Budapesti Honismereti Társaság

BHT jegyzőkönyvek, meghívók

Kedves Barátunk! Tisztelt Kolléga!

Budapesten és a kerületeiben folyó helytörténeti, honismereti tevékenységeket, a főváros múltjának kutatását, feltárását és népszerűsítését előadóest sorozatok, szimpóziumok, emlékülések szervezésével, információs fórumok (Városunk – Budapesti Honismereti Híradó; Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv kiadása; Budapesti Helytörténeti Portál fenntartása) létrehozásával, valamint pályázatok
meghirdetésével, középiskolás művelődéstörténeti vetélkedők szervezésével támogatjuk. Tevékenységeink ingyenes szolgáltatásként jelennek meg! Ezt főként tagságunk önzetlen munkájának, a közös cél érdekében velünk együttműködő kerületi civil szervezetek, fővárosi és kerületi közgyűjtemények segítségének köszönhetjük. Az alábbiakban szervezeti életünk meghívói és jegyzőkönyvei olvashatók, tevékenységünkről részletesebb ismertetést az ezt követő almenüpontban (Éves beszámolók almenüpontban) olvashat.


JEGYZŐKÖNYV

a Budapesti Honismereti Társaság 2021. június 8-án,

a Kőbányai Helytörténeti Gyűjteményben tartott közgyűléséről

Jelen vannak:

Breinich Gábor elnök, Karacs Zsigmond alelnök, Gábriel Tibor titkár, Szöllősy Marianne és Praimajer Mária elnökségi tagok, Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számviteli Bizottság (ESZB) elnöke, Ádám Jánosné (ESZB tag), Berend Miklós, Domoszlai Erzsébet, Földváry Gergely, Gaál Károlyné, dr. Kovács Ivánné (a Jelölő Bizottság elnöke), Kovács Piroska, Oláh Albert, dr. Róbert Péter, Rojkó Annamária (Jelölő Bizottság tagja), dr. Sárközy Péterné, Wilk János egyesületi tagok. Késöbb érkezett és a 3. napirendi ponttól volt jelen: Heilauf Zsuzsanna elnökségi tag

Meghívottként: Verbai Lajos, a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény vezetője.

Távollétében közgyűlési képviseletére felhatalmazta Gábriel Tibor titkárt Bese Judit egyesületi tag.

Összesítés: 1-2. np.: 18 fő (+1 nem tag) + 1 felhatalmazás  és  3-4-5. np. 19 fő (+1 nem tag) + 1 felhatalmazás

 

Breinich Gábor elnök üdvözölte a megjelenteket. Bejelentette, hogy Balázs Attila elnökségi tag munkahelyi elfoglaltság miatt, Katona Lucia, a Jelölő Bizottság tagja kiállítási megnyitója miatt kimentette magát. A járványügyi előírások következtében a közgyűlés meghívójában jeleztük, hogy az ülésen való részvétel feltétele érvényes védettségi igazolvány, vagy 3 napnál nem régebbi PCR teszt (1 tagtársunk ennek hiányában nem vehetett részt az ülésen – elküldtük), zárt térben a maszkviselés. Megállapította, hogy a június 4-e után másodjára is összehívott közgyűlés a 2013. évi V. tv. Második rész/Egyesület 3:76 § 3. pontja alapján a résztvevők számától függetlenül határozatképes.

Napirend előtt a közgyűlés résztvevőit Verbai Lajos, a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény vezetője köszöntötte. Levetítette a Kőbánya múltjáról és jelenéről megemlékező helytörténeti vonzatú, Karc – Kőbánya kövén című kisfilmet és rövid tájékoztatást adott a gyűjteményről. Ezt követően bejártuk a 21. századi szinten felújított épület belső tereit, tárlatvezetésével megtekintettük állandó kiállítását.

Breinich Gábor elnök a Társaság nevében köszönetét fejezte ki Verbai Lajos gyűjteményvezetőnek előadásáért, tárlatvezetéséért és a közgyűlés helyszínének szervezéséért. Bejelentette, hogy a Társaság taglétszáma a mai napon 79 fő + 1 tagszervezet, a jelenlévő tagok száma 17 fő + 1 fő felhatalmazást adott, összesen 18 fő szavazóképes. Megállapította, hogy június 8-án du. 5 órakor az első közgyűlés határozatképtelenség miatti feloszlatása következtében került most a közgyűlés változatlan napirenddel ismételten összehívásra. Javasolta a meghívóban szereplő napirend elfogadását, levezető elnöknek Breinich Gábor, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibor, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fericsán Kálmánné és Szöllősy Marianne felkérését.

Megállapította, hogy a javasoltak a felkérést elfogadták, a résztvevők részéről más személyre javaslat, vagy hozzászólás nincs. A nyílt szavazást követően megállapította, hogy a jelenlévők egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a napirendet, a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőket (minden alkalommal egyhangúan:  18+1 felhatalmazás igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta következő

1/2021. BHT számú határozatát

A közgyűlés

 1. az előterjesztett napirendet változtatás nélkül elfogadja;
 2. felkéri levezető elnöknek Breinich Gábort, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibort, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fericsán Kálmánnét és Szöllősy Mariannet.

*

 1. napirendi pont

Tízéves törzstagsági emlékérmek átadása

Breinich Gábor levezető elnök köszönetét fejezte ki a Társaságot tíz éve tevékenységével segítő tagjainak. A tízéves tagsági munkájára emlékeztető társasági emlékérmeket a távollévő Heilauf Zsuzsanna és dr. Szabó Sándorné  később veheti majd át.

*

 1. napirendi pont

Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság (ESZB) elnöke, a Társaság 2020. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során tapasztaltakról számolt be.

 

Az ESZB éves ellenőrzését 2021. március 5-én a Társaság 1043 Budapest, Berda József u. 48. sz. alatti székhelyén (az újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben) tartotta meg, erről részletes tájékoztatást adott a BHT Elnöksége 2021. március 12-i, elektronikus távközlési eszközök bevonásával tartott elnökségi ülése 2. napirendi pontjában. A vizsgálat célja: a BHT 2020. évi működése és gazdálkodása ellenőrzése volt. Az éves vizsgálat magába foglalta az éves adatok ellenőrzését: ezen belül a naplófőkönyv szúróellenőrzését, a mérleg-eredménylevezetését, a leltárakat, a pályázati támogatásokat, a jelentések elkészítését, az éves iratanyagot, stb.

Az íratok nyilvántartása, tárolása, kezelése megbízható volt, és a 2020. évet az egyesület 15 eFt veszteséggel zárta. Az összes bevétel 2020-ban 2.774 eFt, az önkéntes munkákat nem számítva 2.039 eFt volt. Az összes kiadás 2.789 eFt, az önkéntes munkák nélkül 2.054 eFt volt. Az 1 %-okból 2020-ban 5 eFt bevétel volt. A tagdíjakból 2020-ban 116 eFt bevétel származott. Az egyesület legfőbb bevételi forrása a pályázatokból származott – 2020-ban 1.719 eFt. Az egyesület legnagyobb költségét a Városunk – Budapesti Honismereti Híradó számainak (2020-ban négy szám) kiadása okozta. Pályázati támogatásainak elszámolása határidőre megtörtént – egy áthúzódó tétel volt 2021-re. A konkrét gazdálkodási adatokról a következő napirendi pontban adnak tájékoztatást. Összességében megállapítható volt, hogy a Társaság a járványhelyzet ellenére az Alapszabályában rögzített feltételeknek megfelelően működött, feladatait színvonalasan látta el az elmúlt évben.

 

Breinich Gábor levezető elnök az elhangzottakat összefoglalta, majd a Társaság nevében köszönetét fejezte ki munkájukért az ESZB elnökének és tagjainak. Ezt követően megállapította, hogy a beszámoló kapcsán kérdés és hozzászólás nincs, a beszámolót nyílt szavazással a tagság szinte egyhangúan megszavazta/elfogadta (17+1 felhatalmazás igen, 1 tartózkodás, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta a következő

2/2021. BHT számú határozatát

A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottságnak a Társaság 2020. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során végzett tevékenységéről szóló tájékoztatását, egyetért megállapításaival, egyben köszönetét fejezi ki munkájáért a bizottság elnökének, Fericsán Kálmánnénak, valamint tagjának, Ádám Jánosnénak – a bizottság 3. tagja, Körtvélyesi Oszkár elhunyt.

*

 1. napirendi pont

Gábriel Tibor titkár ismertette a Társaság 2020. évi egyesületi beszámolóját és a közhasznúsági mellékletét, valamint a 2021. évi munkatervét és költségvetési tervét.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítésében bejelentette, hogy az írásbeli 2020. évi egyesületi beszámolót és a közhasznúsági mellékletét, valamint a 2021. évi munkatervet és költségvetési tervet e-mailon megküldte a Társaság tagjainak, a 3. napirendi pont elején a jelenlévőknek kinyomtatva több példányban betekintésre átadta, és elfogadását követően az egyesületi beszámolót és közhasznúsági mellékletét teljes terjedelmében közzé fogják tenni a Társaság Budapesti Helytörténeti Portálján. Mind a négy írásbeli beszámolót kérés esetén kivetítőn az ülés után is bemutatja. A 2020. évi egyesületi beszámoló és a közhasznúsági melléklet (PK 642 nyomtatvány) bemutatásakor az alábbiakra külön is felhívta a figyelmet: Az egyesület 2020-ban 15 eFt veszteséggel zárta az évet – de ezt a korábbi évek nyereségei kompenzálták: 2020. december 31-én 849 eFt volt a bankszámlánkon + a házipénztár. A Társaság 2020. évi tevékenységét ismertető írásbeli beszámoló rögzítette, hogy az egyesület rendes tagjainak létszáma 2020. december 31-én 74 fő + 1 tagszervezet volt. Név szerint ismertette a Társaság tagjainak 2020. évi kitüntetéseit, majd megemlékezett az elhunyt (Balás Ottó, Beleznay Andor, Körtvélyesi Oszkár, dr. Tóth József)  tagtársainkról.

A Társaság szervezeti élete az előző évek gyakorlatát követte – egy éves közgyűlést, két elnökségi ülést tartottunk és a BHT bizottságai is megtartották éves üléseiket (Városunk Szerkesztőbizottsága, Ellenőrző és Számviteli Bizottság).

Egyesületünk 2020. évi tevékenységére jelentős kihatással volt a világjárvány! A tervezett és előkészített programjaink közül a 18 éve folyamatosan tartott előadóestjeink részben elhalasztásra kerültek, a Honismereti Szövetséggel közös konferenciánk (budapesti XVIII. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferencia), és az országos szervezetünk összes más konferenciája is 2021-re halasztódott.

A COVID-19 világjárvány 2020. évben részlegesen megfosztott minket is a társasági élet, a személyes találkozások örömétől. Nyolc alkalom helyett csak négyszer találkozhattunk a Budapesti Históriák előadóestjein, melyek lényegében egyfajta klubestek is számunkra.

Honlapunk, a Budapesti Helytörténeti Portál (www.bpht.hu) folyamatosan frissítésre került, naprakész, átlagos havi látogatottsága cca. 3.500 fő, éves szinten 42.000 fő volt.

A „Városunk–Budapesti Honismereti Híradó” megjelent négy száma 2020. évben is színes borítóval és két belső színes oldallal, számonként 20 oldalon, 1300-1300-1300-1300 példányban, elkészült a 2021/1. szám is 1.400 példányban, 20 oldalon.

A Társaság 2021 évi munkatervében a 2020. évi tevékenységét ismétli meg, azzal a különbséggel, hogy számít a járvány megfékezésére, a 2020-ról elhalasztott konferenciák, előadások megtartására. A 2021. évi költségvetési terv a munkatervben vázolt feladatok anyagi hátterét ismerteti – megvalósítása a pályázati támogatások függvénye lesz, mivel biztos bevételként csupán a tagdíjakra számíthatunk.

Befejezésként hangsúlyozta, hogy köszönet illeti mindazokat, akik erkölcsi, szakmai és anyagi támogatásukkal lehetővé tették 2020. évi céljaink elérését, segítették közhasznú munkánkat. Külön is köszönet illeti a Társaságunk 2020. évi tevékenységét önkéntes munkájukkal támogatókat és az éves tagdíjnál magasabb adományaikkal Társaságunk működési költségeihez hozzájárulókat. A Budapesti Honismereti Társaság tagjainak aktív közreműködése nélkül a 2020. év feladatait nem végezhette volna el. Munkájuk, aktív részvételük teremti meg alapvetően a 2021. évi működés lehetőségét.

Brerinich Gábor levezető elnök az írásban előterjesztett és szóban is kiegészített egyesületi beszámolók/munkaterv/költségvetési terv ismertetése után az elhangzottakat összefoglalta.

Az időközben megérkezett Heilauf Zsazsannának ünnepélyes keretek között átnyújtotta a Társaság tízéves tagsági munkájára emlékeztető társasági emlékérméjét.

Köszönetét fejezte ki a Társaság titkárának önkéntes munkaként végzett eredményes pályázati tevékenységéért is. A Városunk című helytörténeti magazin 24 éven át való kiadását nagy teljesítménynek nevezte – hangsúlyozta, hogy unikális, azaz egyedi Magyarországban egy civil szervezet által 24 éven át folyamatosan kiadott periodika, mely példányainak 80 százaléka ráadásként a főváros és a kerületek közgyűjteményeiben ingyenesen terjesztett. Köszönetét fejezte ki a Társaság választott tisztségviselőinek az egyesület érdekében kifejtett munkájukért. Az Elnökség nevében megköszönte a bizalmat és tagjaink támogatását. Az előterjesztéseket nyílt szavazással a tagság szinte egyhangúan megszavazta/elfogadta (18+1 felhatalmazás igen, 1 tartózkodás, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta a következő

3/2021. BHT számú határozatát

A közgyűlés

 1. jóváhagyólag elfogadja Gábriel Tibor titkár előterjesztésében a Társaság 2020. évi egyesületi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, a 2021. évi munkatervét és költségvetési tervét;
 2. köszönetét fejezi ki Gábriel Tibornak az írásbeli előterjesztések elkészítéséért. 

*

 1. napirendi pont

Tisztújítás – a Jelölő Bizottság elnöke, dr. Kovács Ivánné előterjesztésében a Jelölő Bizottság javaslatairól tájékoztatás, a Társaság új tisztségviselőinek megválasztása

 

Breinich Gábor levezető elnök bejelentette, hogy a BHT tisztségviselőinek mandátuma lejárt. A Társaság nevében köszönetét fejezte ki hároméves önzetlen munkájukért, társadalmi tisztségük ellátásáért. Javasolta, hogy a 4. napirendi pont levezetésére a Társaság kérje fel dr. Kovács Ivánnét, a Jelölő Bizottság elnökét, a napirendi pont előterjesztőjét. Megállapította, hogy javaslatát a közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (19 + 1 megbízás igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat) elfogadta.

Dr. Kovács Ivánné ismertette, hogy a Társaság Elnöksége 2021. március 12-i ülése 4. napirendi pontjában foglalkozott a Jelölő Bizottság megalakításával: 5/2021. BHT Eln. számú határozatábanAz Elnökség a tisztújítást előkészítő Jelölő Bizottság elnökének dr. Kovács Ivánnét, tagjának dr. Katona Luciát és Rojkó Annamáriát kéri fel.”

A Jelölő Bizottság a jelöltekkel való egyeztetést követően alakította ki állásfoglalását (Elnökség tagjának: Breinich Gábor, Földváry Gergely, Gábriel Tibor, Heilauf Zsuzsanna, Karacs Zsigmond, Praimajer Mária, Szöllősy Marianne, az Ellenőrző és Számviteli Bizottság tagjainak: Ádám Jánosné, Fericsán Kálmánné, Oláh Albert) és javaslatát Ismertette a Jelölő Bizottság által javasolt személyeket – új javasolt tisztségviselőként Földváry Gergely és Oláh Albert szakmai életrajza hangzott el.

Ezt követően felkérte a közgyűlés tagjait, hogy éljenek helyszíni jelölési jogukkal. Tudomásul vette, hogy a távollévő tag által adott megbízási jogával a megbízott (Gábriel Tibor) e napirendi pontnál etikai okok miatt nem kíván élni, mivel a tisztségekre javasoltak között szerepel.

Megállapította, hogy a közgyűlés tagjai újabb tisztségviselőkre nem tettek javaslatot, a javasolt jelölő listát nyílt szavazással elfogadták. Megállapította, hogy a Jelölő Bizottság által a szavazólapra felkerült javasoltakat a közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (19 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat) elfogadta.

Tájékoztatása befejeztével bejelentette, hogy a Jelölő Bizottság átalakul Szavazatszámláló Bizottsággá –távollévő egy tagja helyett javasolta Bóta Piroska felkérését. Megállapította, hogy a javasoltak a felkérést elfogadták és felkérésüket a közgyűlés nyílt szavazással szinte egyhangúan erősítette meg (16 igen, 3 tartózkodás – a felkértek, 0 ellenszavazat).

Ezt követően ismertette a szavazás menetét és formáját. A bizottság tagjai kiosztották a titkos szavazáshoz szükséges szavazólapokat. A titkos szavazás megtörténte és a szavazatszámlálás után bejelentette, hogy a tisztségekre jelölt személyek megkapták a többség bizalmát.

Dr. Kovács Ivánné, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke az alábbiak szerint foglalta össze a tisztújítás eredményét: 19 szavazólap került kiadásra, 19 szavazólap került benyújtásra, ezek érvényesnek is bizonyultak, végül összesítésük adta a végeredményt

– az Elnökség tagjai: Breinich Gábor (18 szavazat), Földváry Gergely (18), Gábriel Tibor (18 szavazat), Heilauf Zsuzsanna (19 szavazat), Karacs Zsigmond (19 szavazat), Praimajer Mária (17 szavazat), Szöllősy Marianne (19 szavazat),

 – az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság tagjai: Ádám Jánosné (19 szavazat), Fericsán Kálmánné (19 szavazat), Oláh Albert (19 szavazat), – és gratulált a Társaság új tisztségviselőnek megválasztásuk alkalmából.

Breinich Gábor a Társaság újonnan választott tisztségviselőinek nevében köszönetet mondott a tagság megtisztelő bizalmáért. Köszönetét fejezte ki a Társaság nevében a Jelölő Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság elnökének és tagjainak munkájáért (16 igen, 3 tartózkodás – a bizottságok tagjai, 0 ellenszavazat).

Bejelentette, hogy az Elnökség tagjai a következő 3 éves időszakra maguk közül elnöknek Breinich Gábort, alelnöknek Karacs Zsigmondot, titkárnak Gábriel Tibort választották, az Ellenőrző és Számviteli Bizottság tagjai maguk közül elnöknek Fericsán Kálmánnét választották, majd a közgyűlés meghozta a következő

4/2021. BHT számú határozatát

A közgyűlés

 1. a 4. napirendi pont levezető elnökéül felkérte dr. Kovács Ivánnét, a Jelölő Bizottság elnökét;
 2. a Jelölő Bizottság által tisztségekre javasoltakat elfogadta, újabbakat nem javasolt;
 3. a Szavazatszámláló Bizottság elnökének dr. Kovács Ivánnét, tagjának Rojkó Annamáriát és Bóta Piroskát kérte fel;
 4. a következő 3 éves időszakra megválasztotta a Társaság tisztségviselőit: az Elnökség tagjai – Breinich Gábor, Földváry Gergely, Gábriel Tibor, Heilauf Zsuzsanna, Karacs Zsigmond, Praimajer Mária, Szöllősy Marianne; az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság tagjai – Ádám Jánosné, Fericsán Kálmánné, Oláh Albert;
 5. köszönetet mondott a Jelölő és Szavazatszámláló Bizottság elnökének, dr. Kovács Ivánnénak és a bizottság tagjainak, dr. Katona Luciának és Rojkó Annamáriának a tisztújítás előkészítéséért, egyben dr. Kovács Ivánnénak, Rojkó Annamáriának és Bóta Piroskának a tisztújítás lebonyolításáért;
 6. jóváhagyólag tudomásul vette, hogy az Elnökség a következő 3 éves időszakra tagjai közül elnöknek Breinich Gábort, alelnöknek Karacs Zsigmondot, titkárnak Gábriel Tibort választotta, az Ellenőrző és Számviteli Bizottság tagjai maguk közül elnöknek Fericsán Kálmánnét választotta. 

*

 1. napirendi pont

Egyebek

– A járvány csillapodásával a Honismereti Szövetség és a Hajdu-Bihar Megyei Honismereti Egyesület megrendezi XLVIII. Országos Honismereti Akadémiát (Debrecen, 2021. július 4–9.), melynek anyagait e-mailon tagjaink kézhez vehették, a közgyűlési meghívónk hátoldalán is tájékoztatást adtunk erről.

– A Honismereti Szövetség szintén megrendezni tervezi október 29-től 31-ig Budapesten a XVIII. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferenciát – Társaságunk közreműködésével. Részletesebben augusztus végén/szeptemberben adunk erről tájékoztatást.

– Trianonra emlékező utcanevek javasolhatók.

– Ennek kapcsán konkrét utcanév javaslatot érdemes tenni. A XVIII. kerületben június elején kopjafát állítottak a trianoni menekültek számára (is) épített néhai pestszentlőrinci Állami lakótelep emlékére. A Tomory Lajos Múzeum szeptember elejétől várja a Társaság tagjait.

kmf.

 

Gábriel Tibor                                                                                   Breinich Gábor

jegyzőkönyvvezető                                                                          levezető elnök

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Fericsén Kálmánné                                                     Szöllősy Marianne

——————————————————————————–

Budapesti Honismereti Társaság

1043 Budapest, Berda József u. 48.

Tel.:        370-0652

Mobil:    06-30-2551513

E-mail:  info@bpht.hu                                                                      47/2021. BHT ikt. sz.

Web:      www.bpht.hu

MEGHÍVÓ

 

 

A Budapesti Honismereti Társaság soron következő éves közgyűlését 2021. június 4-én (pénteken) du. 2. órai kezdéssel székhelyén, az újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben tartja, tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívom. Egyben jelzem, hogy határozatképtelenség esetén – tájékoztatásként: az elmúlt 25 évben egyszer sem volt közgyűlésünk fővárosi szintje miatt első összehívásra határozatképes… – a közgyűlést minden külön értesítés nélkül azonos napirenddel

 

 1. június 8-án (kedden) du. 5 órai kezdéssel

 

az új Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény (Bp., X. ker., Füzér utca 32. – a kőbányai Szent László térről balra nyíló Állomás utcán 100 m gyalog, majd az első jobbra nyíló utca a Füzér utca) előadótermében tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.  

A regisztráció du. ¾ 5 és 5 óra között történik. A részvétel feltétele érvényes védettségi igazolvány, vagy 3 napnál nem régebbi negatív PCR teszt, valamint a zárt térben a maszkviselés. Lehetőség van szabályszerű meghatalmazással (két tanú) képviseltetésre is a közgyűlésen – amennyiben a fenti előírásoknak a meghatalmazott eleget tud tenni.

Az így azonos napirenddel újólag összehívott közgyűlés a 2013. évi V. tv. Második rész/Egyesület 3:76 § 3. pontja alapján a résztvevők számától függetlenül határozatképes lesz.

 

Napirend:

Napirend előtt a Kőbányai Helytörténeti Gyűjteményről Verbai Lajos, a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény gyűjteményvezetője tart előadást.

 

 1. Tízéves törzstagsági emlékérmek átadása (Heilauf Zsuzsanna, dr. Szabó Sándorné)

Előadó: Breinich Gábor elnök

 1. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság beszámolója a Társaság 2020. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során tapasztaltakról

Előadó: Fericsán Kálmánné az ESZB elnöke

 1. A 2020. évi egyesületi beszámoló és a közhasznúsági melléklet, valamint a 2021. évi munkaterv és költségvetési terv.

Előadó: Gábriel Tibor titkár

 1. Tisztújítás – a Jelölő Bizottság tájékoztatása, a Társaság új tisztségviselőinek megválasztása

Előadó: dr. Kovács Ivánné, a Jelölő Bizottság elnöke

 1. Egyebek

Kérem a közgyűlésen szíves részvételét és aktív közreműködését.

Budapest, 2021. május 22.

Üdvözlettel:

Breinich Gábor

elnök

Megjegyzés:

A hátoldalon tájékoztató az Országos Honismereti Akadémia részvételi lehetőségéről

Tájékoztató

a XLVIII. Országos Honismereti Akadémiáról 

A Honismereti Szövetség és a Hajdú-Bihar Megyei Honismereti Egyesület 2021. július 4. és július 9. között rendezi meg Debrecenben a XLVIII. Országos Honismereti Akadémiát Trianon témakörben.

Részvételi feltétele az érvényes védettségi igazolvány.

Konferencia címe:   Trianon 100+1 – Szétszakítva is egységben

Időpontja:  2021. július 4. – július 9.

Helyszíne:  Debrecen

Szervezője: Honismereti Szövetség és a Hajdú-Bihar Megyei Honismereti Egyesület

Részvételi díja: előzetes tájékoztatás alapján 30.000 Ft (nem tartalmazza a szabadon hozzá választható vasárnap esti jótékonysági bál költségeit, ami plusz költség).

Fakultatív program:

Vasárnapi jótékonysági bál a Honismeret c. folyóirat javára

Időpontja: július 4.

Részvételi díja: 4.000 Ft, amely tartalmazza a vacsorát is.

Tájékoztató anyagait megküldtük e-mail címmel bíró tagjainknak, és olvasható/letölthető a Budapesti Helytörténeti Portálunkról (www.bpht.hu) is.

Jelentkezni a Jelentkezési Lap beküldésével és a részvételi díját átutalni, vagy bankszámla hiányában lakossági csekken feladni közvetlenül a Honismereti Szövetségnél szükséges – lásd a Jelentkezési Lapon!!!

                                                BHT

———————————————————–

JEGYZŐKÖNYV

 

a Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége

 1. március 12-én,

elektronikus távközlési rendszerek bevonásával tartott üléséről

 

A Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége a mai napon soron következő ülését a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetre tekintettel elektronikus távközlési rendszerek bevonásával tartotta. Ennek lehetőségét a kormány 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete (Magyar Közlöny 71. száma 1931. oldalától) – „Rendkívüli szabályozás a közgyűlések, kuratóriumi ülések elektronikus megtartására” – teremtette meg.

 

Március 2-án email útján kapták meg a meghívót és mellékleteit az Elnökség tagjai – a Szavazólapot, a napirendi pontok írásbeli anyagait (titkári tájékoztató, ESZB jegyzőkönyve – március 5-én külön küldve, 2020. évi egyesületi beszámoló és melléklete, 2021. évi munkaterv, Egyebek) – kérésre Karacs Zsigmond alelnök postán, és Szavazólap nélkül meghívottként Fericsán Kálmánné ESZB elnök, dr. Róbert Péter, dr. Kovács Ivánné BHT tagok és Földváry Gergely, tagszervezetünk képviselője.

A szavazólapok hitelesítése az azonosító adatok (név, lakcím, legmagasabb iskolai végzettség megnevezése, helyszíne és éve), valamint a válasz email cím ellenőrzése révén történt meg – a postai úton szavazónál írásukkal is.

 

Az Elnökség tagjaitól a meghívóban szavazataik benyújtását e-mailon (vagy postai úton) március 10-ig kértük. Határozatképtelenség esetén jeleztük, hogy az ülés március 12-én határozatképesnek minősül a még március 12-ig utólag beérkező szavazatokkal, az összes érvényes szavazat számától függetlenül.

 

Szavazatát benyújtotta:

Breinich Gábor elnök, Karacs Zsigmond alelnök, Gábriel Tibor titkár, Heilauf Zsuzsanna, Praimajer Mária és Szöllősy Marianne elnökségi tagok.

Nem szavazott: Balázs Attila elnökségi tag.

Meghívottként a meghívást visszaigazolta: Fericsán Kálmánné (ESZB elnök), Földváry Gergely, dr. Kovács Ivánné, dr. Róbert Péter BHT tagok.

 

A meghívóban szereplő napirend előtti javaslat volt jegyzőkönyvvezetőnek Gábriel Tibor felkérése.  A javasolt a felkérést elfogadta, a szavazók részéről más személyre javaslat, vagy hozzászólás nem volt. A szavazatok összesítését követően megállapítható, hogy a szavazók elfogadták a napirendet, a jegyzőkönyvvezetőt ( 6 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta következő

 

1/2021. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség

 1. az előterjesztett napirendet változtatás nélkül elfogadja;
 2. felkéri a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibort.

*

ad.1 .  Az Elnökség előző ülése óta eltelt időszak eseményeiről 
Gábriel Tibor titkár számolt be.

 

Mint majd minden civil egyesület, mi is elvesztettük a társas együttlét lehetőségét a járvány miatt. A Budapesti Históriák előadásait 2020 decemberétől az országos karantén miatt határozatlan ideig elhalasztottuk. Társaságunk titkára erről értesítette legfőbb támogatónkat, a fővárosi levéltárat, akinek közös rendezvényeink korábbi térítésmentes terem és technika használatát ezúton is köszönjük. A járvány veszélyhelyzet elmúltával az előadó-estenkénti teremfertőtlenítést (7 eFt/alkalom) Társaságunk fedezi, amennyiben még szükség lesz rá – ahogy ez az októberi és novemberi előadóestnél is történt.

A járványhelyzet következtében megállapítható, hogy a fővárosi és kerületi helytörténettel (is) foglalkozó civil szervezetek tevékenysége gyakorlatilag szünetel. A fővárosi és kerületi önkormányzatok fenntartásában működő múzeumok/helytörténeti gyűjteményeknek többsége online aktivitást is kifejt, honlapokon, a Facebookon, Instagramon…

Folyamatosan és napra készen működtettük a Budapesti Helytörténeti Portált – ez a helytörténeti magazinunk mellett jelenleg legfőbb kapcsolatunk tagjainkkal és a helytörténet iránt érdeklődőkkel. Frissítettük a portál Közgyűjtemények, Civil szervezetek és Ajánlott oldalak menüpontjait.

Tervezettnek megfelelően decemberben elkészült, január 5-én terjesztettük a Városunk helytörténeti magazin 2021/1. számát, 1400 példányban; a 2021/2. szám előkészítési stádiumban van, várható a megjelenése 2021. április 13-án. Sajnos jelenleg anyagi fedezete csak részleges – 160 eFt pályázati támogatásunk van e célra.

Breinich Gábor elnök a benyújtott szavazatok alapján megállapította, hogy a beszámoló kapcsán kérdés és hozzászólás nincs, a beszámolót az Elnökség egyhangúan elfogadta (5 igen, 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat), majd meghozta a következő

 

2/2021. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség jóváhagyólag tudomásul veszi Gábriel Tibor titkár tájékoztatását az előző elnökségi ülés óta történt időszak eseményeiről.

*

 

ad 2. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság (ESZB) elnöke, Fericsán Kálmánné írásbeli beszámolója (ESZB jegyzőkönyv) a Társaság 2020. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során tapasztaltakról.

 

Az ESZB ülését 2021. március 5-én a Budapesti Honismereti Társaság székhelyén, az újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben tartotta és megállapításait jegyzőkönyvében rögzítette.

Az íratok nyilvántartása, tárolása, kezelése megbízható volt. A BHT a jelentési kötelezettségeinek az előírt határidőkön belül eleget tett: pályázati elszámolások, NAV bevallások, statisztikák.

2020-ban összes bevételünk 2.774 eFt volt (2.039 eFt + 735 eFt értékű önkéntes munka), összes kiadásunk 2.789 eFt (2.054 eFt + 735 eFt értékű önkéntes munka) volt, azaz 2020-ban veszteséges évet (-15 eFt veszteség) zártunk, A veszteség a 2019-ben beszerzett számítógépes eszközeink kötelező egyösszegű 169 eFt-os értékcsökkenési leírása miatt volt, amely költségként jelentkezett a könyvelésben.

Kedvező pályázati évet zárt az egyesület. Pályázati támogatottsága: 2 országos és 10 kerületi szintű pályázat kapott kedvező elbírálást 2020-ban átutalt 1.719 eFt értékben, ami több mint a 2019-ben átutalt (1.690 eFt) pályázati támogatások összege.

Névtelen támogatóinktól 2020-ban adójuk 1 %-os felajánlásaiból 5 eFt-ot kaptunk, ami alacsonyabb a 2019. évinél (11 eFt). Egyik elhunyt tagtársunk emlékére annak családja 50 eFt-os adományt utalt át számunkra.

 1. évi tagdíjbevételünk 116 eFt, ami magasabb, mint a 2019. évi (104 eFt) volt.

Ráfordításait tekintve legnagyobb kiadást a Városunk c. kiadvány négy számának megjelentetése okozta.

A 2020. évi pályázati támogatásainak elszámolása határidőre megtörtént – egy áthúzódó 50 eFt-os tétel volt 2021-re, mely a Városunk 2021/1. számának kiadását segítette (XVII. kerület Önkormányzata).

Összességében megállapítható, hogy a Budapesti Honismereti Társaság az Alapszabályában rögzített feltételeknek, valamint a közhasznú szervezetekre előírt szabályoknak megfelelően működött, feladatait (elszámolási, számviteli, iratkezelési szempontból) színvonalasan látta el a 2020. évben.

 

Breinich Gábor elnök a benyújtott szavazatok alapján megállapította, hogy a beszámoló kapcsán kérdés és hozzászólás nincs, a beszámolót az Elnökség egyhangúan elfogadta (6 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat), majd meghozta a következő

 

3/2021. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség

 1. jóváhagyólag elfogadja az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság jegyzőkönyvben rögzített beszámolóját a Társaság 2020. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzéséről;
 2. egyben köszönetét fejezi ki a bizottság tagjainak, kiemelten Fericsán Kálmánné elnöknek, munkájukért.

*

ad 3. A 2020. évi egyesületi éves beszámolót, valamint a 2021. évi munkatervet és költségvetése tervezetét Gábriel Tibor titkár írásban terjesztette elő.

 

Írásbeli előterjesztése a meghívó melléklete volt, kiegészítéssel nem élt.

 

Breinich Gábor elnök a benyújtott szavazatok alapján megállapította, hogy a beszámoló kapcsán kérdés és hozzászólás nincs, a beszámolót az Elnökség egyhangúan elfogadta (5 igen, 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat), majd meghozta a következő

 

4/2021. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség

 1. jóváhagyólag elfogadja a Társaság 2020. évi egyesületi beszámolója és közhasznúsági melléklete, valamint a 2021. évi munka és költségvetési terve írásbeli tervezeteit;
 2. egyben köszönetét fejezi ki összeállításáért Gábriel Tibor titkárnak.

*

 ad.4. Egyebek

– A Honismereti Szövetség soros kiadványszerkesztői konferenciája Budapesten, 2021. októberére halasztott, a járványhelyzettől függő. Fővárosi megvalósítása esetén Társaságunk lebonyolítását tagjai önkéntes munkájával is fogja segíteni. Hasonlóan függő helyzetben van a 2021 őszére halasztott révkomáromi kétnapos Honismeret Napja és a hatnapos (július 4-9.) debreceni Országos Honismereti Akadémia .

– 2021 májusában lejár a BHT tisztségviselőinek hároméves mandátuma. Tisztújításunk Jelölő Bizottsága tagjaira javaslatok: dr. Kovács Ivánné elnök, dr. Katona Lucia és Rojkó Annamária tagok.

– HSZ kitüntetendők javaslata:

HSZ honismereti emlékéremre dr. Bolla Dezső (BHT alapító tag, a Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület elnöke/alapító tagja, Csepel díszpolgára)

HSZ honismereti munkáért emléklapra: Hirmann László (Újpesti Helytörténeti Értesítő szerkesztőbizottságának elnöke, gimnáziumi igazgató), Horváth Péterné (BHT tag), Neubrandt Istvánné (óbudai Braunhaxler … Egyesület elnöke, az óbudai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke)

– BHT tízéves tagsági érem: Heilauf Zsuzsanna, dr. Szabó Sándorné.

 

Breinich Gábor elnök a benyújtott szavazatok alapján megállapította, hogy az Egyebek kapcsán kérdés és hozzászólás nincs, az Elnökség egyhangúan elfogadta (6 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat), majd meghozta a következő

 

5/2021. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség a tisztújítást előkészítő Jelölő Bizottság elnökének dr. Kovács Ivánnét, tagjának dr. Katona Luciát és Rojkó Annamáriát kéri fel.

 

Kmf.

             Gábriel Tibor                                                                  Breinich Gábor

titkár, jegyzőkönyvvezető                                                                 elnök

 

——————————————————————-

Budapesti Honismereti Társaság              14/2021. BHT ikt. sz.

1043 Budapest, Berda József u. 48.

Tel.:        370-0652

Mobil:    06-30-2551513        .

E-mail:  info@bpht.hu

Web:      www.bpht.hu

MEGHÍVÓ

A Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége

a mai napon (március 10.)  

soron következő űlését a COVID-19 járvány miatti veszélyhelyzetre tekintettel elektronikus távközlési rendszerek bevonásával tartja.

Ennek lehetőségét a kormány 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete teremtette meg.

 

Közzétesszük az Elnökség ülése meghívóját Társaságunk weblapján is a Rólunk menüpont, BHT jegyzőkönyvek, meghívók almenüpontjában,

Érvényes szavazatok: az e-mailon megküldött, a benyújtott, személyi adatrésszel beazonosítható elnökségi tagok szavazólapjai lesznek érvényesek. Kérjük ezeket legkésőbb szerint március 10-ig benyújtani e-mailon (vagy postai úton)! Határozatképtelenség esetén március 12-én a szavazólapok számától függetlenül az Elnökség határozatképes lesz.

 

Napirend:

 1. Titkári tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről   Előterjesztő: Gábriel Tibor titkár

2. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság (ESZB) jegyzőkönyve a Társaság 2020. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzésének tapasztalatairó          Előterjesztő: Fericsán Kálmánné, az ESZB elnöke

3. A 2020. évi egyesületi éves beszámoló, valamint a 2021. évi munkaterv és költségvetése tervezete.   Előterjesztő: Gábriel Tibor titkár

4. Egyebek (kitüntetésre javasoltak, honismereti konferenciák, tisztújítás előkészítése…)

Kérem az elektronikus távközlési rendszerek bevonásával tartott ülésen szíves részvételét és szavazólapjának megküldését.

Budapest, 2021. február 26.

Mellékletek:

Szavazólap, titkári tájékoztató,

ESZB jegyzőkönyve – március 5-én küldjük(!),

 1. évi egyesületi beszámoló és melléklete,
 2. évi munkaterv, Egyebek

Üdvözlettel:

Breinich Gábor

elnök

—————————————————————————————————-

JEGYZŐKÖNYV

 

a Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége 2020. október 29-én székhelyén, az újpesti

Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben tartott üléséről

Jelen vannak:

Breinich Gábor elnök, szerkesztőbizottsági elnök, Karacs Zsigmond alelnök, Gábriel Tibor titkár, felelős szerkesztő, Szöllősy Marianne elnökségi tag, meghívottként dr. Róbert Péter szerkesztőbizottsági tag, Sáfár József ipartörténeti kutató.

Távolmaradását kimentette: Balázs Attila, Heilauf Zsuzsanna, Praimajer Mária elnökségi tagok, Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság (ESZB) elnöke, dr. Buda Attila, dr. Sándor Tibor, dr. Sipos András szerkesztőbizottsági tagok.

 

Breinich Gábor elnök üdvözölte a megjelenteket, megállapította az Elnökség határozatképességét, és hogy a napirendet az Elnökség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta (4 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat).

Köszöntötte Sáfár József ipartörténeti kutatót, a hazai távírótörténet jeles ismerőjét, a XVII. kerületi Távírótörténeti Állandó Tárlat létrehozóját. Ezt követően átadta neki a Honismereti Szövetség Honismereti Munkáért Emléklapját és gratulált kitüntetése elnyeréséhez.

 

1. Az Elnökség előző ülése óta eltelt időszak eseményeiről Gábriel Tibor titkár számolt be.

A Budapesti Históriák áprilisi, májusi, júniusi előadásait az országos karantén miatt elhalasztottuk. Társaságunk titkára szervezte meg az őszi előadássorozatot. Az előadások megvalósításában együttműködik legfőbb támogatónkkal, a fővárosi levéltárral, akinek a térítésmentes terem és technika használatot ezúton is köszönjük, az előadásonkénti teremfertőtlenítést (7 eFt) Társaságunk fedezi.

Folyamatosan és napra készen működtettük a Budapesti Helytörténeti Portált.

Tervezettnek megfelelően júliusban kiadtuk a Városunk helytörténeti magazin 2020/3. és októberben a 2020/4. számát, 1300-1300 példányban; a 2020/1. szám anyaggyűjtési stádiumban van, várható a megjelenése 2021. január 5-én. Csak részben áll rendelkezésre (jelenleg csak 160 eFt van rá) a 2021/2. szám anyagi fedezete.

A 3/2019. BHT Eln. határozatban javasolt projekt – a Társaság Trianon megemlékezése – pályázati támogatási lehetőség hiányában elmaradt, Trianon 100. évfordulójáról weblapunk híreinél és a Városunk számaiban emlékeztünk meg.

A Honismereti Szövetség soros kiadványszerkesztői konferenciája Budapesten, 2020 áprilisában majd októberben is a járvány miatt elmaradt, 2021-re halasztották. Fővárosi megvalósítása esetén 2021-ben Társaságunk lebonyolítását tagjai önkéntes munkájával is fogja segíteni. Szintén 2021-re halasztották a révkomáromi kétnapos Honismeret Napját és a hatnapos debreceni Országos Honismereti Akadémiát is.

Elhunyt Társaságunk egyik tisztségviselője: Körtvélyesi Oszkár 2002-től folyamatosan volt megválasztva az ESZB tagjának. Fia 50 eFt-os adományt utalt át Társaságunknak.

Hozzászólások:

– Az ESZB-be az elhunyt Körtvélyesi Oszkár helyett 3. tagot kellene választani online szavazással a következő tisztújításig tartó időszakra.

– Az Elnökség tagjait meghívják a 2021-ben tervezett távírótörténeti konferenciára.

Breinich Gábor elnök összefoglalója után az Elnökség egyhangúan, az előterjesztő tartózkodása mellett (3 igen, 1 tartózkodás-előterjesztő, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

4/2020. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség jóváhagyólag tudomásul veszi Gábriel Tibor titkár tájékoztatását az előző elnökségi ülés óta történt időszak eseményeiről.

*

ad 2. A Társaság 2021. évi tevékenységére a javaslatot Breinich Gábor elnök terjesztette elő.

Egyesületünk egyik alaptevékenysége a Budapesti Históriák előadóest sorozata, melyet 2021. évben is szeretnénk életben tartani – a téli és nyári szünet kivételével évi nyolc alkalommal, Budapest Főváros Levéltára földszinti előadótermében. Szükséges továbbra is programjainak közzététele a Városunkban és az egyesület weblapján. Szüneteltetése a járványhelyzet/ fővárosi levéltár rendelkezéseitől és az érdeklődéstől függően  (min. 10 fő alá eső látogatottság esetén) történhet meg.

A Budapesti Helytörténeti Portált folyamatosan és naprakészen tervezzük működtetni.

 1. évben a Városunk – Budapesti Honismereti Híradó negyedévenkénti megjelentetését tervezzük átlagosan számonként 1300 példányban, 20 oldalon, részben színesen.

Fontosnak tartjuk a főváros képviseletét a Honismereti Szövetség konferenciáin, a kiadványszerkesztői konferencia budapesti megrendezésében közreműködéssel is, az országos konferencián részvétellel.

Szintén fontosnak tartjuk a kapcsolatot a fővárosi és kerületi önkormányzatok közgyűjteményeivel, a kerületi civil szervezetekkel, népszerűsítve tevékenységüket.

Reméljük, hogy Társaságunk tevékenységei túlélik a járvány miatt kialakult helyzetet.

 

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalta, majd az Elnökség egyhangúan, az előterjesztő tartózkodása mellett (3 igen, 1 tartózkodás-előterjesztő, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

5/2020. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség köszönettel tudomásul veszi Breinich Gábor elnök tájékoztatását a Társaság 2021. évi tervezett tevékenységéről.

*

 3. Városunk–Budapesti Honismereti Híradóról Gábriel Tibor felelős szerkesztő tájékoztatója 2020. évi megjelenéséről, Szerkesztőbizottsága 2019. évi határozatainak 2020. évi végrehajtásáról, szerkesztőbizottsági javaslatok a periodika 2021. évi lapterveihez.

 

A Városunk 2020. évi négy száma számonként 1.300 példányban jelent meg. 2020-ban negyedévenkénti számokkal (januári, áprilisi, júliusi, októberi) megjelenő Városunk egységes formátumban – 115 gr-os matt műnyomó papíron, 20 A/4-es oldalon jelent meg, 1., 10-11. és 20. oldala színesben, a többi egyszínnyomással. Ezek a számok az interneten is teljes terjedelmükben olvashatóak (budapesti Helytörténeti Portálunk – a weblap mobiltelefonra is optimalizált). A 2021. évi 1. szám előkészítés alatt áll, anyagi fedezete megvan. A 2021/2. szám anyagi háttere csak részben biztosított, a 3. és 4. szám kiadása továbbra is későbbi pályázati támogatások függvénye.

A 2019. évi szerkesztőbizottsági javaslatok többsége 2020-ban megvalósult:

– önkormányzati közgyűjtemények digitalizálási stratégiájáról: 2020/2. sz. 15. old. – FSZEK; 2020/3. sz. 1-14-15-17. old. – kerületi gyűjteményekről az online térben áttekintés, majd külön az óbudai, XVIII. kerületi, IX. kerületi közgyűjtemények tevékenységéről,

– Trianon emlékezete a külső kerületek térszimbolikájában: 2020/3. sz. 4. old. – vagonlakókról, 6. old. – trianoni utcanevekről, 2020/4. sz. 5. old – IX. ker. óceánátrepülők, 10. old. – V. ker. Trianon Emlékmű, 13. old. – II. kerületi utcatáblák,

– belső kerületekben ugyanez – nem valósult meg, BFL-ben nem volt ezzel foglalkozó kutató,

– Trianon utáni gazdasági válságig a térbeli változások a kerületekben: 2020/3. sz. 5. old. – XVIII. kerületi településszerkezeti változások a trianoni menekültek miatt,

– Nagy-Budapest létrehozása milyen következményekkel járt a kerületekben (településszerkezet, infrastruktúra): részben valósult meg, 2020/4. sz. 1. old. – írás csak a fővárosi városegyesítésekről került közlésre.

 

Javaslatok 2021. évre:

 • Ambrus Zoltán író születése160. évfordulója (1861)
 • a Millenniumi Kiállításnak, a városligeti földalattinak és a Vígszínháznak 125 éves jubileuma (1896)
 • 190 éve volt (1831) a kolerajárvány- ennek pesti vonatkozásai (BFL ?)
 • 100 éve volt (1921) a budaörsi csata/IV. Károly visszatérési kísérlete
 • trianoni utáni menekültek sorsáról
 • 90 éve jelent meg (1931) a Zeppelin léghajó Budapest felett
 • 75 éve volt (1946) a svábok kitelepítése, a forint bevezetése
 • 70 éve volt (1951) az „osztályidegenek” fővárosi kitelepítése

 

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat az alábbiak szerint összefoglalta: a Városunk szerkesztője segítse elő a laptervi javaslatok megvalósulását – majd az Elnökség egyhangúan (4 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

6/2020. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség

 1. köszönettel tudomásul veszi Gábriel Tibor felelős szerkesztő tájékoztatását a lap helyzetéről, a szerkesztőbizottsági határozatok végrehajtásáról;
 2. egyetért az elhangzott javaslatokkal, és szükségesnek tartja a 2021. évi tevékenység megvalósításakor figyelembe vételüket.

4. Egyebek

– A Honismereti Szövetség Bóta Piroska tagtársunkat Honismereti Munkáért Emlékéremmel tüntette ki, átadása 2021-ben várható, Grünwald Mária, Sáfár József, Viszket Zoltán javaslatunkra Honismereti Munkáért Emléklapot kapott, átadását még idén mi intézzük,

– Társaságunk tagjai 10 éves tagsági emlékérméi már tavasszal elkészültek (Bese Judit, Kiss Emilia, Wilk Jánosné), átadásuk november 4-ig tervezett.

– Utolsó lépései történnek az OSZK-tól a Városunk – Budapesti Honismereti Híradó online ISSN száma kiadásának.

– Társaságunk tagdíját az évi 800 Ft-ról emeljük évi 1000 Ft-ra 2021-ben.

Utóbbi javaslat kapcsán az Elnökség egyhangúan meghozta (4 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat)

7/2020. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség a Társaság rendes tagjai tagdíját évi 1000 forintra emeli.  

 

Kmf.

       Gábriel Tibor                                                            Breinich Gábor

jegyzőkönyvvezető                                                             elnök

—————————————————————————————————————-
MEGHÍVÓ

Tisztelt Kolléga! Kedves Barátunk!

A Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége és a Városunk Szerkesztőbizottsága soron következő összevont ülésé

 1. október 29-én (csütörtökön) du. ½ 6 órai kezdéssel

székhelyén, az újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben (1043. Budapest, Berda József u. 48. Újpest Városközpont M3-as végállomástól 4 perc gyalog) tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívom – az ülést a járványügyi előírások betartásával rendezzük (kézfertőtlenítés, maszk, biztonságos távolságtartás).

Amennyiben a járványhelyzet előírásai miatt ezen változtatni lenne szükséges, akkor arról külön értesítést küldünk!

Napirend:

 1. Titkári tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről

Előadó: Gábriel Tibor titkár

 1. Javaslat a Társaság 2021. évi tevékenységeire

Előadó: Breinich Gábor elnök

 1. Szerkesztői tájékoztató a Városunk 2020. évi megjelenéséről, Szerkesztőbizottsága 2019. évi határozatainak 2020. évi végrehajtásáról, szerkesztőbizottsági javaslatok a periodika 2021. évi számai lapterveihez

Előadók: felelős szerkesztő, a Szerkesztőbizottság tagjai

 1. Egyebek

Az ülésen személyes megjelenését és aktív részvételét előre is köszönöm.

Budapest, 2020. október 16.

Üdvözlettel:

Breinich Gábor

elnök

——————————————————————

JEGYZŐKÖNYV

a Budapesti Honismereti Társaság 2020. május 30-án,

elektronikus távközlési rendszerek bevonásával tartott közgyűléséről

 

A Budapesti Honismereti Társaság a mai napon soron következő online közgyűlését a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetre tekintettel elektronikus távközlési rendszerek bevonásával tartotta. Ennek lehetőségét a kormány 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete (Magyar Közlöny 71. száma 1931. oldalától) — „Rendkívüli szabályozás a közgyűlések, kuratóriumi ülések elektronikus megtartására” – teremtette meg.

A tagok értesítése május 14-én történt meg. E-mail útján 63 tagtársunk kapta meg a meghívót, a mellékleteit (napirendi pontok írásbeli előterjesztései) és az ülés szavazólapját. Postai úton a fennmaradó 17 tagunknak küldtük meg a meghívót, a szavazólapot és az Egyebek írásbeli napirendi pontot, valamint az értesítést a meghívó mellékleteinek megtekinthetőségi helyéről weblapunkon –okos telefonos applikáció is van. A szavazólapok azonosítása az azonosító adatok (név, lakcím, legmagasabb iskolai végzettség megnevezése, helyszíne és éve) valamint a válasz e-mail cím ellenőrzése révén történt meg – a postai úton szavazóknál aláírásukkal is.

Tagjainktól a meghívóban szavazataik benyújtását e-mailon (vagy postai úton) május 19-ig kértük. Határozatképtelenség esetén jeleztük, hogy az online közgyűlés május 30-án határozatképesnek minősül a még május 29-ig utólag beérkező szavazatokkal, az összes érvényes szavazat számától függetlenül. Május 19-én 17 szavazattal határozatképtelenek lettünk, május 29-én estig összesen 33 szavazólapot küldtek meg.

 

Szavazatukat benyújtották:

Ádám Jánosné – Ellenőrző és Számviteli Bizottság (ESZB) tag, Ady Csaba, Bartha Éva, Bartos Mihály, Bárány Tibor, Bese Judit, Bolla Dezső, Breinich Gábor elnök, Dávid Judit, Debreczeni-Droppán Béla, dr. Debreczeni József, Fericsán Kálmánné (ESZB elnök), Gaál Károlyné, Gábriel Tibor titkár, Hegedüs Annamária, dr. Horváth Péterné, Karacs Zsigmond alelnök, Katona Lucia, Kovács Éva, Körtvélyesi Oszkár (ESZB tag), Nagy Ferenc, dr. Novákné Gál Zsuzsanna, Oláh Albert Pap Zsolt, Parizán Ildikó, Praimajer Mária (Elnökség tagja), Rajzó Andrásné, dr. Sárközy Péterné, dr. Sturcz Zoltánné, Szabó Jánosné, Szombathy Jánosné, Szöllősy Marianne (Elnökség tagja), Szücsné Kovács Judit egyesületi tagok.

A meghívóban szereplő, napirend előtti javaslat volt levezető elnöknek Breinich Gábor, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibor, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fericsán Kálmánné és Szöllősy Marianne felkérése.

A javasoltak a felkérést elfogadták, a szavazók részéről más személyre javaslat, vagy hozzászólás nem volt. A szavazatok összesítését követően megállapítható, hogy a szavazók elfogadták a napirendet, a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőket (31 igen, 0 tartózkodás, 1 ellenszavazat, 1 érvénytelen szavazat), majd a közgyűlés meghozta következő

 

1/2020. BHT számú határozatát.

A közgyűlés

 1. az előterjesztett napirendet változtatás nélkül elfogadja;
 2. felkéri levezető elnöknek Breinich Gábort, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibort, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fericsán Kálmánnét és Szöllősy Mariannet.

* 

 1. napirendi pont

A Társaság tízéves törzstagsági emlékérmeseinek ismertetése (Bese Judit, Kiss Emilia, Wilk Jánosné)

Előadó: Breinich Gábor elnök

Az emlékérmék ünnepélyes átadása a járványveszély elmúltával történik meg.

*

 1. napirendi pont

Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság (ESZB) elnöke, Fericsán Kálmánné írásbeli beszámolója a Társaság 2019. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során tapasztaltakról

 

Írásbeli előterjesztése a 2020. március 5-én tartott ESZB ülésről készített jegyzőkönyvet tartalmazta. A jegyzőkönyv megállapításait a BHT Elnöksége 2020. március 13-án tartott ülése 2. napirendi pontjaként tárgyalta és fogadta el..

Az ESZB éves ellenőrzése magába foglalta az éves adatok ellenőrzését: a BHT 2019. évi teljes irattári és pénzügyi anyagát, NAV bevallásait, 2019. évi könyvelését, egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. Az éves vizsgálat az éves munka ellenőrzésével is foglalkozott: áttekintette a LIBRA 3S kettős könyvelési programjában végzett 2019. évi könyvelést, az irattári anyagot, a leltárakat, a pályázati támogatásokat, a jelentések elkészítését. A Társaság 1991-2009 közötti irattári anyagát átadta 2019 augusztusában Budapest Főváros Levéltárának – ez a levéltárban végzett selejtezés után is 1,8 folyóméter terjedelmű lett.

Megállapította, hogy a 2019. évi íratok nyilvántartása, tárolása, kezelése megbízható volt. A BHT a jelentési kötelezettségeinek az előírt határidőkön belül eleget tett: pályázati elszámolások, NAV bevallások, statisztikák. 2019-ben eredmény-kimutatásunk alapján 3.340 eFt bevételünk (2.928 eFt + 412 eFt önkéntes munka) és 3.188 eFt kiadásunk (2.776 eFt + 412 eFt önkéntes munka) volt, – azaz nyereséges évet zártunk (+ 152 eFt). Pályázati támogatottsága: 2019-ban átutalt 1.690  eFt értékben, ami kisebb volt, mint a 2018. évi pályázati támogatottsága (2.172 eFt). A feladatok ellátását jelentős önkéntes munka segítette. Az egyesület ráfordításait tekintve legnagyobb kiadása a Városunk c. kiadványa négy számának megjelentetése volt. Összességében megállapította, hogy a Budapesti Honismereti Társaság az Alapszabályában rögzített feltételeknek, valamint a közhasznú szervezetekre előírt szabályoknak megfelelően működött, feladatait (elszámolási, számviteli, iratkezelési szempontból) színvonalasan látta el a 2019. évben.

Breinich Gábor elnök a benyújtott szavazatok alapján megállapította, hogy a beszámoló kapcsán kérdés és hozzászólás nincs, a beszámolót a tagság egyhangúan elfogadta (30 igen, 2 tartózkodás – előterjesztő, 1 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta a következő

2/2020. BHT számú határozatát.

A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnökének a Társaság 2019. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során végzett tevékenységéről szóló jegyzőkönyvét, egyetért annak megállapításaival, egyben köszönetét fejezi ki munkájáért a bizottság elnökének és tagjainak.

*

 1. napirendi pont

Gábriel Tibor titkár írásban terjesztette elő a Társaság 2019. évi egyesületi beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és a közhasznúsági mellékletét, valamint a 2020. évi munkatervét és költségvetési tervét.

 

Írásbeli előterjesztése a meghívó mellékletét képezték és teljes terjedelmükben felkerültek a Társaság internetes portáljára is. A Társaság 2019. évi tevékenységét ismertető írásbeli beszámolója rögzítette, hogy az egyesület rendes tagjainak létszáma 2019. december 31-én 81 fő + 2 fő tiszteletbeli tag volt, közülük 11-en tagdíjukat még nem rendezték.

A Társaság tagjai közül többen kaptak 2019-ban kitüntetést: Kortárs-díjat kapott dr. Buda Attila, 56-os Hűség a Hazához Arany fokozatú Lovagkereszt kitüntetést dr. Róbert Péter tagtársunk. Az év kiállítása elismerő oklevelét dr. Heilauf Zsuzsanna (Elnökségünk tagja) vehette át.

A Honismereti Szövetség felterjesztésünkre Honismereti Munkáért Emlékéremmel tüntette ki Szöllősy Marianne tagtársunkat, és a Honismereti Munkáért Emléklappal Benyóné dr. Mojzsis Dóra, Buzinkay Géza, Lukács Emilia munkáját ismerte el.

Eltávozott közülünk Arany Tóth Zoltán, Balás Ottó, Del  Medico Imre, Gavlik István, dr. Tóth József, dr. Sütő Mariann tagtársunk, emléküket kegyelettel őrizzük!

A Társaság szervezeti élete az előző évek gyakorlatát követte – egy rendes közgyűlést, két elnökségi ülést tartottunk. A BHT két bizottsága megtartotta éves üléseit (Városunk Szerkesztőbizottsága, Ellenőrző és Számviteli Bizottság).

Megvalósult a Budapesti Históriák nyolc előadóestje Budapest Főváros Levéltára előadótermében – köszönet illeti meg a levéltárat közreműködéséért, a terem és a technika ingyenes használatáért. A Budapesti Históriák 2019. I. félévi szervezését Balázs Attila, II. félévi szervezését és lebonyolítását a Társaság titkára végezte el!

A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázati támogatása lehetővé tette Társaságunk weblapjának megújítását. A Breinich Gábor elnök irányításával (önkéntes munkájával) kialakított új weblap korszerű grafikai megjelenítése mellett törekedett a régi weblap tartalmának lehetőség szerinti megőrzésére. Szintén a NEA ugyanez pályázati támogatása tette számítástechnikai eszközeink részleges cseréjét.

Megújult a „Városunk–Budapesti Honismereti Híradó” is a felelős szerkesztő (Gábriel Tibor) és a lap tördelője (Bukovszki Antal) önkéntes munkája révén. A változás új grafikai megjelenítést és tipográfiát eredményezett. Megjelent négy száma 2019. évben is színes borítóval és két belső színes oldallal, számonként 20 oldalon, 1200-1200-1200-1300 példányban, elkészült a 2020/1. szám is 1.300 példányban, 20 oldalon. Kiadásának financiális hátterét a Budapesti Honismereti Társaság teremtette meg.

Folyamatosan üzemeltettük Társaságunk megújított weblapját, a Budapesti Helytörténeti Portált (www.bpht.hu). A „Városunk Online” almenüpontja egy új szakmai folyóirat lehetőségét (önálló weblapként), a Városunk Online – Budapesti Helytörténeti Szemlét tartalmazza. Az Elnökség és a Városunk Szerkesztőbizottsága tagjai a tartalomkezelő felületekhez hozzáférést kaphatnak felhasználónevük és jelszavuk engedélyeztetése után.

Társaságunk a fővárost képviselve vett részt a Honismereti Szövetség konferenciáján: 22 fővel a XLVII. Országos Honismereti Akadémián (Nyíregyháza, 2019. július 7. – július 12-e között, címe: Noblesse obliget – A nemesség kötelez).

2019-ben is nyereséges évet zártunk! Működésünk fedezetét meghatározó mértékben állami és önkormányzati pályázati támogatások adták. Emellett a LIBRA Szoftver Kft által átadott ingyenes kettős könyvelési programot 2019-ben is használhattuk.

Társaságunk 2020. évi munkatervében a 2019. évi tevékenységét ismétli meg – a koronavírus járvány miatti programok elmaradását figyelembe véve. Közreműködünk a XVIII. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferencia fővárosi megvalósításában, november 27 és 29-e között szintén a járványveszélytől függően tervezi megrendezni a Honismereti Szövetség.

A 2020. évi költségvetési terv a munkatervben vázolt feladatok anyagi hátterét ismerteti – megvalósítása a pályázati támogatások függvénye, mivel biztos bevételként csupán a tagdíjakra számíthatunk.

Köszönet illeti mindazokat, akik erkölcsi, szakmai és anyagi támogatásukkal lehetővé tették 2019. évi céljaink elérését, segítették közhasznú munkánkat. Külön is köszönet illeti a Társaságunk 2019. évi tevékenységét önkéntes munkájukkal támogatókat és az éves tagdíjnál magasabb adományaikkal Társaságunk működési költségeihez hozzájárulókat. A Budapesti Honismereti Társaság tagjainak és támogatóinak aktív közreműködése nélkül a 2019. év feladatait nem végezhette volna el. Munkájuk, aktív részvételük teremti meg alapvetően a 2020. évi működés lehetőségét.

Hozzászólás:

 • Megköszönve az eddigi szép eredményeket, további jó, tartalmas és hasznos munkát az éves terv megvalósításához. Nagyon jó az előadássorozat, szép és tartalmas a megújult weblap.

Breinich Gábor elnök a benyújtott szavazatok alapján megállapította, hogy a beszámolót a tagság elfogadta (29 igen, 2 tartózkodás, 1 ellenszavazat, 1 érvénytelen szavazat), majd a közgyűlés meghozta a következő

 

3/2020. BHT számú határozatát. 

A közgyűlés

 1. jóváhagyólag elfogadja Gábriel Tibor titkár előterjesztésében a Társaság 2019. évi egyesületi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, a 2020. évi munkatervét és költségvetési tervét;
 2. köszönetét fejezi ki Gábriel Tibor titkárnak munkájáért. 

*

 1. napirendi pont

Egyebek

– A Honismereti Szövetség tisztújító közgyűlését 2020 szeptemberében tervezi megtartani. Javasoljuk, hogy Társaságunk a Szövetség Elnökségébe Gábriel Tibor, a Szövetség közgyűlésébe dr. Róbert Péter tagtársunkat delegálja.

–  A Honismereti Szövetség a járványveszély miatt elhalasztja rendezvényeit. Előzetes tervei szerint – a járványhelyzet függvényében – az alábbi időpontokban fogja azokat megtartani:

 1. A debreceni XLVIII. Országos Honismereti Akadémiát (Téma: Trianon – Szétszakítva is egységben) augusztus 23—28. között.
 2. A révkomáromi Honismeret Napját szeptember 26-27-én.
 3. A budapesti XVIII. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferenciát november 27—29-én.

– Társaságunk a járványveszély miatt elhalasztott 2020. II. negyedévi, fővárosi levéltári Budapesti Históriák előadásait – a járványhelyzet függvényében – a levéltárban, októbertől a hónap első szerdai napjain, délután 5 órától tervezi megtartani.

Hozzászólás:

 • Lényeges lenne tagsági kártyát vagy tagsági igazolványt kiadni.
 • A Covid-19 vírus nem akadályozhatja meg fejlődésünket, munkánkat, tevékenységeinket.

Breinich Gábor elnök a benyújtott szavazatok alapján megállapította, hogy a beszámolót a tagság elfogadta (30 igen, 1 tartózkodás, 1 ellenszavazat, 1 érvénytelen szavazat), majd a közgyűlés meghozta a következő

 

4/2020. BHT számú határozatát.

A közgyűlés a Honismereti Szövetség Elnökségébe Gábriel Tibor, a Honismereti Szövetség közgyűlésébe dr. Róbert Péter tagtársunkat delegálja.

kmf.

 

Gábriel Tibor                                                     Breinich Gábor

jegyzőkönyvvezető                                                levezető elnök

 

Jegyzőkönyv hitelesítők

Fericsán Kálmánné                                            Szöllősy Marianne

————————————————–

Budapesti Honismereti Társaság

1043 Budapest, Berda József u. 48.

Tel.:        370-0652

Mobil:    06-30-2551513

E-mail:  info@bpht.hu                                                                    39/2020. BHT ikt. sz.

ONLINE KÖZGYŰLÉS MEGHÍVÓJA

A Budapesti Honismereti Társaság a mai napon soron következő közgyűlését a Corona-vírus járvány miatti veszélyhelyzetre tekintettel elektronikus távközlési rendszerek bevonásával tartja. Ennek lehetőségét a kormány 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete (Magyar Közlöny 71. száma 1931. oldalától) — „Rendkívüli szabályozás a közgyűlések, kuratóriumi ülések elektronikus megtartására” – teremtette meg.

Szokás szerint közzétesszük közgyűlésünk meghívóját Társaságunk weblapján is a Rólunk menüpont, BHT jegyzőkönyvek, meghívók almenüpontjában, és ezúttal még a kimásolható szavazólapot, valamint a napirendi pontok írásbeli anyagait is – a 2019. évi éves egyesületi közhasznú beszámoló alatta, az Éves beszámolók almenüpontunkban olvasható.

Érvényes szavazatok: a benyújtott, személyi adatrésszel beazonosítható tagjaink szavazólapjai lesznek érvényesek, kérjük ezek lehetőség szerint május 19-ig benyújtását e-mailon (vagy postai úton)! Határozatképtelenség esetén a még május 29-ig utólag beérkezőkkel, de az összesített érvényes szavazólapok számától függetlenül, az online közgyűlés május 30-án határozatképesnek minősül. 

Napirend:

 1. A Társaság tízéves törzstagsági emlékérmeseinek ismertetése (Bese Judit, Kiss Emilia, Wilk Jánosné) – az emlékérmék átadása a járványveszély elmúltával történik meg.

Előadó: Breinich Gábor elnök

 1. Az Ellenőrző és Számviteli Bizottság (ESZB) beszámolója a Társaság 2019. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során tapasztaltakról

Előadó: Fericsán Kálmánné, az ESZB elnöke

 1. A 2019. évi egyesületi beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és a közhasznúsági melléklet, valamint a 2020. évi munkaterv és költségvetési terv.

Előadó: Gábriel Tibor titkár

 1. Egyebek

Kérem az online közgyűlésen szíves részvételét és szavazólapjának megküldését.

Budapest, 2020. május 14.

Online mellékletek:

Szavazólap, ESZB jegyzőkönyve, 2019. évi

egyesületi beszámoló és melléklete (köv. almenűpontban)

 1. évi munkaterv, Egyebek

Üdvözlettel:

Breinich Gábor

elnök


                                                                                             1/2 oldal

SZAVAZÓLAP                        

a Budapesti Honismereti Társaság 2020. május 14-én tartott

online közgyűléséről

 

Azonosító adatok

Név: ……………………………………………………………………………………………………………..

Lakcím:………………………………………………………………………………………………………….

Legmagasabb iskolai végzettség – megnevezése, helye, éve (pl. magyar-néprajz, ELTE/BTK, 1992):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A napirendi pontoknál kérjük szavazatát a kiválaszott helyen X jellel, vagy aláhúzással jelölje.

 

Napirend előtt

1/2020. BHT számú határozatát.

A közgyűlés

 1. az előterjesztett napirendet változtatás nélkül elfogadja;
 2. felkéri levezető elnöknek Breinich Gábort, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibort, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fericsán Kálmánnét és Szöllősy Mariannet.

Szavazatom:     igen   …..              nem  …..         tartózkodom …..

 1. napirendi pont

2/2020. BHT számú határozatát.

A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnökének/tagjának a Társaság 2019. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során végzett tevékenységéről szóló jegyzőkönyvét, egyetért annak megállapításaival, egyben köszönetét fejezi ki munkájáért a bizottság elnökének és tagjainak.

Szavazatom:     igen   …..              nem  …..         tartózkodom …..

                                                                                                2/2 oldal

 1. napirendi pont

3/2020. BHT számú határozatát.

A közgyűlés

 1. jóváhagyólag elfogadja Gábriel Tibor titkár előterjesztésében a Társaság 2019. évi egyesületi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, a 2020. évi munkatervét és költségvetési tervét;
 2. köszönetét fejezi ki Gábriel Tibor titkárnak munkájáért.

Szavazatom:     igen   …..              nem  …..         tartózkodom …..

 1. Egyebek napirendi pont 

4/2020. BHT számú határozatát.

A közgyűlés a Honismereti Szövetség Elnökségébe Gábriel Tibor, a Honismereti Szövetség közgyűlésébe dr. Róbert Péter tagtársunkat delegálja.

Szavazatom:     igen   …..              nem  …..         tartózkodom …..

 

Hozzászólásom a  …. napirendi ponthoz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 


          JEGYZŐKÖNYV            2. napirendi pont

Készült 2020. március 5-én a Városunk-Budapesti Honismereti Híradó Szerkesztőségében (1047 Budapest, Janda Vilmos u. 7.).

Jelen vannak: a BHT Ellenőrző és Számviteli Bizottságától (ESZB) Fericsán Kálmánné elnök, Ádám Jánosné ESZB tag, Gábriel Tibor, a BHT titkára.

Távolmaradását kimentette Körtvélyesi Oszkár ESZB tag (kórházi ápolás miatt)

A vizsgálat célja: a BHT 2019. évi működése és gazdálkodása ellenőrzése.

A vizsgálat tárgya: a BHT 2019. évi teljes irattári és pénzügyi anyaga, NAV bevallásai, 2019. évi könyvelése, egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete.

Az éves vizsgálat magába foglalta az éves munka ellenőrzését: ezen belül a LIBRA 3S kettős könyvelési programjában végzett 2019. évi könyvelést, az irattári anyagot, a leltárakat, a pályázati támogatásokat, a jelentések elkészítését.

 

Megállapítások:

Az íratok nyilvántartása, tárolása, kezelése megbízható volt. A BHT a jelentési kötelezettségeinek az előírt határidőkön belül eleget tett: pályázati elszámolások, NAV bevallások, statisztikák. A Társaság 1991-2009 közötti irattári anyagát átadta 2019 augusztusában Budapest Főváros Levéltárának – ez a levéltárban végzett selejtezés után is 1,8 folyóméter terjedelmű volt.

2019-ben eredmény-kimutatásunk alapján 3.340  eFt bevételünk (2.928 eFt + 412 eFt értékű önkéntes munka), összes kiadásunk 3.188 eFt (2.776 eFt + 412 eFt értékű önkéntes munka) volt,  – azaz 2019-ben is nyereséges évet zártunk (+ 152 eFt bevételi többlet).

Pályázati támogatottsága: 2019-ban átutalt 1.690 eFt értékben, ami kevesebb, mint a 2018. évi pályázati támogatottsága (2.172 eFt). A feladatok ellátását jelentős önkéntes munka segítette.

Névtelen támogatóinktól 2019-ben adójuk 1 %-os felajánlásaiból 11 eFt-ot kaptunk, ami alacsonyabb a 2018. évinél (21 eFt).

 1. évi tagdíjbevételünk 104 eFt volt, ami alacsonyabb, mint a 2018. évi (115 eFt) volt.

Ráfordításait tekintve legnagyobb kiadás a Városunk c. kiadvány négy számának megjelentetése volt.

A 2019. évi pályázati támogatásainak elszámolása határidőre megtörtént – két áthúzódó tétel volt 2019-re, mely a Városunk 2020/2. számának kiadását fogja fedezni (IX. kerület és XII. kerület Önkormányzatai).

Összességében megállapítható, hogy a Budapesti Honismereti Társaság az Alapszabályában rögzített feltételeknek, valamint önként a közhasznú szervezetekre előírt szabályoknak  megfelelően működött, feladatait (elszámolási, számviteli, iratkezelési szempontból) színvonalasan látta el a 2019. évben.

Kmf.

Fericsán Kálmánné                 Ádám Jánosné                         Gábriel Tibor


A 3. napirendi pont 2019. évi egyesületi beszámolója és közhasznúsági melléklete a Rólunk menüpont Éves beszámolók almenüpontjában olvasható!

 

Beszámoló a Budapesti Honismereti Társaság

2019. évi tevékenységeiről

Társaságunk 2019. évben is a jóváhagyott Alapszabálya szerint működött, taglétszáma 2019. december 31-én 81 fő volt (+ 2 fő tiszteletbeli tag), közülük 11 tagtársunk éves tagdíját még nem rendezte. Társaságunknak tagjai között egy tagszervezete van (Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény), egyéni tagságunk összetétele részben képviseleti jellegű (civil szervezetek és közgyűjtemények képviselői, a fővárosi kerületeket képviselők), részben egyéni jogú tagokból állt. Társaságunk tisztségviselői választott tisztségük ellátásáért – a korábbi évtizedekhez hasonlóan – juttatásban nem részesültek.

Tagtársaink elismerései:

A Honismereti Szövetség a Budapesti Honismereti Társaság felterjesztésére Honismereti Munkáért emlékéremmel Szöllősy Marianne (gyűjteményvezető); Honismereti Munkáért Emléklappal Buzinkay Géza (a BTM volt főigazgatója, a Várbarátok Köre elnöke 1999-2018 között), Benyóné dr. Mojzsis Dóra (Óbudai Múzeum tudományos munkatársa, Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete ügyvezető elnöke), Lukács Emilia (Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület elnöke) munkáját ismerte el.

 

Az év kiállítása elismerő oklevelét a Tomory Lajos Múzeum Ekevasba fogott madárszárny – Kondor Béla a repülés vonzásában című állandó kiállításáért nyerte el. A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület díját a múzeum igazgatója és egyesületünk Elnökségének tagja, dr. Heilauf Zsuzsanna május 19-én a Múzeumok Majálisán, a Magyar Nemzeti Múzeumban vehette át.

Az 56-os Hűség a Hazához Arany fokozatú Lovagkereszt kitüntetését 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége alelnöke, dr. Petrasovits Anna november 7-én a Bezerédi utcai Deák Iskolában Szeles Erika Kornélia emléktáblája avatásán adta át dr. Róbert Péter egyetemi docensnek, a Városunk szerkesztőbizottsága tagjának.

A Kortárs-díjat a Kortárs folyóirat szerkesztősége november 13-án a Petőfi Irodalmi Múzeum Vörös-szalonjában tartott Kortárs-ünnepségen Thimár Attila, a folyóirat főszerkesztője adta át dr. Buda Attila irodalomtörténésznek, a Városunk szerkesztőbizottsága tagjának.

A Budapesti Honismereti Társaság tízéves törzstagsági emlékérméjét 2019-ben három tagunk (Bartus Jenőné, Fericsán Kálmánné, Reisinger Imréné) kapta meg. Az emlékérmeket szokás szerint az éves közgyűlésünkön adtuk át.

Eltávozott közülünk Arany Tóth Zoltán, Balás Ottó, Del  Medico Imre, Gavlik István, dr. Tóth József, dr. Sütő Mariann tagtársunk, emléküket kegyelettel őrizzük!

 

Szervezeti élet

Éves közgyűlésünket 2019. május 23-án a zugligeti Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont kiállítótermében tartottuk, ahol napirend előtt Földváry Gergely, a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény történésze a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény múltját és jelenét ismertette.

Ezt követően Breinich Gábor elnök ünnepélyes keretek közt adta át Budapesti Honismereti Társaság tízéves törzstagsági emlékérméjét tagjainknak.

Az Ellenőrző és Számviteli Bizottság (ESZB) elnöke, Fericsán Kálmánné a Társaság 2018. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során tapasztaltakról számolt be.

A Társaság titkára, Gábriel Tibor előterjesztésében a 2018. évi egyesületi beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, a 2019. évi munka- és költségvetési tervet vitattuk meg.

Negyedik napirendi pontja az Egyebek volt.

Elnökségünk 2019. március 8-án székhelyén, a Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben tartotta első ülését. Elsó napirendi pontként a Társaság új weblapját és tartalomkezelési rendszerét Breinich Gábor elnök és Péter Zoltán szoftverfejlesztő, a SilverSide Stúdió vezetője mutatta be

Az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló titkári beszámoló (Budapesti Históriák, a modernizált Városunk – Budapesti Honismereti Híradó, Budapesti Helytörténeti Portál, számítógépes eszközfejlesztéseink, stb.); az ESZB elnökének (Fericsán Kálmánné) beszámolója a Társaság 2018. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzésének tapasztalatairól, a Társaság 2018. évi egyesületi beszámolója, közhasznúsági mellékletének tervezete és 2019. évi munka- és költségvetési terve, valamint az Egyebek voltak napirendi pontjai.

Elnökségünk 2019. november 20-án, székhelyén, a Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben a Városunk szerkesztőbizottságával egybevontan tartotta meg második ülését. Napirendi pontja volt: a titkári beszámoló az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről – Budapesti Históriák, Budapesti Helytörténeti Portál, országos honismereti konferencián képviselet, 1991-2009 közti egyesületi iratanyagunk és a Városunk szerkesztősége anyagai átadása Budapest Főváros Levéltárának; elnöki előterjesztés a Társaság 2020. évi tevékenységére (új tevékenységi kör: a Városunk Online internetes folyóirat indítása, Trianon pályázat meghirdetése pályázati támogatottság esetén); a Városunk – Budapesti Honismereti Híradó 2019. évi számairól, gazdasági hátteréről adott szerkesztői beszámoló és a szerkesztőbizottság 2020. évi laptervi javaslatai – majd az Egyebek zárták az ülést.

A Városunk – Budapesti Honismereti Híradó Szerkesztő Bizottsága 2019. november 20-án az Elnökséggel összevontan, tartott ülésén a felelős szerkesztő tájékoztatást adott a 2019. évi lapszámokról. Beszámolója elfogadását követően a szerkesztőbizottság tagjai javaslatot tettek a 2020. évi számok tematikájára.

Az Ellenőrző és Számviteli Bizottság 2019. március 6-án a BHT székhelyén ellenőrizte a 2018. évi gazdálkodást és a 2018. évi irattári anyagot – az egyesület tevékenységét az előírásoknak és az Alapszabály szerintinek minősítette. Tapasztalataikról Fericsán Kálmánné, az ESZB elnöke az Elnökséget a 2019. március 8-i ülésén, a Társaság tagjait a 2019. május 23-i közgyűlésen tájékoztatta

2019. évi tevékenység

A Budapesti Honismereti Társaság a főváros és kerületei történeti múltja szempontjából jelentős eseményeken (konferenciák, kiállítások, könyvbemutatók, koszorúzások, emléktábla avatások, stb.) képviseltette magát – ezekről rendszeresen informálta tagjait kiadványa, a Városunk – Budapesti Honismereti Híradó hasábjain, egyben előzetesen hírt is adott a megújult budapesti Helytörténeti Portálján. A lapunkban és az említett egyesületi weblapunkon a Társaság tevékenységének eredményeiről és szervezeti életéről is rendszeresen beszámoltunk.

Társaságunk a fővárost képviselve vett részt a Honismereti Szövetség konferenciáján: 22 fővel a XLVII. Országos Honismereti Akadémián (Nyíregyháza, 2019. július 7. – július 12-e között, címe: Noblesse obliget – A nemesség kötelez)

A 2019. évben is nyolc rendezvényből álló előadóest-sorozatunk (Budapesti Históriák) állandó színhelyéül Budapest Főváros Levéltára konferenciaterme szolgált. A január és a nyári hónapok kivételével lehetőség szerint minden hónap első hetének szerdai napján, du. 5 órai kezdéssel tartottuk az előadóesteket – az előadók felkérését Balázs Attila, lebonyolítását Gábriel Tibor titkár végezte el. Az alkalmanként 2-2 szakmai előadásból (vagy 1 helytörténeti film vetítéséből és a rendezőjével való beszélgetésből) álló előadássorozat célja a kerületek történeti múltjának feltárása, népszerűsítése, fővárosi és kerületi jubileumokra a figyelem felhívása, személyes kapcsolatok létrehozásának lehetővé tétele volt. Az előadásokról előzetest és egy-egy esetben részletes ismertetést is adtunk a Városunk hasábjain és az interneten. Előadóestjeink ingyenesek és bárki számára látogathatóak voltak. Megvalósítását Társaságunkon kívül Budapest Főváros Levéltára társszervezőként (térítésmentes terem és technika biztosítása) és az előadók önkéntes munkája tette lehetővé.

A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) támogatásának köszönhetően a NEA működési pályázatán elnyert forrás tette lehetővé Társaságunk weblapjának megújítását. A Breinich Gábor elnök irányításával (önkéntes munkájával) kialakított új weblap korszerű grafikai megjelenítése mellett törekedett a régi weblap tartalmának lehetőség szerinti megőrzésére. Szintén a NEA ugyanez pályázati támogatása tette lehetővé egy új laptop (Lenovo) és egy új lézernyomtató (HP) beszerzését is – azaz számítástechnikai eszközeink részleges cseréjét.

Megújult a „Városunk–Budapesti Honismereti Híradó” is a felelős szerkesztő (Gábriel Tibor) és a lap tördelője (Bukovszki Antal) önkéntes munkája révén. A változás új grafikai megjelenítést és tipográfiát eredményezett. Megjelent négy száma 2019. évben is színes borítóval és két belső színes oldallal, számonként 20 oldalon, 1200-1200-1200-1300 példányban, elkészült a 2020/1. szám is 1.300 példányban, 20 oldalon. A kiadvány ingyenesen a főváros minden kerületébe, közgyűjteményébe, a szakmai körökhöz és elkötelezett lokálpatriótákhoz egyaránt eljutott. A Magyar Posta Hírlapterjesztési Üzletágán át számonként átlagosan 130 példányt küldtünk ki a Társaság címlistája, és 60-100 db között az előfizetők számára. Ingyenesen számonként átlagosan 300 példány a kerületi helytörténeti gyűjteményekben, 200 példány a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban és kerületi fiókkönyvtáraiban, 100 példány a Budapesti Történeti Múzeumban, 100 példány Budapest Főváros Levéltárában, 100-200 példány az érintett támogató kerületek Polgármesteri Hivatalában, a fennmaradó példányok címlista alapján és a Budapesti Históriák előadóestjein került felhasználásra – remittendaként csak 10–15 tartalékolt példányunk van. Kiadásának financiális hátterét a Budapesti Honismereti Társaság teremtette meg (főként elnyert pályázati támogatások, saját pénzbeli forrás + magánszemélyek – értsd: felelős szerkesztő és a közreműködő szerzők/fotósok – önkéntes munkája révén).

Folyamatosan üzemeltettük Társaságunk weblapját, a megújult budapesti Helytörténeti Portált (www.bpht.hu). A weblap révén át tudtuk hidalni a Városunk megjelenő számai közti időszakot, naprakész tájékoztatást adva a fővárosi helytörténeti eseményekről. A nyitó Híroldalról lehet a weblap felső részén elhelyezett menüpontokkal (Rólunk, Közgyűjtemények, Civil szervezetek, Városunk újság, Budapesti Históriák, Kapcsolódó oldalak, Kapcsolat) továbblépni, de a Híroldal jobb oldalán keresőrendszer működik, időbeni, kategóriák szerinti keresés is lehetséges, vagy a jobb szélén lévő léptetéssel (csuszka) lehet a Híroldal aljára eljutva egy újabb keresési lehetőséggel találkozni fekete alapon (kategóriák, oldalak). A Városunk Újság menüpontja „Az újság számai” almenüpontban a Városunk összes számának archívumát tartalmazza, és a „Városunk Online” almenüpont egy új szakmai folyóiratot (önálló weblapként), a Városunk Online – Budapesti Helytörténeti Szemlét tartalmazza. Az Elnökség és a Városunk Szerkesztőbizottsága tagjai a tartalomkezelő felületekhez hozzáférést kaphatnak felhasználónevük és jelszavuk engedélyezése után.

2019-ben is kedvező pályázati évet zártunk. Összes bevételünk 3.340 eFt volt (2.928 eFt + 412 eFt értékű önkéntes munka), összes kiadásunk 3.188 eFt (2.776 eFt + 412 eFt értékű önkéntes munka) volt, azaz 2019-ben is nyereséges évet zártunk (+ 152 eFt bevételi többlet).

Társaságunk működésének anyagi fedezetét 2019. évben is meghatározó nagyságban a pályázati támogatások alkották. Ebben az évben tevékenységeink támogatására összesen 2 országos, 12 kerületi szintű pályázatot nyújtottunk be – közülük 2 országos és 11 kerületi szintű pályázat kapott kedvező elbírálást 2019-ban átutalt 1.690 eFt értékben, ami kevesebb, mint a 2018-ban átutalt (2.172 eFt) pályázati támogatások összege.

Működésünk fedezésére az állami szektoron kívüli források bevonására is törekedtünk (pl., Városunk hirdetési díjai). Emellett a LIBRA Szoftver Kft által átadott ingyenes kettős könyvelési programot 2019-ban is használhattuk.

Forintosított önkéntes munka 412 eFt nagyságú volt. Az önkéntes munkák között nem került dokumentálásra a Városunk számaiban közreműködő szerzők honoráriumai és a közölt fotók díjai/jogdíjai: 70 flekk x 1.500 Ft x 4 szám= 420.000 Ft; és 40 fotó x 2000 Ft x 4 szám = 320.000 Ft, összesen 740 eFt értékben – valamint a Budapesti Históriák előadói (14 előadó) közül a dokumentált 6 előadó önkéntes munkája sem került forintosításra (6 előadó – 514 eFt). Ezek eredményeképpen forintosított tényleges kiadásainkat (2019–ben 2.928 eFt volt) nem növelte a tényleges önkéntes munkák általi „megtakarításunk” (2019-ben min. 1.666 eFt).

A 2019. évben iktatókönyvünk alapján 120 iktatott levelet helyeztünk el irattárunkban. A rendszeres e-mail forgalomból csak néhány fontos, vagy anyagi vonzatú levél került kinyomtatásra és iktatásra – jelenleg a nem iktatott fontosabb e-mail forgalom hetente min. 10 levél átlagosan, ami cca. további 520 levelet jelentett.

Névtelen támogatóinktól 2019-ban adójuk 1 %-os felajánlásaiból 11 eFt-ot kaptunk, ami alacsonyabb a 2018. évinél (21 eFt).

 1. évi tagdíjbevételünk 104 eFt volt, ami alacsonyabb, mint a 2018. évi (115 eFt) volt.

Köszönet illeti meg mindazokat, akik erkölcsi, szakmai és anyagi támogatásukkal lehetővé tették 2019. évi céljaink elérését, segítették munkánkat.

Külön is köszönetet mondunk a Társaságunk 2019. évi tevékenységét társadalmi/önkéntes munkájukkal támogatóknak, honoráriumaikról lemondóknak és a hivatalos tagdíjnál magasabb összeggel Társaságunk működési költségeihez hozzájárulóknak.

A Budapesti Honismereti Társaság tagjainak aktív közreműködése nélkül a 2019. év feladatait nem végezhettük volna el. Munkájuk, aktív részvételük teremti meg alapvetően a 2020. évi működésünk lehetőségét.

Budapest, 2020. február 28.

Gábriel Tibor

titkár

 

2020. évi munkaterv és költségvetési terv

Szervezeti élet

Éves közgyűlésünk rendezését online formában, 2020 május 14-én tervezzük. Tervezett programja: Törzstagsági emlékérmék ismertetése – átadása a járványveszély után; az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság beszámolója a Társaság 2019. évi tevékenysége és gazdálkodása során tapasztaltakról; Éves egyesületi beszámoló 2019. évről és melléklete, 2020. évi munkaterv és költségvetési tervezet; Egyebek.

Két elnökségi ülést tervezünk:

 1. március 13-án (megtartva)

Tervezett napirend: titkári tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről; az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság beszámolója a Társaság 2019. évi tevékenysége és gazdálkodása során tapasztaltakról; a 2019. évi Egyesületi beszámoló és melléklete tervezetei, a 2020. évi munkaterv és költségvetés tervezete; Egyebek.

2020  novemberében

Tervezett napirend: titkári beszámoló az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről; beszámoló a Városunk – Budapesti Honismereti Híradó 2020. évi számairól, gazdasági helyzetéről és a Szerkesztőbizottság javaslata a 2021. évi laptervekre; az Egyebek.

Társaságunk Bizottságai

Az Ellenőrző és Számviteli Bizottság 2020 március 5-én (megtartva) ellenőrzi a 2019. évi gazdálkodást és a 2019. évi működést, majd a tapasztaltakról az Elnökséget és a közgyűlést tájékoztatja.

A Városunk – Budapesti Honismereti Híradó Szerkesztő Bizottsága 2020 novemberében az Elnökséggel összevontan tervezett ülésén a felelős szerkesztő beszámolóját követően a 2021. évi laptervekre teszi meg javaslatát.

 

Tervezett tevékenységek 2020. évben

– Folytatni tervezzük a „Budapesti Históriák” címen rendezett előadóest-sorozatot Budapest Főváros Levéltárában, a járványveszély alatti, a nyári és karácsonyi/szilveszteri időszak kivételével minden hónapban a fővárosi és kerületi közgyűjteményekkel együttműködve. Az adott napokon első előadásként továbbra is egy-egy kutatási téma ismertetését tesszük lehetővé, második előadásként elsősorban jubileumi témaként a fővárosi és kerületi jubileumokról emlékezünk meg – lehetőséget teremtve egyben tagjaink havonkénti összejöveteleinek is.

– 2020. évben a „VÁROSUNK – Budapesti Honismereti Híradó” négy számát tervezzük kiadni. Az előző évihez hasonlóan A/4-es nagyságban, színes borítóval és két színes belső oldallal, 20 oldalon, 115 gr-os matt műnyomó papíron,  számonként 1200 – 1300 példányban: januárban, áprilisban, júliusban és októberben. Újságunk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központi- és fiókkönyvtárain, a kerületi helytörténeti gyűjteményeken, Budapest Főváros Levéltárán és a Budapesti Történeti Múzeumon keresztül, valamint postai úton, címlista alapján és előfizetőinkhez a Magyar Posta Zrt. Kereskedelmi Igazgatósága Hírlap Üzletága bevonásával kerül terjesztésre. A közgyűjteményekben és az interneten olvasóink ingyenesen kapják meg továbbra is lapunkat.

– Folyamatosan működtetjük a már jól ismert menüpontokkal egyesületünk megújult weblapját (budapesti Helytörténeti Portál: www.bpht.hu), tagjaink és a kerületi lokálpatrióták, helytörténettel foglalkozó civil szervezetek munkájának, a helytörténeti gyűjtemények, kerületi múzeumok tevékenységének segítése céljából.

Weblapunkkal célunk: tagságunk, fővárosi lokálpatrióták, a szakma képviselőinek naprakész informálása, valamint a velünk együttműködő közgyűjtemények, civil szervezetek megismerhetőségének, kommunikációjának, a munkájukba történő bekapcsolódhatóságnak a támogatása – egyfajta sajátos szolgáltatást nyújtva számukra.

A weblapon belül új kezdeményezésként Városunk Online – Budapesti Helytörténeti Szemle című internetes folyóiratunknak is helyet adunk.

Megemlékezünk a magyarság számára máig kiható trianoni döntés százéves évfordulójáról: fővárosi vonzatairól a Városunk-Budapesti Honismereti Híradóban, a budapesti Helytörténeti Portálunkon és lehetőség szerint a Városunk Online folyóiratunkban, valamint egy trianoni pályázat kiírásával és lebonyolításával – utóbbi (a járványveszély következményei miatt egyre kisebb esélyű) pályázati támogatottság függvénye. 

– Együttműködünk a Honismereti Szövetséggel a járványveszélytől függő konferenciái során. A XLVIII. Országos Honismereti Akadémiát Debrecenben (most augusztus 23-28. között) tervezi megrendezni a Honismereti Szövetség és a megyei honismereti egyesület. Társaságunk – hagyományainak megfelelően – ezen cca. 15 fővel tervezi képviseltetni magát. Az akadémia tervezett témaköre: „Trianon”.

A XVIII. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferenciát Budapesten, szintén a járványveszélytől függően tervezi megrendezni a Honismereti Szövetség. A konferencia témaköre: helytörténeti kiadványok a 18 év alatti korosztály számára. Társaságunk közreműködik a konferencia előkészítésében és lebonyolításában.

– Határon túli kapcsolataink bővítése érdekében együttműködünk a szabadkai székhelyű Vajdasági Honismereti Társasággal és a nagyváradi székhelyű Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társasággal.

– Tervezzük tovább bővíteni kapcsolatainkat a kerületi és fővárosi közgyűjteményekkel, a kerületekben működő, vagy budapesti hatókörű, helytörténeti/honismereti tevékenységet végző civil szervezetekkel, lokálpatriótákkal, a szakma képviselőivel.

Tevékenységünk közhasznú jellegét jól hangsúlyozzák a 80 %-ban ingyenesen terjesztett helytörténeti kiadványunk (Városunk – Budapesti Honismereti Híradó), a nyitott, bárki által ingyenesen látogatható Budapesti Históriák előadóestjei, és az egyesületi honlapunk sokrétű, regisztráció nélkül is használható információi, szolgáltatásai.

Budapest, 2020. május 12.

 

GábrielTibor                                                                                                                                              titkár


 

Költségvetési tervezet

a Budapesti Honismereti Társaság 2020. évi tevékenységeire

 

Tervezett kiadások:

 1. Szervezeti élet

 Személyi jellegű kiadások:

– ásványvíz, kávé, pogácsa, stb. (közgyűlés, elnökségi, bizottsági ülések,                  15.000

havi tagsági összejövetelek/Budapesti Históriák)

Dologi kiadások

– postaköltség                                                                                                           10.000

– irodaszer  (borítékok, papír, tollbetét, stb)                                                      10.000

– telefonköltség                                                                                                          24.000

– bankköltségek                                                                                                         30.000

– könyvelési díj                                                                                                           44.000

– Pályázati regisztrációs díjak                                                                                   10.000

– Honismeret előfizetése                                                                                             2.000

 Végösszesen:                                                                                                    145.000

 1. Budapesti Históriák

– indokolt esetben visszatérő előadóknak ajándék

1.490 Ft x 4 db                                                                                                                 5.960 

 1. Városunk – Budapesti Honismereti Híradó (2020. évi négy szám)

A/4-es formátum, 20 oldal, 115 gr-os matt műnyomó papír, egyszínnyomás – kivétel az 1., 16. és 8., 9. oldalak: ezek 4 x 4 szín, oldala0000k nyomása, hajtva, behúzva és két helyen tűzve, példányszám 1.200 -1.300 db/szám.

Dologi kiadások                                                     Egy szám                         Négy szám

Nyomdai előkészítés

– tördelés                                                                          107.025                              428.100

– szerkesztés, korrektura

(csak évi cca. 2 számra!)                                                290.800                             581.600

Nyomdai költségek átl. 1200 db-ra                             114.660                              458.640

Járulékos költségek

– kommunikációs költségek                                               4.000                               16.000

– irodaszer                                                                              2.000                                 8.000

– lapterjesztés postaköltsége                                             24.000                               96.000

– lapterjesztés előfizetői kiszállítással (HELIR)             18.000                               72.000

– lapterjesztés gépkocsis kiszállítással                              4.000                                16.000

  Dologi végösszesen:                                                                                     1.676.340

 

 1. Budapesti Helytörténeti Portál

Dologi kiadások

– webtárhely/domainnév bérleti díj                                                                            8.000

Végösszesen:                                                                                                           8.000

 

(6. Trianoni megemlékezés pályázat – támogatottság függvénye. Tervezett személyi kiadás: szakmai zsűri 5 fő x 30.000 Ft, 4 pályadíj x 50.000 Ft, dologi kiadás: projektmenedzser 50.000 Ft, hirdetések 200.000 Ft, meghívó, oklevelek 40.000 Ft, terembér 40.000 Ft, reprezentáció 30.000 Ft = cca. 710.000 Ft lenne)

Összesítve a 6. tétel nélkül: 145.000+5.960+1.676.340+8000= 1.835.300

 1. évi tervezett költségek összesen: 1.835.300 Ft

Tervezett bevételek:

Saját erő:

– Tagsági díj (minimum)                                                                                                 64.000

– Városunk HELIR előfizetési díj   130 fő x 760 Ft/év                                               98.800

 

Meglévő pályázati támogatások:

– Városunk 2020/2. számra eső – IX. ker. Ferencváros Önk.                                  100.000

– Városunk 2020/2. számra eső – XII. ker. Hegyvidék Önk.                                    160.000

 

Tervezett pályázati támogatások (benyújtandók)                                                                   

– Nemzeti Együttműködési Alap működési                                                               200.000

– Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés… Koll.                                                 500.000

– Kerületi önkormányzati 2020. évi pályázatok                                                         720.000

  Összesen:                                                                                                       1.842.800 Ft

 1. évi tervezett bevételek összesen: 1.842.800 Ft

Kiadás és bevétel tervezett egyenlege

– Összes kiadás                 – 1.835.300 Ft

– Összes bevétel                + 1.842.800 Ft

Egyenleg:                  + 7.500 Ft

Budapest, 2020. február 28.

Gábriel Tibor

titkár

…………………………

                                     Egyebek                                                              4. napirendi pont

–  A Honismereti Szövetség a járványveszély miatt elhalasztja rendezvényeit. Előzetes tervei szerint – a járványhelyzet függvényében – az alábbi időpontokban fogja azokat megtartani:

 1. A debreceni XLVIII. Országos Honismereti Akadémiát (Téma: Trianon – Szétszakítva is egységben) augusztus 23-28. között.
 2. A révkomáromi Honismeret Napját szeptember 26-27-én.
 3. A budapesti XVIII. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferenciát november 27—29-én.

– A Honismereti Szövetség tisztújító közgyűlését 2020 szeptemberében tervezi megtartani. Javasoljuk, hogy Társaságunk a Szövetség Elnökségébe Gábriel Tibor, a Szövetség közgyűlésébe dr. Róbert Péter tagtársunkat delegálja.

– Társaságunk a járványveszély miatt elhalasztott 2020. II. negyedévi, fővárosi levéltári Budapesti Históriák előadásait – a járványhelyzet függvényében – a levéltárban, az alábbi szerdai időpontokban, délután 5 órától tervezi megtartani:

Október 7.

– A magyar fájdalom és remény emlékművei: revíziós szobrok, emlékművek a Trianon utáni évtizedekben Budapesten
Előadó: Flier Gergely könyvtáros

– Egy család sorsa Trianon után

Előadó: Szelepcsényi Sándor helytörténész

November 4.

Nyomtalanul című film vetítése (báró Atzél Ede életútja)

A vetített film készítéséről, jövőbeni terveiről

Előadó: Dr. Novák Tamás, filmrendező

December 2..

– A magára hagyott Ó-Szemeretelep

Előadó: Pápai Tamás László történész

– A Belvárosi Helytörténeti Klub négy évtizede

Előadó: Vízy László ny. müemlékfelügyelő

 

——————————————————————

JEGYZŐKÖNYV 

a Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége 2020. március 13-án, a Városunk Szerkesztőségében tartott üléséről

Jelen vannak:

Breinich Gábor elnök, Gábriel Tibor titkár, Szöllősy Marianne és Praimajer Mária elnökségi tag,

mint javaslattevő Tamás Györgyné fővárosi lakos.

Távolmaradását kimentette: Karacs Zsigmond alelnök (egészségi állapot), Balázs Attila (munkahelyi kötöttség) és Heilauf Zsuzsanna (kórházi műtét) elnökségi tag, Fericsán Kálmánné ESZB elnök (vártatlan betegség).

 

Breinich Gábor elnök üdvözölte a megjelenteket, majd az ülés első napirendi pontja előtt Tamás Györgyné javaslata hangzott el: a Budapesti Városvédő Egyesület Promontor-Tétény csoportja összejövetelein merült fel az a javaslat, hogy a Magyar Televízió 1969-1970-ben tartott Fekete-fehér, igen-nem c. helytörténeti vetélkedőjéhez hasonlót lehetne szervezni 2022-2023-ban Budapest egyesítése 150. évfordulójára emlékezve – Tamásné javaslatát írásban is rögzítette, ami jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Hozzászólások:

– Köszönjük a kezdeményezést! Társaságunk a főváros közgyűjteményeivel jó kapcsolatban van. Megvalósításának előkészíthetőségéről: Első lépésként a három nagy fővárosi közgyűjtemény állásfoglalását lenne érdemes kikérni (BTM, BFL, FSZEK). Második ütemben a főváros és a kerületek vezetése kereshető meg, hogy felkarolják-e a kezdeményezést (emberi és anyagi források megteremtése). Harmadik lépés lehet a szervezőknek a médiával a kapcsolatfelvétel. Kérdéses, hogy ami 1970-ben érdekes volt, az vajon 50 évvel később jó e, vagy más formát kell keresni.

– Ami 1969-ben újszerű volt (helytörténet népszerűsítésének újólagos elkezdése, lokálpatriotizmus…), az ma napirenden van. Az ifjúság számára megismerhető, hogy hol laknak, kik voltak neves elődeik… Mindez akkor hozzájárult a vetélkedő népszerűségéhez. Lehet, hogy napjainkban más formát kell keresni – nem a TV-n keresztül, hanem interneten.

– Ügyelni kell arra, hogy ne a kereskedelmi csatornák show-műsoraként valósuljon meg esetleg ez a javaslat, mert az esemény jelentőségét tekintve ez méltatlan lenne.

 

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalva megköszönte Tamás Györgyné kezdeményezését. Javasolta, hogy a budafoki Klauzál Gábor Társaságot keresse meg és az alakítsa ki a javaslatról véleményét, majd állásfoglalásáról írásban kapjunk értesítést. Pozitív visszajelzés esetén egyesületünk behatárolt lehetőségei miatt kezdeményezőként léphet fel a főváros kulturális intézményeinek megkeresésével – a továbblépés válaszaik függvénye.

 

Breinich Gábor elnök ezt követően felkérte Gábriel Tibort a jegyzőkönyv vezetésére, aki a felkérést elfogadta. Megállapította, hogy az Elnökség határozatképes és jegyzőkönyvvezető személyét, az előterjesztett napirendet egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta (4 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat).

*

 1. 1. Az Elnökség előző ülése óta eltelt időszak eseményeiről Gábriel Tibor, a Társaság titkára adott tájékoztatást.

Folytatódtak 2020-ban is a Budapesti Históriák előadóestjei Budapest Főváros Levéltára előadótermében. Korábbi szervezője, Balázs Attila munkaköri leterheltsége miatt azonban nem tudta szervezését elvégezni, a 2020. I. félév előadásait a tikár készítette elő és bonyolította le eddig. A későbbiekben át kell gondolni, hogy tagjaink közül kit vagy kiket kérhetünk fel erre a feladatra. Külön köszönet illeti meg az előadóestek kapcsán Budapest Főváros Levéltárát közreműködéséért.

Társaságunk új weblapjáról (Breinich Gábor elnök közreműködésével megújult budapesti Helytörténeti Portál) pozitív visszajelzések érkeztek, az folyamatosan, naprakészen működött.

Januárban elindult szakmai folyóiratunk, a Városunk Online – Budapesti Helytörténeti Szemle. Írásai főként a Budapesti Históriákon elhangzott előadások szerkesztett változatai.

Január elején megjelent a Városunk-Budapesti Honismereti Híradó 2020/1. száma 1.300 példányban – a 2. szám fedezete biztosított, remélhetőleg a koronavírus járvány nyomdai kivitelezését nem akadályozza – a 3. és 4. számok fedezete főként a kerületi pályázatok elnyerésétől függ majd.

Március 5-én az Ellenőrző és Számviteli Bizottság a székhelyünkön (újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény) folyó építőipari munkák miatt a Városunk Szerkesztőségében tartotta meg a 2019. évi működés és gazdálkodás ellenőrzését, amelyről a következő napirendi pontban lesz tájékoztatás.

Budapest Főváros Levéltára tegnap este 6 órától külső látogatók elől lezárta a levéltárat (Ma délelőtt tudtuk meg, hogy az Elnökség ülését is át kell onnan helyeznünk!). A koronavírus járvány miatt javasolható, hogy a Társaság rendezvényeit (pld. Budapesti Históriák) azonnali hatállyal függessze fel, és halassza el a járvány elmúltáig.

Ez a járvány eltarthat a szokásos május eleji közgyűlésünk megrendezéséig is. Elmaradása gondot okozhat, megfontolandó lehet egy távszavazásos közgyűlés előkészítése.

Elmarad a Honismereti Szövetség által a felvidéki Révkomáromban szervezett kétnapos Honismeret Napja március 24-25-én, és a HSZ Elnökség/közgyűlés ülése április 2-án a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Elhalasztásra kerül a Budapestre, április 24-26-ra tervezett 3 napos XVIII. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferenciája (téma: helytörténeti kiadványok 18 éven aluliak számára) – ezt még remélik, hogy május 22-24. között meg tudják tartani (vagy novemberben). Előkészítésében közreműködtünk, lebonyolításában Társaságunknak is lesz feladata.

A XLVIII. Országos Honismereti Akadémiát (Téma: Trianon – Szétszakítva is egységben) július 5-10. között tervezik megrendezni Debrecenben, a szokásos konferencia szerkezetben – reméljük ezt már meg lehet tartani. Erre a főváros képviseletét idén nem központilag szervezhetnénk, hanem mindenki önállóan jelentkezhetne.

Hozzászólások:

– Halasszuk őszre a Budapesti Históriák I. félévre szervezett, eddig meg nem tartott előadásait. A közgyűlésünk lényeges része a személyes jelenlét, távszavazásos formában nem javasolható megrendezése. Tartsuk meg a szabályos formában.

– Júniusig a 10 főnél nagyobb létszámú rendezvény nem tartható meg.

– A Honismereti Akadémiára állítsuk vissza az egyéni jelentkezési rendszert, Társaságunk a tájékoztató anyagok megküldésével, esetleg a Jelentkezési Lapok begyűjtésével, központi továbbításával segítheti tagjaink és az érdeklődők részvételét.

 

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalta, majd ezt követően az Elnökség egyhangúan, az előterjesztő tartózkodása mellett (3 igen, 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

 

1/2020. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség

 1. jóváhagyólag tudomásul veszi Gábriel Tibor titkár tájékoztatását az előző elnökségi ülés óta történt időszak eseményeiről;
 2. a Társaság összes rendezvényét azonnali hatállyal elhalasztja a koronavírus okozta járvány veszélyhelyzetének fennállásáig (közgyűlését is beleértve), és ennek érdekében felkéri titkárát a szükséges lépések megtételére.

*

 1. 2. Az Ellenőrző és Számviteli Bizottság képviseletében Fericsán Kálmánné, a bizottság elnöke váratlan megbetegedése miatt kérésére Breinich Gábor, a Társaság elnöke ismertette a Bizottság jegyzőkönyve alapján a Társaság 2019. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzésének tapasztalatait.

A Városunk Szerkesztőségében március 5-én tartott ellenőrzés célja a BHT 2019. évi működése és gazdálkodása ellenőrzése, tárgya a BHT 2019. évi teljes irattári és pénzügyi anyaga, leltára, adóbevallásai, pályázati támogatásai, 2019. évi kettős könyvelése, egyesületi beszámolója és közhasznúsági melléklete volt. Ellenőrzéseink szúrópróbaszerűen történtek meg. A Társaság a jelentési kötelezettségeinek az előírt határidőkön belül eleget tett: pályázati elszámolások, NAV bevallások, statisztikák, stb. Legnagyobb költségét a Városunk magazin kiadása okozta. 2019-ben is nyereséges évet zárt; bevételeit, költségeit éves beszámolója hitelesen tartalmazta. Összességében megállapítottuk és a jegyzőkönyvben is rögzítettük, hogy az Alapszabályában rögzített feltételeknek, valamint a közhasznú szervezetekre előírt szabályoknak megfelelően működött, a nyilvántartások, az adminisztráció színvonalasan lett ellátva.

Az Elnökség az elhangzottakat követően hozzászólás és javaslat nélkül egyhangúan (4 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

 

2/2020. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség

– jóváhagyólag elfogadja az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság jegyzőkönyvben rögzített beszámolóját a Társaság 2019. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzéséről;

– egyben köszönetét fejezi ki a bizottság tagjainak, kiemelten Fericsán Kálmánné elnöknek, munkájukért.

*

 1. 3. A Társaság 2019. évi egyesületi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, valamint a 2020. évi munka és költségvetési terve írásbeli tervezeteit Gábriel Tibor titkár terjesztette elő

Az előterjesztő szóbeli kiegészítésében ismertette, hogy az írásbeli előterjesztéseket (2019. évi egyesületi beszámoló és közhasznúsági melléklet/éves beszámoló, 2020. évi munkaterv és költségvetési terv, 2019. évi eszköznyilvántartás/leltár) e-mailon megküldte az Elnökség tagjainak/meghívottaknak, valamint a mostani napirendi pont előtt az Elnökség tagjainak kinyomtatott formában is átadta.

A közhasznú szervezetekre kötelező PK-542-es nyomtatványa mintegy 30 oldalas lett, amiből a fedlapok mellett a számszaki adatok 6 oldalt, a közhasznú tevékenységek 4 oldalt, a pályázati támogatások 14 oldalt, az éves bírásbeli beszámoló 4 oldalt foglal el. Az egyesület a 2019. évet is pozitív szaldóval zárta (+152 eFt), emellett sikerült: számítógépes hátterét megújítania, weblapját korszerűsítenie, a Városunk-Budapesti Honismereti Híradó c. magazinja arculatát és tipográfiáját modernizálnia és már számonként 20 oldalon kiadnia, megteremtenie a Városunk Online-Budapesti Helytörténeti Szemle c. szakmai internetes folyóirata kereteit. A Társaság 1991-2009 közötti iratanyagát 3 folyóméter terjedelemben leadta a fővárosi levéltárnak – a selejtezés után a levéltár 1,8 folyóméter elhelyezését igazolta vissza. A nyíregyházi XLVII. Országos Honismereti Akadémián Társaságunk 22 fővel képviselte a fővárost. Tevékenységünk anyagi hátterét 90 százalékban a 2019-ben megnyert 2 országos és 11 kerületi szintű pályázatunk teremtette meg. A 2020. évi munkatervben a szervezeti élet mellett a 2019. évi tevékenységek folytatását tervezi (Budapesti Históriák, magazin, internetes folyóirat, budapesti Helytörténeti Portál, a Honismereti Szövetség konferenciáin részvétel és a budapesti konferenciáján/rendezvényein közreműködés). Trianon 100 éves jubileumáról a Budapesti Históriákon, a Városunkban tervez megemlékezni, a trianoni ifjúsági vetélkedőre az Elnökség utolsó ülése óta pályázatot még nem írtak ki. Idei tevékenységünk anyagi hátterét is főként pályázati forrásokból tervezzük megteremteni – amit jól tükröz a 2020. évi költségvetési tervezet is.

Hozzászólás:

– Pályázatot nem írt ki, de a költségeket talán átvállalja a Nemzetstratégiai Kutatóintézet.

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalta, majd az Elnökség egyhangúan, az előterjesztő tartózkodása mellett (3 igen, 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat) meghozta a következő

 

3/2020. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség jóváhagyólag elfogadja a Társaság 2019. évi egyesületi beszámolója és közhasznúsági melléklete, valamint a 2020. évi munka és költségvetési terve írásbeli tervezeteit, egyben köszönetét fejezi ki összeállításáért Gábriel Tibor titkárnak

*

4. „Egyebek”

A Honismereti Szövetség kitüntetéseire a távol lévő elnökségi tagok javaslatait Gábriel Tibor titkár ismertette:

Karacs Zsigmond alelnök javasolta felterjeszteni a Honismereti Szövetség Honismereti Munkáért emlékéremre Bóta Piroskát (BHT alapító tagja, első titkára);

Heilauf Zsuzsanna elnökségi tag, a Tomory Lajos Múzeum igazgatója a Honismereti Munkáért Emléklapra dr. Grünwald Mária felterjesztését javasolta (a XVIII. kerületi helytörténeti vetélkedőknek kezdetektől szervezője, a dolgozók esti gimnáziuma igazgatója).

Jelenlévők Honismereti Munkáért emléklapra javasolták még: Sáfár József ipartörténeti kutatót, a XVII. kerületi Távírótörténeti Állandó Tárlat létrehozóját, valamint Viszket Zoltánt, az Óbudai Múzeum korábbi tudományos titkárát, jelenlegi igazgatóját.

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalta és megállapította, hogy az Elnökség a felterjesztésre javasoltakkal egyetért.

Melléklet: Javaslat vetélkedő kezdeményezésére

 

Kmf.

Gábriel Tibor                                                                         Breinich Gábor

titkár, jegyzőkönyvvezető                                                              elnök

———————————————

Budapesti Honismereti Társaság

1043 Budapest, Berda József u. 48.

Tel.:        370-0652

Mobil:    06-30-2551513

E-mail:  info@bpht.hu

Web:      www.bpht.hu

 

15/2020. BHT ikt. sz.

 

MEGHÍVÓ

A Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége soron következő ülését

 1. március 13-án (pénteken) délután 4 órai kezdéssel 

Budapest Főváros Levéltára V. emeleti tárgyalójában (Budapest, XIII. Teve u. 3-5. V. em. 526. sz.) tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirend:

 1. Titkári tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről Előterjesztő: Gábriel Tibor titkár
 2. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság (ESZB) beszámolója a Társaság 2019. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzésének tapasztalatairól

Előterjesztő: Fericsán Kálmánné, az ESZB elnöke

 1. A 2019. évi egyesületi éves beszámolók, valamint a 2020. évi munkaterv és költségvetési terv tervezete.

Előterjesztő: Gábriel Tibor titkár

 1. Egyebek (kitüntetésre javasoltak, Honismereti Akadémia, stb.)

Az ülésen személyes megjelenését és aktív részvételét előre is köszönöm.

Budapest, 2020. március 4.

Mellékletek: 3. napirendi pont írásbeli anyagai e-mailon

Üdvözlettel:

Ph.

Breinich Gábor sk.

elnök

———————————————————————————————–

JEGYZŐKÖNYV

 

a Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége

 1. november 20-án székhelyén, az újpesti

Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben tartott üléséről

 

Jelen vannak:

Breinich Gábor elnök, szerkesztőbizottsági elnök, Gábriel Tibor titkár, felelős szerkesztő, Praimajer Mária, és Szöllősy Marianne elnökségi tag,

meghívottként Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság (ESZB) elnöke, dr. Sipos András szerkesztőbizottsági tag.

Távolmaradását kimentette: Karacs Zsigmond alelnök, Balázs Attila, Heilauf Zsuzsanna elnökségi tagok, valamint dr. Buda Attila, dr. Róbert Péter és dr. Sándor Tibor szerkesztőbizottsági tagok.

Breinich Gábor elnök üdvözölte a megjelenteket, megállapította az Elnökség határozatképességét, és hogy a napirendet az Elnökség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta (4 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat).

*

 

 1. 1. Az Elnökség előző ülése óta eltelt időszak eseményeiről Gábriel Tibor titkár számolt be

A Budapesti Históriák őszi előadássorozatát Balázs Attila sikeresen megszervezte, lebonyolításában Társaságunk titkára helyettesítette – megvalósításában együttműködve legfőbb támogatónkkal, a fővárosi levéltárral, akinek a térítésmentes terem és technika használatot ezúton is köszönjük.

Folyamatosan és napra készen működtettük a Budapesti Helytörténeti Portált. A Google Analytics statisztikája szerint a havi látogatottság (állítólag?) cca. 200 fő (elérhető: Google-ba legfelülre (!) beírva analytics.google.com – utána a saját Google fiókban saját e-maillal és saját jelszóval érhetők el az adatok).

Tervezettnek megfelelően júliusban kiadtuk a Városunk 2019/3. (1200 pld) és októberben a 2019/4. (1300 pld) számát, a 2020/1. szám anyaggyűjtési stádiumban van, várható megjelenése 2020. január 7-én. Anyagi fedezete a 2020/2. számnak is már rendelkezésre áll.

Mind a megújult weblapunk (áprilistól), mind a megújult periodikánk (januártól) pozitív visszajelzéseket eredményezett. A NEA 2018. évi pályázati támogatásnak köszönhetően számítógépes hátterünk is korszerűvé vált (laptop, nyomtató). A XLVII. Országos Honismereti Akadémián (Nyíregyháza, 2019. július 7–12. címe: „Noblesse oblige – a nemesség kötelez” A nemesség szerepe Magyarországon címmel) Társaságunk 22 fővel képviselte a fővárost.

A Honismereti Szövetség tervezi, hogy a soros kiadványszerkesztői konferenciáját Budapesten rendezi meg 2020 áprilisában, a tavaszi szünet után, hétvégén (péntek du., szombat, vasárnap de.) – ehhez próbáltunk szállást, étkeztetést ajánlani alacsony árfekvésben. A kapott visszajelzések alapján ezek nem váltak be, és remélik, hogy a Közszolgálati Egyetem fogadja a konferenciát. Fővárosi megvalósítása esetén Társaságunk lebonyolítását tagjai önkéntes munkájával segítené.

(Utólagos információ: Budapest Főváros Levéltára Társaságunk 1991-1997 közötti /cca. 0,25 folyóméter/ és 1997-2009 közötti /cca. 2,75 folyóméter/ működéssel kapcsolatos iratanyagát és a Városunk Szerkesztősége 1998-2009 közötti iratanyagát augusztus 30-án tőlem átvette, ez időszak pénzügyi bizonylatai pedig – a nyugdíjjogosultságot igazolók kivételével – megsemmisítésre kerültek.)

 

Breinich Gábor elnök összefoglalója után az Elnökség egyhangúan, az előterjesztő tartózkodása mellett (3 igen, 1 tartózkodás, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

 

2/2019. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség jóváhagyólag tudomásul veszi Gábriel Tibor titkár tájékoztatását az előző elnökségi ülés óta történt időszak eseményeiről.

 

*

ad 2. A Társaság 2020. évi tevékenységére a javaslatot Breinich Gábor elnök terjesztette elő.

Egyesületünk egyik alaptevékenysége a Budapesti Históriák előadóest sorozata, melyet 2020. évben is Balázs Attila történész, az EMMI főosztályvezetője szervez – a téli és nyári szünet kivételével évi nyolc alkalommal, Budapest Főváros Levéltára földszinti előadótermében.

A Budapesti Helytörténeti Portál megújítása után a Városunk Online tervezett folyóirat keretei is megvannak, jelenleg csak néhány hír és egy tanulmány érhető el ott. A portált továbbra is folyamatosan és naprakészen tervezzük működtetni – a titkárunk mellett az Elnökség és a Szerkesztőbizottság tagjai is részt tudnának ebben venni.

 1. évben is a Városunk – Budapesti Honismereti Híradó negyedévenkénti megjelentetését tervezzük.

Hasonlóan fontosnak tartjuk a főváros képviseletét a Honismereti Szövetség konferenciáin, kiemelten a nyári Országos Honismereti Akadémián.

Amennyiben a kiadványszerkesztői konferenciára a Honismereti Szövetség talál megfelelő fővárosi helyszint (szállás, étkeztetés), akkor szervezésében és lebonyolításában egyik vendéglátóként közreműködünk

Hozzászólások:

 • Napjainkban több a publikálási lehetőség, minden folyóirat kézirathiánnyal küszködik.
 • A Budapesti Históriák minden előadójának írásban is fel van ajánlva a portálunkon való publikálási lehetőség. Mivel nem nyomtatott forma, nem nagyon veszik ezt igénybe. Könyv alakban pedig két évig kísérleteztünk a Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv VIII. kötet anyagi hátterét megteremteni (2011-2012), sikertelenül.
 • Lehetne egy pályázatot kiírni Trianon következményeinek fővárosi vonzataira: a menekülthelyzetre, személyes emlékekre családi vonalon, ifjúsági kategóriában is.
 • A pályázat része lehetne a Trianon hatása a két világháború közötti budapesti lakókörnyezetre, a trianoni emlékeztetők (emléktáblák, emlékművek, stb…) kerületi szinten való megjelenítésére.
 • A fiatalok sokszor képi megjelenítéssel foglalkoznak, lehetne külön pályázati kategória a kisfilmes formával való pályázási lehetőségük. A bejövő értékesnek minősített anyagokat közzé lehetne tenni a weblapunkon. A pályázatot a helyi sajtóban és a helyi médiában hirdetni kellene.
 • Felvetett pályázatnak jelentős anyagi vonzatai lesznek. Egy-egy kategóriában ha csak első díjat is adunk ki – 150-200 eFt nagyság, ami vonzó. A szakmai zsűritől sem lehet elvárni az ingyenmunkát. Lesznek olyan kerületi médiák, amik csak hirdetési díj ellenében közlik a pályázatunkat. Ünnepélyes eredményhirdetést is kell tartani – meghívó, oklevelek, reprezentáció, terembér/technika. Ezt csak pályázati támogatásból tudnánk fedezni.

 

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalta, majd az Elnökség egyhangúan, az előterjesztő tartózkodása mellett (3 igen, 1 tartózkodás, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

 

3/2019. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség

– köszönettel tudomásul veszi Breinich Gábor elnök tájékoztatását a Társaság 2020. évi tervezett tevékenységéről,

– felkéri titkárát a Társaság Trianon megemlékezése előkészítésére, anyagi fedezete érdekében a lehetséges pályázati lehetőségek feltérképezésére, pályázatok benyújtására.

 

*

 1. 3. Városunk–Budapesti Honismereti Híradóról Gábriel Tibor felelős szerkesztő tájékoztatója 2019. évi megjelenéséről, Szerkesztőbizottsága 2018. évi határozatainak 2019. évi végrehajtásáról, szerkesztőbizottsági javaslatok a periodika 2020. évi lapterveihez.

A Városunk 2019/1. száma 1.200, 2019/2. száma 1.200, 2019/3. száma 1.200, 2019/4. száma 1.300 példányban jelent meg. Utóbbi esetben a példányszám változását a pályázati támogatók száma okozta.

2019-ben negyedévenkénti számokkal (januári, áprilisi, júliusi, októberi) megjelenő Városunk egységes formátumban – új grafikai megjelenítéssel és új tipográfiával, 115 gr-os matt műnyomó papíron, 20 A/4-es oldalon jelent meg – 1., 10-11. és 20. oldala színesben, a többi egyszínnyomással. Ezek a számok az interneten is teljes terjedelmükben olvashatóak (budapesti Helytörténeti Portálunk – a weblap mobiltelefonra is optimalizált). A 2020. évi 1. szám már előkészítés alatt áll. A 2020/2. szám anyagi háttere biztosított, a 3. és 4. szám kiadása továbbra is későbbi pályázati támogatások függvénye.

A 2018. évi szerkesztőbizottsági javaslatok többsége 2019-ben megvalósult: 1919-es spanyolnátha járvány fővárosi történései – 2019/2. sz. 7. old.; Aquincumi Múzeum 125 éves jubileuma – 2019/1. sz. 1. old, 2019/3. sz. 14.old.; 1950. évi városegyesítés 70 éves jubileumáról – a 2020/1. számban tervezünk megemlékezni; Statisztikai Hivatal kapcsán – javasolt szerző (Kalmár Ella) nyugdíjba ment, elérhetetlen volt; Budapest román megszállása 100 éves évfordulója – 2019/4. sz. 3. old., 1949-es utcanévváltozások (70 éves ) – 2019/4. sz. 14. old.; Vagonlakókról – a 100 éves trianoni évforduló kapcsán a 2020. évi számokban tervezzük a megemlékezést

Elhangzott javaslatok 2019. évre:

– Dr. Sándor Tibor javaslatait a felelős szerkesztő ismertette: a közgyűjtemények digitalizálási stratégiája és a helytörténeti/honismereti tevékenységek számára ebben rejlő lehetőségek; Trianon emlékezete a külső kerületek térszimbolikájában (emlékművek, utcanevek, stb.).

– Utóbbi a belső kerületekben is érdekes. A csatolt települések jegyzőkönyveit Erdélyi Pál (BFL) nézi át és felkérhető.

– Trianon után a gazdasági válságig milyen térbeli változások történtek – kerületi helytörténészeket bevonva (budai villanegyed, Zugló…)

– Nagy-Budapest létrehozása milyen következményekkel járt a kerületekben, hol és mikor (építkezések, infrastruktúra).

 

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat az alábbiak szerint összefoglalta: a Városunk szerkesztője segítse elő az elhangzott laptervi javaslatok megvalósulását – majd az Elnökség egyhangúan (4 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

4/2019. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség

 1. köszönettel tudomásul veszi Gábriel Tibor felelős szerkesztő tájékoztatását a lap helyzetéről, a szerkesztőbizottsági határozatok végrehajtásáról;
 2. egyetért az elhangzott javaslatokkal, és szükségesnek tartja a 2020. évi tevékenység megvalósításakor figyelembe vételüket. 

*

 1. 4. „Egyebek”

Pályázati támogatásainknak köszönhetően várhatóan 2019-ben is nyereséges évet zárunk – ha idén még átutalják/beérkezik az NKA pályázati támogatása a Városunk 2019. évi számaira.

A Honismereti Szövetség Elnöksége október 3-án tartott ülésén bejelentették, hogy a XLVIII. Országos Honismereti Akadémiát Debrecenben, 2020. július 5. – július 10. között tervezik megrendezni, témaköre: Trianon

Kmf.

Gábriel Tibor     jkv. vezető                                               Breinich Gábor elnök

——————————————

Budapesti Honismereti Társaság

1043 Budapest, Berda József u. 48.

Tel.:       370-0652

Mobil:    06-30-2551513                                                    101/2019. BHT ikt. sz

E-mail:  info@bpht.hu

Web:      www.bpht.hu

.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Kolléga! Kedves Barátunk!

A Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége és a Városunk Szerkesztőbizottsága soron következő összevont ülését

 1. november 20-án (szerdán) du. ½ 6 órai kezdéssel

székhelyén, az újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben (1043. Budapest, Berda József u. 48. Újpest Városközpont M3-as végállomástól 4 perc gyalog) tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:

 

 1. Titkári tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről

Előadó: Gábriel Tibor titkár

 1. Javaslat a Társaság 2020. évi tevékenységeire

Előadó: Breinich Gábor elnök

 1. Szerkesztői tájékoztató a Városunk 2019. évi megjelenéséről, Szerkesztőbizottsága 2018. évi határozatainak 2019. évi végrehajtásáról, szerkesztőbizottsági javaslatok a periodika 2020. évi számai lapterveihez

Előadók: felelős szerkesztő, a Szerkesztőbizottság tagjai

 1. Egyebek

 

Az ülésen személyes megjelenését és aktív részvételét előre is köszönöm.

Budapest, 2019. november 4.

Üdvözlettel:

Ph.

Breinich Gábor

elnök

—————————————————————-

JEGYZŐKÖNYV

a Budapesti Honismereti Társaság 2019. május 23-án,

a zugligeti Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont kiállítótermében

tartott közgyűléséről

Jelen vannak:

Breinich Gábor elnök, Karacs Zsigmond alelnök, Gábriel Tibor titkár, Balázs Attila, Praimajer Mária, Szöllősy Marianne elnökségi tagok, Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számviteli Bizottság (ESZB) elnöke, Ádám Jánosné (az ESZB tagja), Bárány Tibor, Bartha Éva, Berend Miklós, Boda Sándor, Domoszlai Erzsébet, Gaál Károlyné, Hegedüs Annamária, dr. Kovács Ivánné, Kovács Piroska, Oláh Albert, Rajzó Andrásné, Reisinger Imréné, dr. Róbert Péter, dr. Sárközy Péterné, Szabó Jánosné, Szombathy Jánosné, Szőke Antal, Vándor Éva, Wilk Jánosné egyesületi tagok.

Távollétében közgyűlési képviseletére (írásban):

– Breinich Gábor elnököt felhatalmazta dr. Del Medico Imre, Széman Richard egyesületi tag;

– Gábriel Tibor titkárt felhatalmazta Bese Judit, Gavlik István egyesületi tag.

 

Breinich Gábor elnök üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy du. 5 órakor a közgyűlés nem határozatképes ezért azt feloszlatta, majd bejelentette, hogy a meghívóban és az Alapszabály 13/C/d. pontjában foglaltak alapján a közgyűlést du. 5 óra 20 perckor változatlan napirenddel ismételten összehívja, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.

 

A napirend előtt Földváry Gergely, a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény történésze a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény múltját és jelenét ismertette – Hegyvidék Önkormányzatának támogatásával a gyűjtemény napjainkban az 1870-ben épített zugligeti lóvasúti végállomás felújított épületében (Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont) működik. Ezt követően az épület felújításáról beszélt és bemutatta tereit.

 

Breinich Gábor elnök a Társaság nevében köszönetét fejezte ki Földváry Gergelynek, a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény történészének előadásáért és a közgyűlés helyszínének szervezéséért, majd a du. 5 óra 20 perckor az ismételten összehívott közgyűlésen megállapította, hogy az már határozatképesnek tekinthető. Javasolta a meghívóban szereplő napirend elfogadását, levezető elnöknek Breinich Gábor, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibor, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fericsán Kálmánné és Szöllősy Marianne felkérését.

Megállapította, hogy a javasoltak a felkérést elfogadták, a résztvevők részéről más személyre javaslat, vagy hozzászólás nincs. A nyílt szavazást követően megállapította, hogy a jelenlévők egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a napirendet, a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőket (minden alkalommal 26+4 igen, 1 tartózkodás – a javasolt, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta következő

 

1/2019. BHT számú határozatát. 

A közgyűlés

 1. az előterjesztett napirendet változtatás nélkül elfogadja;
 2. felkéri levezető elnöknek Breinich Gábort, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibort, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fericsán Kálmánnét és Szöllősy Mariannet.

*

1. napirendi pont

A Társaság tagjainak a tízéves törzstagsági emlékérmek átadása (Bartus Jenőné, Fericsán Kálmánné, Reisinger Imréné)

 

Breinich Gábor elnök ünnepélyes keretek közt adta át Fericsán Kálmánnénak és Reisinger Imrénémek a Budapesti Honismereti Társaságban végzett 10 éves munkájukról megemlékező társasági emlékérmet. A távolmaradását kimentő Bartus Jenőné emlékérméjének átadására egy későbbi időpontban kerül sor.

* 

 1. napirendi pont

Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnöke, Fericsán Kálmánné beszámolója a Társaság 2018. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során tapasztaltakról

 

Az ESZB éves ellenőrzését 2019. március 6-án a Társaság 1043 Budapest, Berda József u. 48. szám (újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény) alatti székhelyén tartotta meg – megállapításairól az Elnökségnek a március 8-i ülése 3. napirendi pontjában adott tájékoztatást. Vizsgálatuk magába foglalta az éves adatok ellenőrzését: a BHT 2018. évi teljes irattári és pénzügyi anyagát, NAV bevallásait, 2018. évi könyvelését, egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. Az éves vizsgálat az éves munka ellenőrzésével is foglalkozott: áttekintette a LIBRA 3S kettős könyvelési programjában végzett 2018. évi könyvelést, az irattári anyagot, a leltárakat, a pályázati támogatásokat, a jelentések elkészítését.

Megállapította, hogy az íratok nyilvántartása, tárolása, kezelése megbízható volt. A BHT a jelentési kötelezettségeinek az előírt határidőkön belül eleget tett: pályázati elszámolások, NAV bevallások, statisztikák. 2018-ben eredmény-kimutatásunk alapján 3.175 eFt kiadásunk (2.913 eFt + 262 eFt önkéntes munka) és 3.335 eFt bevételünk (3.073 eFt + 262 eFt önkéntes munka) volt, – azaz nyereséges évet zártunk (+ 160 eFt). Pályázati támogatottsága: 2018-ban átutalt 2.172 eFt értékben, ami közel kétszeres volt, mint a 2017. évi pályázati támogatottsága (1.010 eFt). A feladatok ellátását jelentős önkéntes munka segítette. Az egyesület ráfordításait tekintve legnagyobb kiadása a Városunk c. kiadvány négy számának megjelentetése volt. Összességében megállapította, hogy a Budapesti Honismereti Társaság az Alapszabályában rögzített feltételeknek, valamint a közhasznú szervezetekre előírt szabályoknak megfelelően működött, feladatait (elszámolási, számviteli, iratkezelési szempontból) színvonalasan látta el a 2018. évben.

 

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalva kiemelte, hogy az egyesület közhasznú besorolását megőrizte, mivel nyereséges évet zárt. A Társaság nevében köszönetét fejezte ki munkájukért az ESZB elnökének és tagjainak, valamint a Társaság titkárának.  Ezt követően megállapította, hogy a beszámoló kapcsán kérdés és hozzászólás nincs, a beszámolót nyílt szavazással a tagság egyhangúan elfogadta (26+4 igen, 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta a következő

2/2019. BHT számú határozatát.

A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnökének a Társaság 2018. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során végzett tevékenységéről szóló tájékoztatását, egyetért megállapításaival, egyben köszönetét fejezi ki munkájáért a bizottság elnökének és tagjainak.

*

 1. napirendi pont

Gábriel Tibor titkár ismertette a Társaság 2018. évi egyesületi beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és a közhasznúsági mellékletét, valamint a 2019. évi munkatervét és költségvetési tervét.

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítésében bejelentette, hogy az írásbeli 2018. évi egyesületi beszámoló és közhasznúsági melléklete rövid változatát, valamint a 2019. évi munkatervet és költségvetési tervet e-mailon megküldte a Társaság tagjainak, a közgyűlés elején kinyomtatva több példányban a jelenlévőknek átadta, és bejelentette, hogy elfogadását követően szokás szerint az egyesületi beszámolót és közhasznúsági mellékletét teljes terjedelmében közzé fogják tenni a Társaság fővárosi Helytörténeti Portálján.

Ezt követően mind a négy írásbeli beszámolót kivetítőn is részletesen bemutatta és fotókkal szemléltette az éves tevékenységet. A 2018. évi egyesületi beszámoló és a közhasznúsági melléklet (PK 442 nyomtatvány) bemutatásakor annak szerkezetét részletesen ismertette. Hangsúlyozta, hogy ennek révén bárki számára mélységében megismerhető a Társaság tevékenysége és gazdálkodása.

A Társaság 2018. évi tevékenységét ismertető írásbeli beszámolója rögzítette, hogy az egyesület rendes tagjainak létszáma 2018. december 31-én 79 fő + 2 fő tiszteletbeli tag volt, közülük heten tagdíjukat még nem rendezték.

A Társaság tagjai közül többen kaptak 2018-ban kitüntetést: Bartha Éva a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át. A Honismereti Szövetség felterjesztésünkre Honismereti Munkáért Emlékéremmel tüntette ki Bihari József tagunkat, és a Honismereti Munkáért Emléklappal Fericsán Kálmán (†), Maczó Balázs és Millisits Máté munkáját ismerte el. A Budapesti Honismereti Társaság tízéves törzstagsági emlékérméjét 2018-ban négy tagunk – dr. Horváth Péterné, dr. Kovács Ivánné, Maár Katalin, Széman Richárd – kapta meg. Az emlékérmeket szokás szerint az éves közgyűlésünkön adtuk át.

Eltávozott közülünk dr. Bara Zsuzsanna, Fericsán Kálmán, Kadlecovits Géza, Lantos Antal, Nagy Lajos, Pethes László tagtársunk– emlékükről a jelenlévők egyperces néma felállással emlékeztek meg!

A Társaság szervezeti élete az előző évek gyakorlatát követte – egy rendes közgyűlést, két elnökségi ülést tartottunk. A BHT két bizottsága megtartotta éves üléseit (Városunk Szerkesztőbizottsága, Ellenőrző és Számviteli Bizottság).

A Honismereti Szövetség anyagi támogatásának köszönhetően sikerült megrendezni a Genius loci – Budapest és nemzetiségei című konferenciánkat 2018. április 19-én Budapest Főváros Levéltára konferenciatermében. A nagy érdeklődést keltő rendezvényen 62 fő vett részt. A konferencia 7 előadója átfogó képet vázolt fel kiegyezéstől napjainkig tartó időszakban Budapest nemzetiségeinek helyzetéről, térszerkezetének alakulásáról, a német, a szlovák, a szerb, a cigány nemzetiségek fővárosi történetéről.

Megvalósult a Budapesti Históriák nyolc előadóestje Budapest Főváros Levéltára előadótermében – köszönet illeti meg a levéltárat közreműködéséért, a terem és a technika ingyenes használatáért. A Budapesti Históriák szervezését Balázs Attila elnökségi tagunk végezte el!

A „Városunk–Budapesti Honismereti Híradó” négy száma 2018. évben is színes borítóval és két belső színes oldallal, számonként 16 oldalon – a 2018/1. szám 20 oldalon – jelent meg, 2100-1500-1400-1300 példányban, elkészült a 2019/1. szám is 1.200 példányban, 20 oldalon. Kiadásának financiális hátterét a Budapesti Honismereti Társaság teremtette meg (főként elnyert pályázati támogatások, saját pénzbeli forrás + magánszemélyek – értsd: szerkesztő és a közreműködő szerzők/fotósok – önkéntes munkája révén). Megvalósítottuk a 2019/1 számnál a periodikánk grafikai megjelenésének és tipográfiájának korszerűsítését.

Folyamatosan üzemeltettük Társaságunk weblapját, a Budapesti Helytörténeti Portált (www.bpht.hu) – webstatisztikája alapján folyamatosan növekvő, már átlagosan 4000 fős havi látogatói létszámmal. A portál minden oldala regisztráció nélkül ingyenesen megtekinthető és letölthető. Olvasható itt a teljes 2016. és 2017. évi közhasznúsági jelentéseink, egyesületi beszámolóink és közhasznúsági mellékleteink. Megkezdtük és megrendeltük a weblap teljes korszerűsítését.

Társaságunk a fővárost képviselve vett részt a Honismereti Szövetség konferenciáin: 18+1 fővel a XLVI. Országos Honismereti Akadémián (Győr, 2018. 07. 02 – 07. 06., témaköre: A víz és az ember) Társaságunk képviselte a fővárost;  a XVII. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferencián (Gödöllő, 2018. 04. 20-22.) több tagunk vett részt, és Társaságunk titkára is előadást tartott a Városunk c. helytörténeti kiadványunk 20 évéről.

2018-ban is nyereséges évet zártunk! Működésünk fedezésére az állami szektoron kívüli források bevonására is törekedtünk (pl. „Budapest Bank Budapestért” Alapítvány pályázati támogatása, Városunk hirdetési díjai). Ernyőszervezetünk, a Honismereti Szövetség 2018-ban  444 eFt-al támogatta működésünket és a konferenciánk megvalósítását. Emellett a LIBRA Szoftver Kft által átadott ingyenes kettős könyvelési programot 2018-ban is használhattuk.

Társaságunk 2019. évi munkatervében a 2018. évi tevékenységét ismétli meg – azzal a különbséggel, hogy konferenciát nem tervezünk tartani, viszont megújítjuk a Városunk c. periodikánk grafikai megjelenítését, tipográfiáját, és húsz oldalra növeljük számonkénti terjedelmét. Hasonlóképpen korszerűsítjük honlapunkat a Budapesti Helytörténeti Portált – egyben megteremtjük azon a későbbiekben egy internetes folyóirat (Városunk Online – Budapesti Helytörténeti Szemle) indítása lehetőségét.

A 2019. évi költségvetési terv a munkatervben vázolt feladatok anyagi hátterét ismerteti – megvalósítása a pályázati támogatások függvénye lesz, mivel biztos bevételként csupán a tagdíjakra számíthatunk.

Befejezésként hangsúlyozta, hogy köszönet illeti mindazokat, akik erkölcsi, szakmai és anyagi támogatásukkal lehetővé tették 2018. évi céljaink elérését, segítették közhasznú munkánkat. Külön is köszönet illeti a Társaságunk 2018. évi tevékenységét önkéntes munkájukkal támogatókat és az éves tagdíjnál magasabb adományaikkal Társaságunk működési költségeihez hozzájárulókat. A Budapesti Honismereti Társaság tagjainak és támogatóinak aktív közreműködése nélkül a 2018. év feladatait nem végezhette volna el. Munkájuk, aktív részvételük teremti meg alapvetően a 2019. évi működés lehetőségét.

Breinich Gábor elnök az írásban előterjesztett és szóban is kiegészített egyesületi beszámolók/munkaterv/költségvetési terv ismertetése után az elhangzottakat összefoglalta, majd az előterjesztéseket nyílt szavazással a tagság egyhangúan elfogadta (26+4 igen, 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta a következő

3/2019. BHT számú határozatát.

A közgyűlés

 1. jóváhagyólag elfogadja Gábriel Tibor titkár előterjesztésében a Társaság 2018. évi egyesületi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, a 2019. évi munkatervét és költségvetési tervét;
 2. köszönetét fejezi ki Gábriel Tibor titkárnak munkájáért.

*

 1. napirendi pont

Egyebek

– A XLVII. Országos Honismereti Akadémiára (Nyíregyháza, 2019. 07. 07. és 07. 12. között, témája: Nemesség és arisztokrácia) a Társaság idén is szervezi a fővárosiak részvételét – május 29-ig kéri a jelentkezési Lapok leadását, az egységesen 30 eFt-os hozzájárulások befizetését. A vasárnapi (július 7.) jótékonysági est részvételi díja 3000 Ft, a helyszínen nem rendezhető, részvételi lapját le kell adni és a konferencia díjával együtt befizetni. Hasonlóképpen kérték az elmaradt éves egyesületi tagdíjak rendezését is.

Dr. Kovács Ivánné az egyesület köszönetét fejezte ki a Társaság vezetőségének a 2018. évi eredményes munkájáért.

kmf.

Breinich Gábor levezető elnök

Gábriel Tibor   jegyzőkönyvvezető

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Fericsán Kálmánné

Szöllősy Marianne

 

————————————————————————————————–

JEGYZŐKÖNYV

a Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége

 1. március 8-án székhelyén, az újpesti

Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben tartott üléséről

 

Jelen vannak:

Breinich Gábor elnök, Karacs Zsigmond alelnök, Gábriel Tibor titkár, Szöllősy Marianne elnökségi tag,

mint meghívott Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számviteli Bizottság elnöke, Péter Zoltán szoftverfejlesztő, dr. Róbert Péter szerkesztőbizottsági tag.

Távolmaradását kimentette: Balázs Attila, Heilauf Zsuzsanna Praimajer Mária elnökségi tag.

 

Breinich Gábor elnök üdvözölte a megjelenteket. Felkérte Gábriel Tibort a jegyzőkönyv vezetésére, aki a felkérést elfogadta. Megállapította, hogy az Elnökség határozatképes és jegyzőkönyvvezető személyét, az előterjesztett napirendet egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta (4 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat).

*

1. A Társaság új weblapját és tartalomkezelési rendszerét Breinich Gábor elnök és Péter Zoltán szoftverfejlesztő, a SilverSide Stúdió vezetője mutatta be

Breinich Gábor elnök ismertette, hogy NEA pályázatán elnyert forrás tette lehetővé a Társaság weblapjának megújítását. Az új weblap korszerű grafikai megjelenítése mellett törekedett a régi weblap tartalmának lehetőség szerinti megőrzésére. A nyitó Híroldalról lehet a weblap felső részén elhelyezett menüpontokkal (Rólunk, Közgyűjtemények, Civil szervezetek, Városunk újság, Budapesti Históriák, Kapcsolódó oldalak, Kapcsolat) továbblépni, de a Híroldal jobb oldalán keresőrendszer működik, időbeni, kategóriák szerinti keresés is lehetséges, vagy a jobb szélén lévő léptetéssel (csuszka) lehet a Híroldal aljára eljutva egy újabb keresési lehetőséggel találkozni fekete alapon (kategóriák, oldalak). A Városunk újság menüpontja „Az újság számai” almenüpontban a Városunk archívumát tartalmazza, és a Városunk újság Online almenüpontban egy új önálló weblapot, a Városunk Online – Budapesti Honismereti Híradót tartalmazza. Az Elnökség és a Városunk Szerkesztőbizottsága tagjai a tartalomkezelő felületekhez hozzáférést kaphatnak felhasználónevük és jelszavuk engedélyezése után.

Péter Zoltán szoftverfejlesztő beszámolt arról, hogy kerestek egy olyan sablont, amely a financiális lehetőségeknek megfelelt. Már próbaüzem alatt van a BHT új weblapja – elérhető (alábbi helyen: uj.bpht.hu) 2019. március 25-ig. Ezen jelennek meg majd az olvasók számára az anyagok – március 25-e után elindul ennek a normál üzeme, és a régi webcímen lesz majd az új lap elérhető (bpht.hu), a régi weblap pedig megszűnik. Az új weblapon a Városunk újság menüpontban az egyik almenüpont a Városunk újság Online (Megjegyzés: itt lehet az internetes folyóirat folyamatos bővítéssel, hosszabb anyagokkal, több fotóval, végén képjegyzékkel és lábjegyzetekkel/vagy irodalomjegyzékkel.). Tartalomkezelő felülete egyszerűbb, mint a korábbi weblapé, ami lehetővé teszi, hogy többen kezeljék. Ezt követően részletesen ismertette a tartalomkezelés módozatait.

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalta (egyben jelezte, hogy családi okok miatt el kell távoznia – a következő napirendi ponttól így a határozatképesség megszűnt), majd ezt követően az Elnökség egyhangúan, az előterjesztő tartózkodása mellett (3 igen, 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

 

1/2019. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség köszönettel tudomásul veszi Breinich Gábor elnök és Péter Zoltán szoftverfejlesztő tájékoztatását a Társaság weblapjának megújításáról.

 

2. Az Elnökség előző ülése óta eltelt időszak eseményeiről Gábriel Tibor, a Társaság titkára adott tájékoztatást.

Folytatódtak 2019-ben is a Budapesti Históriák előadóestjei Budapest Főváros Levéltára előadótermében, Balázs Attilának köszönhetően. Külön köszönet illeti meg a Budapest Főváros Levéltárát is, közreműködéséért.

Január elején megjelent a Városunk 2019/1. száma 1.200 példányban – a 2. szám fedezete biztosított, a 3. és 4. számok fedezete főként kerületi pályázatok elnyerésétől függ.

Társaságunk weblapjának megújulásával az 1. napirendi pont foglalkozott, számítógépes hátterünk modernizálása érdekében szintén a NEA pályázati támogatásból egy új laptopot és egy új lézernyomtatót vásárolunk.

Március 6-án az Ellenőrző és Számviteli Bizottság a Társaság székhelyén tartotta meg a 2018. évi működés és gazdálkodás ellenőrzését, amelyről a következő napirendi pontban fog beszámolni.

*

3. Az Ellenőrző és Számviteli Bizottság képviseletében Fericsán Kálmánné, a bizottság elnöke számolt be a Társaság 2018. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzésének tapasztalatairól.

A Társaság székhelyén március 6-án tartott ellenőrzés célja a BHT 2018. évi működése és gazdálkodása ellenőrzése, tárgya a BHT 2018. évi teljes irattári és pénzügyi anyaga, leltára, adóbevallásai, pályázati támogatásai, 2018. évi kettős könyvelése, egyesületi beszámolója és közhasznúsági melléklete volt. Ellenőrzéseink szúrópróbaszerűen történtek meg. A Társaság a jelentési kötelezettségeinek az előírt határidőkön belül eleget tett: pályázati elszámolások, NAV bevallások, statisztikák, stb., 2018-ban is nyereséges évet zárt; bevételeit, költségeit éves beszámolója hitelesen tartalmazta. Összességében megállapítottuk és a jegyzőkönyvben is rögzítettük, hogy az Alapszabályában rögzített feltételeknek, valamint a közhasznú szervezetekre előírt szabályoknak megfelelően működött, a nyilvántartások, az adminisztráció színvonalasan lett ellátva.

 *

4. A Társaság 2018. évi egyesületi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, valamint a 2019. évi munka és költségvetési terve írásbeli tervezeteit Gábriel Tibor titkár terjesztette elő.

Az előterjesztő ismertette, hogy az írásbeli előterjesztéseket (2018. évi egyesületi beszámoló és közhasznúsági melléklet, 2019. évi munkaterv és költségvetési terv, 2018. évi eszköznyilvántartás/leltár) e-mailon megküldte az Elnökség tagjainak/meghívottaknak, valamint a napirendi pont ismertetése során bármely részük az 1. napirendi pontnál használt kivetítőn azonnal megtekinthető, vagy kérésre kinyomtatva is átadható. Az írásbeli anyaghoz kiegészítenivalója nem volt.

*

5. „Egyebek”

– A XLVII. Országos Honismereti Akadémiát 2019. július 7. – július 12-e között Nyíregyházán rendezi meg a Honismereti Szövetség és a megyei honismereti egyesület. Társaságunk – hagyományainak megfelelően – ezen képviseltetni fogja magát. Részvételi díj 30 eFt/fő. Az akadémia tervezett témaköre: „A nemesség/arisztokrácia szerepe Magyarországon”

Karacs Zsigmond javasolta, hogy a Honismereti Szövetség Honismereti Munkáért emlékéremre Szöllősy Mariannet terjesszük fel.

– Határozatképtelenség miatt a Honismereti Szövetség fenti emlékérméjére, valamint a Honismereti Munkáért Emléklapra felterjesztendőkre az Elnökség tagjaitól e-mailon kértünk visszajelzéseket az alábbiakat is javasolva: Buzinkay Géza (a BTM volt főigazgatója, a Várbarátok Köre elnöke 1999-2018 között), Benyóné dr. Mojzsis Dóra (Óbudai Múzeum tudományos munkatársa, Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete ügyvezető elnöke), Lukács Emilia (Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület elnöke)

Kmf.

 

Gábriel Tibor                                                                         Breinich Gábor

         titkár, jegyzőkönyvvezető                                                                   elnök