elérését, segítették munkánkat.

Külön is köszönetet mondunk a Társaságunk 2019. évi tevékenységét társadalmi/önkéntes munkájukkal támogatóknak, honoráriumaikról lemondóknak és a hivatalos tagdíjnál magasabb összeggel Társaságunk működési költségeihez hozzájárulóknak.

A Budapesti Honismereti Társaság tagjainak aktív közreműködése nélkül a 2019. év feladatait nem végezhettük volna el. Munkájuk, aktív részvételük teremti meg alapvetően a 2020. évi működésünk lehetőségét.

Budapest, 2020. február 28.

Gábriel Tibor

titkár

 

2020. évi munkaterv és költségvetési terv

Szervezeti élet

Éves közgyűlésünk rendezését online formában, 2020 május 14-én tervezzük. Tervezett programja: Törzstagsági emlékérmék ismertetése – átadása a járványveszély után; az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság beszámolója a Társaság 2019. évi tevékenysége és gazdálkodása során tapasztaltakról; Éves egyesületi beszámoló 2019. évről és melléklete, 2020. évi munkaterv és költségvetési tervezet; Egyebek.

Két elnökségi ülést tervezünk:

 1. március 13-án (megtartva)

Tervezett napirend: titkári tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről; az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság beszámolója a Társaság 2019. évi tevékenysége és gazdálkodása során tapasztaltakról; a 2019. évi Egyesületi beszámoló és melléklete tervezetei, a 2020. évi munkaterv és költségvetés tervezete; Egyebek.

2020  novemberében

Tervezett napirend: titkári beszámoló az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről; beszámoló a Városunk – Budapesti Honismereti Híradó 2020. évi számairól, gazdasági helyzetéről és a Szerkesztőbizottság javaslata a 2021. évi laptervekre; az Egyebek.

Társaságunk Bizottságai

Az Ellenőrző és Számviteli Bizottság 2020 március 5-én (megtartva) ellenőrzi a 2019. évi gazdálkodást és a 2019. évi működést, majd a tapasztaltakról az Elnökséget és a közgyűlést tájékoztatja.

A Városunk – Budapesti Honismereti Híradó Szerkesztő Bizottsága 2020 novemberében az Elnökséggel összevontan tervezett ülésén a felelős szerkesztő beszámolóját követően a 2021. évi laptervekre teszi meg javaslatát.

 

Tervezett tevékenységek 2020. évben

– Folytatni tervezzük a „Budapesti Históriák” címen rendezett előadóest-sorozatot Budapest Főváros Levéltárában, a járványveszély alatti, a nyári és karácsonyi/szilveszteri időszak kivételével minden hónapban a fővárosi és kerületi közgyűjteményekkel együttműködve. Az adott napokon első előadásként továbbra is egy-egy kutatási téma ismertetését tesszük lehetővé, második előadásként elsősorban jubileumi témaként a fővárosi és kerületi jubileumokról emlékezünk meg – lehetőséget teremtve egyben tagjaink havonkénti összejöveteleinek is.

– 2020. évben a „VÁROSUNK – Budapesti Honismereti Híradó” négy számát tervezzük kiadni. Az előző évihez hasonlóan A/4-es nagyságban, színes borítóval és két színes belső oldallal, 20 oldalon, 115 gr-os matt műnyomó papíron,  számonként 1200 – 1300 példányban: januárban, áprilisban, júliusban és októberben. Újságunk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központi- és fiókkönyvtárain, a kerületi helytörténeti gyűjteményeken, Budapest Főváros Levéltárán és a Budapesti Történeti Múzeumon keresztül, valamint postai úton, címlista alapján és előfizetőinkhez a Magyar Posta Zrt. Kereskedelmi Igazgatósága Hírlap Üzletága bevonásával kerül terjesztésre. A közgyűjteményekben és az interneten olvasóink ingyenesen kapják meg továbbra is lapunkat.

– Folyamatosan működtetjük a már jól ismert menüpontokkal egyesületünk megújult weblapját (budapesti Helytörténeti Portál: www.bpht.hu), tagjaink és a kerületi lokálpatrióták, helytörténettel foglalkozó civil szervezetek munkájának, a helytörténeti gyűjtemények, kerületi múzeumok tevékenységének segítése céljából.

Weblapunkkal célunk: tagságunk, fővárosi lokálpatrióták, a szakma képviselőinek naprakész informálása, valamint a velünk együttműködő közgyűjtemények, civil szervezetek megismerhetőségének, kommunikációjának, a munkájukba történő bekapcsolódhatóságnak a támogatása – egyfajta sajátos szolgáltatást nyújtva számukra.

A weblapon belül új kezdeményezésként Városunk Online – Budapesti Helytörténeti Szemle című internetes folyóiratunknak is helyet adunk.

Megemlékezünk a magyarság számára máig kiható trianoni döntés százéves évfordulójáról: fővárosi vonzatairól a Városunk-Budapesti Honismereti Híradóban, a budapesti Helytörténeti Portálunkon és lehetőség szerint a Városunk Online folyóiratunkban, valamint egy trianoni pályázat kiírásával és lebonyolításával – utóbbi (a járványveszély következményei miatt egyre kisebb esélyű) pályázati támogatottság függvénye. 

– Együttműködünk a Honismereti Szövetséggel a járványveszélytől függő konferenciái során. A XLVIII. Országos Honismereti Akadémiát Debrecenben (most augusztus 23-28. között) tervezi megrendezni a Honismereti Szövetség és a megyei honismereti egyesület. Társaságunk – hagyományainak megfelelően – ezen cca. 15 fővel tervezi képviseltetni magát. Az akadémia tervezett témaköre: „Trianon”.

A XVIII. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferenciát Budapesten, szintén a járványveszélytől függően tervezi megrendezni a Honismereti Szövetség. A konferencia témaköre: helytörténeti kiadványok a 18 év alatti korosztály számára. Társaságunk közreműködik a konferencia előkészítésében és lebonyolításában.

– Határon túli kapcsolataink bővítése érdekében együttműködünk a szabadkai székhelyű Vajdasági Honismereti Társasággal és a nagyváradi székhelyű Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társasággal.

– Tervezzük tovább bővíteni kapcsolatainkat a kerületi és fővárosi közgyűjteményekkel, a kerületekben működő, vagy budapesti hatókörű, helytörténeti/honismereti tevékenységet végző civil szervezetekkel, lokálpatriótákkal, a szakma képviselőivel.

Tevékenységünk közhasznú jellegét jól hangsúlyozzák a 80 %-ban ingyenesen terjesztett helytörténeti kiadványunk (Városunk – Budapesti Honismereti Híradó), a nyitott, bárki által ingyenesen látogatható Budapesti Históriák előadóestjei, és az egyesületi honlapunk sokrétű, regisztráció nélkül is használható információi, szolgáltatásai.

Budapest, 2020. május 12.

 

GábrielTibor                                                                                                                                              titkár


 

Költségvetési tervezet

a Budapesti Honismereti Társaság 2020. évi tevékenységeire

 

Tervezett kiadások:

 1. Szervezeti élet

 Személyi jellegű kiadások:

– ásványvíz, kávé, pogácsa, stb. (közgyűlés, elnökségi, bizottsági ülések,                  15.000

havi tagsági összejövetelek/Budapesti Históriák)

Dologi kiadások

– postaköltség                                                                                                           10.000

– irodaszer  (borítékok, papír, tollbetét, stb)                                                      10.000

– telefonköltség                                                                                                          24.000

– bankköltségek                                                                                                         30.000

– könyvelési díj                                                                                                           44.000

– Pályázati regisztrációs díjak                                                                                   10.000

– Honismeret előfizetése                                                                                             2.000

 Végösszesen:                                                                                                    145.000

 1. Budapesti Históriák

– indokolt esetben visszatérő előadóknak ajándék

1.490 Ft x 4 db                                                                                                                 5.960 

 1. Városunk – Budapesti Honismereti Híradó (2020. évi négy szám)

A/4-es formátum, 20 oldal, 115 gr-os matt műnyomó papír, egyszínnyomás – kivétel az 1., 16. és 8., 9. oldalak: ezek 4 x 4 szín, oldala0000k nyomása, hajtva, behúzva és két helyen tűzve, példányszám 1.200 -1.300 db/szám.

Dologi kiadások                                                     Egy szám                         Négy szám

Nyomdai előkészítés

– tördelés                                                                          107.025                              428.100

– szerkesztés, korrektura

(csak évi cca. 2 számra!)                                                290.800                             581.600

Nyomdai költségek átl. 1200 db-ra                             114.660                              458.640

Járulékos költségek

– kommunikációs költségek                                               4.000                               16.000

– irodaszer                                                                              2.000                                 8.000

– lapterjesztés postaköltsége                                             24.000                               96.000

– lapterjesztés előfizetői kiszállítással (HELIR)             18.000                               72.000

– lapterjesztés gépkocsis kiszállítással                              4.000                                16.000

  Dologi végösszesen:                                                                                     1.676.340

 

 1. Budapesti Helytörténeti Portál

Dologi kiadások

– webtárhely/domainnév bérleti díj                                                                            8.000

Végösszesen:                                                                                                           8.000

 

(6. Trianoni megemlékezés pályázat – támogatottság függvénye. Tervezett személyi kiadás: szakmai zsűri 5 fő x 30.000 Ft, 4 pályadíj x 50.000 Ft, dologi kiadás: projektmenedzser 50.000 Ft, hirdetések 200.000 Ft, meghívó, oklevelek 40.000 Ft, terembér 40.000 Ft, reprezentáció 30.000 Ft = cca. 710.000 Ft lenne)

Összesítve a 6. tétel nélkül: 145.000+5.960+1.676.340+8000= 1.835.300

 1. évi tervezett költségek összesen: 1.835.300 Ft

Tervezett bevételek:

Saját erő:

– Tagsági díj (minimum)                                                                                                 64.000

– Városunk HELIR előfizetési díj   130 fő x 760 Ft/év                                               98.800

 

Meglévő pályázati támogatások:

– Városunk 2020/2. számra eső – IX. ker. Ferencváros Önk.                                  100.000

– Városunk 2020/2. számra eső – XII. ker. Hegyvidék Önk.                                    160.000

 

Tervezett pályázati támogatások (benyújtandók)                                                                   

– Nemzeti Együttműködési Alap működési                                                               200.000

– Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés… Koll.                                                 500.000

– Kerületi önkormányzati 2020. évi pályázatok                                                         720.000

  Összesen:                                                                                                       1.842.800 Ft

 1. évi tervezett bevételek összesen: 1.842.800 Ft

Kiadás és bevétel tervezett egyenlege

– Összes kiadás                 – 1.835.300 Ft

– Összes bevétel                + 1.842.800 Ft

Egyenleg:                  + 7.500 Ft

Budapest, 2020. február 28.

Gábriel Tibor

titkár

…………………………

                                     Egyebek                                                              4. napirendi pont

–  A Honismereti Szövetség a járványveszély miatt elhalasztja rendezvényeit. Előzetes tervei szerint – a járványhelyzet függvényében – az alábbi időpontokban fogja azokat megtartani:

 1. A debreceni XLVIII. Országos Honismereti Akadémiát (Téma: Trianon – Szétszakítva is egységben) augusztus 23-28. között.
 2. A révkomáromi Honismeret Napját szeptember 26-27-én.
 3. A budapesti XVIII. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferenciát november 27—29-én.

– A Honismereti Szövetség tisztújító közgyűlését 2020 szeptemberében tervezi megtartani. Javasoljuk, hogy Társaságunk a Szövetség Elnökségébe Gábriel Tibor, a Szövetség közgyűlésébe dr. Róbert Péter tagtársunkat delegálja.

– Társaságunk a járványveszély miatt elhalasztott 2020. II. negyedévi, fővárosi levéltári Budapesti Históriák előadásait – a járványhelyzet függvényében – a levéltárban, az alábbi szerdai időpontokban, délután 5 órától tervezi megtartani:

Október 7.

– A magyar fájdalom és remény emlékművei: revíziós szobrok, emlékművek a Trianon utáni évtizedekben Budapesten
Előadó: Flier Gergely könyvtáros

– Egy család sorsa Trianon után

Előadó: Szelepcsényi Sándor helytörténész

November 4.

Nyomtalanul című film vetítése (báró Atzél Ede életútja)

A vetített film készítéséről, jövőbeni terveiről

Előadó: Dr. Novák Tamás, filmrendező

December 2..

– A magára hagyott Ó-Szemeretelep

Előadó: Pápai Tamás László történész

– A Belvárosi Helytörténeti Klub négy évtizede

Előadó: Vízy László ny. müemlékfelügyelő

 

——————————————————————

JEGYZŐKÖNYV 

a Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége 2020. március 13-án, a Városunk Szerkesztőségében tartott üléséről

Jelen vannak:

Breinich Gábor elnök, Gábriel Tibor titkár, Szöllősy Marianne és Praimajer Mária elnökségi tag,

mint javaslattevő Tamás Györgyné fővárosi lakos.

Távolmaradását kimentette: Karacs Zsigmond alelnök (egészségi állapot), Balázs Attila (munkahelyi kötöttség) és Heilauf Zsuzsanna (kórházi műtét) elnökségi tag, Fericsán Kálmánné ESZB elnök (vártatlan betegség).

 

Breinich Gábor elnök üdvözölte a megjelenteket, majd az ülés első napirendi pontja előtt Tamás Györgyné javaslata hangzott el: a Budapesti Városvédő Egyesület Promontor-Tétény csoportja összejövetelein merült fel az a javaslat, hogy a Magyar Televízió 1969-1970-ben tartott Fekete-fehér, igen-nem c. helytörténeti vetélkedőjéhez hasonlót lehetne szervezni 2022-2023-ban Budapest egyesítése 150. évfordulójára emlékezve – Tamásné javaslatát írásban is rögzítette, ami jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Hozzászólások:

– Köszönjük a kezdeményezést! Társaságunk a főváros közgyűjteményeivel jó kapcsolatban van. Megvalósításának előkészíthetőségéről: Első lépésként a három nagy fővárosi közgyűjtemény állásfoglalását lenne érdemes kikérni (BTM, BFL, FSZEK). Második ütemben a főváros és a kerületek vezetése kereshető meg, hogy felkarolják-e a kezdeményezést (emberi és anyagi források megteremtése). Harmadik lépés lehet a szervezőknek a médiával a kapcsolatfelvétel. Kérdéses, hogy ami 1970-ben érdekes volt, az vajon 50 évvel később jó e, vagy más formát kell keresni.

– Ami 1969-ben újszerű volt (helytörténet népszerűsítésének újólagos elkezdése, lokálpatriotizmus…), az ma napirenden van. Az ifjúság számára megismerhető, hogy hol laknak, kik voltak neves elődeik… Mindez akkor hozzájárult a vetélkedő népszerűségéhez. Lehet, hogy napjainkban más formát kell keresni – nem a TV-n keresztül, hanem interneten.

– Ügyelni kell arra, hogy ne a kereskedelmi csatornák show-műsoraként valósuljon meg esetleg ez a javaslat, mert az esemény jelentőségét tekintve ez méltatlan lenne.

 

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalva megköszönte Tamás Györgyné kezdeményezését. Javasolta, hogy a budafoki Klauzál Gábor Társaságot keresse meg és az alakítsa ki a javaslatról véleményét, majd állásfoglalásáról írásban kapjunk értesítést. Pozitív visszajelzés esetén egyesületünk behatárolt lehetőségei miatt kezdeményezőként léphet fel a főváros kulturális intézményeinek megkeresésével – a továbblépés válaszaik függvénye.

 

Breinich Gábor elnök ezt követően felkérte Gábriel Tibort a jegyzőkönyv vezetésére, aki a felkérést elfogadta. Megállapította, hogy az Elnökség határozatképes és jegyzőkönyvvezető személyét, az előterjesztett napirendet egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta (4 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat).

*

 1. 1. Az Elnökség előző ülése óta eltelt időszak eseményeiről Gábriel Tibor, a Társaság titkára adott tájékoztatást.

Folytatódtak 2020-ban is a Budapesti Históriák előadóestjei Budapest Főváros Levéltára előadótermében. Korábbi szervezője, Balázs Attila munkaköri leterheltsége miatt azonban nem tudta szervezését elvégezni, a 2020. I. félév előadásait a tikár készítette elő és bonyolította le eddig. A későbbiekben át kell gondolni, hogy tagjaink közül kit vagy kiket kérhetünk fel erre a feladatra. Külön köszönet illeti meg az előadóestek kapcsán Budapest Főváros Levéltárát közreműködéséért.

Társaságunk új weblapjáról (Breinich Gábor elnök közreműködésével megújult budapesti Helytörténeti Portál) pozitív visszajelzések érkeztek, az folyamatosan, naprakészen működött.

Januárban elindult szakmai folyóiratunk, a Városunk Online – Budapesti Helytörténeti Szemle. Írásai főként a Budapesti Históriákon elhangzott előadások szerkesztett változatai.

Január elején megjelent a Városunk-Budapesti Honismereti Híradó 2020/1. száma 1.300 példányban – a 2. szám fedezete biztosított, remélhetőleg a koronavírus járvány nyomdai kivitelezését nem akadályozza – a 3. és 4. számok fedezete főként a kerületi pályázatok elnyerésétől függ majd.

Március 5-én az Ellenőrző és Számviteli Bizottság a székhelyünkön (újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény) folyó építőipari munkák miatt a Városunk Szerkesztőségében tartotta meg a 2019. évi működés és gazdálkodás ellenőrzését, amelyről a következő napirendi pontban lesz tájékoztatás.

Budapest Főváros Levéltára tegnap este 6 órától külső látogatók elől lezárta a levéltárat (Ma délelőtt tudtuk meg, hogy az Elnökség ülését is át kell onnan helyeznünk!). A koronavírus járvány miatt javasolható, hogy a Társaság rendezvényeit (pld. Budapesti Históriák) azonnali hatállyal függessze fel, és halassza el a járvány elmúltáig.

Ez a járvány eltarthat a szokásos május eleji közgyűlésünk megrendezéséig is. Elmaradása gondot okozhat, megfontolandó lehet egy távszavazásos közgyűlés előkészítése.

Elmarad a Honismereti Szövetség által a felvidéki Révkomáromban szervezett kétnapos Honismeret Napja március 24-25-én, és a HSZ Elnökség/közgyűlés ülése április 2-án a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Elhalasztásra kerül a Budapestre, április 24-26-ra tervezett 3 napos XVIII. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferenciája (téma: helytörténeti kiadványok 18 éven aluliak számára) – ezt még remélik, hogy május 22-24. között meg tudják tartani (vagy novemberben). Előkészítésében közreműködtünk, lebonyolításában Társaságunknak is lesz feladata.

A XLVIII. Országos Honismereti Akadémiát (Téma: Trianon – Szétszakítva is egységben) július 5-10. között tervezik megrendezni Debrecenben, a szokásos konferencia szerkezetben – reméljük ezt már meg lehet tartani. Erre a főváros képviseletét idén nem központilag szervezhetnénk, hanem mindenki önállóan jelentkezhetne.

Hozzászólások:

– Halasszuk őszre a Budapesti Históriák I. félévre szervezett, eddig meg nem tartott előadásait. A közgyűlésünk lényeges része a személyes jelenlét, távszavazásos formában nem javasolható megrendezése. Tartsuk meg a szabályos formában.

– Júniusig a 10 főnél nagyobb létszámú rendezvény nem tartható meg.

– A Honismereti Akadémiára állítsuk vissza az egyéni jelentkezési rendszert, Társaságunk a tájékoztató anyagok megküldésével, esetleg a Jelentkezési Lapok begyűjtésével, központi továbbításával segítheti tagjaink és az érdeklődők részvételét.

 

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalta, majd ezt követően az Elnökség egyhangúan, az előterjesztő tartózkodása mellett (3 igen, 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

 

1/2020. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség

 1. jóváhagyólag tudomásul veszi Gábriel Tibor titkár tájékoztatását az előző elnökségi ülés óta történt időszak eseményeiről;
 2. a Társaság összes rendezvényét azonnali hatállyal elhalasztja a koronavírus okozta járvány veszélyhelyzetének fennállásáig (közgyűlését is beleértve), és ennek érdekében felkéri titkárát a szükséges lépések megtételére.

*

 1. 2. Az Ellenőrző és Számviteli Bizottság képviseletében Fericsán Kálmánné, a bizottság elnöke váratlan megbetegedése miatt kérésére Breinich Gábor, a Társaság elnöke ismertette a Bizottság jegyzőkönyve alapján a Társaság 2019. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzésének tapasztalatait.

A Városunk Szerkesztőségében március 5-én tartott ellenőrzés célja a BHT 2019. évi működése és gazdálkodása ellenőrzése, tárgya a BHT 2019. évi teljes irattári és pénzügyi anyaga, leltára, adóbevallásai, pályázati támogatásai, 2019. évi kettős könyvelése, egyesületi beszámolója és közhasznúsági melléklete volt. Ellenőrzéseink szúrópróbaszerűen történtek meg. A Társaság a jelentési kötelezettségeinek az előírt határidőkön belül eleget tett: pályázati elszámolások, NAV bevallások, statisztikák, stb. Legnagyobb költségét a Városunk magazin kiadása okozta. 2019-ben is nyereséges évet zárt; bevételeit, költségeit éves beszámolója hitelesen tartalmazta. Összességében megállapítottuk és a jegyzőkönyvben is rögzítettük, hogy az Alapszabályában rögzített feltételeknek, valamint a közhasznú szervezetekre előírt szabályoknak megfelelően működött, a nyilvántartások, az adminisztráció színvonalasan lett ellátva.

Az Elnökség az elhangzottakat követően hozzászólás és javaslat nélkül egyhangúan (4 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

 

2/2020. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség

– jóváhagyólag elfogadja az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság jegyzőkönyvben rögzített beszámolóját a Társaság 2019. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzéséről;

– egyben köszönetét fejezi ki a bizottság tagjainak, kiemelten Fericsán Kálmánné elnöknek, munkájukért.

*

 1. 3. A Társaság 2019. évi egyesületi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, valamint a 2020. évi munka és költségvetési terve írásbeli tervezeteit Gábriel Tibor titkár terjesztette elő

Az előterjesztő szóbeli kiegészítésében ismertette, hogy az írásbeli előterjesztéseket (2019. évi egyesületi beszámoló és közhasznúsági melléklet/éves beszámoló, 2020. évi munkaterv és költségvetési terv, 2019. évi eszköznyilvántartás/leltár) e-mailon megküldte az Elnökség tagjainak/meghívottaknak, valamint a mostani napirendi pont előtt az Elnökség tagjainak kinyomtatott formában is átadta.

A közhasznú szervezetekre kötelező PK-542-es nyomtatványa mintegy 30 oldalas lett, amiből a fedlapok mellett a számszaki adatok 6 oldalt, a közhasznú tevékenységek 4 oldalt, a pályázati támogatások 14 oldalt, az éves bírásbeli beszámoló 4 oldalt foglal el. Az egyesület a 2019. évet is pozitív szaldóval zárta (+152 eFt), emellett sikerült: számítógépes hátterét megújítania, weblapját korszerűsítenie, a Városunk-Budapesti Honismereti Híradó c. magazinja arculatát és tipográfiáját modernizálnia és már számonként 20 oldalon kiadnia, megteremtenie a Városunk Online-Budapesti Helytörténeti Szemle c. szakmai internetes folyóirata kereteit. A Társaság 1991-2009 közötti iratanyagát 3 folyóméter terjedelemben leadta a fővárosi levéltárnak – a selejtezés után a levéltár 1,8 folyóméter elhelyezését igazolta vissza. A nyíregyházi XLVII. Országos Honismereti Akadémián Társaságunk 22 fővel képviselte a fővárost. Tevékenységünk anyagi hátterét 90 százalékban a 2019-ben megnyert 2 országos és 11 kerületi szintű pályázatunk teremtette meg. A 2020. évi munkatervben a szervezeti élet mellett a 2019. évi tevékenységek folytatását tervezi (Budapesti Históriák, magazin, internetes folyóirat, budapesti Helytörténeti Portál, a Honismereti Szövetség konferenciáin részvétel és a budapesti konferenciáján/rendezvényein közreműködés). Trianon 100 éves jubileumáról a Budapesti Históriákon, a Városunkban tervez megemlékezni, a trianoni ifjúsági vetélkedőre az Elnökség utolsó ülése óta pályázatot még nem írtak ki. Idei tevékenységünk anyagi hátterét is főként pályázati forrásokból tervezzük megteremteni – amit jól tükröz a 2020. évi költségvetési tervezet is.

Hozzászólás:

– Pályázatot nem írt ki, de a költségeket talán átvállalja a Nemzetstratégiai Kutatóintézet.

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalta, majd az Elnökség egyhangúan, az előterjesztő tartózkodása mellett (3 igen, 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat) meghozta a következő

 

3/2020. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség jóváhagyólag elfogadja a Társaság 2019. évi egyesületi beszámolója és közhasznúsági melléklete, valamint a 2020. évi munka és költségvetési terve írásbeli tervezeteit, egyben köszönetét fejezi ki összeállításáért Gábriel Tibor titkárnak

*

4. „Egyebek”

A Honismereti Szövetség kitüntetéseire a távol lévő elnökségi tagok javaslatait Gábriel Tibor titkár ismertette:

Karacs Zsigmond alelnök javasolta felterjeszteni a Honismereti Szövetség Honismereti Munkáért emlékéremre Bóta Piroskát (BHT alapító tagja, első titkára);

Heilauf Zsuzsanna elnökségi tag, a Tomory Lajos Múzeum igazgatója a Honismereti Munkáért Emléklapra dr. Grünwald Mária felterjesztését javasolta (a XVIII. kerületi helytörténeti vetélkedőknek kezdetektől szervezője, a dolgozók esti gimnáziuma igazgatója).

Jelenlévők Honismereti Munkáért emléklapra javasolták még: Sáfár József ipartörténeti kutatót, a XVII. kerületi Távírótörténeti Állandó Tárlat létrehozóját, valamint Viszket Zoltánt, az Óbudai Múzeum korábbi tudományos titkárát, jelenlegi igazgatóját.

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalta és megállapította, hogy az Elnökség a felterjesztésre javasoltakkal egyetért.

Melléklet: Javaslat vetélkedő kezdeményezésére

 

Kmf.

Gábriel Tibor                                                                         Breinich Gábor

titkár, jegyzőkönyvvezető                                                              elnök

———————————————

Budapesti Honismereti Társaság

1043 Budapest, Berda József u. 48.

Tel.:        370-0652

Mobil:    06-30-2551513

E-mail:  info@bpht.hu

Web:      www.bpht.hu

 

15/2020. BHT ikt. sz.

 

MEGHÍVÓ

A Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége soron következő ülését

 1. március 13-án (pénteken) délután 4 órai kezdéssel 

Budapest Főváros Levéltára V. emeleti tárgyalójában (Budapest, XIII. Teve u. 3-5. V. em. 526. sz.) tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirend:

 1. Titkári tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről Előterjesztő: Gábriel Tibor titkár
 2. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság (ESZB) beszámolója a Társaság 2019. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzésének tapasztalatairól

Előterjesztő: Fericsán Kálmánné, az ESZB elnöke

 1. A 2019. évi egyesületi éves beszámolók, valamint a 2020. évi munkaterv és költségvetési terv tervezete.

Előterjesztő: Gábriel Tibor titkár

 1. Egyebek (kitüntetésre javasoltak, Honismereti Akadémia, stb.)

Az ülésen személyes megjelenését és aktív részvételét előre is köszönöm.

Budapest, 2020. március 4.

Mellékletek: 3. napirendi pont írásbeli anyagai e-mailon

Üdvözlettel:

Ph.

Breinich Gábor sk.

elnök

———————————————————————————————–

JEGYZŐKÖNYV

 

a Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége

 1. november 20-án székhelyén, az újpesti

Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben tartott üléséről

 

Jelen vannak:

Breinich Gábor elnök, szerkesztőbizottsági elnök, Gábriel Tibor titkár, felelős szerkesztő, Praimajer Mária, és Szöllősy Marianne elnökségi tag,

meghívottként Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság (ESZB) elnöke, dr. Sipos András szerkesztőbizottsági tag.

Távolmaradását kimentette: Karacs Zsigmond alelnök, Balázs Attila, Heilauf Zsuzsanna elnökségi tagok, valamint dr. Buda Attila, dr. Róbert Péter és dr. Sándor Tibor szerkesztőbizottsági tagok.

Breinich Gábor elnök üdvözölte a megjelenteket, megállapította az Elnökség határozatképességét, és hogy a napirendet az Elnökség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta (4 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat).

*

 

 1. 1. Az Elnökség előző ülése óta eltelt időszak eseményeiről Gábriel Tibor titkár számolt be

A Budapesti Históriák őszi előadássorozatát Balázs Attila sikeresen megszervezte, lebonyolításában Társaságunk titkára helyettesítette – megvalósításában együttműködve legfőbb támogatónkkal, a fővárosi levéltárral, akinek a térítésmentes terem és technika használatot ezúton is köszönjük.

Folyamatosan és napra készen működtettük a Budapesti Helytörténeti Portált. A Google Analytics statisztikája szerint a havi látogatottság (állítólag?) cca. 200 fő (elérhető: Google-ba legfelülre (!) beírva analytics.google.com – utána a saját Google fiókban saját e-maillal és saját jelszóval érhetők el az adatok).

Tervezettnek megfelelően júliusban kiadtuk a Városunk 2019/3. (1200 pld) és októberben a 2019/4. (1300 pld) számát, a 2020/1. szám anyaggyűjtési stádiumban van, várható megjelenése 2020. január 7-én. Anyagi fedezete a 2020/2. számnak is már rendelkezésre áll.

Mind a megújult weblapunk (áprilistól), mind a megújult periodikánk (januártól) pozitív visszajelzéseket eredményezett. A NEA 2018. évi pályázati támogatásnak köszönhetően számítógépes hátterünk is korszerűvé vált (laptop, nyomtató). A XLVII. Országos Honismereti Akadémián (Nyíregyháza, 2019. július 7–12. címe: „Noblesse oblige – a nemesség kötelez” A nemesség szerepe Magyarországon címmel) Társaságunk 22 fővel képviselte a fővárost.

A Honismereti Szövetség tervezi, hogy a soros kiadványszerkesztői konferenciáját Budapesten rendezi meg 2020 áprilisában, a tavaszi szünet után, hétvégén (péntek du., szombat, vasárnap de.) – ehhez próbáltunk szállást, étkeztetést ajánlani alacsony árfekvésben. A kapott visszajelzések alapján ezek nem váltak be, és remélik, hogy a Közszolgálati Egyetem fogadja a konferenciát. Fővárosi megvalósítása esetén Társaságunk lebonyolítását tagjai önkéntes munkájával segítené.

(Utólagos információ: Budapest Főváros Levéltára Társaságunk 1991-1997 közötti /cca. 0,25 folyóméter/ és 1997-2009 közötti /cca. 2,75 folyóméter/ működéssel kapcsolatos iratanyagát és a Városunk Szerkesztősége 1998-2009 közötti iratanyagát augusztus 30-án tőlem átvette, ez időszak pénzügyi bizonylatai pedig – a nyugdíjjogosultságot igazolók kivételével – megsemmisítésre kerültek.)

 

Breinich Gábor elnök összefoglalója után az Elnökség egyhangúan, az előterjesztő tartózkodása mellett (3 igen, 1 tartózkodás, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

 

2/2019. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség jóváhagyólag tudomásul veszi Gábriel Tibor titkár tájékoztatását az előző elnökségi ülés óta történt időszak eseményeiről.

 

*

ad 2. A Társaság 2020. évi tevékenységére a javaslatot Breinich Gábor elnök terjesztette elő.

Egyesületünk egyik alaptevékenysége a Budapesti Históriák előadóest sorozata, melyet 2020. évben is Balázs Attila történész, az EMMI főosztályvezetője szervez – a téli és nyári szünet kivételével évi nyolc alkalommal, Budapest Főváros Levéltára földszinti előadótermében.

A Budapesti Helytörténeti Portál megújítása után a Városunk Online tervezett folyóirat keretei is megvannak, jelenleg csak néhány hír és egy tanulmány érhető el ott. A portált továbbra is folyamatosan és naprakészen tervezzük működtetni – a titkárunk mellett az Elnökség és a Szerkesztőbizottság tagjai is részt tudnának ebben venni.

 1. évben is a Városunk – Budapesti Honismereti Híradó negyedévenkénti megjelentetését tervezzük.

Hasonlóan fontosnak tartjuk a főváros képviseletét a Honismereti Szövetség konferenciáin, kiemelten a nyári Országos Honismereti Akadémián.

Amennyiben a kiadványszerkesztői konferenciára a Honismereti Szövetség talál megfelelő fővárosi helyszint (szállás, étkeztetés), akkor szervezésében és lebonyolításában egyik vendéglátóként közreműködünk

Hozzászólások:

 • Napjainkban több a publikálási lehetőség, minden folyóirat kézirathiánnyal küszködik.
 • A Budapesti Históriák minden előadójának írásban is fel van ajánlva a portálunkon való publikálási lehetőség. Mivel nem nyomtatott forma, nem nagyon veszik ezt igénybe. Könyv alakban pedig két évig kísérleteztünk a Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv VIII. kötet anyagi hátterét megteremteni (2011-2012), sikertelenül.
 • Lehetne egy pályázatot kiírni Trianon következményeinek fővárosi vonzataira: a menekülthelyzetre, személyes emlékekre családi vonalon, ifjúsági kategóriában is.
 • A pályázat része lehetne a Trianon hatása a két világháború közötti budapesti lakókörnyezetre, a trianoni emlékeztetők (emléktáblák, emlékművek, stb…) kerületi szinten való megjelenítésére.
 • A fiatalok sokszor képi megjelenítéssel foglalkoznak, lehetne külön pályázati kategória a kisfilmes formával való pályázási lehetőségük. A bejövő értékesnek minősített anyagokat közzé lehetne tenni a weblapunkon. A pályázatot a helyi sajtóban és a helyi médiában hirdetni kellene.
 • Felvetett pályázatnak jelentős anyagi vonzatai lesznek. Egy-egy kategóriában ha csak első díjat is adunk ki – 150-200 eFt nagyság, ami vonzó. A szakmai zsűritől sem lehet elvárni az ingyenmunkát. Lesznek olyan kerületi médiák, amik csak hirdetési díj ellenében közlik a pályázatunkat. Ünnepélyes eredményhirdetést is kell tartani – meghívó, oklevelek, reprezentáció, terembér/technika. Ezt csak pályázati támogatásból tudnánk fedezni.

 

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalta, majd az Elnökség egyhangúan, az előterjesztő tartózkodása mellett (3 igen, 1 tartózkodás, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

 

3/2019. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség

– köszönettel tudomásul veszi Breinich Gábor elnök tájékoztatását a Társaság 2020. évi tervezett tevékenységéről,

– felkéri titkárát a Társaság Trianon megemlékezése előkészítésére, anyagi fedezete érdekében a lehetséges pályázati lehetőségek feltérképezésére, pályázatok benyújtására.

 

*

 1. 3. Városunk–Budapesti Honismereti Híradóról Gábriel Tibor felelős szerkesztő tájékoztatója 2019. évi megjelenéséről, Szerkesztőbizottsága 2018. évi határozatainak 2019. évi végrehajtásáról, szerkesztőbizottsági javaslatok a periodika 2020. évi lapterveihez.

A Városunk 2019/1. száma 1.200, 2019/2. száma 1.200, 2019/3. száma 1.200, 2019/4. száma 1.300 példányban jelent meg. Utóbbi esetben a példányszám változását a pályázati támogatók száma okozta.

2019-ben negyedévenkénti számokkal (januári, áprilisi, júliusi, októberi) megjelenő Városunk egységes formátumban – új grafikai megjelenítéssel és új tipográfiával, 115 gr-os matt műnyomó papíron, 20 A/4-es oldalon jelent meg – 1., 10-11. és 20. oldala színesben, a többi egyszínnyomással. Ezek a számok az interneten is teljes terjedelmükben olvashatóak (budapesti Helytörténeti Portálunk – a weblap mobiltelefonra is optimalizált). A 2020. évi 1. szám már előkészítés alatt áll. A 2020/2. szám anyagi háttere biztosított, a 3. és 4. szám kiadása továbbra is későbbi pályázati támogatások függvénye.

A 2018. évi szerkesztőbizottsági javaslatok többsége 2019-ben megvalósult: 1919-es spanyolnátha járvány fővárosi történései – 2019/2. sz. 7. old.; Aquincumi Múzeum 125 éves jubileuma – 2019/1. sz. 1. old, 2019/3. sz. 14.old.; 1950. évi városegyesítés 70 éves jubileumáról – a 2020/1. számban tervezünk megemlékezni; Statisztikai Hivatal kapcsán – javasolt szerző (Kalmár Ella) nyugdíjba ment, elérhetetlen volt; Budapest román megszállása 100 éves évfordulója – 2019/4. sz. 3. old., 1949-es utcanévváltozások (70 éves ) – 2019/4. sz. 14. old.; Vagonlakókról – a 100 éves trianoni évforduló kapcsán a 2020. évi számokban tervezzük a megemlékezést

Elhangzott javaslatok 2019. évre:

– Dr. Sándor Tibor javaslatait a felelős szerkesztő ismertette: a közgyűjtemények digitalizálási stratégiája és a helytörténeti/honismereti tevékenységek számára ebben rejlő lehetőségek; Trianon emlékezete a külső kerületek térszimbolikájában (emlékművek, utcanevek, stb.).

– Utóbbi a belső kerületekben is érdekes. A csatolt települések jegyzőkönyveit Erdélyi Pál (BFL) nézi át és felkérhető.

– Trianon után a gazdasági válságig milyen térbeli változások történtek – kerületi helytörténészeket bevonva (budai villanegyed, Zugló…)

– Nagy-Budapest létrehozása milyen következményekkel járt a kerületekben, hol és mikor (építkezések, infrastruktúra).

 

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat az alábbiak szerint összefoglalta: a Városunk szerkesztője segítse elő az elhangzott laptervi javaslatok megvalósulását – majd az Elnökség egyhangúan (4 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

4/2019. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség

 1. köszönettel tudomásul veszi Gábriel Tibor felelős szerkesztő tájékoztatását a lap helyzetéről, a szerkesztőbizottsági határozatok végrehajtásáról;
 2. egyetért az elhangzott javaslatokkal, és szükségesnek tartja a 2020. évi tevékenység megvalósításakor figyelembe vételüket. 

*

 1. 4. „Egyebek”

Pályázati támogatásainknak köszönhetően várhatóan 2019-ben is nyereséges évet zárunk – ha idén még átutalják/beérkezik az NKA pályázati támogatása a Városunk 2019. évi számaira.

A Honismereti Szövetség Elnöksége október 3-án tartott ülésén bejelentették, hogy a XLVIII. Országos Honismereti Akadémiát Debrecenben, 2020. július 5. – július 10. között tervezik megrendezni, témaköre: Trianon

Kmf.

Gábriel Tibor     jkv. vezető                                               Breinich Gábor elnök

——————————————

Budapesti Honismereti Társaság

1043 Budapest, Berda József u. 48.

Tel.:       370-0652

Mobil:    06-30-2551513                                                    101/2019. BHT ikt. sz

E-mail:  info@bpht.hu

Web:      www.bpht.hu

.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Kolléga! Kedves Barátunk!

A Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége és a Városunk Szerkesztőbizottsága soron következő összevont ülését

 1. november 20-án (szerdán) du. ½ 6 órai kezdéssel

székhelyén, az újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben (1043. Budapest, Berda József u. 48. Újpest Városközpont M3-as végállomástól 4 perc gyalog) tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:

 

 1. Titkári tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről

Előadó: Gábriel Tibor titkár

 1. Javaslat a Társaság 2020. évi tevékenységeire

Előadó: Breinich Gábor elnök

 1. Szerkesztői tájékoztató a Városunk 2019. évi megjelenéséről, Szerkesztőbizottsága 2018. évi határozatainak 2019. évi végrehajtásáról, szerkesztőbizottsági javaslatok a periodika 2020. évi számai lapterveihez

Előadók: felelős szerkesztő, a Szerkesztőbizottság tagjai

 1. Egyebek

 

Az ülésen személyes megjelenését és aktív részvételét előre is köszönöm.

Budapest, 2019. november 4.

Üdvözlettel:

Ph.

Breinich Gábor

elnök

—————————————————————-

JEGYZŐKÖNYV

a Budapesti Honismereti Társaság 2019. május 23-án,

a zugligeti Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont kiállítótermében

tartott közgyűléséről

Jelen vannak:

Breinich Gábor elnök, Karacs Zsigmond alelnök, Gábriel Tibor titkár, Balázs Attila, Praimajer Mária, Szöllősy Marianne elnökségi tagok, Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számviteli Bizottság (ESZB) elnöke, Ádám Jánosné (az ESZB tagja), Bárány Tibor, Bartha Éva, Berend Miklós, Boda Sándor, Domoszlai Erzsébet, Gaál Károlyné, Hegedüs Annamária, dr. Kovács Ivánné, Kovács Piroska, Oláh Albert, Rajzó Andrásné, Reisinger Imréné, dr. Róbert Péter, dr. Sárközy Péterné, Szabó Jánosné, Szombathy Jánosné, Szőke Antal, Vándor Éva, Wilk Jánosné egyesületi tagok.

Távollétében közgyűlési képviseletére (írásban):

– Breinich Gábor elnököt felhatalmazta dr. Del Medico Imre, Széman Richard egyesületi tag;

– Gábriel Tibor titkárt felhatalmazta Bese Judit, Gavlik István egyesületi tag.

 

Breinich Gábor elnök üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy du. 5 órakor a közgyűlés nem határozatképes ezért azt feloszlatta, majd bejelentette, hogy a meghívóban és az Alapszabály 13/C/d. pontjában foglaltak alapján a közgyűlést du. 5 óra 20 perckor változatlan napirenddel ismételten összehívja, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.

 

A napirend előtt Földváry Gergely, a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény történésze a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény múltját és jelenét ismertette – Hegyvidék Önkormányzatának támogatásával a gyűjtemény napjainkban az 1870-ben épített zugligeti lóvasúti végállomás felújított épületében (Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont) működik. Ezt követően az épület felújításáról beszélt és bemutatta tereit.

 

Breinich Gábor elnök a Társaság nevében köszönetét fejezte ki Földváry Gergelynek, a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény történészének előadásáért és a közgyűlés helyszínének szervezéséért, majd a du. 5 óra 20 perckor az ismételten összehívott közgyűlésen megállapította, hogy az már határozatképesnek tekinthető. Javasolta a meghívóban szereplő napirend elfogadását, levezető elnöknek Breinich Gábor, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibor, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fericsán Kálmánné és Szöllősy Marianne felkérését.

Megállapította, hogy a javasoltak a felkérést elfogadták, a résztvevők részéről más személyre javaslat, vagy hozzászólás nincs. A nyílt szavazást követően megállapította, hogy a jelenlévők egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a napirendet, a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőket (minden alkalommal 26+4 igen, 1 tartózkodás – a javasolt, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta következő

 

1/2019. BHT számú határozatát. 

A közgyűlés

 1. az előterjesztett napirendet változtatás nélkül elfogadja;
 2. felkéri levezető elnöknek Breinich Gábort, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibort, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fericsán Kálmánnét és Szöllősy Mariannet.

*

1. napirendi pont

A Társaság tagjainak a tízéves törzstagsági emlékérmek átadása (Bartus Jenőné, Fericsán Kálmánné, Reisinger Imréné)

 

Breinich Gábor elnök ünnepélyes keretek közt adta át Fericsán Kálmánnénak és Reisinger Imrénémek a Budapesti Honismereti Társaságban végzett 10 éves munkájukról megemlékező társasági emlékérmet. A távolmaradását kimentő Bartus Jenőné emlékérméjének átadására egy későbbi időpontban kerül sor.

* 

 1. napirendi pont

Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnöke, Fericsán Kálmánné beszámolója a Társaság 2018. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során tapasztaltakról

 

Az ESZB éves ellenőrzését 2019. március 6-án a Társaság 1043 Budapest, Berda József u. 48. szám (újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény) alatti székhelyén tartotta meg – megállapításairól az Elnökségnek a március 8-i ülése 3. napirendi pontjában adott tájékoztatást. Vizsgálatuk magába foglalta az éves adatok ellenőrzését: a BHT 2018. évi teljes irattári és pénzügyi anyagát, NAV bevallásait, 2018. évi könyvelését, egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. Az éves vizsgálat az éves munka ellenőrzésével is foglalkozott: áttekintette a LIBRA 3S kettős könyvelési programjában végzett 2018. évi könyvelést, az irattári anyagot, a leltárakat, a pályázati támogatásokat, a jelentések elkészítését.

Megállapította, hogy az íratok nyilvántartása, tárolása, kezelése megbízható volt. A BHT a jelentési kötelezettségeinek az előírt határidőkön belül eleget tett: pályázati elszámolások, NAV bevallások, statisztikák. 2018-ben eredmény-kimutatásunk alapján 3.175 eFt kiadásunk (2.913 eFt + 262 eFt önkéntes munka) és 3.335 eFt bevételünk (3.073 eFt + 262 eFt önkéntes munka) volt, – azaz nyereséges évet zártunk (+ 160 eFt). Pályázati támogatottsága: 2018-ban átutalt 2.172 eFt értékben, ami közel kétszeres volt, mint a 2017. évi pályázati támogatottsága (1.010 eFt). A feladatok ellátását jelentős önkéntes munka segítette. Az egyesület ráfordításait tekintve legnagyobb kiadása a Városunk c. kiadvány négy számának megjelentetése volt. Összességében megállapította, hogy a Budapesti Honismereti Társaság az Alapszabályában rögzített feltételeknek, valamint a közhasznú szervezetekre előírt szabályoknak megfelelően működött, feladatait (elszámolási, számviteli, iratkezelési szempontból) színvonalasan látta el a 2018. évben.

 

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalva kiemelte, hogy az egyesület közhasznú besorolását megőrizte, mivel nyereséges évet zárt. A Társaság nevében köszönetét fejezte ki munkájukért az ESZB elnökének és tagjainak, valamint a Társaság titkárának.  Ezt követően megállapította, hogy a beszámoló kapcsán kérdés és hozzászólás nincs, a beszámolót nyílt szavazással a tagság egyhangúan elfogadta (26+4 igen, 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta a következő

2/2019. BHT számú határozatát.

A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnökének a Társaság 2018. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során végzett tevékenységéről szóló tájékoztatását, egyetért megállapításaival, egyben köszönetét fejezi ki munkájáért a bizottság elnökének és tagjainak.

*

 1. napirendi pont

Gábriel Tibor titkár ismertette a Társaság 2018. évi egyesületi beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és a közhasznúsági mellékletét, valamint a 2019. évi munkatervét és költségvetési tervét.

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítésében bejelentette, hogy az írásbeli 2018. évi egyesületi beszámoló és közhasznúsági melléklete rövid változatát, valamint a 2019. évi munkatervet és költségvetési tervet e-mailon megküldte a Társaság tagjainak, a közgyűlés elején kinyomtatva több példányban a jelenlévőknek átadta, és bejelentette, hogy elfogadását követően szokás szerint az egyesületi beszámolót és közhasznúsági mellékletét teljes terjedelmében közzé fogják tenni a Társaság fővárosi Helytörténeti Portálján.

Ezt követően mind a négy írásbeli beszámolót kivetítőn is részletesen bemutatta és fotókkal szemléltette az éves tevékenységet. A 2018. évi egyesületi beszámoló és a közhasznúsági melléklet (PK 442 nyomtatvány) bemutatásakor annak szerkezetét részletesen ismertette. Hangsúlyozta, hogy ennek révén bárki számára mélységében megismerhető a Társaság tevékenysége és gazdálkodása.

A Társaság 2018. évi tevékenységét ismertető írásbeli beszámolója rögzítette, hogy az egyesület rendes tagjainak létszáma 2018. december 31-én 79 fő + 2 fő tiszteletbeli tag volt, közülük heten tagdíjukat még nem rendezték.

A Társaság tagjai közül többen kaptak 2018-ban kitüntetést: Bartha Éva a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át. A Honismereti Szövetség felterjesztésünkre Honismereti Munkáért Emlékéremmel tüntette ki Bihari József tagunkat, és a Honismereti Munkáért Emléklappal Fericsán Kálmán (†), Maczó Balázs és Millisits Máté munkáját ismerte el. A Budapesti Honismereti Társaság tízéves törzstagsági emlékérméjét 2018-ban négy tagunk – dr. Horváth Péterné, dr. Kovács Ivánné, Maár Katalin, Széman Richárd – kapta meg. Az emlékérmeket szokás szerint az éves közgyűlésünkön adtuk át.

Eltávozott közülünk dr. Bara Zsuzsanna, Fericsán Kálmán, Kadlecovits Géza, Lantos Antal, Nagy Lajos, Pethes László tagtársunk– emlékükről a jelenlévők egyperces néma felállással emlékeztek meg!

A Társaság szervezeti élete az előző évek gyakorlatát követte – egy rendes közgyűlést, két elnökségi ülést tartottunk. A BHT két bizottsága megtartotta éves üléseit (Városunk Szerkesztőbizottsága, Ellenőrző és Számviteli Bizottság).

A Honismereti Szövetség anyagi támogatásának köszönhetően sikerült megrendezni a Genius loci – Budapest és nemzetiségei című konferenciánkat 2018. április 19-én Budapest Főváros Levéltára konferenciatermében. A nagy érdeklődést keltő rendezvényen 62 fő vett részt. A konferencia 7 előadója átfogó képet vázolt fel kiegyezéstől napjainkig tartó időszakban Budapest nemzetiségeinek helyzetéről, térszerkezetének alakulásáról, a német, a szlovák, a szerb, a cigány nemzetiségek fővárosi történetéről.

Megvalósult a Budapesti Históriák nyolc előadóestje Budapest Főváros Levéltára előadótermében – köszönet illeti meg a levéltárat közreműködéséért, a terem és a technika ingyenes használatáért. A Budapesti Históriák szervezését Balázs Attila elnökségi tagunk végezte el!

A „Városunk–Budapesti Honismereti Híradó” négy száma 2018. évben is színes borítóval és két belső színes oldallal, számonként 16 oldalon – a 2018/1. szám 20 oldalon – jelent meg, 2100-1500-1400-1300 példányban, elkészült a 2019/1. szám is 1.200 példányban, 20 oldalon. Kiadásának financiális hátterét a Budapesti Honismereti Társaság teremtette meg (főként elnyert pályázati támogatások, saját pénzbeli forrás + magánszemélyek – értsd: szerkesztő és a közreműködő szerzők/fotósok – önkéntes munkája révén). Megvalósítottuk a 2019/1 számnál a periodikánk grafikai megjelenésének és tipográfiájának korszerűsítését.

Folyamatosan üzemeltettük Társaságunk weblapját, a Budapesti Helytörténeti Portált (www.bpht.hu) – webstatisztikája alapján folyamatosan növekvő, már átlagosan 4000 fős havi látogatói létszámmal. A portál minden oldala regisztráció nélkül ingyenesen megtekinthető és letölthető. Olvasható itt a teljes 2016. és 2017. évi közhasznúsági jelentéseink, egyesületi beszámolóink és közhasznúsági mellékleteink. Megkezdtük és megrendeltük a weblap teljes korszerűsítését.

Társaságunk a fővárost képviselve vett részt a Honismereti Szövetség konferenciáin: 18+1 fővel a XLVI. Országos Honismereti Akadémián (Győr, 2018. 07. 02 – 07. 06., témaköre: A víz és az ember) Társaságunk képviselte a fővárost;  a XVII. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferencián (Gödöllő, 2018. 04. 20-22.) több tagunk vett részt, és Társaságunk titkára is előadást tartott a Városunk c. helytörténeti kiadványunk 20 évéről.

2018-ban is nyereséges évet zártunk! Működésünk fedezésére az állami szektoron kívüli források bevonására is törekedtünk (pl. „Budapest Bank Budapestért” Alapítvány pályázati támogatása, Városunk hirdetési díjai). Ernyőszervezetünk, a Honismereti Szövetség 2018-ban  444 eFt-al támogatta működésünket és a konferenciánk megvalósítását. Emellett a LIBRA Szoftver Kft által átadott ingyenes kettős könyvelési programot 2018-ban is használhattuk.

Társaságunk 2019. évi munkatervében a 2018. évi tevékenységét ismétli meg – azzal a különbséggel, hogy konferenciát nem tervezünk tartani, viszont megújítjuk a Városunk c. periodikánk grafikai megjelenítését, tipográfiáját, és húsz oldalra növeljük számonkénti terjedelmét. Hasonlóképpen korszerűsítjük honlapunkat a Budapesti Helytörténeti Portált – egyben megteremtjük azon a későbbiekben egy internetes folyóirat (Városunk Online – Budapesti Helytörténeti Szemle) indítása lehetőségét.

A 2019. évi költségvetési terv a munkatervben vázolt feladatok anyagi hátterét ismerteti – megvalósítása a pályázati támogatások függvénye lesz, mivel biztos bevételként csupán a tagdíjakra számíthatunk.

Befejezésként hangsúlyozta, hogy köszönet illeti mindazokat, akik erkölcsi, szakmai és anyagi támogatásukkal lehetővé tették 2018. évi céljaink elérését, segítették közhasznú munkánkat. Külön is köszönet illeti a Társaságunk 2018. évi tevékenységét önkéntes munkájukkal támogatókat és az éves tagdíjnál magasabb adományaikkal Társaságunk működési költségeihez hozzájárulókat. A Budapesti Honismereti Társaság tagjainak és támogatóinak aktív közreműködése nélkül a 2018. év feladatait nem végezhette volna el. Munkájuk, aktív részvételük teremti meg alapvetően a 2019. évi működés lehetőségét.

Breinich Gábor elnök az írásban előterjesztett és szóban is kiegészített egyesületi beszámolók/munkaterv/költségvetési terv ismertetése után az elhangzottakat összefoglalta, majd az előterjesztéseket nyílt szavazással a tagság egyhangúan elfogadta (26+4 igen, 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta a következő

3/2019. BHT számú határozatát.

A közgyűlés

 1. jóváhagyólag elfogadja Gábriel Tibor titkár előterjesztésében a Társaság 2018. évi egyesületi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, a 2019. évi munkatervét és költségvetési tervét;
 2. köszönetét fejezi ki Gábriel Tibor titkárnak munkájáért.

*

 1. napirendi pont

Egyebek

– A XLVII. Országos Honismereti Akadémiára (Nyíregyháza, 2019. 07. 07. és 07. 12. között, témája: Nemesség és arisztokrácia) a Társaság idén is szervezi a fővárosiak részvételét – május 29-ig kéri a jelentkezési Lapok leadását, az egységesen 30 eFt-os hozzájárulások befizetését. A vasárnapi (július 7.) jótékonysági est részvételi díja 3000 Ft, a helyszínen nem rendezhető, részvételi lapját le kell adni és a konferencia díjával együtt befizetni. Hasonlóképpen kérték az elmaradt éves egyesületi tagdíjak rendezését is.

Dr. Kovács Ivánné az egyesület köszönetét fejezte ki a Társaság vezetőségének a 2018. évi eredményes munkájáért.

kmf.

Breinich Gábor levezető elnök

Gábriel Tibor   jegyzőkönyvvezető

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Fericsán Kálmánné

Szöllősy Marianne

 

————————————————————————————————–

JEGYZŐKÖNYV

a Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége

 1. március 8-án székhelyén, az újpesti

Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben tartott üléséről

 

Jelen vannak:

Breinich Gábor elnök, Karacs Zsigmond alelnök, Gábriel Tibor titkár, Szöllősy Marianne elnökségi tag,

mint meghívott Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számviteli Bizottság elnöke, Péter Zoltán szoftverfejlesztő, dr. Róbert Péter szerkesztőbizottsági tag.

Távolmaradását kimentette: Balázs Attila, Heilauf Zsuzsanna Praimajer Mária elnökségi tag.

 

Breinich Gábor elnök üdvözölte a megjelenteket. Felkérte Gábriel Tibort a jegyzőkönyv vezetésére, aki a felkérést elfogadta. Megállapította, hogy az Elnökség határozatképes és jegyzőkönyvvezető személyét, az előterjesztett napirendet egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta (4 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat).

*

1. A Társaság új weblapját és tartalomkezelési rendszerét Breinich Gábor elnök és Péter Zoltán szoftverfejlesztő, a SilverSide Stúdió vezetője mutatta be

Breinich Gábor elnök ismertette, hogy NEA pályázatán elnyert forrás tette lehetővé a Társaság weblapjának megújítását. Az új weblap korszerű grafikai megjelenítése mellett törekedett a régi weblap tartalmának lehetőség szerinti megőrzésére. A nyitó Híroldalról lehet a weblap felső részén elhelyezett menüpontokkal (Rólunk, Közgyűjtemények, Civil szervezetek, Városunk újság, Budapesti Históriák, Kapcsolódó oldalak, Kapcsolat) továbblépni, de a Híroldal jobb oldalán keresőrendszer működik, időbeni, kategóriák szerinti keresés is lehetséges, vagy a jobb szélén lévő léptetéssel (csuszka) lehet a Híroldal aljára eljutva egy újabb keresési lehetőséggel találkozni fekete alapon (kategóriák, oldalak). A Városunk újság menüpontja „Az újság számai” almenüpontban a Városunk archívumát tartalmazza, és a Városunk újság Online almenüpontban egy új önálló weblapot, a Városunk Online – Budapesti Honismereti Híradót tartalmazza. Az Elnökség és a Városunk Szerkesztőbizottsága tagjai a tartalomkezelő felületekhez hozzáférést kaphatnak felhasználónevük és jelszavuk engedélyezése után.

Péter Zoltán szoftverfejlesztő beszámolt arról, hogy kerestek egy olyan sablont, amely a financiális lehetőségeknek megfelelt. Már próbaüzem alatt van a BHT új weblapja – elérhető (alábbi helyen: uj.bpht.hu) 2019. március 25-ig. Ezen jelennek meg majd az olvasók számára az anyagok – március 25-e után elindul ennek a normál üzeme, és a régi webcímen lesz majd az új lap elérhető (bpht.hu), a régi weblap pedig megszűnik. Az új weblapon a Városunk újság menüpontban az egyik almenüpont a Városunk újság Online (Megjegyzés: itt lehet az internetes folyóirat folyamatos bővítéssel, hosszabb anyagokkal, több fotóval, végén képjegyzékkel és lábjegyzetekkel/vagy irodalomjegyzékkel.). Tartalomkezelő felülete egyszerűbb, mint a korábbi weblapé, ami lehetővé teszi, hogy többen kezeljék. Ezt követően részletesen ismertette a tartalomkezelés módozatait.

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalta (egyben jelezte, hogy családi okok miatt el kell távoznia – a következő napirendi ponttól így a határozatképesség megszűnt), majd ezt követően az Elnökség egyhangúan, az előterjesztő tartózkodása mellett (3 igen, 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

 

1/2019. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség köszönettel tudomásul veszi Breinich Gábor elnök és Péter Zoltán szoftverfejlesztő tájékoztatását a Társaság weblapjának megújításáról.

 

2. Az Elnökség előző ülése óta eltelt időszak eseményeiről Gábriel Tibor, a Társaság titkára adott tájékoztatást.

Folytatódtak 2019-ben is a Budapesti Históriák előadóestjei Budapest Főváros Levéltára előadótermében, Balázs Attilának köszönhetően. Külön köszönet illeti meg a Budapest Főváros Levéltárát is, közreműködéséért.

Január elején megjelent a Városunk 2019/1. száma 1.200 példányban – a 2. szám fedezete biztosított, a 3. és 4. számok fedezete főként kerületi pályázatok elnyerésétől függ.

Társaságunk weblapjának megújulásával az 1. napirendi pont foglalkozott, számítógépes hátterünk modernizálása érdekében szintén a NEA pályázati támogatásból egy új laptopot és egy új lézernyomtatót vásárolunk.

Március 6-án az Ellenőrző és Számviteli Bizottság a Társaság székhelyén tartotta meg a 2018. évi működés és gazdálkodás ellenőrzését, amelyről a következő napirendi pontban fog beszámolni.

*

3. Az Ellenőrző és Számviteli Bizottság képviseletében Fericsán Kálmánné, a bizottság elnöke számolt be a Társaság 2018. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzésének tapasztalatairól.

A Társaság székhelyén március 6-án tartott ellenőrzés célja a BHT 2018. évi működése és gazdálkodása ellenőrzése, tárgya a BHT 2018. évi teljes irattári és pénzügyi anyaga, leltára, adóbevallásai, pályázati támogatásai, 2018. évi kettős könyvelése, egyesületi beszámolója és közhasznúsági melléklete volt. Ellenőrzéseink szúrópróbaszerűen történtek meg. A Társaság a jelentési kötelezettségeinek az előírt határidőkön belül eleget tett: pályázati elszámolások, NAV bevallások, statisztikák, stb., 2018-ban is nyereséges évet zárt; bevételeit, költségeit éves beszámolója hitelesen tartalmazta. Összességében megállapítottuk és a jegyzőkönyvben is rögzítettük, hogy az Alapszabályában rögzített feltételeknek, valamint a közhasznú szervezetekre előírt szabályoknak megfelelően működött, a nyilvántartások, az adminisztráció színvonalasan lett ellátva.

 *

4. A Társaság 2018. évi egyesületi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, valamint a 2019. évi munka és költségvetési terve írásbeli tervezeteit Gábriel Tibor titkár terjesztette elő.

Az előterjesztő ismertette, hogy az írásbeli előterjesztéseket (2018. évi egyesületi beszámoló és közhasznúsági melléklet, 2019. évi munkaterv és költségvetési terv, 2018. évi eszköznyilvántartás/leltár) e-mailon megküldte az Elnökség tagjainak/meghívottaknak, valamint a napirendi pont ismertetése során bármely részük az 1. napirendi pontnál használt kivetítőn azonnal megtekinthető, vagy kérésre kinyomtatva is átadható. Az írásbeli anyaghoz kiegészítenivalója nem volt.

*

5. „Egyebek”

– A XLVII. Országos Honismereti Akadémiát 2019. július 7. – július 12-e között Nyíregyházán rendezi meg a Honismereti Szövetség és a megyei honismereti egyesület. Társaságunk – hagyományainak megfelelően – ezen képviseltetni fogja magát. Részvételi díj 30 eFt/fő. Az akadémia tervezett témaköre: „A nemesség/arisztokrácia szerepe Magyarországon”

Karacs Zsigmond javasolta, hogy a Honismereti Szövetség Honismereti Munkáért emlékéremre Szöllősy Mariannet terjesszük fel.

– Határozatképtelenség miatt a Honismereti Szövetség fenti emlékérméjére, valamint a Honismereti Munkáért Emléklapra felterjesztendőkre az Elnökség tagjaitól e-mailon kértünk visszajelzéseket az alábbiakat is javasolva: Buzinkay Géza (a BTM volt főigazgatója, a Várbarátok Köre elnöke 1999-2018 között), Benyóné dr. Mojzsis Dóra (Óbudai Múzeum tudományos munkatársa, Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete ügyvezető elnöke), Lukács Emilia (Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület elnöke)

Kmf.

 

Gábriel Tibor                                                                         Breinich Gábor

         titkár, jegyzőkönyvvezető                                                                   elnök

———————————————————-

JEGYZŐKÖNYV

a Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége
2018. november 22-én székhelyén, az újpesti
Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben tartott üléséről

Jelen vannak:

Breinich Gábor elnök, Karacs Zsigmond alelnök, Gábriel Tibor titkár, felelős szerkesztő és Szöllősy Marianne elnökségi tag,
meghívottként dr. Róbert Péter, dr. Sipos András, dr. Buda Attila szerkesztőbizottsági tagok.

Távolmaradását kimentette: Balázs Attila, Heilauf Zsuzsanna, Praimajer Mária elnökségi tagok, Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság (ESZB) elnöke, valamint Sándor Tibor szerkesztőbizottsági tag.

Breinich Gábor elnök üdvözölte a megjelenteket, megállapította az Elnökség határozatképességét, és hogy a napirendet az Elnökség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta (4 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat).

*

ad. 1. Az Elnökség előző ülése óta eltelt időszak eseményeiről Gábriel Tibor titkár számolt be.

A Budapesti Históriák őszi előadássorozatát Balázs Attila sikeresen megszervezte, új munkahelye miatt Társaságunk titkára helyettesítette lebonyolításakor – megvalósításában legfőbb támogatónk a fővárosi levéltár a térítésmentes terem és technika használat biztosításával, amelyet ezúton is köszönünk. Folyamatosan és napra készen működtettük a Budapesti Helytörténeti Portált. 2018-ban havi látogatottsága már 4.000 fő/hónap volt. Tervezettnek megfelelően júliusban kiadtuk a Városunk 2018/3. és októberben a 2018/4. számát. A XLVI. Országos Honismereti Akadémián (Győr, 2018. 07. 02 – 07. 06., témaköre: A víz és az ember) Társaságunk 18+1 fővel képviselte a fővárost.
Társaságunk pályázatainak köszönhetően a Városunk 2019/1. és 2019/2. számának anyagi háttere már biztosított. A Honismereti Szövetségtől 2017/2018-ban 524.000 Ft támogatást (könyvelésünkben nem jelentkező) kaptunk – ebből 100.000 Ft-ot működési célra, a többit a tavaszi nemzetiségi konferenciára fordítottuk. Működési költségeinkre a Nemzeti Együttműködési Alaptól 600.000 Ft-ot nyertünk, amelyből 255.000 Ft-ot eszközbeszerzésre, valamint a Budapesti Helytörténeti Portál megújítására kell fordítani. Utóbbi egyeztetését és lebonyolítását Breinich Gábor elnökünk vállalta.

Hozzászólások:
– A Budapesti Helytörténeti Portál megújítására egy előzetes árajánlatot kértünk a portál korábbi készítőjétől, ami beérkezett. Ennek módosítása után (1-2 kiegészítés, valamint elkészítési határidő rögzítése) tudjuk a felkérést kiadni. Előzetes visszajelzése alapján a szoftverfejlesztő várhatóan december végéig a munkát elvégzi.
– A Városunk pályázati támogatását a kerületi önkormányzatok pályázatai teszik csak lehetővé – az NKA, NEA, Budapest Főváros Önkormányzata nem.
– Buda Attila felajánlotta, hogy a Magyar Művészeti Akadémia pályázatait figyelemmel kíséri, és ha lehet oda pályázni, arról a BHT titkárát értesíti.

Breinich Gábor elnök összefoglalója után az Elnökség egyhangúan, az előterjesztő tartózkodása mellett (3 igen, 1 tartózkodás, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

4/2018. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség jóváhagyólag tudomásul veszi Gábriel Tibor titkár tájékoztatását az előző elnökségi ülés óta történt időszak eseményeiről.

*

ad 2. A Társaság 2019. évi tevékenységére a javaslatot Breinich Gábor elnök terjesztette elő.

Egyesületünk egyik alaptevékenysége a Budapesti Históriák előadóest sorozata, melyet 2019. évben is Balázs Attila történész, az EMMI főosztályvezetője szervez – a téli és nyári szünet kivételével évi nyolc alkalommal, Budapest Főváros Levéltára földszinti előadótermében. A Budapesti Helytörténeti Portál megújítása után rugalmasabb szerkesztői alkalmazás válik lehetővé – a BHT titkára mellett az Elnökség és a Szerkesztőbizottság tagjai is be tudnak kapcsolódni majd szerkesztésébe. A Budapesti Históriák előadásait on-line formában is hozzáférhetővé tesszük, ha az előadói nyitottak erre. A portált továbbra is folyamatosan és naprakészen tervezzük működtetni. 2019. évben a Városunk – Budapesti Honismereti Híradó negyedévenkénti megjelentetését tervezzük. Hasonlóan fontosnak tartjuk a főváros képviseletét a Honismereti Szövetség konferenciáin, kiemelten a nyári Országos Honismereti Akadémián.

Hozzászólások:
– A távolmaradásukat kimentő elnökségi tagoknak tegyük lehetővé, hogy a jegyzőkönyv kézhezvétele után hozzászólásaikat, javaslataikat a BHT titkárának megküldjék.
– Javaslat hangzott el helytörténeti séták tartására. Felmerült az, hogy ezeket a kerületekben rendszeresen szervezik, és a KÖN alkalmával az épületek is nyitottakká válnak. ( Eredményes BHT-s szervezése komoly munkát igényelne, néhány embernek nem érdemes tartani.)

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalta, majd az Elnökség egyhangúan, az előterjesztő tartózkodása mellett (3 igen, 1 tartózkodás, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

5/2018. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség köszönettel tudomásul veszi Breinich Gábor elnök tájékoztatását a Társaság 2019. évi tervezett tevékenységéről.

*

ad. 3. Városunk–Budapesti Honismereti Híradóról Gábriel Tibor felelős szerkesztő tájékoztatója 2018. évi megjelenéséről, Szerkesztőbizottsága 2017. évi határozatainak 2018. évi végrehajtásáról, szerkesztőbizottsági javaslatok a periodika 2019. évi lapterveihez.

A Városunk 2018/1. száma 2.100, 2018/2. száma 1.500, 2018/3. száma 1.400, 2018/4. száma 1.300 példányban jelent meg. A példányszám változását a postai előfizetők számának csökkenése (772, 521, 313, 145) okozta, akik a Magyar Posta korábbi hirdetési akciójának voltak köszönhetőek.
2018-ben negyedévenkénti számokkal (januári, áprilisi, júliusi, októberi) megjelenő Városunk egységes formátumban, 115 gr-os matt műnyomó papíron, 16 A/4-es oldalon jelent meg – 1., 8-9. és 16. oldala színesben, a többi egyszínnyomással. Ezek a számok az interneten is teljes terjedelmükben olvashatóak (Budapesti Helytörténeti Portál). A 2019. évi 1. szám már előkészítés alatt áll. A 2019/2. szám anyagi háttere biztosított, a 3. és 4. szám kiadása továbbra is későbbi pályázati támogatások függvénye.

Hozzászólások:
– A Városunknak nyomtatott változata mellett jelenjen meg on-line változata is. A más olvasói körre tekintettel lehetne kétféle tartalommal, a két különböző célcsoportnak.
– Tipográfiáját ne azért újítsuk meg, hogy több előfizetője legyen. Alapkérdés, hogy az on-line változat mobiltelefonra is optimalizált lesz-e.
– A Budapesti Históriák előadásainak közlését tegyük lehetővé a portálunkon.
– Lehetne a portálon forrásközlést is lehetővé tenni a kerületi helytörténeti gyűjtemények számára egy-egy konkrét témakörben, amelyek más levéltári érdeket nem sértenek.
– Könyvismertetésekkel a kiadókat is érdekeltté lehetne tenni – fizetőssé téve azt, külön menüpontban.

A 2017. évi szerkesztőbizottsági javaslatok többsége 2018-ban megvalósult: Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Kongresszusra a 2018/1. szám első oldalán fotóval hívtuk fel a figyelmet. Az első világháború kapcsán a 2018/2. szám 11. oldalán Szurmay Sándor, a katonabáró életét ismertettük, a 2018/4. szám 1-3. oldalán Lövészárok Pasaréten címmel közöltünk cikket egy háborús kiállításról. A Városunk húszéves jubileumáról a 2018/2. szám 2. oldalán emlékeztünk meg. Kiadványunk felelős szerkesztője a XVI. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferencián (2018. április 20-22., Gödöllő) erről előadást is tartott, amelynek szöveges változatát a Honismeret 2018/5. számában (106-110 p.) közölték. Nem hoztunk le viszont cikket a spanyolnátha járványról – nem kaptunk anyagot erről.

Javaslatok 2019. évre:
– Spanyolnátha járványról Róbert Péter vállalta a 2019/2. számba egy cikk elkészítését.
– Aquincumi Múzeum létrejöttének 125 éves jubileuma lesz, amiről a 2019/1-2. számban lehetne megemlékezni.
– 1950-es városegyesítésről a 2019/4. számban lehetne írni. A Statisztikai Hivatal kapcsán a BFL-ből Lugosi Andrást, vagy Kalmár Ellát lehetne felkérni. A román megszállás a BFL-ben Perczel Olivér témája – őt kérjük fel.
– Kossuth Lajos temetéséről ne írjunk, haláleset, és egyébként is sokan foglalkoznak majd vele.
– 1949-es utcanév változásokról Róbert Péter vállal közlést. Felvetette, hogy az 1919-es vagonlakókról is közöljünk anyagot.

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat az alábbiak szerint összefoglalta: A lap szerkesztője vállalta a tipográfia módosításának megszervezését. A BHT elnöke vállalta a portál megújításának egyeztetését – ha a Városunkból internetes folyóirat is lesz, akkor arra külön ISSN számot is kell kérni. Dokumentumok közlésének szándéka esetén meg kell határozni azok paramétereit. A Városunk szerkesztője segítse elő az elhangzott laptervi javaslatok megvalósulását – majd az Elnökség egyhangúan, az előterjesztő tartózkodása mellett (3 igen, 1 tartózkodás, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

6/2018. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség
1. köszönettel tudomásul veszi Gábriel Tibor felelős szerkesztő tájékoztatását a lap helyzetéről, a szerkesztőbizottsági határozatok végrehajtásáról;
2. egyetért az elhangzott javaslatokkal, és szükségesnek tartja a 2019. évi tevékenység megvalósításakor figyelembe vételüket.

*

ad. 4. „Egyebek”

Megemlékeztek a váratlan hirtelenséggel elhunyt Fericsán Kálmán tagtársunkról. Temetésére decemberben kerül sor.
A BHT titkára, Gábriel Tibor a Wekerlei Társaskör Egyesület felkérésére a wekerlei CÉGÉR – Helytörténeti és Ipartörténet Filmszemle elő zsűrijében október 20-21-22-én, és zsűrizésében november 10-11-én vett részt.
A Honismereti Szövetség Elnöksége szeptember 21-én tartotta ülését. Ezen bejelentették, hogy a XLVII. Országos Honismereti Akadémiát Nyíregyházán, 2019. július 7. – július 12. között tervezik megrendezni, témaköre: A nemesség/arisztokrácia szerepe Magyarországon.

Kmf.

Gábriel Tibor Breinich Gábor
jegyzőkönyvvezető elnök

——————————————————-
MEGHÍVÓ

Tisztelt Kolléga! Kedves Barátunk!

A Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége és a Városunk Szerkesztőbizottsága soron következő összevont ülését

2018. november 22-én (csütörtökön) du. ½ 6 órai kezdéssel

székhelyén, az újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben (1043. Budapest, Berda József u. 48. Újpest Városközpont M3-as végállomástól 4 perc gyalog) tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:

1. Titkári tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Gábriel Tibor titkár
2. Javaslat a Társaság 2019. évi tevékenységeire
Előadó: Breinich Gábor elnök
3. Szerkesztői tájékoztató a Városunk 2018. évi megjelenéséről, Szerkesztőbizottsága 2017. évi határozatainak 2018. évi végrehajtásáról, szerkesztőbizottsági javaslatok a periodika 2019. évi számai lapterveihez
Előadók: felelős szerkesztő, a Szerkesztőbizottság tagjai
4. Egyebek

Az ülésen személyes megjelenését és aktív részvételét előre is köszönöm.

Budapest, 2018. november 7.

Üdvözlettel:

Ph.

Breinich Gábor
elnök

——————————————————-

JEGYZŐKÖNYV

a Budapesti Honismereti Társaság 2018. május 2-án,
Budapest Főváros Levéltára konferenciatermében
tartott közgyűléséről

Jelen vannak: 

Breinich Gábor elnök, Karacs Zsigmond alelnök, Gábriel Tibor titkár (elnökségi tagok), Berend Miklós, Gaál Károlyné, Oláh Albert, dr. Róbert Péter, dr. Sárközy Péterné, Szombathy Jánosné tagok.

Nem tagként: Molnár Borbála, Rádóczy Ákos, Sáska János

Távollétében közgyűlési képviseletére:
– Breinich Gábor elnököt felhatalmazta dr. Del Medico Imre, Széman Richard egyesületi tag;
– Gábriel Tibor titkárt felhatalmazta Bese Judit, Gavlik István, Krizsán Sándor egyesületi tag.

Breinich Gábor elnök üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy du. 5 órakor a közgyűlés nem határozatképes ( BHT taglétszáma 78 fő – jelen van 9 fő + 5 meghatalmazás = 14 fő) ezért azt feloszlatta, majd bejelentette, hogy a meghívóban foglaltak alapján a közgyűlést május 10-ére, du. 5 órai kezdéssel a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteménybe (Bp., IX. ker., Ráday u. 18. – bejárat az Erkel utcai kapun, kapunyitás: bal oldalon történő bejelentkezéssel) változatlan napirenddel ismételten összehívja, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.

Kmf.

Gábriel Tibor titkár/jegyzőkönyvvezető Breinich Gábor elnök

—————————————————–

JEGYZŐKÖNYV

a Budapesti Honismereti Társaság
2018. május 10-én,
a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben tartott közgyűléséről

Jelen vannak: 

Breinich Gábor elnök, Karacs Zsigmond alelnök, Gábriel Tibor titkár és Praimajer Mária elnökségi tagok, Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számviteli Bizottság (ESZB) elnöke, Körtvélyesi Oszkár az ESZB tagja, Gaál Károlyné, a Jelölő Bizottság elnöke, Balás Ottó, Bárány Tibor, dr. Bolla Dezső, Buda Attila, Fericsán Kálmán, dr. Katona Lucia, dr. Kovács Ivánné, Kovács Piroska, Oláh Albert, Rajzó Andrásné, Reisinger Imréné, dr. Róbert Péter, dr. Sárközy Péterné, Széman Richárd, Szombathy Jánosné, Szőke Antal, Wilk János egyesületi tagok. Késve érkezett és a 2. napirendi pont végétől volt jelen: Szöllősy Marianne elnökségi tag, Ádám Jánosné ESZB tag, Heilauf Zsuzsanna egyesületi tag.
Meghívottként: Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője.
Távollétében közgyűlési képviseletére felhatalmazta Breinich Gábort dr. Del Medico Imre; Gábriel Tibort Bese Judit, Gavlik István, Kadlecovits Géza, Krizsán Sándor, Szöllősy Marianne (utóbbi 3. napirendi ponttól jelen van!) egyesületi tag.
(Összesítés: 1-2. np.: 24 fő (+1 nem tag) + 6 felhatalmazás és 3-4. np. 27 fő + 5 felhatalmazás)

Breinich Gábor elnök üdvözölte a megjelenteket. Bejelentette, hogy Bihari József elnökségi tag egészségi állapota, Balázs Attila elnökségi tag munkahelyi elfoglaltság miatt, Boda Sándor és Bóta Piroska Jelölő Bizottság tag külföldi tartózkodás miatt kimentette magát, Szöllősy Marianne elnökségi tag valamint Heilauf Zsuzsanna egyesületi tag munkahelyi elfoglaltság miatt előre jelezte várható késését.

Ezt követően a közgyűlés résztvevőit Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője köszöntötte, majd adott rövid tájékoztatást a gyűjteményről, és levetítette a Ferencváros múltjáról és jelenéről, valamint elnevezéséről megemlékező helytörténeti vonzatú kisfilmet. A városrész nevét a kisfilm premierjét megelőzően 225 éve, 1792. december 2-án nyerte el, egy Habsburg uralkodó, I. Ferenc trónra lépése alkalmából.

Breinich Gábor elnök a Társaság nevében köszönetét fejezte ki Gönczi Ambrusnak előadásáért. . Bejelentette, hogy a Társaság taglétszáma a mai napon 78 fő (+ 2 tiszteletbeli tag), a jelenlévő tagok száma 24 fő + 6 felhatalmazást adott, összesen 30 szavazóképes. Megállapította, hogy a közgyűlés a május 2-án Budapest Főváros Levéltárában megtartott első közgyűlés határozatképtelenség miatti feloszlatása következtében került most változatlan napirenddel ismételten összehívásra, és a 2013. évi V. tv. Második rész/Egyesület 3:76 § 3. pontja alapján most a résztvevők számától függetlenül határozatképesnek tekinthető. Javasolta a meghívóban szereplő napirend elfogadását, levezető elnöknek Breinich Gábor, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibor, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fericsán Kálmán és Gaál Károlyné felkérését.
Megállapította, hogy a javasoltak a felkérést elfogadták, a résztvevők részéről más személyre javaslat, vagy hozzászólás nincs. A nyílt szavazást követően megállapította, hogy a jelenlévők egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a napirendet, a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőket (minden alkalommal egyhangúan: 24+6 felhatalmazás igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta következő

1/2018. BHT számú határozatát
A közgyűlés
1. az előterjesztett napirendet változtatás nélkül elfogadja;
2. felkéri levezető elnöknek Breinich Gábort, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibort, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fericsán Kálmánt és Gaál Károlynét.

*

1. napirendi pont
Tízéves törzstagsági emlékérmek átadása

Breinich Gábor levezető elnök köszönetét fejezte ki a Társaságot tíz éve tevékenységével segítő tagjainak. Ezt követően ünnepélyes keretek közt dr. Kovács Ivánnénak és Széman Richárdnak átadta a tízéves tagsági munkájára emlékeztető társasági emlékérmet – a közgyűlésről távollévő dr. Horváth Péterné és Maár Katalin később veheti majd át emlékérméjét. .

*

2. napirendi pont
Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság (ESZB) elnöke, a Társaság 2017. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során tapasztaltakról számolt be.

Az ESZB éves ellenőrzését 2018. március 6-án a Társaság 1043 Budapest, Berda József u. 48. sz. alatti székhelyén (az újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben) tartotta meg, erről részletes tájékoztatást adott a BHT Elnöksége 2018. március 21-i ülésén, a 2. napirendi pontjában. A vizsgálat célja: a BHT 2017. évi működése és gazdálkodása ellenőrzése volt. Az éves vizsgálat magába foglalta az éves adatok ellenőrzését: ezen belül a naplófőkönyv szúróellenőrzését, a mérleg-eredménylevezetését, a leltárakat, a pályázati támogatásokat, a jelentések elkészítését, az éves iratanyagot.
Az íratok nyilvántartása, tárolása, kezelése megbízható volt és a 2017. évet az egyesület szerény nyereséggel zárta. Pályázati támogatásainak elszámolása határidőre megtörtént – egy áthúzódó tétel volt 2018-ra. A konkrét gazdálkodási adatokat az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvünk rögzítette, azokról a következő napirendi pontban adnak tájékoztatást. Összességében megállapítható volt, hogy a Társaság az Alapszabályában rögzített feltételeknek megfelelően működött, feladatait színvonalasan látta el az elmúlt évben.

Breinich Gábor levezető elnök az elhangzottakat összefoglalta, majd a Társaság nevében köszönetét fejezte ki munkájukért az ESZB elnökének és tagjainak. Ezt követően megállapította, hogy a beszámoló kapcsán kérdés és hozzászólás nincs, a beszámolót nyílt szavazással a tagság szinte egyhangúan megszavazta/elfogadta (23+6 felhatalmazás igen, 1 tartózkodás – az előterjesztő, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta a következő

2/2018. BHT számú határozatát
A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottságnak a Társaság 2017. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során végzett tevékenységéről szóló tájékoztatását, egyetért megállapításaival, egyben köszönetét fejezi ki munkájáért a bizottság elnökének, Fericsán Kálmánnénak, valamint tagjainak, Ádám Jánosnénak és Körtvélyesi Oszkárnak.

*

3. napirendi pont
Gábriel Tibor titkár ismertette a Társaság 2017. évi egyesületi beszámolóját és a közhasznúsági mellékletét, valamint a 2018. évi munkatervét és költségvetési tervét.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítésében bejelentette, hogy az írásbeli 2017. évi egyesületi beszámolót és a közhasznúsági mellékletét, valamint a 2018. évi munkatervet és költségvetési tervet e-mailon megküldte a Társaság tagjainak, a közgyűlés elején a jelenlévőknek kinyomtatva betekintésre átadta, és elfogadását követően az egyesületi beszámolót és közhasznúsági mellékletét teljes terjedelmében közzé fogják tenni a Társaság Budapesti Helytörténeti Portálján.
Ezt követően mind a négy írásbeli beszámolót kivetítőn is bemutatta, majd ismertette. A 2017. évi egyesületi beszámoló és a közhasznúsági melléklet (PK 342 nyomtatvány) bemutatásakor az alábbiakra külön is felhívta a figyelmet: Az egyesület 2017-ben 123 eFt nyereséggel zárta az évet. Az összes bevétel 2017-ban 2.884 eFt, az önkéntes munkákat nem számítva 2.202 eFt volt. Az összes kiadás 2.761 eFt, az önkéntes munkák nélkül 2.079 eFt volt. Az 1 %-okból 2017-ban 36 eFt, 2016-ban 27 eFt bevétel volt. A tagdíjakból 2017-ben 97 eFt, 2016-ban 92 eFt bevétel származott. Az egyesület legfőbb bevételi forrása a pályázatokból származott – 2017-ben 1.010 eFt, 2016-ban 1.025 eFt. Az egyesület legnagyobb költségét mindkét évben a Városunk – Budapesti Honismereti Híradó számainak (2017-ben négy szám, 2016-ban három szám) kiadása okozta.
A Társaság 2017. évi tevékenységét ismertető írásbeli beszámoló rögzítette, hogy az egyesület rendes tagjainak létszáma 2017. december 31-én 78 fő (+ 2 fő tiszteletbeli tag) volt.
Név szerint ismertette a Társaság tagjainak kitüntetéseit – Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozata, Pestszentlőrinc-Pestszentimre Művelődéséért Díj, XVI. Kerületért kitüntetés, Honvédelemért Kitüntető Cím II. fokozata, a Honismereti Szövetség Honismereti Munkáért Emléklapjai, majd megemlékezett az elhunyt Ambrovits Ervinné és Tomka Gusztávné tagunkról, valamint a 2018-ban örökre eltávozott Bara Zsuzsanna és Lantos Antal tagtársainkról.
A Társaság szervezeti élete az előző évek gyakorlatát követte – egy éves közgyűlést, két elnökségi ülést tartottunk és a BHT bizottságai is megtartották éves üléseiket (Városunk Szerkesztőbizottsága, Ellenőrző és Számviteli Bizottság).
Megtartottuk a Budapesti Históriák nyolc előadóestjét Budapest Főváros Levéltára előadótermében. Köszönet illeti meg a levéltárat támogatásáért, a terem és a technika ingyenes használatáért. A Budapesti Históriák szervezését és lebonyolítását Balázs Attila tagtársunk végezte el – köszönet érte!
Honlapunk, a Budapesti Helytörténeti Portál (www.bpht.hu) folyamatosan frissítésre került, naprakész, átlagos havi látogatottsága 3.500 fő, éves szinten 42.000 fő volt.
2017-ben megjelent a Városunk-Budapesti Honismereti Híradó négy száma, számonként növekvő, 1.100-1.300-1.500-1.900 példányban – a példányszám folyamatos növelését az előfizetők számának növekedése indokolta.
A BHT a fővárost képviselve vett részt a Honismereti Szövetség konferenciáin: 18 fővel a 2017. július 2. – július 7. között Sárospatakon tartott XLV. Országos Honismereti Akadémián, amelynek fő témaköre a reformáció hatása a magyar művelődésre volt; 3 fővel a Bél Mátyás Napra emlékező 2017. március 24. – március 26. közötti Nagy elődök – mai példaképek című szombathelyi konferencián,
A Társaság 2018. évi munkatervében a 2017. évi tevékenységét ismétli meg, azzal a különbséggel, hogy a 2018. évben egy szakmai konferencia a főváros nemzetiségeinek kiegyezés utáni helyzetével foglalkozik Génius loci – Budapest és nemzetiségei címmel, 2018. április 18-án Budapest Főváros Levéltára földszinti Gárdonyi Albert termében. (Lezajlott, sikeres konferenciát szerveztünk, mintegy hatvan fő részvételével!)
A 2018. évi költségvetési terv a munkatervben vázolt feladatok anyagi hátterét ismerteti – megvalósítása a pályázati támogatások függvénye lesz, mivel biztos bevételként csupán a tagdíjakra számíthatunk.
Befejezésként hangsúlyozta, hogy köszönet illeti mindazokat, akik erkölcsi, szakmai és anyagi támogatásukkal lehetővé tették 2017. évi céljaink elérését, segítették közhasznú munkánkat. Külön is köszönet illeti a Társaságunk 2017. évi tevékenységét önkéntes munkájukkal támogatókat és az éves tagdíjnál magasabb adományaikkal Társaságunk működési költségeihez hozzájárulókat. A Budapesti Honismereti Társaság tagjainak aktív közreműködése nélkül a 2017. év feladatait nem végezhette volna el. Munkájuk, aktív részvételük teremti meg alapvetően a 2018. évi működés lehetőségét.

Brerinich Gábor levezető elnök az írásban előterjesztett és szóban is kiegészített egyesületi beszámolók/munkaterv/költségvetési terv ismertetése után az elhangzottakat összefoglalta, majd az előterjesztéseket nyílt szavazással a tagság szinte egyhangúan megszavazta/elfogadta (26+ 5 felhatalmazás igen, 1 tartózkodás – az előterjesztő, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta a következő

3/2018. BHT számú határozatát
A közgyűlés
1. jóváhagyólag elfogadja Gábriel Tibor titkár előterjesztésében a Társaság 2017. évi egyesületi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, a 2018. évi munkatervét és költségvetési tervét;
2. köszönetét fejezi ki Gábriel Tibornak az írásbeli előterjesztések elkészítéséért.

*

4. napirendi pont
Tisztújítás – a Jelölő Bizottság elnöke, Gaál Károlyné előterjesztésében a Jelölő Bizottság javaslatairól tájékoztatás, a Társaság új tisztségviselőinek megválasztása

Breinich Gábor levezető elnök bejelentette, hogy a BHT tisztségviselőinek mandátuma lejárt. A Társaság nevében köszönetét fejezte ki hároméves önzetlen munkájukért, társadalmi tisztségük ellátásáért. Javasolta, hogy a 4. napirendi pont levezetésére a Társaság kérje fel Gaál Károlynét, a Jelölő Bizottság elnökét, a napirendi pont előterjesztőjét.

Gaál Károlyné ismertette, hogy a Társaság Elnöksége 2018. március 21-i ülése 1. napirendi pontján belűl foglalkozott a Jelölő Bizottság megalakításával, elnökének Gaál Károlynét, tagjainak Boda Sándort és Bóta Piroskát kérte fel. A Jelölő Bizottság a jelöltekkel való egyeztetést követően alakította ki végleges állásfoglalását (Elnökség tagjának: Balázs Attila, Breinich Gábor, Gábriel Tibor, Heilauf Zsuzsanna, Karacs Zsigmond, Praimajer Mária, Szöllősy Marianne, az Ellenőrző és Számviteli Bizottság tagjainak: Ádám Jánosné, Fericsán Kálmánné, Körtvélyesi Oszkár) és javaslatát. (Az Elnökség egyik korábbi tagja, Bihari József egészségi állapotára tekintettel kérte a jelölés alóli felmentését.)
Ismertette a Jelölő Bizottság által javasolt személyeket – új javasolt tisztségviselőként Heilauf Zsuzsanna élt a bemutatkozás lehetőségével.
Ezt követően felkérte a közgyűlés tagjait, hogy éljenek helyszíni jelölési jogukkal. Tudomásul vette, hogy a távollévő tagok által adott megbízási jogaikkal a két megbízott (Breinich Gábor és Gábriel Tibor) e napirendi pontnál etikai okok miatt nem kíván élni, mivel a tisztségekre javasoltak között szerepelnek.
Megállapította, hogy a közgyűlés tagjai újabb tisztségviselőkre nem tettek javaslatot, a javasolt jelölő listát nyílt szavazással elfogadták. Megállapította, hogy a Jelölő Bizottság által a szavazólapra felkerült javasoltakat a közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (27 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat) elfogadta.

Tájékoztatása befejeztével bejelentette, hogy a Jelölő Bizottság átalakul Szavazatszámláló Bizottsággá –külföldön lévő két tagja helyett javasolta dr. Kovács Ivánné és Szőke Antal felkérését. Megállapította, hogy a javasoltak a felkérést elfogadták és felkésésüket a közgyűlés nyílt szavazással szinte egyhangúan erősítette meg (25 igen, 2 tartózkodás – a felkértek, 0 ellenszavazat).
Ezt követően ismertette a szavazás menetét és formáját. A bizottság tagjai kiosztották a titkos szavazáshoz szükséges szavazólapokat.
A titkos szavazás megtörténte és a szavazatszámlálás után bejelentette, hogy a tisztségekre jelölt személyek megkapták a többség bizalmát.
Gaál Károlyné, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke az alábbiak szerint foglalta össze a tisztújítás eredményét: 27 szavazólap került kiadásra, 25 szavazólap került benyújtásra, ezek érvényesnek is bizonyultak, végül összesítésük adta a végeredményt
– az Elnökség tagjai: Balázs Attila (25 szavazat),), Breinich Gábor (24 szavazat), Gábriel Tibor (24 szavazat), Heilauf Zsuzsanna (23 szavazat) Karacs Zsigmond (24 szavazat), Praimajer Mária (23 szavazat), Szöllősy Marianne (25 szavazat),
– az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság tagjai: Ádám Jánosné (23 szavazat), Fericsán Kálmánné (24 szavazat), Körtvélyesi Oszkár (24 szavazat), – és gratulált a Társaság új tisztségviselőnek megválasztásuk alkalmából.

Breinich Gábor a Társaság újonnan választott tisztségviselőinek nevében köszönetet mondott a tagság megtisztelő bizalmáért. Köszönetét fejezte ki a Társaság nevében a Jelölő Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság elnökének és tagjainak munkájáért (24 igen, 3 tartózkodás – a bizottságok tagjai, 0 ellenszavazat).
Bejelentette, hogy az Elnökség tagjai a következő 3 éves időszakra maguk közül elnöknek Breinich Gábort, alelnöknek Karacs Zsigmondot, titkárnak Gábriel Tibort választották, az Ellenőrző és Számviteli Bizottság tagjai maguk közül elnöknek Fericsán Kálmánnét választották, majd a közgyűlés meghozta a következő

4/2018. BHT számú határozatát
A közgyűlés
1. a 4. napirendi pont levezető elnökéül felkérte Gaál Károlynét, a Jelölő Bizottság elnökét,
2. a Jelölő Bizottság által tisztségekre javasoltakat elfogadta, újabbakat nem javasolt,
3. a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Gaál Károlynét, tagjainak dr. Kovács Ivánnét és Szőke Antalt kérte fel,
4. a következő 3 éves időszakra megválasztotta a Társaság tisztségviselőit: az Elnökség tagjai – Balázs Attila, Breinich Gábor, Gábriel Tibor, Heilauf Zsuzsanna, Karacs Zsigmond, Praimajer Mária, Szöllősy Marianne; az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság tagjai – Ádám Jánosné, Fericsán Kálmánné, Körtvélyesi Oszkár;
5. köszönetet mondott a Jelölő és Szavazatszámláló Bizottság elnökének, Gaál Károlynénak és a bizottságok tagjainak, Boda Sándornak és Bóta Piroskának a tisztújítás előkészítéséért, egyben dr. Kovács Ivánnénak és Szőke Antalnak a tisztújítás lebonyolításáért,
6. jóváhagyólag tudomásul vette, hogy az Elnökség a következő 3 éves időszakra tagjai közül elnöknek Breinich Gábort, alelnöknek Karacs Zsigmondot, titkárnak Gábriel Tibort választotta, az Ellenőrző és Számviteli Bizottság tagjai maguk közül elnöknek Fericsán Kálmánnét választotta.

*

5. napirendi pont
Egyebek

– A XLVI. Országos Honismereti Akadémiára (Győr, 2018. július 2–6.) a Társaság idén is szervezi a fővárosiak részvételét. A jelentkezők a közgyűlés befejezése után vehetik át az akadémia programját, a Jelentkezési Lapokat, a Jótékonysági Est tájékoztatóját, stb. – május 24-ig kérjük a Jelentkezési Lapok leadását, a hozzájárulások befizetését.

kmf.

Gábriel Tibor jegyzőkönyvvezető Breinich Gábor
levezető elnök

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Gaál Károlyné Fericsán Kálmán

——————————

JEGYZŐKÖNYV
a Budapesti Honismereti Társaság 2017. május 18-án,
a városmajori Barabás Villa konferenciatermében
tartott közgyűléséről

Jelen vannak: 
Breinich Gábor elnök, Karacs Zsigmond alelnök, Gábriel Tibor titkár, Balázs Attila, Praimajer Mária, Szöllősy Marianne elnökségi tagok, Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számviteli Bizottság (ESZB) elnöke, Ádám Jánosné (az ESZB tagja), Bárány Tibor, Berend Miklós, Bóta Piroska, Debreczeni-Droppán Béla, Fericsán Kálmán, Gaál Károlyné, dr. Kovács Ivánné, Kovács Piroska, Rajzó Andrásné, dr. Róbert Péter, Rojkó Annamária, Oláh Albert, dr. Sárközy Péterné, Szombathy Jánosné, Wilk János egyesületi tagok.

Távollétében közgyűlési képviseletére:
– Breinich Gábor elnököt felhatalmazta dr. Del Medico Imre, Lantos Antal, Széman Richard egyesületi tag;
– Gábriel Tibor titkárt felhatalmazta Bese Judit, Gavlik István, Kadlecovits Géza, Krizsán Sándor egyesületi tag.

Breinich Gábor elnök üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy du. 5 órakor a közgyűlés nem határozatképes ezért azt feloszlatta, majd bejelentette, hogy a meghívóban és az Alapszabály 13/C/d. pontjában foglaltak alapján a közgyűlést du. 5 óra 20 perckor változatlan napirenddel ismételten összehívja, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.

Ezt követően napirend előtt Balázs Attila, a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria vezetője a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjteményről tartott vetített képekkel kísért előadást: A gyűjtemény 1973-ban a Hazafias Népfront XII. kerületi szervezete támogatásával jött létre a Városmajor u. 76. szám alatt kis helységben. Alapítói közül Molnár Imre, a gyűjtemény első vezetőjének nevét emelte ki. 1984-ben a Maros utca 1. szám alatti galériázott helységbe, egy néhai könyvkötő műhelybe költözhettek, amely kiállítóhelyként, kutatóhelyként és raktárként is üzemelt. 1998-tól kiállításait a Városmajor utca 16. szám alatti képzőművészeti galériában tarthatták. 2005. január 1-én önálló szervezetként megalakult a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria – a helytörténeti gyűjtemény ezzel egyidejűleg a Beethoven utca 1/b-be költözhetett, ahol jelenleg is időszaki kiállítása és helytörténeti kutatóhely várja az érdeklődőket. A Hegyvidék Önkormányzatának támogatásával a gyűjtemény idén ősztől már az 1870-ben épített zugligeti lóvasúti végállomás felújított épületében fog a jelenleginél is jobb körülmények között működni.

Breinich Gábor elnök a Társaság nevében köszönetét fejezte ki Balázs Attilának, a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria vezetőjének előadásáért és a közgyűlés helyszínének szervezéséért, majd a du. 5 óra 20 perckor az ismételten összehívott közgyűlésen megállapította, hogy az már határozatképesnek tekinthető. Javasolta a meghívóban szereplő napirend elfogadását, levezető elnöknek Breinich Gábor, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibor, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fericsán Kálmán és Szöllősy Marianne felkérését.

Megállapította, hogy a javasoltak a felkérést elfogadták, a résztvevők részéről más személyre javaslat, vagy hozzászólás nincs. A nyílt szavazást követően megállapította, hogy a jelenlévők egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a napirendet, a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőket (minden alkalommal 22+7 igen, 1 tartózkodás – a javasolt, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta következő

1/2017. BHT számú határozatát.
A közgyűlés
1. az előterjesztett napirendet változtatás nélkül elfogadja;
2. felkéri levezető elnöknek Breinich Gábort, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibort, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fericsán Kálmánt és Szöllősy Mariannet.

*
1. napirendi pont
A Társaság tagjainak a tízéves törzstagsági emlékérmek átadása (Balahó Zoltán, Debreczeni-Droppán Béla, Jakubik Anna, Rojkó Annamária, Szombathy Jánosné)

Breinich Gábor elnök ünnepélyes keretek közt adta át Debreczeni-Droppán Bélának, Rojkó Annamáriának és Szombathy Jánosnénak a Budapesti Honismereti Társaságban végzett 10 éves munkájukról megemlékező társasági emlékérmet. A távolmaradását kimentő Jakubik Anna és Balahó Zoltán emlékérméjének átadására egy későbbi időpontban kerül sor.

*

2. napirendi pont

Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnöke, Fericsán Kálmánné beszámolója a Társaság 2016. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során tapasztaltakról

Az ESZB éves ellenőrzését 2017. február 23-én a Társaság 1043 Budapest, Berda József u. 48. szám (Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény) alatti székhelyén tartotta meg. A vizsgálat magába foglalta az éves adatok ellenőrzését: ezen belül a 2016. évi kettős könyvelés szúróellenőrzését, az irattári anyagot, a leltárakat, a pályázati támogatásokat, a jelentések elkészítését. A Társaság 2016-ban visszakapta közhasznú besorolását! Megállapította, hogy a 2016. évben a Társaságnak 2044 eFt kiadása és 1974 eFt bevétele volt (ezekből 448 eFt elszámolt önkéntes munka), a tevékenysége így 70 eFt veszteséggel zárult, amelynek fedezetét a 2015. évi áthozat fedezte. Pályázati támogatottsága: 2016-ban átutalt 1.025 eFt értékben, ami 2016-ban 23 %-al alacsonyabb volt, mint a 2015. évi pályázati támogatottságunk (1.260 eFt). A feladatok ellátását jelentős önkéntes munka segítette. 2016. évi tagdíjbevétele 88 eFt volt, névtelen támogatóitól 2016-ban adójuk 1 %-os felajánlásaiból 27 eFt-ot kapott, ami lényegesen alacsonyabb a 2015. évinél (42 eFt). Legnagyobb költségvonzatú 2016-ban is a Városunk – Budapesti Honismereti Híradó három számának kiadása volt. A BHT a jelentési kötelezettségeinek az előírt határidőkön belül eleget tett: pályázati elszámolások, NAV bevallások, statisztikák. Az íratok nyilvántartása, tárolása, kezelése megbízható. Összességében megállapítható volt, hogy a Társaság az Alapszabályában rögzített feltételeknek megfelelően működött, feladatait színvonalasan látta el az elmúlt évben. Mindezért köszönet illeti meg Gábriel Tibor titkárt, munkájáért.

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalta, majd a Társaság nevében köszönetét fejezte ki munkájukért az ESZB elnökének és tagjainak. Ezt követően megállapította, hogy a beszámoló kapcsán kérdés és hozzászólás nincs, a beszámolót nyílt szavazással a tagság egyhangúan elfogadta (22+7 igen, 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta a következő

2/2017. BHT számú határozatát.
A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnökének a Társaság 2016. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során végzett tevékenységéről szóló tájékoztatását, egyetért megállapításaival, egyben köszönetét fejezi ki munkájáért a bizottság elnökének és tagjainak.

*

3. napirendi pont

Gábriel Tibor titkár ismertette a Társaság 2016. évi egyesületi beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és a közhasznúsági mellékletét, valamint a 2017. évi munkatervét és költségvetési tervét.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítésében bejelentette, hogy az írásbeli 2016. évi egyesületi beszámoló és közhasznúsági melléklete rövid változatát, valamint a 2017. évi munkatervet és költségvetési tervet e-mailon megküldte a Társaság tagjainak, a közgyűlés elején kinyomtatva több példányban a jelenlévőknek átadta, és bejelentette, hogy elfogadását követően szokás szerint az egyesületi beszámolót és közhasznúsági mellékletét teljes terjedelmében közzé fogják tenni a Társaság Budapesti Helytörténeti Portálján.
Bejelentette, hogy a 2016. évben ismét a közhasznú egyesületek közé emelték a BHT-t.
Ezt követően mind a négy írásbeli beszámolót kivetítőn is részletesen bemutatta és fotókkal szemléltette az éves tevékenységet. A 2016. évi egyesületi beszámoló és a közhasznúsági melléklet (PK 142 nyomtatvány) bemutatásakor annak szerkezetét részletesen ismertette. Hangsúlyozta, hogy ennek révén bárki számára mélységében megismerhető a Társaság tevékenysége és gazdálkodása.
A Társaság 2016. évi tevékenységét ismertető írásbeli beszámolója rögzítette, hogy az egyesület rendes tagjainak létszáma 2016. december 31-én 86 fő (2 fő tiszteletbeli tag) volt, közülük 11-en tagdíjukat még nem rendezték. A Társaság tagjai közül többen kaptak 2016-ban kitüntetést: A Honismereti Szövetség javaslatunkra Honismereti Munkáért Emlékéremmel tüntette ki dr. Róbert Péter tagunkat, és a Honismereti Emléklapot felterjesztésünkre a fővárosban Bartos Mihály, Neubrandt Istvánné, Kadlecovits Géza kapta meg. Buda Attila a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozata kitüntetést vehette át, Fericsán Kálmánt Újpestért Díjjal tüntették ki.
Eltávozott közülünk dr. Skultéty Csaba tagtársunk – emlékéről a jelenlévők egyperces néma felállással emlékeztek meg!
A Társaság szervezeti élete az előző évek gyakorlatát követte – egy rendes közgyűlést, két elnökségi ülést tartottunk. A BHT két bizottsága megtartotta éves üléseit (Városunk Szerkesztőbizottsága, Ellenőrző és Számviteli Bizottság), a harmadik, a Területi Bizottság viszont nem, ezért is az Elnökség utóbbi működése szüneteltetését javasolja.
Megvalósult a Budapesti Históriák nyolc előadóestje Budapest Főváros Levéltára előadótermében – köszönet illeti meg a levéltárat közreműködéséért, a terem és a technika ingyenes használatáért. A Budapesti Históriák szervezését és lebonyolítását Balázs Attila elnökségi tagunk végezte el!
Honlapunk, a Budapesti Helytörténeti Portál (www.bpht.hu) folyamatosan frissítésre került, naprakész, átlagos havi látogatottsága növekedett, min. 3000 fő/hónap volt (42.000 fő/év).
2016-ban is megjelent a Városunk három száma, számonként 1.100-1.300 példányban – a 2. számra semmi fedezet (nyomda, tördelő, posta) nem volt, kiadása elmaradt, illetve a nyári szám 2016/2-3. számként jelent meg (már 4. éve!). A kiadvány nyomdát és papírt váltott (matt műnyomó), jobb minőségűvé vált.
A BHT a fővárost képviselve vett részt a Honismereti Szövetség konferenciáján: 20 fővel a július 3. – július 8. között Makón tartott XLIV. Országos Honismereti Akadémián, amelynek fő témaköre a Történelmi sorsfordulóink – Gellért püspöktől Bálint Sándorig volt.
2016-ban 21 pályázatot nyújtottunk be – közülük 1 fővárosi és 8 kerületi kapott kedvező elbírálást.
A pénzügyi fedezet hiányait 2016-ben is önkéntes munkák bevonásával igyekeztünk kompenzálni. 2016-ban 11 fő végzett dokumentált önkéntes munkát Társaságunknak 579.132 + 447.640 Ft értékben. Nem dokumentált önkéntes munkában készültek a Városunk írásai, fotói 555.000 Ft értékben. Ezek eredményeképpen forintosított kiadásainkkal (2016 – 1.596 eFt) szinte azonos nagyságú a tényleges önkéntes munkák általi „megtakarításunk” (2016 – 1.581 eFt).
A Társaság 2017. évi munkatervében a 2016. évi tevékenységét ismétli meg – azzal a különbséggel, hogy 2017-ben a Városunk 4 számát tervezzük kiadni, melyből 2 már meg is jelent. Változás, hogy a kiadványnak 2017 januárjában már közel 600 előfizetője van. A 2017. évi költségvetési terv a munkatervben vázolt feladatok anyagi hátterét ismerteti – megvalósítása a pályázati támogatások függvénye lesz, mivel biztos bevételként csupán a tagdíjakra számíthatunk.
Befejezésként hangsúlyozta, hogy köszönet illeti mindazokat, akik erkölcsi, szakmai és anyagi támogatásukkal lehetővé tették 2016. évi céljaink elérését, segítették közhasznú munkánkat. Külön is köszönet illeti a Társaságunk 2016. évi tevékenységét önkéntes munkájukkal támogatókat és az éves tagdíjnál magasabb adományaikkal Társaságunk működési költségeihez hozzájárulókat. A Budapesti Honismereti Társaság tagjainak és támogatóinak aktív közreműködése nélkül a 2016. év feladatait nem végezhette volna el. Munkájuk, aktív részvételük teremti meg alapvetően a 2017. évi működés lehetőségét.

Hozzászólások:
Debreczeni-Droppán Béla a Honismereti Szövetség elnökeként ismertette, hogy a szövetség közel 19 millió forint költségvetési támogatásban fog részesülni, amelynek mintegy felét a tagszervezeteinek pályázati formában adja át felhasználásra – ez tagszervezetenként minimum 400 eFt támogatást fog eredményezni, amelyet előre láthatóan 2017 őszétől 2018 júniusának végéig használhatnak fel.
Brerinich Gábor elnök köszönetét fejezte ki a Honismereti Szövetség elnökének tájékoztatásáért.
Bóta Piroska megköszönte a Társaság vezetőségének és kiemelten Gábriel Tibor titkárnak az egyesület érdekében kifejtett gondoskodását, szakmai munkáját.

Brerinich Gábor elnök az írásban előterjesztett és szóban is kiegészített egyesületi beszámolók/munkaterv/költségvetési terv ismertetése után az elhangzottakat összefoglalta, majd az előterjesztéseket nyílt szavazással a tagság egyhangúan elfogadta (22+7 igen, 1 tartózkodás – az előterjesztő, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta a következő

3/2017. BHT számú határozatát.
A közgyűlés
1. jóváhagyólag elfogadja Gábriel Tibor titkár előterjesztésében a Társaság 2016. évi egyesületi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, a 2017. évi munkatervét és költségvetési tervét;
2. köszönetét fejezi ki Gábriel Tibor titkárnak munkájáért.

*

4. napirendi pont

Egyebek

A XLV. Országos Honismereti Akadémiára (Sárospatak, 2017. július 2-7., témája: A reformáció hatása a magyar művelődésre) a Társaság idén is szervezi a fővárosiak részvételét, a jelentkezők a közgyűlés befejezése után vehetik át az akadémia programját, a Jelentkezési Lapokat, stb. – május 22-ig kérjük utóbbiak leadását, az egységesen 26 eFt-os hozzájárulások befizetését.
A Honismereti Szövetség közelgő tisztújítása miatt az alábbiakat javasoljuk delegálni: a küldöttközgyűlésre a BHT képviseletében dr. Róbert Pétert, a Felügyelő Bizottságába Heilauf Zsuzsannát és Karacs Zsigmondot. Egyben hatalmazzuk fel a BHT Elnökségét az Országos Elnökségbe a BHT részéről képviseltek kiválasztására, felkérésére.

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalta, majd az előterjesztéseket nyílt szavazással a tagság egyhangúan elfogadta (22+7 igen, 1 tartózkodás – az előterjesztett, 0 ellenszavazat, a BHT Elnökségének felhatalmazására 23+7 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat,), majd a közgyűlés meghozta a következő

4/2017. BHT számú határozatát.
A közgyűlés
1. a Honismereti Szövetség küldöttközgyűléseire tagként dr. Róbert Pétert delegálja, a Honismereti Szövetség Felügyelő Bizottságába felkérni Heilauf Zsuzsannát és Karacs Zsigmondot javasolja;
2. felhatalmazza a BHT Elnökségét az Országos Elnökségbe a BHT részéről képviseltek kiválasztására felkérésére.

kmf.

Gábriel Tibor jegyzőkönyvvezető Breinich Gábor levezető elnök

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Fericsán Kálmán Szöllősy Marianne

———————————————————-
MEGHÍVÓ

A Budapesti Honismereti Társaság soron következő közgyűlését

2017. május 18-án (csütörtökön) délután 5 órai kezdéssel

a városmajori Barabás Villában (Budapest, XII. ker., Városmajor u. 44. – megközelíthető a Déli pályaudvartól a Városmajor utcán gyalog 10 perc alatt) tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
A regisztráció du. 1/2 5 és 5 óra között történik.
Egyben jelzem, hogy határozatképtelenség esetén a közgyűlést minden külön értesítés nélkül azonos napirenddel és ugyanitt, délután 5 óra 20’-re újólag összehívjuk és az Alapszabályunk 13/C/d. pontjában foglaltak alapján a résztvevők számától függetlenül már határozatképesnek minősül.

Napirend:
Napirend előtt a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjteményről Balázs Attila, a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria igazgatója tart előadást

1. A Társaság tagjainak a tízéves törzstagsági emlékérmek átadása (Balahó Zoltán, Debreczeni-Droppán Béla, Jakubik Anna, Rojkó Annamária, Szombathy Jánosné)
Előadó: Breinich Gábor elnök
2. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság beszámolója a Társaság 2016. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során tapasztaltakról
Előadó: Fericsán Kálmánné, az ESZB elnöke
3. A 2016. évi egyesületi beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és a közhasznúsági melléklet, valamint a 2017. évi munkaterv és költségvetési terv.
Előadó: Gábriel Tibor titkár
4. Egyebek

Kérem a közgyűlésen szíves részvételét és aktív közreműködését.

Budapest, 2017. május 3.
Üdvözlettel:
Ph. Breinich Gábor elnök

———————————————————–

JEGYZÕKÖNYV

a Budapesti Honismereti Társaság 2016. május 6-án
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárának Dísztermében
tartott negyedszázados jubileumi ünnepi közgyűléséről

Jelen vannak: 

Breinich Gábor elnök, Karacs Zsigmond alelnök, Gábriel Tibor titkár, Szöllősy Marianne elnökségi tag, Fericsán Kálmánné, az Ellenörző és Számviteli Bizottság (ESZB) elnöke, Ádám Jánosné, az ESZB tagja, dr. Róbert Péter, a Területi Bizottság elnöke, Balás Ottó, Beleznay Andor, Boda Sándor, dr. Bolla Dezső, Bóta Piroska, Debreczeni-Droppán Béla, Fericsán Kálmán, Gaál Károlyné, Heilauf Zsuzsanna, dr. Kovács Ivánné, Kovács Piroska, Oláh Albert, Puzsár Imre, Reisinger Imréné, Rajzó Andrásné, dr. Sárközy Péterné, Szombathy Jánosné, Wilk János egyesületi tagok, mint érdeklődő: dr. Pruzsinszky József;
meghívottként dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója.

Távollétében közgyűlési képviseletére:
– Breinich Gábor elnököt felhatalmazta Del Medico Imre, Lantos Antal, Széman Richard egyesületi tag;
– Gábriel Tibor titkárt felhatalmazta Bese Judit, Kadlecovits Géza egyesületi tag.

Breinich Gábor elnök üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy du. 5 órakor a közgyűlés nem határozatképes ezért azt feloszlatta, majd bejelentette, hogy a meghívóban és az Alapszabály 13/C/d. pontjában foglaltak alapján a közgyűlést du. 5 óra 20 perckor változatlan napirenddel ismételten összehívja, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.

Ezt követően napirend előtt dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója tartott előadást a könyvtár tevékenységéről: A főváros nyilvános könyvtára 1904 októberében nyílt meg. 1914-től a városházáról a mai Ferenczy utcai iskolaépületbe költözött. A főváros megvásárolta a Wenckheim-palotát – a könyvtárpalota az átalakítás után 1931-ben nyitotta meg kapuit. A központi könyvtár épületének újabb rekonstrukcióját 2001-ben fejezték be. Napjainkban a központi könyvtár mellett 49 tagkönyvtár működik. A főváros könyvtára állami támogatásnak köszönhetően tudja alacsonyan tartani tagsági díjait – ha ez nem lenne, akkor 12 000 és 14 000 forint közötti lenne az éves tagdíj. Céljuk olvasóbarát könyvtár üzemeltetése, mely törekszik az esélyegyenlőtlenségek mérséklésére, hagyományos és virtuális könyvtári szolgáltatásaival egyaránt.

Breinich Gábor elnök a Társaság nevében köszönetét fejezte ki dr. Fodor Péternek, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatójának előadásáért, majd a du. 5 óra 20 perckor az ismételten összehívott közgyűlésen megállapította, hogy az már határozatképesnek tekinthető. Javasolta a meghívóban szereplő napirend elfogadását, levezető elnöknek Breinich Gábor, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibor, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fericsán Kálmán és Szöllősy Marianne felkérését.

Megállapította, hogy a javasoltak a felkérést elfogadták, a résztvevők részéről más személyre javaslat, vagy hozzászólás nincs. A nyílt szavazást követően megállapította, hogy a jelenlévők egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a napirendet, a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőket (minden alkalommal 29 igen, 1 tartózkodás – javasolt, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta következő

1/2016. BHT számú határozatát.
A közgyűlés
1. az előterjesztett napirendet változtatás nélkül elfogadja;
2. felkéri levezető elnöknek Breinich Gábort, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibort, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fericsán Kálmánt és Szöllősy Mariannet.

*

1. napirendi pont

A Társaság alapító tagjainak díszoklevél átadása (dr. Bolla Dezső, Bóta Piroska, Karacs Zsigmond), majd a tízéves törzstagsági emlékérmek átadása (Ézsiás Sándorné, Mező Lajosné, Török Gézáné)

Breinich Gábor elnök javaslatára a jubileumi ünnepi közgyűlés elsőként az elhunyt tagtársainkról emlékezett meg (dr. Bogyirka Emil, Csomor Tibor, dr. Skultéty Csaba). Ezt követően ismertette, hogy a Társaság működését a Fővárosi Bíróság 25 éve, 1991. augusztus 8-i határozatával engedélyezte. A Társaság első választott vezető tisztségviselői dr. Rédey Pál (elnök), dr. Bolla Dezső (alelnök), Bóta Piroska (titkár), Elnöksége tagjai Bíró Ferencné, Janek Éva, dr. Mód Aladárné, dr. Morvay Péter voltak. Első székhelye a Csepeli Helytörténeti Gyűjteményben volt. Titkárai kétévente cserélődtek (Bóta Piroska, Virág Miklós, Nagy Ferenc), míg 1996 őszétől Gábriel Tibor látja el a titkári feladatokat. Napjainkban is élő fő tevékenysége az 1998-ban útjára indult Városunk-Budapesti Honismereti Híradó című kiadványunk a fővárosi honismeret hatékony eszköze, a 2003-ban elkezdett Budapesti Históriák előadóest sorozat, valamint a 2005-től működő Budapesti Helytörténeti Portál a fővárosi/kerületi fenntartású közgyűjteményeknek és civil szervezeteknek is lehetőséget adott. Ezeket a hatékony eszközöket a Társaság évről-évre nehezen megszerzett pályázati támogatásokból finanszírozza. Jelenleg két intézmény közvetlenül is segíti működését: az újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény és Budapest Főváros Levéltára. Az ünnepi megemlékezést követően a Társaság alapító, egyben jelenleg is tagjainak munkájáról (dr. Bolla Dezső, Bóta Piroska, Karacs Zsigmond) díszoklevél átadásával emlékezett meg. A tízéves törzstagsági emlékérmeket a távollevők később vehetik majd át.
Debreczeni Droppán Béla, a Honismereti Szövetség elnökeként a szövetség emléklapjának átadásával emlékezett meg jubileumunkról. A középkori kódexek világát felidéző, kézzel készített egyedi emléklapon az alábbiakat olvashattuk: Emléklap a Budapesti Honismereti Társaságnak megalakulása 25. évfordulója alkalmából eredményes honismereti munkájáért.

Hozzászólások:
– A Társaság titkári feladatait Gábriel Tibor húsz éve látja el, köszönjük meg ezt!
– Titkárunk lelkiismeretesen látta el munkáját, kezdeményezései sokban hozzájárultak eredményes működésünkhöz.

*

2. napirendi pont

Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnöke, Fericsán Kálmánné beszámolója a Társaság 2015. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során tapasztaltakról

Az ESZB éves ellenőrzését 2016. február 17-én a Társaság 1043 Budapest, Berda József u. 48. sz. alatti székhelyén tartotta meg. A vizsgálat magába foglalta az éves adatok ellenőrzését: ezen belül a 2015. évi kettős könyvelés szúróellenőrzését, az irattári anyagot, a leltárakat, a pályázati támogatásokat, a jelentések elkészítését. A pályázati támogatottság (1.260 eFt) 20 %-al magasabb volt, mint 2014-ben – a Társaság 18 pályázatot nyújtott be, amelyből 11 nyert kedvező elbírálást. Az 1 %-os felajánlásokból 42 eFt, a tagdíjbevételekből 99 eFt származott. 2015-ben eredményes évet zártunk, az önkéntes munkák nélkül bevétel 2.134 eFt, a kiadás 1.942 eFt volt. A BHT a jelentési kötelezettségeinek az előírt határidőkön belül eleget tett: pályázati elszámolások, NAV bevallások, statisztikák. Az íratok nyilvántartása, tárolása, kezelése megbízható. Összességében megállapítható volt, hogy a Társaság az Alapszabályában rögzített feltételeknek megfelelően működött, feladatait színvonalasan látta el az elmúlt évben.

Hozzászólás:
– 18 pályázatot benyújtani nem kis feladat, a tapasztalat szerint alacsony összegeket ítélnek meg. Van olyan országos szervezet, amely csak a tagdíjakból él meg, pályázatot be sem ad.
– Köszönjük meg mindezt a Társaság vezetőségének és remélhetőleg a következő évek is sikeresek lesznek.

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalta, majd a Társaság nevében köszönetét fejezte ki munkájukért az ESZB tagjainak. Ezt követően megállapította, hogy a beszámoló kapcsán kérdés és hozzászólás nincs, a beszámolót nyílt szavazással a tagság egyhangúan elfogadta (29 igen, 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta a következő

2/2016. BHT számú határozatát.
A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnökének a Társaság 2015. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során végzett tevékenységéről szóló tájékoztatását, egyetért megállapításaival, egyben köszönetét fejezi ki munkájáért a bizottság tagjainak.
*

3. napirendi pont

Gábriel Tibor titkár ismertette a Társaság 2015. évi egyesületi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, valamint a 2016. évi munkatervét és költségvetési tervét.

Az előterjesztõ szóbeli kiegészítésében bejelentette, hogy az írásbeli 2015. évi egyesületi beszámolót és a közhasznúsági mellékletét, valamint a 2016. évi munkatervet és költségvetési tervet e-mailon megküldte a Társaság tagjainak, a közgyűlés elején a jelenlévőknek betekintésre átadta, és elfogadását követően az egyesületi beszámolót és közhasznúsági mellékletét teljes terjedelmében közzé fogják tenni a Társaság Budapesti Helytörténeti Portálján.
Bejelentette, hogy a 2015. évi beadványoknak köszönhetően ismét a közhasznú egyesületek közé emelték a BHT-t.
Ezt követően mind a négy írásbeli beszámolót kivetítőn is bemutatta és ismertette. A 2015. évi egyesületi beszámoló és a közhasznúsági melléklet (PK 142 nyomtatvány) bemutatásakor az alábbiakra külön is felhívta a figyelmet: az egyesület 2014-ben 81 eFt veszteséggel, 2015-ben 192 eFt nyereséggel zárta az évet. Az egyesület legnagyobb költségét mindkét évben a Városunk három száma kiadása okozta.
A Társaság 2015. évi tevékenységét ismertető írásbeli beszámoló rögzítette, hogy az egyesület rendes tagjainak létszáma 2015. december 31-én 84 fõ, és a 2015-ben megszavazott két tiszteletbeli tagja volt.
A Társaság szervezeti élete az előző évek gyakorlatát követte – egy éves rendes és az Alapszabály módosítás miatt egy rendkívüli közgyűlést, két elnökségi ülést tartottunk. A BHT bizottságai is megtartották éves üléseiket (Területi Bizottság, Városunk Szerkesztőbizottsága, Ellenőrző és Számviteli Bizottság).
Megvalósult a Budapesti Históriák nyolc előadóestje Budapest Főváros Levéltára előadótermében – köszönet illeti meg a levéltárat a terem és a technika ingyenes használatáért. A Budapesti Históriák szervezését és lebonyolítását Balázs Attila elnökségi tagunk végezte el!
A fővárosi levéltár konferenciatermében Genius loci – Budapesti hétköznapok, 1945 címmel november 6-án a konferenciát tartottunk.
Honlapunk, a Budapesti Helytörténeti Portál (www.bpht.hu) folyamatosan frissítésre került, naprakész, átlagos havi látogatottsága növekedett, 2.200 fõ/hónap volt.
2015-ban megjelent a Városunk három száma, számonként 1.100 példányban – a 2. számra semmi fedezet (nyomda, tördelő, posta) nem volt – kiadása elmaradt, illetve a nyári szám 2015/2-3. számként jelent meg.
A BHT a fővárost képviselve vett részt a Honismereti Szövetség konferenciáján: 18 fővel a július 5. – július 10. között Szekszárdon tartott XLIV. Országos Honismereti Akadémián, amelynek fő témaköre Együtt ezer éve – Nemzetalkotó népek a Kárpát-medencében volt.
A Társaság 2016. évi munkatervében a 2015. évi tevékenységét ismétli meg, azzal a különbséggel, hogy a 2016. évi, a fővárosi nemzetiségek történetével foglalkozó szakmai konferencia pályázati támogatás hiányában elmarad.
A 2016. évi költségvetési terv a munkatervben vázolt feladatok anyagi hátterét ismerteti – megvalósítása a pályázati támogatások függvénye lesz, mivel biztos bevételként csupán a tagdíjakra számíthatunk.
Befejezésként hangsúlyozta, hogy köszönet illeti mindazokat, akik erkölcsi, szakmai és anyagi támogatásukkal lehetővé tették 2015. évi céljaink elérését, segítették közhasznú munkánkat. Külön is köszönet illeti a Társaságunk 2015. évi tevékenységét önkéntes munkájukkal támogatókat és az éves tagdíjnál magasabb adományaikkal Társaságunk működési költségeihez hozzájárulókat. A Budapesti Honismereti Társaság tagjainak aktív közreműködése nélkül a 2015. év feladatait nem végezhette volna el. Munkájuk, aktív részvételük teremti meg alapvetően a 2016. évi működés lehetőségét.

Breinich Gábor elnök az írásban előterjesztett és szóban is kiegészített egyesületi beszámolók/munkaterv/költségvetési terv ismertetése után az elhangzottakat összefoglalta, majd az előterjesztéseket nyílt szavazással a tagság egyhangúan elfogadta (29 igen, 1 tartózkodás – az előterjesztő, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta a következő

3/2016. BHT számú határozatát.
A közgyűlés
1. jóváhagyólag elfogadja Gábriel Tibor titkár előterjesztésében a Társaság 2015. évi egyesületi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, a 2016. évi munkatervét és költségvetési tervét;
2. köszönetét fejezi ki Gábriel Tibort titkárnak munkájáért.

*

4. napirendi pont

Egyebek

– Továbbra is lehetővé tesszük tagjainknak, hogy a Budapesti Históriák előadóestjein beszámoljanak kutatási eredményeikről, jubileumokról, a Városunk c. kiadványunkban megemlékezzenek helytörténeti eseményekről, neves személyekről, jelentős épületekről, jubileumokról, múzeumpedagógiai tevékenységekről, stb.
A XLIV. Országos Honismereti Akadémiára (Makó, 2016. július 3-8., témája: Történelmi sorsfordulóink – Gellért püspöktől Bálint Sándorig) a Társaság idén is szervezi a fővárosiak részvételét, a jelentkezők a közgyűlés befejezése után vehetik át az akadémia programját, a Jelentkezési Lapokat, stb. – május 20-ig kérjük utóbbiak leadását, az egységesen 26 eFt-os hozzájárulások befizetését.
Negyedszázados Társaságunk alapításáról, első éveiről dokumentumok kiállításával is megemlékezünk, a tárlat a szomszédos teremben tekinthető meg.

Breinich Gábor elnök felkérésére ezt követően a Társaság díszoklevéllel kitüntetett alapító tagjai (Bóta Piroska, dr. Bolla Dezső, Karacs Zsigmond) emlékeztek meg a BHT alapításáról, első éveiről.

kmf.

Gábriel Tibor jegyzőkönyvvezető Breinich Gábor levezető elnök

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Fericsán Kálmán Szöllősy Marianne

———————————————————-
MEGHÍVÓ

A Budapesti Honismereti Társaság 25 éves jubileumi ünnepi közgyűlését

2016. május 6-án (pénteken) délután 5 órai kezdéssel

a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárának Dísztermében (Budapest, VIII. ker., Szabó Ervin tér 1. – megközelíthető a Reviczky utcai olvasói kapun belépve a jobb oldali főigazgatói titkársághoz vezető ajtón át, majd a díszlépcsőn fel az I. emeletre) tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
A regisztráció du. 1/2 5 és 5 óra között történik.
Egyben jelzem, hogy határozatképtelenség esetén a közgyűlést minden külön értesítés nélkül azonos napirenddel és ugyanitt, délután 5 óra 20’-re újólag összehívjuk és az Alapszabályunk 13/C/d. pontjában foglaltak alapján a résztvevők számától függetlenül már határozatképesnek minősül.

Napirend:

Napirend előtt a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tevékenységéről dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója tart előadást

1. A Társaság alapító tagjainak díszoklevél átadása (dr. Bolla Dezső, Bóta Piroska, Karacs Zsigmond), majd a tízéves törzstagsági emlékérmek átadása (Ézsiás Sándorné, Mező Lajosné, Török Gézáné)
Előadó: Breinich Gábor elnök
2. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság beszámolója a Társaság 2015. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során tapasztaltakról
Előadó: Fericsán Kálmánné, az ESZB elnöke
3. A 2015. évi egyesületi beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és a közhasznúsági melléklet, valamint a 2016. évi munkaterv és költségvetési terv.
Előadó: Gábriel Tibor titkár
4. Egyebek

Kérem a közgyűlésen szíves részvételét és aktív közreműködését.

Budapest, 2016. április 20.
Üdvözlettel:

Ph.

Breinich Gábor
elnök

Megjegyzés:
A hátoldalon tájékoztató a nyári Honismereti Akadémia részvételi lehetőségéről

———————————————————-
JEGYZŐKÖNYV

a Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége
2016. március 10-én,
Budapest Főváros Levéltára tárgyalójában tartott üléséről

Jelen vannak:
Karacs Zsigmond alelnök, Gábriel Tibor titkár, Balázs Attila, Bihari József, Praimajer Mária, Szöllősy Marianne (utóbbi előre jelezte, hogy munkája miatt ½ órával később tud jönni) elnökségi tagok, mint meghívott Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számviteli Biz. elnöke.
Távolmaradását kimentette: Breinich Gábor elnök, dr. Róbert Péter, a Területi Bizottság elnöke.

Karacs Zsigmond alelnök üdvözölte a megjelenteket. Felkérte Gábriel Tibort a jegyzőkönyv vezetésére, aki a felkérést elfogadta. Megállapította, hogy az Elnökség határozatképes és jegyzőkönyvvezető személyét, az előterjesztett napirendet egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta (5 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat).

*

ad. 1. Az Elnökség előző ülése óta eltelt időszak eseményeiről Gábriel Tibor, a Társaság titkára adott tájékoztatást.

Januárban megjelent a Városunk 2016/1. száma 1.100 példányban – a 2. számra semmi fedezet (nyomda, tördelő, posta) nincs – kiadása elmarad. A 2-3. és 4. számok fedezete megteremtése érdekében sok kerületi pályázat elkészítése és megnyerése szükséges. A Fővárosi Törvényszék 2016. január 19-i végzésében szervezetünket ismét közhasznúvá minősítette, határozata február elején jogerőre emelkedett.
Elmarad az áprilisra tervezett éves szakmai konferenciánk (Genius loci – Budapest és régiója nemzetiségei), mivel az NKA-tól nem kapott pályázati támogatást.
Folytatódtak a Budapesti Históriák előadóestjei Budapest Főváros Levéltára előadótermében, a második negyedévi előadások is le vannak szervezve Balázs Attilának köszönhetően. Köszönet illeti meg a levéltárat a terem és a technika ingyenes használatáért.
Honlapunk, a Budapesti Helytörténeti Portál (www.bpht.hu) folyamatosan frissítésre került, naprakész, növekedett átlagos havi látogatottsága 2300 fő/hónapra.
Egyesületünk minden pályázati támogatásával elszámolt, a 2016. évre áthúzódókkal is. Takarékos gazdálkodásunknak köszönhetően jelenleg a bankban 434 eFt, a házipénztárban 35 eFt, összesen cca. 470 eFt forgótőkénk van.
Az Ellenőrző és Számviteli Bizottság február 17-én megtartotta éves ellenőrzését, tapasztalatait jegyzőkönyvben rögzítette – ez a következő napirendi pont témája lesz. 1991. február 18-án alakult meg Társaságunk, ennek idén lesz 25. évfordulója. A jubileumra ünnepi közgyűlés keretein belül tervezünk megemlékezni a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Dísztermében – egy dokumentum-kiállítással egybekötve. Utóbbi érdekében felkértük tagjainkat az esetleg náluk lévő dokumentumok, fotók másolatainak átadására.

Karacs Zsigmond alelnök az elhangzottakat összefoglalta, majd ezt követően az Elnökség egyhangúan, az előterjesztő tartózkodása mellett (4 igen, 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

1/2016. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség köszönettel tudomásul veszi Gábriel Tibor titkár tájékoztatását az előző elnökségi ülés óta történt időszak eseményeiről;

*

ad. 2. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság képviseletében Fericsán Kálmánné, a bizottság elnöke számolt be a Társaság 2015. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzésének tapasztalatairól.

A Társaság székhelyén, február 17-én tartott vizsgálat célja a BHT 2015. évi működése és gazdálkodása ellenőrzése, tárgya a BHT 2015. évi teljes irattári és pénzügyi anyaga, leltára, adóbevallásai, pályázati támogatásai, 2015. évi kettős könyvelése, egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete volt.
Az ellenőrzés szúrópróbaszerűen történt meg. Az éves munka az előzetes terveknek megfelelt, sokrétű, sokszínű volt. Sok pályázat nem nyert támogatást. Az éves 1 % felajánlás és a tagdíjbefizetés összege csökkent, öregszik a tagság. Az íratok nyilvántartása, tárolása, kezelése megbízható volt. A BHT a jelentési kötelezettségeinek az előírt határidőkön belül eleget tett: pályázati elszámolások, NAV bevallások, statisztikák.
Bevételeit, költségeit éves beszámolója hitelesen tartalmazta.
Összességében megállapítható volt, hogy a Budapesti Honismereti Társaság az Alapszabályában rögzített feltételeknek, valamint a közhasznú szervezetekre előírt szabályoknak megfelelően működött, feladatait (elszámolási, számviteli, iratkezelési szempontból) színvonalasan látta el a 2015. évben.

Karacs Zsigmond alelnök az elhangzottakat összefoglalta, majd ezt követően az Elnökség egyhangúan (6 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

2/2016. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség jóváhagyólag elfogadja az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság beszámolóját a Társaság 2015. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzéséről, egyben köszönetét fejezi ki a bizottság tagjainak, kiemelten Fericsán Kálmánné elnöknek, munkájukért.

*

ad. 3. A Társaság 2015. évi egyesületi éves beszámolóit, valamint a 2016. évi munkaterv és költségvetési terve írásbeli tervezeteit Gábriel Tibor titkár terjesztette elő.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az írásbeli előterjesztéseket (2015. évi egyesületi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet, 2016. évi munkaterv és költségvetési terv) e-mailon megküldte az Elnökség tagjainak/meghívottaknak, és az e-maillal nem rendelkező egy elnökségi tagnak az ülésen átadta, plusz egy példányban helyszíni körbeadását is felajánlotta.
A 2015. évi tevékenység adminisztrálása során is törekedtek a közhasznú besorolás feltételeinek megőrzésére – pl. önkéntesek fogadása, ill. dokumentálták az önkéntes munkákat, kettős könyvelés vezetése, stb.
Az írásban előterjesztett egyesületi beszámoló tartalmazza a 2015. évi mérleget, eredménylevezetést és a közhasznúsági mellékletet, ebben a 2015. évi főbb programokat és eredményeiket, valamint a 2015. évi pályázati támogatásokat és felhasználásukat, azok eredményeit.
Szervezeti életünk a szokásosnak megfelelően alakult (+ 1 rendkívüli közgyűlés a közhasznú besorolás érdekében), főbb eredményeink: a Budapesti Históriák előadóestjei, a Genius loci – Budapesti hétköznapok, 1945 c. konferencia, a Városunk három számának kiadása, a Budapesti Helytörténeti Portál működtetése, a szekszárdi XLIII. Országos Honismereti Akadémián a főváros képviselete 18 fővel.
A Társaság 2015-ben 18 pályázatot nyújtott be, amelyből 11 kapott kedvező elbírálást (2015-ben átutalva 1.260 eFt, ami 20 %-al magasabb, mint a 2014. évi pályázati támogatottság, 1.046 eFt). Az önkéntes munkák nélkül is 2.134 eFt bevételünk és 1.942 eFt kiadásunk volt 2015-ben, azaz nyereséges évet zártunk!
A 2015. évi eredménylevezetésben az önkéntes munkák már megjelentek (ezért 2.839 eFt a bevétel, és 2.647 eFt a kiadás).
Iktatókönyvünk alapján 2015-ben 128 iktatott levelünk volt, az éves e-mail forgalmat (további 520 levél) nem számítva.

Hozzászólás:
– A Városunk 2016/2. számának kiadását nem tudtuk volna megvalósítani?
– A Társaság projektjeinek anyagi hátterét főként pályázati támogatások fedezik, mivel a tagdíj összege csak névleges (nyilvántartási célt szolgál), az 1 %-os felajánlás alacsony. Ezért csak azokat a kezdeményezéseinket tudjuk megvalósítani, amelyek pályázati támogatást nyernek. A 2016/2. számnak az önkormányzati pályázatok kiírási időpontjai miatt nincs támogatottsága, országos pályázatunk nem nyert, saját erőből való kiadása pedig a Társaság biztonsági tartalékát felére csökkentette volna.

Karacs Zsigmond alelnök javasolta, hogy a 2015. évi beszámolóról az Elnökség külön szavazzon. Összefoglalta az elhangzottakat és ezt követően az Elnökség megszavazta (4 igen, 1 tartózkodás – az előterjesztőé, 0 ellenszavazat) a 2015. évi beszámolók elfogadását.

Az előterjesztő ismertette, hogy a részletes 2015. évi beszámoló alapján a 2016. évi munkatervünk a 2015. évivel közel azonos, de szakmai konferenciát (Genius loci) 2016-ban pályázati támogatottság hiányában nem tudunk rendezni. Kérte az Elnökség tagjait, hogy a 2017. évi konferencia témájára és esetleg előadóira (3 hónapon belül) tegyék majd meg javaslataikat. A 2016. évi költségvetési tervezet (1.437.989 Ft kiadás és 1.440.000 Ft bevétel) megvalósulása is pályázati támogatások függvénye.

Hozzászólás:
– A két határon túli egyesülettel való együttműködés nem szerepel a beszámolóban.
– A Társaság 19 fővárosi és kerületi önkormányzati közgyűjteménnyel, mintegy 25 helytörténettel (is) foglalkozó fővárosi és kerületi civil szervezettel és két határon túli civil szervezettel tartja a kapcsolatot.

Karacs Zsigmond alelnök az elhangzottakat összefoglalta, majd az Elnökség egyhangúan, az előterjesztő tartózkodása mellett (5 igen, 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat) meghozta a következő

3/2016. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség jóváhagyólag elfogadja a Társaság 2015. évi egyszerűsített egyesületi beszámolója és közhasznúsági melléklete, valamint a 2016. évi munka és költségvetési terve írásbeli tervezeteit egyben köszönetét fejezi ki összeállításáért Gábriel Tibor titkárnak.

*

ad. 4. „Egyebek”

– Gábriel Tibor titkár bejelentette, hogy az XLIV. Országos Honismereti Akadémiára a Honismereti Szövetség fejenként 26 eFt-os részvételi díjat határozott meg, ami nem tartalmazza a szabadon választható vasárnap esti jótékonysági est és a konferencia utáni esetleges hétvégi buszkirándulás költségeit. A Makón, 2016. 07. 04. és 07. 08. közötti konferencia címe: Nemzeti sorsfordulók – Gellért püspöktől Bálint Sándorig.
A Honismereti Szövetség még három kisebb konferenciát tart 2016-ban, az első félévben a kiadványszerkesztők részére: 04. 22. és 04. 24. között Berettyóújfaluban, 5000 forintos részvételi díjjal. Ennek előzetesét e-mailban a tagjaink megkapták.
– Az Elnökség egyetértett abban, hogy továbbra is csak regisztrációs célt szolgáljon az éves tagdíj, amelynek nagysága változatlan legyen.
– A Honismereti Szövetség kitüntetéseire az Elnökség több hozzászólás és javaslat után az alábbi személyeket terjeszti fel: Honismereti Munkáért emlékéremre Dr. Róbert Péter (XIII. kerületi helytörténész); Honismereti Munkáért Emléklapra Bartos Mihály (XXII. kerületi tagunk, helytörténész), Neubrandt Istvánné (az óbudai Braunhaxler… egyesület titkára), Kadlecovits Géza (IV. kerületi tagunk, helytörténész).
– A Budai históriák címmel megjelenő könyvsorozat szerzője Verrasztó Gábor, érdemes lenne a kapcsolatot felvenni vele.

Kmf.

Gábriel Tibor titkár, jegyzőkönyvvezető

Karacs Zsigmond alelnök

———————————————————-
MEGHÍVÓ

A Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége soron következő ülését

2016. március 10-én (csütörtök) délután 5 órai kezdéssel

Budapest Főváros Levéltára V. emeleti tárgyalójában (Budapest, XIII. Teve u. 3-5. V. em. 526. sz.) tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:

1. Titkári tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről Előterjesztő: Gábriel Tibor titkár

2. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság (ESZB) beszámolója a Társaság 2015. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzésének tapasztalatairól
Előterjesztő: Fericsán Kálmánné, az ESZB elnöke

3. A 2015. évi egyesületi éves beszámolók, valamint a 2016. évi munkaterv és költségvetési terv tervezete.
Előterjesztő: Gábriel Tibor titkár

4. Egyebek (kitüntetésre javasoltak, Honismereti Akadémia, stb.)

Az ülésen személyes megjelenését és aktív részvételét előre is köszönöm.

Budapest, 2016. február 22.
Üdvözlettel:

Breinich Gábor
elnök

———————————————————
JEGYZŐKÖNYV

a Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége
2015. december 10-én, az újpesti
Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben tartott üléséről

Jelen vannak: Breinich Gábor elnök, a szerkesztőbizottság tagja, Karacs Zsigmond alelnök, Praimajer Mária és Szöllősy Marianne elnökségi tag, meghívottként: Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság (ESZB) elnöke, dr. Róbert Péter, a Területi Bizottság elnöke, a szerkesztőbizottság tagja, Sipos András a szerkesztőbizottság tagja,

Távolmaradását kimentette: Gábriel Tibor titkár, Balázs Attila és Bihari József elnökségi tag, valamint Buda Attila és Sándor P. Tibor szerkesztőbizottsági tag.

Breinich Gábor elnök üdvözölte a megjelenteket. Megállapította az Elnökség határozatképességét, és hogy a napirendet az Elnökség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta (4 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat).
*

ad. 1. Az Elnökség előző ülése óta eltelt időszak eseményeiről Breinich Gábor elnök számolt be.

Bejelentette, hogy Gábriel Tibor titkár kórházi ápolása miatt az ülésen nem tud részt venni. A Genius loci – Budapesti hétköznapok, 1945 című, a fővárosi levéltárban, november 6-án tartott konferenciánk pozitív visszhanggal valósult meg. A Budapesti Históriák előadássorozatát Balázs Attila sikeresen megszervezte és lebonyolította, elkészült annak 2016. I. félévi programja is – legfőbb támogatónk a fővárosi levéltár a térítésmentes terem és technika használat biztosításával, amelyet ezúton is köszönünk. A Városunknak megjelent az októberi (2015/4.) száma, nyomdában van a jövő évi januári szám (2016/1.). Határon túli kapcsolataink a vajdaságiakkal (Bácsország) és erdélyiekkel (Dukrét Géza/Nagyvárad) vannak. Folyamatosan és napra készen működtettük a Budapesti Helytörténeti Portált élénk látogatottsággal. Az XLIII. Országos Honismereti Akadémián (Szekszárd, 2015. 06. 05-10., Együtt ezer éve – nemzetalkotó népek és nemzetiségek a Kárpát-medencében) egyesületünk 18 fővel képviselte a fővárost. Egyesületünk számlái könyvelés alatt vannak. 2016 áprilisában pályázati támogatottság esetén a fővárosi nemzetiségekről tervezünk konferenciát tartani.

Breinich Gábor elnök ismertetése után az Elnökség egyhangúan, az előterjesztő tartózkodása mellett (3 igen, 1 tartózkodás, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

5/2015. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség jóváhagyólag tudomásul veszi Breinich Gábor elnök tájékoztatását az előző elnökségi ülés óta történt időszak eseményeiről.
*

ad. 2. A Társaság Területi Bizottsága tevékenységéről dr. Róbert Péter, a Területi Bizottság elnöke adott tájékoztatást.

A Területi Bizottság (TB) éves ülését december 1-én az újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben tartotta. Sajnos kevesen voltak (4 fő). Beszámoló hangzott el a BHT 2016. évi terveiről, a bizottság 2014. évi javaslatainak 2015. évi megvalósításáról, a IV., XIII., XX. kerület 2016. évi tervezett helytörténeti tevékenységéről valamint javaslatok hangzottak el (kitüntetendőkre, előadásokra: ’56-os forradalom, a forint 1946-os bevezetése). A kerületi rendezvényeket a TB elnöke is látogatja, de az éves TB ülésünkön tőlük kevesen vesznek részt.
Hozzászólások:
– A közönség elérése nehéz, Budapesten nagy a programválaszték, szűkebb az érdeklődő réteg, amely inkább a távolabbi programokról mond le.
– Karacs Zsigmond alelnök jelezte, hogy internet elérhetősége nincs, írásbeli értesítést kér.

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalta, majd az Elnökség egyhangúan (4 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat) meghozta a következő

6/2015. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség köszönettel elfogadja dr. Róbert Péter, a Területi Bizottság elnöke tájékoztatóját a bizottság tevékenységéről;
*

ad. 3. Városunk–Budapesti Honismereti Híradóról Breinich Gábor elnök tájékoztatója a Városunk 2015. évi megjelenéséről, Szerkesztőbizottsága 2014. évi határozatainak 2015. évi végrehajtásáról, szerkesztőbizottsági javaslatok a periodika 2016. évi lapterveihez.

A 2015-ben csak három számmal megjelenő Városunk az előző évivel azonos volt, számonként 1100 példányban jelent meg és az interneten is teljes terjedelmében olvasható (Budapesti Helytörténeti Portál). A periodika anyagi háttere idén csupán a kerületi önkormányzatok pályázati támogatásainak köszönhető, ami a tartalomra is kihatással volt – a szerkesztőbizottsági javaslatok így részlegesen valósulhattak meg. A későbbi számok kiadása is pályázati támogatások függvénye.

Hozzászólások:
– 2016-ban a BHT 25 éves lesz.
– Széchenyi Emlékévet is szerveznek (225).
– 100 éve hunyt el Ferenc József/ az utolsó koronázás.
– Görgey Artúr halála (1916) – budapesti közjegyző írta végrendeletét.
– Györgyi Dénes építész halála (55. évf.)
– 175 éve született Schulek Frigyes.
– 100 éve halt meg Malonyai Dezső.
– 1876. évi egészségügyi törvény.
– 1956 60. évfordulója.
– 150 éve indult a budapesti lóvasút, az Állatkert.
– 120 éves a millenniumi kiállítás

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalta, majd az Elnökség egyhangúan, az előterjesztő tartózkodása mellett (3 igen, 1 tartózkodás, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

7/2015. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség
1. köszönettel tudomásul veszi Breinich Gábor elnök tájékoztatását a lap helyzetéről, a szerkesztőbizottsági határozatok végrehajtásáról;
2. egyetért az elhangzott javaslatokkal, és szükségesnek tartja a 2016. évi laptervek összeállításakor figyelembe vételüket.
*

ad. 4. „Egyebek”

Bemutatkozott az Ellenőrző és Számviteli Bizottság elnöke, Fericsán Kálmánné. Egyben javasolta, hogy a taglétszám növelése érdekében a Társaság vegye fel a kapcsolatot a kerületekben működő civil szervezetekkel, és a kerületi közgyűjtemények munkájának segítése érdekében a BHT hozzon létre egy szaktanácsadói csoportot (muzeológus, történész, levéltáros, stb. részvételével).

Kmf.

Szöllősy Marianne jegyzőkönyvvezető Breinich Gábor
elnök

———————————————————
117/2015. BHT ikt. sz.
MEGHÍVÓ

Tisztelt Kolléga! Kedves Barátunk!
A Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége soron következő ülését
2015. december 10-én (csütörtökön) du. 5 órai kezdéssel
székhelyén, az újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben (Bp., IV. ker., Berda József u. 48. – 3 percre az M3-as metró újpesti végállomásától gyalog) tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:
1. Titkári tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Gábriel Tibor titkár

2. Tájékoztató a Területi Bizottság 2015. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Róbert Péter, a Területi Bizottság elnöke

3. Szerkesztői tájékoztató a Városunk 2015. évi megjelenéséről, Szerkesztőbizottsága 2014. évi határozatainak 2015. évi végrehajtásáról, szerkesztőbizottsági javaslatok a periodika 2016. évi 1–4. száma lapterveihez
Előadók: felelős szerkesztő, a Szerkesztőbizottság tagjai

4. Egyebek

Az ülésen személyes megjelenését és aktív részvételét előre is köszönöm.
Budapest, 2015. november 16.
Üdvözlettel:
Breinich Gábor elnök

————————————————————–

JEGYZŐKÖNYV
a Budapesti Honismereti Társaság
2015. szeptember 22-én, székhelyén,
a Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben tartott rendkívüli közgyűléséről

Jelen vannak: a csatolt Jelenléti Ív szerint.
Breinich Gábor elnököt közgyűlési képviseletére távolléte alatt felhatalmazta Lantos Antal, Széman Richárd, Dr. Del Medico Imre egyesületi tag,
valamint Gábriel Tibor titkárt közgyűlési képviseletére távolléte alatt felhatalmazta Bese Judit, Kadlecovits Géza, dr. Kovács Ivánné, Rajzó Andrásné egyesületi tag.

Breinich Gábor elnök üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy az egyesület szavazati joggal rendelkező 92 tagjából 17 fő van jelen, további 7 tag felhatalmazást adott szavazásra, ezért du. 5 órakor a rendkívüli közgyűlés nem határozatképes és azt feloszlatta. Egyidejűleg bejelentette, hogy a meghívóban és az Alapszabály 13. C/d/ pontjában foglaltak alapján a közgyűlést fél óra múltán változatlan napirenddel ismételten összehívja, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.

*
Breinich Gábor elnök du. 5.30 órakor az ismételten összehívott rendkívüli közgyűlésen megállapította, hogy az határozatképesnek tekinthető, javasolta a meghívóban szereplő napirend elfogadását, levezető elnöknek Breinich Gábor, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibor, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Bihari József és Fericsán Kálmán felkérését.

Megállapította, hogy a javasoltak a felkérést elfogadták, a résztvevők részéről más személyre javaslat, vagy hozzászólás nincs. A nyílt szavazást követően megállapította, hogy a jelenlévők, a felhatalmazást adottak képviselői egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a napirendet, és személyenként szavazva a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőket (minden alkalommal 23 igen, 1 tartózkodás, 0 ellenszavazat), a tagi felhatalmazásokat a levezető elnöknek bemutatták, majd a közgyűlés meghozta következő

7/2015. BHT számú határozatát

A közgyűlés
1. az előterjesztett napirendet változtatás nélkül elfogadja;
2. felkéri levezető elnöknek Breinich Gábort, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibort, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Bihari Józsefet és Fericsán Kálmánt.

*
1. napirendi pont
Breinich Gábor elnök az Alapszabály módosításának tervezetét ismertette

Az előterjesztő szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a módosításokkal egybeszerkesztett írásbeli Alapszabályt az egyesület tagjai e-mailon kézhez kapták, és a közgyűlésen résztvevők kinyomtatva is megkapták.
Az Alapszabályuútólagos módosítása – a közhasznú jogállás visszaszerzése érdekében – a Fővárosi Törvényszék 7.Pk.66.629/1991/30. ikt. számú, 2015. augusztus 26-i keltű Végzése alapján történt meg, amelyről 2015. szeptember 2-án szereztünk tudomást.
A javasolt módosításokkal egybeszerkesztett Alapszabály tervezettben az elfogadásra javasolt módosítások kiemelt/dőlt (fett/kurzív) betűkkel vannak írva – mondta, majd pontról pontra részletesen ismertette a javasolt módosításokat.

Hozzászólások:
– Hányadik Alapszabály módosítás a mostani?
– Milyen sürgősséggel kell ezt el elvégeznünk?

Breinich Gábor elnök a hozzászólásokra válaszolva elmondta, hogy a törvényi változásokat követően négy módosításunk volt, a Fővárosi Törvényszék pedig 30 napos határidőt adott. Alapszabály módosítások részletes ismertetése után megállapította, hogy a jelenlévők a módosított Alapszabály teljes felolvasását nem igénylik, a módosított Alapszabály tervezetet a jelenlévők nyílt szavazással egyhangúan elfogadták (23 igen, 1 tartózkodás, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta következő

8/2015. BHT számú határozatát.

A közgyűlés jóváhagyólag elfogadja Breinich Gábor elnök előterjesztésében módosított Alapszabályát és felkéri titkárát a szükséges lépések megtételére.

*

2. napirendi pont
Egyebek

Gábriel Tibor titkár bejelentette, hogy:
– a módosított Alapszabály a Budapesti Helytörténeti Portálunk (www.bpht.hu) baloldali Budapesti Honismereti Társaság menüpontjában a Tagfelvétel/Alapszabályzat almenüpontban lesz olvasható,
– október elejétől folytatódik a Budapesti Histórák c. előadóest-sorozatunk, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk,
– várhatóan október végén megjelenik a Városunk – Budapesti Honismereti Híradó c. kiadványunk következő, 2015/4. száma,
– Genius loci – Budapesti hétköznapok, 1945 címmel november 6-án, pénteken du. 2 órától Budapest Főváros Levéltára földszinti konferencia termében az egyesület tudományos konferenciát tart, amelyre a belépés díjtalan,
– javasolta, hogy a közgyűlés hatalmazza fel az Elnökségét, két elnökségi ülés közti időszakban a BHT elnökét utólagos beszámolási kötelezettséggel olyan szerződések megkötésének jóváhagyására, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt,
– 2016-ban lesz 25 éves Társaságunk. Kérjük tagjainkat, hogy itt, vagy később az Elnökség tagjainak tegyék meg javaslataikat, hogy milyen módon emlékezzünk meg Társaságunk alapításának negyedszázados jubileumáról.

Breinich Gábor elnök az elhangzott javaslatot szavazásra bocsátotta, és megállapította, hogy azt a jelenlévők nyílt szavazással egyhangúan elfogadták (23 igen, 1 tartózkodás, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta a következő

9/2015. BHT számú határozatát.

A közgyűlés felhatalmazza az Elnökségét, két elnökségi ülés közti időszakban a a BHT mindenkori elnökét, hogy utólagos beszámolási kötelezettséggel az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával szerződést köthessen.

kmf.

Gábriel Tibor Breinich Gábor
jegyzőkönyvvezető levezető elnök

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Bihari József Fericsán Kálmán

Előttünk, mint tanúk előtt:

Gavlik István Nagy Lajos
olvasható név olvasható név