Budapesti Honismereti Társaság

Civil szervezetek

Fővárosi szintű helytörténeti tevékenységet folytató civil szervezetek

Az adattárat összeállította Szöllősy Marianne, az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény vezetője

Fõváros Szintû I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | XXI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XXXXI | XXII | XXIII

Főváros Szintű civil szervezetek

Alapítvány a Barokk Kálváriákért –

E-mail: budapesti@varosvedo.hu
Képviselő: Dr. Buza Péter
Web: www.varosvedo.hu

A Budapesti Városvédő Egyesület (lásd a fővárosi civil szervezeteknél) székhelyén működő alapítvány a fővárosi kálváriák rekonstrukciójával foglalkozik.


Budapesti Honismereti Társaság – www.bpht.hu

1043 Budapest, Berda József u. 48. (Újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény)
Tel.: 370-0652

E-mail: info@bpht.hu

Képviselői: Breinich Gábor elnök
Karacs Zsigmond alelnök
Gábriel Tibor titkár

Elnöksége tagjai még:
Balázs Attila
Bihari József
Praimajer Mária
Szöllősy Marianne

Adószám: 19673903-1-41

Célja a főváros, a lakó- és munkahely, a szűkebb és tágabb haza történetének, értékeinek, népéletének, kulturális hagyományainak feltárása, bemutatása és gyarapítása. Ennek érdekében közhasznú szervezetként összefogja, és tevékenységében támogatja azokat az egyéneket, civil szervezeteket és intézményeket akik/amelyek Budapest és környéke történeti múltjának és jelenének megismerését, megőrzését és népszerűsítését szolgálják. Tevékenysége során támaszkodik a honismereti mozgalom hagyományaira, vállalja értékeinek megőrzését és részt vállal annak munkájában. Felvállalja a honismereti mozgalomban tevékeny lokálpatrióták, egyéni és csoportos kutatók, helytörténettel foglalkozó civil szervezetek munkájának összehangolását, segítését és népszerűsítését. Törekszik az ifjúsági korosztály orientálására a főváros és elődtelepülései történeti múltja jobb megismerése, lokálpatriotizmusának és magyarságtudatának erősítése érdekében. Támogatja a helyi történeti események, évfordulók megünneplését, emlékművek, emlékhelyek feltárását, megőrzését, ápolását. Mindezek megvalósítása során konferenciákat, fórumokat, felolvasó üléseket, előadásokat, műsoros esteket rendez, vetélkedőket szervez, helytörténeti pályázatokat ír ki. Tagjaival képviselteti magát a Honismereti Szövetség szervezésében megvalósuló konferenciákon, szimpozionokon, táborokban. Segíti tagjainak – a Budapesti Honismereti Társaság céljaival összefüggő témakörökben – publikálási tevékenységét, kiadói tevékenységet is folytatva. Legfőbb szerve a közgyűlés, operatív szervezete az elnökség, végrehajtó szervezete a két szakbizottsága – a gyűjteményi és a rendezvény szakbizottság.


Budapesti Református Öregdiákok Török Pá –

Budapesti Református Öregdiákok Török Pál Egyesülete
1147 Budapest, Telepes u. 99.
Tel.: 252-0915
Képviselő: Dobos Ágoston


Budapesti Székely Kör –

1032 Budapest, Bécsi út 225.
Tel.: 367-4653 335-5021
E-mail: szekkor@freestart.hu


Budapesti Történeti Múzeum Baráti Köre –

1014 Budapest, Szent György tér 2.
Postacím: 1250 Budapest Pf. 4.
Tel.: 385-8930
Mobil: 36-20/436-4774
Képviselő: Kiss Zsuzsanna elnök
E-mail: kiss.zsuzsa@vet.bme.hu

A Budapesti Történeti Múzeum Baráti Köre célja az önművelődés előmozdítása, amelyet klubnapjain tartott előadásokkal, gyalogos városnézésekkel, buszos szakmai utakkal, múzeumlátogatásokkal, jubileumi megemlékezésekkel, stb. ér el. Minden hónap második csütörtökén (nyári szünet kivételével) a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában tartott előadásaikon vendégeket is fogadnak. Az egyesület a TKM mozgalomból vált ki, amikor az 1985-ben civil szervezeti formát vett fel.


Budapesti Városvédő Egyesület – www.varosvedo.hu

1126 Budapest, Szoboszlai u. 2-4.
Levélcím:1365 Budapest, Pf.: 730.
Tel./fax: 321-1696 és 235-0463
E-mail: budapesti@varosvedo.hu
Web: www.varosvedo.hu

Képviselői: Ráday Mihály elnök, Kévés György alelnök, Millisits Máté alelnök,

titkár: Jeney Attila.

Elnöksége tagjai: dr. Baráth Erzsébet, Beöthy-Zsigmond Mária, dr. Buza Péter, dr. Buzna Margit, Homok Zsolt, Martsa Piroska, Rosch Gábor Tivadar, dr. Sally Noémi, Surányi András, Szöllősi Ferenc.

Adószáma: 19729224-1-41

Célja: Az 1997. évi CLVI. 26. § c) pontja szerinti közhasznú tevékenység folytatása a környezet védelme, a kulturális örökség és a műemlékek megóvása érdekében, amely különösen a nevelés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, a műemlékvédelem és környezetvédelem területét érinti. A főváros történelmi, építészeti, természeti értékei feltárásának, gyarapításának és megóvásának elősegítése. Budapest, szépítése, polgárainak – különösen az ifjúságának – a város szeretetére nevelése, a polgárok bevonása a fejlesztési elképzelések, tervek megvitatásába és megvalósításába. Ennek érdekében kezdeményezi az illetékes önkormányzati szerveknél épületek, műtárgyak és tartozékai, városképi elemek, szobrok és más értékek felújítását, pótlását, karbantartását. Segíti a felújított építmények és műtárgyak megóvását. Kezdeményezi a tevékenységéve kapcsolatos kiállítások rendezését, kiadói tevékenységet folytat, kezdeményezi kitüntetések adományozását a fent említett területeken végzett munkáért. Előadásokat szervez, helytörténeti klubokat, szakcsoportokat hoz létre és üzemeltet.
Főbb csoportjai: Fotós csoport; Szobor csoport; Közlekedési csoport; Környezetvédelmi csoport; Panteon csoport; Templomtörténeti csoport; Várostörténeti csoport; I., II., III. kerületi csoport; Belváros-Lipótváros Helytörténeti Kör (az egyesület székhelyén: 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 14-16.); Terézvárosi csoport; Erzsébetvárosi Helytörténeti Klub; Józsefvárosi csoport (Józsefvárosi Galéria – VIII. kerület, József krt. 70.); Kőbányai csoport (Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény – X. kerület, Halom u. 37/b.); XII., XV. kerületi csoport; Pesterzsébeti Városvédő Csoport (Pesterzsébeti Múzeum – XX. kerület, Baross u. 53.); Promontor – Tétény munkacsoport (Dél-Budai Kulturális és Szabadidőközpont – XXII. Nagytétényi út 31-33.); Soroksári Grassalkovich Kör (Soroksári Közösségi Ház – XXIII. Grassalkovich út 154.); Szőnyi István Képzőművész Kör. stb.


Deutscher Kulturverein – Német Kultúregyesület

1065 Budapest, Nagymező u. 49. II. 3.
Levélcím: 1065 Budapest, Pf. 617.
Tel.: 269-1711
Fax: 269-1713
E-mail: hambuch@hdsnet.hu
Képviselői: Dr. Hambuch Vendel elnök
Dr. Haan György alelnök
Adószám: 19651161-1-42

Tevékenységének célja a német anyanyelv és szellemi örökség ápolása. Ennek érdekében minden hónapban egyszer német nyelvi kultúrestet szervez. Programjukban ismert előadók, kórusok szerepelnek, bálokat rendeznek. Kiadói tevékenységük során a németség magyar történelemben vállalt szerepével, életmódjukkal, nyelvükkel kapcsolatos kiadványokat jelentetnek meg.


Eötvös József Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság – Web: www.eotvostarsasag.hu

1045 Budapest, Tél u. 64.
Tel.: 370-7614
E-mail: eotvos.tarsasag@hdsnet.hu
Képviselő:
Adószám: 19622237-1-41

Célja, hogy elismertesse a cigány etnikum és a magyar nemzet kulturális értékeit. Segítséget kíván nyújtani a cigánygyerekek nevelésével, oktatásával, művelődésével foglalkozó cigány és nem cigány pedagógusoknak. A társaság vállalt feladatai: A kisebbségi értékek pedagógiai feldolgozása, az intézményes közvetítés lehetőségeinek bővítése; a cigány kultúra és művészetek témakörében rendezvénysorozat, művészeti táborok, tehetségkutatás-gondozás, szaktanácsadás, képzés. A többség és a kisebbség viszonyát meghatározó törvény-előkészítés során vélemények, javaslatok kidolgozása, lakossági és szakmai fórumok, közéleti képzések megvalósítása.
A Társaság törekszik a fővárosi cigány etnikum történetének feltárására és bemutatására.


Erdélyi Magyarok Egyesülete –

1056 Budapest, Molnár u. 5.
Tel.: 328-0555
E-mail: erdelyime@mail.datanet.hu
Képviselõ: B. Kis Béla


Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület – Web: www.magyarormeny.hu

1015 Budapest, Donáti u. 7/a.
Levélcím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Tel.: 201-1011
Fax: 201-2401
E-mail: magyar.ormeny@t-online.hu

Képviselő: Dr. Issekutz Sarolta

Az egyesület célja az örmény kultúra, a hagyományok őrzése, ápolása, népszerűsítése, az erdélyi örmény kapcsolatok építése és ápolása, a hazai magyarörménység érdekképviselete, országos hatókörrel. Szoros kapcsolatot tart működése során az országos, a fővárosi és a kerületi örmény önkormányzatokkal, erdélyi örmény társszervezetekkel, az őshazával. 1995-től működteti a Fővárosi Örmény Klubot, 1996-tól jelenteti meg az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek havi kiadványát, mely a nagyobb közgyűjtemények olvasópolcán és a www.magyarormeny.hu honlapon is olvasható, 1997-től jelenteti meg az Erdélyi Örmény Múzeum könyvsorozatát, melyben 2010-ig 16 kötet jelent meg és több kiadvány. Ismeretterjesztő előadásokat tart itthon és külföldön az örmény történelemről, az örmény egyházról és kultúráról, kulturális rendezvényeket, kiállításokat, kirándulásokat szervez, nemzetközi kapcsolatokat ápol.


Fővárosi és Pest Megyei Nemzetőrök Szövetsége – www.nemzetorseg-fpmnsz.hu

Elnök: Dr. Hoffmann Géza nemzetőr dandártábornok
Lev. cím: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 19. IV. em. 14/A.
Telefon: 36-20-6697888
E-mail: fpmnsz@mailbox.hu


Fricsay Richárd Katonazenei Hagyományőrző – www.fricsay.hu

1118 Budapest, Budaörsi út 49-53
Postacím: 1164 Budapest, Rózsalevél utca 27.
Tel: +3620 533-5671
E-mail:katonazene@fricsay.hu
Web: www.fricsay.hu
Képviselő: Sárosi Péter elnök, Orth Gábor titkár
Adószám: 18245251-1-43

Az Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy a magyar katonazene kulturális értékeit, szellemi örökségét megőrizze, hagyományait ápolja és népszerűsítse. Kiemelt figyelmet fordít a magyar katonazene történetének kutatására és a szakmát meghatározó egykori katonakarmesterek életművének feltárására, zeneműveinek népszerűsítésére. Ennek érdekében az egyesület 2002-ben saját költségvetésből hozta létre a magyar katonazene történetét bemutató állandó kiállítását.
Az Egyesületünk további kutatásokat és értékmegóvást végez az egykori neves katonakarmesterek által komponált, kézzel írott zeneművek megmentésének érdekében, amelyeket digitalizálva és nyomtatva őrizünk meg az utókornak. További feladatának tekinti a katonazenei szakma dokumentációinak – fotók, kiadványok, hanglemezek, hivatalos iratok – gyűjtését és megőrzését, amelyek a jövőben katalogizálva állnak majd rendelkezésre a katonazenét kutatók számára.
Az egyesület fontos feladatának tekinti a magyar zenekultúra és benne a katonazene népszerűsítését kulturális rendezvényeken és saját rendezésű zenei koncerteken. Az egyesület, névadójának – id. Fricsay Richárd alezredes, főzeneigazgató élete és munkássága emlékének tiszteletére minden évben megrendezi a magyar katonazenekarok szóló és kamaraművészeinek ünnepi hangversenyét a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében.
2001 óta működik az egyesület irányításával a Fricsay Fúvós-együttes, amely aktív és nyugállományú katonazenészekből verbuválódott. A zenekar napjainkig számos koncerten, kulturális rendezvényen szórakoztatta a zeneszerető közönséget – ezzel támogatva a kulturális szervezetet.


Helidonaki Görög Hagyományőrző Egyesület – www.helidonaki.com

1054 Budapest,Vécsey utca 5.
Képviselő: Sztefopulosz Vaszilisz elnök

Céljuk megismertetni a Magyarországon élő görög származású polgárokkal szüleik, nagyszüleik hazájának kultúráját, folklórját. Jelentős szerepük van a magyarországi görög közösség életében. Szoros kapcsolatot tartanak a “HELIDONAKI” Görög Hagyományőrző Gyermek- és Ifjúsági Táncegyüttessel (művészeti vezetője Agárdi Elektra, az Elnökség tagja egyben)valamint a Görög Országos Önkormányzattal.


Jászok Egyesülete – www.jaszokegyesulete.hu

1537 Budapest 114 Pf. 367.
E-mail: info@jaszokegyesulete.hu

Képviselő: Dr. Dobos László
Tisztségviselői: Győző Gyula
Hortiné dr. Bathó Edit
László Márta
Nemoda István
Paksy Gábor ügyvivők
Dr. Tóth Pál Péter, a Számvizsgáló Bizottság elnöke

Adószám: 19666024-1-42

A szervezet célja : a jász öntudat, a hagyományok ápolása és megőrzése; az otthon élő, a kirajzott és elszármazott jászok intézményes kapcsolattartásának elősegítése.
A szervezet konkrét tevékenysége
A Jászok Egyesülete 1991-ben alakult, Budapesten. Taglétszáma 2006 végén 560 fő volt.
A közhasznú szervezetként működő Jászok Egyesülete havonta tart összejövetelt Budapesten, a Pest megyei Megyeházán. A meghívott vendégek a jászok és a Jászság története, néprajza, kulturális hagyományai ismertetése mellett rendszeresen szólnak a felnevelő táj mai valóságáról; az ipar, a közművelődés, a közbiztonság, a demográfia kérdéseiről. Az egyesület összejövetelein megfordult az országos és regionális kulturális és politikai élet számos képviselője.
Kiadói tevékenységét „A Jászságért” Alapítvánnyal együtt folytatja. Ennek során több értékes történeti, néprajzi kiadványt, illetve hangzó anyagot (hangkazetta, CD) tett közzé.
Az egyesület számos jászsági kezdeményezést támogatott, karolt fel. Az általános- és középiskolások részére szervezett történelmi vetélkedők, a különböző hagyományőrző rendezvények (kórustalálkozók, szüreti felvonulások, népi gyermekjátékok vetélkedője stb.) sorából kiemelkedik az évente megtartott pünkösdi Jász Világtalálkozó, mely minden évben más-más jász településen kerül megrendezésre. 2007-ban az eseményt Jászszentandrás község és a Jászok Egyesülete közösen rendezi.
Az egyesület társadalmi támogatottságát és elismertségét fémjelzi, hogy 15 esztendeje évről-évre részesült az Országgyűlés, illetve a Nemzeti Civil Alap által odaítélt működési támogatásban. Az állampolgárok személyi jövedelemadójuk egy százalékának adományozásával növekvő mértékű, 2005-ben 12,7 millió forint támogatásban részesítették.


Kossuth Szövetség –

1119 Budapest, Andor u. 25/a.
Tel.: 06-30-395-8525
Képviselő Szénási Istvánné elnök
Adószám: 18048528-1-43

A szövetség célja a Kossuth Lajos nevéhez fűződő hagyományok ápolása. Tevékenysége ennek megfelelően Kossuth és kora, kortársai népszerűsítése, szélesebb körben való megismertetése, különös tekintettel az ifjúság körében. A Kossuth Szövetség országos szervezet, tag- és regionális szervezetekből áll.


Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület – www.tkme.hu

Tájak – Korok – Múzeumok Egyesület 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. VII. 709.
Tel.: 471-0902
E-mail: tkmets@hu.inter.net

Angyalföldi tagcsoport Vezetője: Szomjas László 1138 Budapest, Róbert Károly krt. 16. Tel.: 329-6321

Baross Gábor Vezetője: Malomhegyi Imre 1046 Budapest, Erdősor u. 12/B. Tel.: 230-4894

BEIG Vezetője: Németh Péter 1173 Budapest, Egészségház u. 18. Tel.: 257-5292

Bicajos Vezetője: Kovalik Józsefné 1102 Budapest, Kőrösi Csoma S. út 15. Tel.: 260-0156

Budai Vezetője: Németh Mária 1071 Budapest, Damjanich u. 35. Tel.: 351-2730

Budapesti Történeti Múzeum Vezetője: Kiss Zsuzsanna 1117 Budapest, Hamzsabégi út 17. Tel.: 385-8930

Chemolimpex Vezetője: László Ernőné 1024 Budapest, Keleti Károly u. 29. Tel.: 316-1351
Csili Vezetője: Erdősi Pongrác 1203 Budapest, János u. 31. Tel.: 284-6477

Előre Vezetője: Skarupa Piroska 1062 Budapest, Andrássy út 5. Tel.: 267-4771

IBUSZ Vezetője: Haász Albertné 1118 Budapest, Maderspach K. u. 19. Tel.: 319-4265

Kelenföldi Vezetője: Sápi Józsefné 1119 Budapest, Etele út 39. Tel.: 204-2740

Lágymányosi Vezetője: Farkas Sándorné 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. Tel.: 385-3494

Lázár Vilmos Vezetője: Mlinárcsikné Timár Éva–Geng Márta 1011 Budapest, Hunyadi János út 9. tel.: 201-0158

Menő-Manó Vezetője: Dr. Scherr Zoltánné 1016 Budapest, Czakó u. 9. Tel.: 375-0873

Óbudai Vezetője: Dr. Tóth József 1032 Budapest, San Marco u. 81. Tel.: 355-9830

Óbudai Gyopár Vezetője: Farkas Márton 2235 Mende, Nap u. 11. Tel.: 06-29/438-427

Solidaritás – Közti Vezetője: Szopják Mária 1114 Budapest, Bukarest u. 5. Tel.: 209-4474

Soxin-kör Vezetője: Szabó Ágnes 1117 Budapest, Nándorfejérvári út 8/A. Tel.: 361-8842

Szentlőrinci lakótelepi Vezetője: Hidasi Oszkárné 1181 Budapest, Igaz u. 6. Tel.: 209-4474

Terézvárosi Nyugdíjasok É.E. Vezetője: Ormai Ferenc 1062 Budapest, Aradi u. 28. Tel.: 341-3433

Természetvédők T.E. Vezetője: Ungerleider János 1022 Budapest, Keleti Károly u. 38. Tel.: 316-3053

TIT Kossuth-klub Vezetője: Horváth István 1088 Budapest, Vas u. 7. Tel.: 20/342-3385

Tungsram Vezetője: Benyó Mónika 1046 Budapest, Káposztásmegyeri u. 16. Tel.: 233-0036

Utas Vezetője: Haraszti Gábor 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Tel.: 471-0902

Vándorkönyves Vezetője: Nemeshegyi Béláné 1027 Budapest, Kandó Kálmán u. 3.

Villányi úti Vezetője: Mizsei Zsuzsa 1016 Budapest, Mészáros u. 2. Tel.: 375-3676

Zrínyi Miklós Vezetője: Zámola Jenő 1112 Budapest, Kőérberki út 37/1. Tel.: 249-8066

XV. kerületi Vezetője: Sarus József 1151 Budapest, Magyar u. 2. Tel.: 306-7805

XVIII. kerületi tagcsoport Vezetője: Horváth Lászlóné 1186 Budapest, Margó Tivadar u. 130. Tel.: 294-5993
Képviselő: Szász Zoltánné elnök
Haraszti Gábor ügyvezető elnök

Kiadványsorozatuk, a Tájak–Korok–Múzeumok Kiskönyvtára meghatározó szerepet tölt be Magyarország és így Budapest műemléki értékei bemutatásában, népszerűsítésében. Jelentőségüket mutatja, hogy 2006 végéig 798 kötetük jelent meg. Települési – a fővárosban kerületi – csoportjai műemlékeink bemutatásának, megőrzésének aktív közreműködői.


Történelemtanárok Egylete – www.tte.hu

1088 Budapest, Múzeum u. 7.
Tel./fax: 318-6002
Mobil: 06-30-9324-826
E-mail: ml@tte.hu, info@tte.hu
Web: www.tte.hu
Képviselő: Miklósi László elnök
Irodavezető: Aranyossyné Bondi Judit
Adószám: 19657600-1-42

A Történelemtanárok Egyesülete kiemelkedően közhasznú szakmai érdekvédelmi szervezet, amely előadásokat, vitákat szervez, szakmai műhelyeket és helyi csoportokat működtet, szakvéleményt ad, szolgáltatásokat nyújt tagjainak s az érdeklődőknek, szükség esetén fellép a szakma érdekében. Célja a történelemtanítás színvonalának emelése a tanári öntevékenység révén. Az egyesület 1989-ben alakult – a fővárosban és valamennyi megyében vannak tagjai.
A TTE tevékenységének fő színterei: szakmai konferenciák, rendezvények szervezése; szakmai projektekben való részvétel; széles körű civil és szakmai kapcsolatrendszer működtetése; szakmai érdekvédelmi és véleményezési tevékenység; portálok szerkesztése, működtetése.
Legismertebb konferenciánk az 1991-től évente rendezett Történelemtanárok Országos Konferenciája. Mindig egy szokatlan, de a tanításban-tanulásban jól felhasználható területet járunk körül.
Portálunk a közoktatás egyik legnézettebb oldala, egyszersmind az egyik leglátogatottabb civil honlap (www.tte.hu).
Naponta teszünk itt közzé híreket (rovatai: Közoktatás; Történelem; Pályázatok, versenyek; Rendezvények, kiállítások; Informatika, média; Civil, EU, színes). Hetente többször frissül Szemle rovatunk (Honlapszemle; Lapszemle; Vélemény; Érdekességek, beszámolók; TTE a médiában). Linkgyűjteményeinket (pl. Ünnepek, évfordulók) szívesen használják tanárok, diákok és érdeklődők egyaránt.
Több szakmai projektben veszünk részt. Ezek közül is kiemelésre érdemes a Nemzeti Emlékezet Program. Ennek keretében diákokat és tanárokat vittünk jeles évfordulókon a Don-kanyarba, Auschwitzba, a Rákóczi-lovastúra keretében Sárospatak tágabb környékére. Bocskai nyomában jártunk Erdélyben, Hunyadit követtük Nándorfehérváron és a Délvidéken, Batthyány Lajosra emlékezve utaztunk Olmütz-be (Olomutz), Pozsonyba és Bécsbe.
Meghatározó, milyen tankönyvekből tanulnak a diákok. A jobb tankönyvválasztás segítésére, a művek véleményezésének lehetővé tételére és a könnyebb beszerzésre hoztuk létre a Tankönyvbázis portálunkat (www.tankonyvbazis.hu).


Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület – www.veke.hu

Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület
Postacím: 1255 Budapest, Pf. 161.
Tel.: 06-70/396-8353
E-mail: veke@veke.hu
Web: www.veke.hu
Képviselő:
Dorner Lajos elnök (dorner@veke.hu)
Dobronyi Tamás alelnök (gyor@veke.hu)
Fejér Balázs alelnök (miskolc@veke.hu)

Céljuk a városi és elővárosi közösségi közlekedés nemzetközi és helyi
tendenciáinak figyelemmel kísérése: fejlesztések, visszafejlesztések,
azokról vélemény alakítása és ezeknek az illetékesek, ill. a közvélemény
elé tárása. Javaslatokat dolgoznak ki közlekedésfejlesztési projektekre
és ezeket el is juttatják egészen a megvalósításig. Saját nosztalgia
villamosokkal rendelkeznek melyeket üzemeltetni is kívánnak.


Városi Tömegközlekedés Történeti Egyesül – www.vtte.hu

1980 Budapest, Akácfa utca 15.
Tel.: 06-30/815-6236
E-mail: vtte@vtte.hu
Web: www.vtte.hu
Képviselő: Benda György elnök
Az egyesület célja a városi közösségi közlekedési társaságoknál, valamint máshol fellelhető muzeális vagy emlék jellegű városi közösségi közlekedési eszközök, tárgyak és dokumentumok (járművek, épületek, építmények, elektromos vontatási létesítmények, hálózatok, berendezések, pályaépítmények, alkatrészek, stb.) felkutatása, őrzése, védelme, továbbá javaslatok kidolgozása felújításukra, gondos kezelésükre, rekonstruálásukra, bemutatásukra, illetve az ezeket előkészítõ intézkedések kezdeményezésére.


Ybl Egyesület –

1119 Budapest, Fogócska u. 11.
Képviselő: Szmodits Júlia alelnök
E-mail: yblegyesulet@gmail.com
Céljuk az építész és építőmester hagyományok ápolása. Ennek érdekében az előző századok építő-építész személyiségeire, nemzeti kincsként, kulturális örökségként ránk hagyott alkotásaikra — műemlékeikre — az akkori építészeti törekvésekre, eredményekre hívja fel a figyelmet. A közhasznú besorolású egyesület tagjai az építészethez kapcsolódó szakmai végzettségűek. Évente megemlékeznek Ybl Miklós munkásságáról, Mívesmester díjat adnak ki, tanulmányi versenyt hirdetnek középiskolai tanulók számára…


I. kerületi civil szervezetek

Budai Polgári Casino –

1011 Budapest, Hunyadi János u. 8.
Képviselő: Máthé Kinga ügyvezető elnök
Brányik Ottó tiszteletbeli elnök
Bedő Árpád alelnök
Balczó Lajos és
Sípos Gáborné elnökségi tagok
E-mail: branyik.otto@upcmail.hu

Az egyesület célja kulturális tevékenység. Konkrét tevékenységük az Alapszabály szerinti: a tagság számára történelmi, irodalmi, tudományos előadások szervezése; évi aktuális témában rendezvény szervezése a kerületi lakosoknak; Heti egyszeri alkalommal tartanak klubnapot, a kerületet érintő aktuális kérdésekről, problémákról.
Adószám: 18081493-1-41


Lánchíd Kör Egyesület – www.lanchidkor.hu

1015 Budapest, Batthyány u. 26
1251 Budapest, Pf. 101.
Tel.: 383-1842 Mobil: 06-30-539-4773
E-mail: lanchidkor@gmail.com

Képviselői: Dr. Gergely Attila elnök, Devich Dénes társelnök
Praimajer Mária elnökhelyettes
Gartner Vilmos
Dr. Huszka Jenőné
Mészáros Ilona
Dr. Vejtei Lászlóné
Zeőke Gabriella elnökségi tagok

Tevékenységük célja: Ismeretterjesztés a helytörténet, honismeret, történelmi múlt és művészet területén, az értékek felkutatásával, előadások tartásával, kiadványok megjelentetésével. A hazai és határon túli fiatalok nemzeti tudatának erősítése, részükre pályázatok kiírásával, táborozás szervezésével, könyvek ajándékozásával. Az egyesület tevékenysége szorosan kapcsolódik az I. kerület, elsősorban a Várnegyed kulturális és közművelődési életéhez.


Stróbl Alajos Emlékhely Alapítvány –

1014 Budapest, Balta köz 4.
Képviselő: Strommel Pál


Tabán Társaság Egyesület –

1013 Budapest, Attila út 2.
Tel./fax: 212-0169
E-mail: tabantarsasag@freemail.hu

Képviselői: Jankóné Pajor Ildikó elnök
Dr. Lendvay Jánosné elnökhelyettes
Dr. Szigeti Magdolna jogi képviselő
Ulrich Zsuzsanna titkár
Adószám: 18109678-1-41

Tevékenységük célja a Tabán múltjának és Virág Benedek szellemi örökségének kutatása és kiállítás keretében való bemutatása. Munkájuk során a Tabán hagyományainak újraélesztésén (helytörténet, kézművesség, társadalmi kapcsolatok, irodalmi és művészeti élet, építészet, környezetvédelem, gasztronómia) fáradozik. Virág Benedek szellemi örökségét ápolja, tevékeny részt vállal évfordulóihoz kapcsolódó rendezvények előkészítésében, megvalósításában.


Tabánért Alapítvány –

1013 Budapest, Döbrentei u. 11.
Képviselő: Ézsiás Antal elnök

A civil szervezet célja a tabáni hagyományok ápolása. Évenkénti kiadványa a tabáni falinaptár, amelynek illusztrációit az egykori Tabánról készített fotók alkotják. Támogatásukkal jelent meg 2006-ban a Tabán egykor és ma című kötet.


Várbarátok Köre Egyesület –

Postacím: 1014 Bp. Úri u. 19.
Tel.: 06-30/267-1139 (elnök)
375-6987 (alelnök)
E-mail: buzinkay.g@t-online.hu
Képviselő: Patai Katalin (elnök)
dr. Bakó Károlyné (alelnök)
Adószám: 18126044-1-41

Az egyesület az 1966-ban alakított Várbarátok Köre tevékenységét folytatja, célja a budai Várnegyed hagyományainak ápolása, múltjának, jelenének és jövőjének bemutatása, megismertetése a nagyközönséggel, kiemelten az I. kerület lakosságával. Feladatának tekinti az I. kerület kulturális örökségének – amely egyformán jelenti a tárgyi emlékanyagot és az ott élő családok emlék- és emlékezet-anyagát – minél szélesebb körű megismertetését, és a terület múltjára vonatkozó visszaemlékezések, történeti adatok összegyűjtését, valamint közkinccsé tételét rendszeres előadások, illetve kiadványok formájában. Hivatásának tekinti az I. kerület kulturális és környezeti értékeinek tudatosítását és védelmét. A Várbarátok Köre a Litea Könyvszalonban tartja összejöveteleit minden hónap második hétfőjén. A kör tagja lehet mindenki, aki érdeklődik tevékenysége és célkitűzései iránt.


II. kerületi civil szervezetek

II. kerületi Közéleti Mozgalom –

1024 Budapest, Keleti Károly u. 22.
Tel.: 212-5648
Elnök: Borsos Mihály
Helytörténeti, Környezetvédelmi és Természetjáró Szakköre vezetője: Fraknói Iván

A szakkör tíz éve rendszeresen szervez a kerületben helytörténeti, műemléki, környezetvédelmi, földtani és barlangi sétákat. Kiemelten törekednek tevékenységük során a fiatalabb korosztály bevonására. Folyamatos kapcsolatot alakítottak ki a kerület iskoláival, melyek diákjai számára népszerű, kirándulással egybekötött helytörténeti vetélkedőket szerveznek.


Nyék—Kurucles Egyesület –

1021 Budapest, Kuruclesi út 21/a
Tel.: 200-9054
Képviselő: Baranyi Judit


Pasaréti Polgárok Köre –

1025 Budapest, Nagybányai u. 8.
Tel.: 394-2114


Pesthidegkút Alapítvány –

1029 Budapest, Máriaremetei út 37.
Tel.: 376-8907
E-mail: katalierdosi@freemail.hu
Képviselő: Ferenc Éva


Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítvány  – www.pesthidegkut.gportal.hu

1028 Budapest, Gazda u. 20. (Német Tájház)
Tel.: 06-20/928-6041
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Web: www.pesthidegkut.gportal.hu
Képviselői: Berger Antal elnök, Murvai László titkár, Czemmel László, Frankáné Tauner Erika, Krist Béla, Wenzon Gusztáv
Adószám: 19662941-1-41

A Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítványt 1991. március 1-i hatállyal alapította a Pesthidegkúti Ófalui Plébánia Képviselő testülete.
Elsődleges célja és tevékenysége a Pesthidegkút területén élt és élő német nemzetiség hagyományainak, kulturális értékeinek megóvása. Ennek érdekében a helyi rendezvények, összejövetelek által a német nemzetiség összetartását erősítik, folyamatos kapcsolatot fenntartanak a Pesthidegkút testvérvárosában, Mosbach-ban működő “Heimatverein Pesthidegkut” (Hidegkúti Szülőföld Egyesület) partner társadalmi szervezettel. A hagyományok megőrzése és a kapcsolattartás érdekében mind szervezésben, mind anyagilag támogatják a Mosbach-ban vagy Pesthidegkúton megrendezett közös (német-magyar) eseményeket (találkozókat, ünnepségeket, megemlékezéseket).
Az alapítvány (saját hozzájárulással, illetve támogatók bevonásával) támogatja a 1028 Bp., Gazda u. 20. szám alatti – a II. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat tulajdonában álló – Német Közösségi és Tájház rendeltetésszerű hasznosítását, főleg kulturális események megszervezésével.
A Fővárosi Bíróság 2006. januárjában közhasznú szervezetté minősítette az Alapítványt.
Főbb rendezvényei: A 2009-ben a pesthidegkúti Templom Búcsú alkalmával nagy sikerrel elindított “Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Napok”-at ezentúl minden évben kibővített programsorozattal valósítják meg. A rendezvényeket a II. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzattal közösen szervezik, és a lebonyolítást is e két szervezet végzi, önkéntesekkel. A programok a Klebelsberg Kultúrkúriában zajlanak (Klebelsberg Kuno Művelődési, Kulturális és Művészeti Központ; 1028 Bp., Templom u. 2-10.). Emellett a 2005-ben elindított hagyományt követve minden év augusztus első szombatján Utcabált tartanak a Templom utcában felújított díszkútnál.
2009-ben másik korábbi tervük is valóra vált: létrehozták a német nemzetiségi tánccsoportot, valamint dalkört, akik 2010-ben már önálló műsorral lépnek fel a rendezvényeken.


III. kerületi civil szervezetek

Aquincum Baráti Kör – www.aquincum.hu

Aquincum Baráti Kör
1031 Budapest, Szentendrei út 139.
Tel.: 454-0438, 454-0439
Fax: 240-4248
E-mail: h5901len@ella.hu
Web: www.aquincum.hu
Képviselõ: Lengyelné Kurucz Katalin
Adószám: 19023384-2-41

A Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeuma létrehozta az Aquincum Baráti Kört.
A Baráti Kör célja az antik kultúra népszerűsítése, terjesztése, az ókori hagyományok felelevenítése, az Aquincumi Múzeum tevékenységének ismertetése és segítése. E célok megvalósítása érdekében programokat, rendezvényeket szervez, előadásokat tart, kapcsolatot teremt a Magyarországon és a külföldön működő antik hagyományokat őrző csoportokkal.
A Baráti Kör tagja lehet minden 14. életévét betöltött állampolgár, aki vonzódik az antik eszményekhez, becsüli az antik értékeket, és úgy érzi tenni is képes azért, hogy a birtokunkban lévő kincset megőrizzük és továbbadjuk.
A Baráti Kör tagjai az Aquincumi Múzeumot és programjait ingyen látogathatják, időről-időre betekinthetnek a múzeumban folyó munkába, illetve értesülhetnek az új kutatási eredményekről.


Braunhaxler… Egyesület – www.braunhaxler.hu

Teljes név: “BRAUNHAXLER” Óbudai Német Hagyományokat Ápoló Egyesület

1032 Bp. Szőlő u. 78.
Telefon: (1)368-4209, 06-30-2214-938, 06-30-866-6458
www.braunhaxler.hu, facebook/braunhaxlerek
braunhaxler@braunhaxler.hu
Elnök: Pappné Windt Zsuzsanna

Egyesületünket 1994-ben azzal a céllal hoztuk létre, hogy megőrizzük, ápoljuk és továbbadjuk a még fellelhető vagy felkutatható német (sváb) tárgyi emlékeket, hagyományokat, és a régi Óbudát megismertethessük a mai Óbuda lakosaival. Egyesületünk megalapítása óta szorosan együttműködik az Óbuda-békásmegyeri Német Nemzetiségi Önkormányzattal, rendezvényeink mindig közösek


Óbuda Baráti Kör –

1033 Budapest, Fõ tér 1. (Óbudai Múzeum)
Tel./fax: 250-1020, 388-2534, 439-0292

Képviselői: Népessy Noémi elnök
Ujváry György alelnök
Frank Lajosné pénztáros
Kiss Antal

Pap Sándorné
Rejtő András
Vas Tamás vezetőségi tagok
Dr. Bókay Bátor és Wrangel Gyula (póttagok)

Tevékenységük célja Óbuda, Békásmegyer múltjának és jelenének kutatása, hagyományőrzés. Többségében nyugdíjas lokálpatriótáknak kínál találkozási lehetőséget. Rendezvényeit az Óbudai Múzeumban vagy az Óbudai Társaskörben tartja. Programjaik kutatási eredmények ismertetéséből, más múzeumok, kiállítások megtekintéséből, kirándulásokból állnak. Tagjai jelentős szerepet vállalnak Óbuda történeti múltjának feltárásában, népszerűsítésében. Működését az Óbudai Önkormányzat és a Braunhaxler Egyesület is támogatja – a Város és Faluvédő Szövetség tagja.


Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete – www.ohegy.hu

Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete
1037 Budapest, III. kerület Toronya utca 33.
Tel: 404 5380; E-mail: egyesulet@ohegy.hu
Felcsuti László elnök, Benyóné Dr. Mojzsis Dóra ügyvezető elnök, elnökségi tagok: Novathné Kiss Ildikó, Etelközi Péter, Pihelevicsné Koppány Viktória, Dr Laubálné Raffinger Éva, Sáringer Kálmánné, Varga Béla, Várkonyi Beáta.
Adószám: 18088476-1-41 Bankszla: OTP Bank Nyrt.: 11703006 20032630
Az Egyesület önkéntes és egyéni aktivitáson alapuló szerveződés. Szándéka az, hogy Óbuda-Hegyvidéken (Remete-hegy, Tábor-hegy Testvér-hegy,) lakók számára, érdeklődésüknek megfelelő, sokszínű lehetőséget teremtsen közösségi tevékenységükhöz, ezzel szorosabbá tegye a lakóhelyhez való kötődést és mindezzel a helyi közéletben való tevékeny részvételt.
Az Egyesület évek óta ismétlődő kulturális és szórakoztató rendezvénye az „Óhegy Farsang”, a három napos „Óhegy Napok”, a „Táborhegyi szüret”, az „Egészségnap” és a „Mikulás a Virágos-nyeregben”.
Mindezeken túl feladatának tartja a környezet védelmét, kulturális örökség megóvását. Kiépítette a Jablonka parkot, és felújítja a Szt. Donát kápolnát.
Az egyesület által működtetett „Óbudai Teleház” számítógépes oktatást szervez korhatár nélkül mindenkinek, az internetezés, és a digitális képfeldolgozás elsajátítására.
Székházában számos lehetőség nyílik a szabadidő tartalmas eltöltésére, ismeretterjesztő előadások hangzanak el, kiállítások nyílnak amatőrök és profi művészek számára egyaránt. Táncklubok és kártyaklubok működnek, évente autóbuszkirándulás nyújt lehetőséget a szomszédos országok megismeréséhez.
Havonta megjelenő lapja az „Óhegy-hírek” amely folyamatosan beszámol a térség eseményeiről, a lakók mindennapi életéről.
Az Egyesület nem zárt kör. Rendezvényein szívesen fogad lakhelyétől függetlenül mindenkit, aki érdeklődik rendezvényei iránt, vagy kapcsolódni tud tevékenységéhez.


IV. kerületi civil szervezetek

Újpesti Helytörténeti Alapítvány –

1046 Budapest, Farkaserdő utca 19., IV. 15.
Tel.: 06-30-269-4804
E-mail: sallaijanos@t-online.hu

Képviselői: Dr. Sallai János elnök
Lőrincz Róbert titkár
Dr. Kőrös András
Hirmann László
Hollósi György
Iványiné Konrád Gizella
Dr Kőrös András
Pákozdi Kálmán
Dr. Sipos Lajos
Szöllősy Marianne kuratóriumi tagok
Adószám: 18040609-1-01

Tevékenységének célja Újpest helytörténeti értékeinek felkutatása, gondozása, megőrzése. Ennek érdekében iskolás korosztályok számára helytörténeti vetélkedőket szervez, kiadványokat jelentet meg, történeti konferenciákat szervez.


Újpesti Közművelődési Kör – http://www.ukk.adymk.hu/

Ady Endre Művelődési Központ
1043 Budapest, IV. Tavasz u. 4.
1325 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 231 6000,
e-mail: info@adymk.hu
Honlap: http://www.ukk.adymk.hu/

• A Kör vezetői:
Dr. Kőrös András (ügyvivő), Dr. Hollósi Antal, Dr. Kocsis Andrea
• Vezetőségi tagok 2011-ben:
Balog László, Kántor Jenő, Neufeld Györgyné, dr. Kovács Zoltán, Kőrösné dr. Mikis Márta, Lányi Csaba, Salgó István, Sefcsik Béla, dr. Sipos Lajos, dr. Somos András, Szunyoghy András, Végh László. Tiszteletbeli vezetőségi tag: Kajos Gyuláné

Tevékenységük célja a városrészben élő, dolgozó, a kerülethez kötődő elsősorban értelmiségi polgárok körében a település hagyományainak ápolása és a döntéshozók munkájának segítése. Ennek érdekében havonta két alkalommal, általában vendég előadók (irodalmár, tudós, politikus…) segítségével előadásokat, programokat szervez. Szoros együttműködést tart fenn az Újpesti Helytörténeti Alapítvánnyal. Részt vesz az Újpesti Helytörténeti Értesítő megjelentetésében. Törekszik minden évben emléktáblát állítani egy-egy kiemelkedő újpesti személyiségnek.


Újpesti Városvédő Egyesület –

1047 Budapest, Attila u. 150.
Tel.: 369-6584
E-mail: wagner.attila@startadsl.hu

Képviselői: Szöllősy Marianne elnök

Wagner Attila titkár

Tevékenységük célja a városrészben élők, dolgozók, a kerülethez kötődők körében a település hagyományainak ápolása. Ennek érdekében rendszeresen előadásokat, programokat szerveznek. Szoros együttműködést tartanak fenn az Újpesti Helytörténeti Alapítvánnyal stb.


V. kerületi civil szervezetek

Aranytíz Helytörténeti Klub –

1051 Budapest, Arany János utca 10. (Aranytíz Ifjúsági Centrum)
Tel.: 311-6287, 311-2248
Fax: 318- 6769
E-mail: aranytiz@mail.tvnet.hu

Klubvezető: Vízy László


Kincses Belváros Egyesület – www.kincsesbelvaros.hu

Levélcím: 1053. Budapest, Kecskeméti u. 11. II. 8.
Telefon, fax, üzenetrögzítő: 36-1-3174355
E-mail: fruzsina@kacskovics.hu
Web: www.kincsesbelvaros.hu

Elnök: Kacskovics Fruzsina
e-mail: fruzsina@kacskovics.hu
Telefon: +36 30 9442300

A Kincses Belváros Egyesületet 2009-ben alapította tizennégy lokál patrióta, de tagságunk azóta folyamatosan bővül.
Összeköt minket a Belváros szeretete és az a cél, hogy természeti, épített és szellemi örökségét minél jobban megismerjük, feldolgozzuk és bemutassuk.
E cél érdekében szeretnénk elérni, hogy minél szélesebb legyen a látószögünk, világnézeti, szakmai és korkülönbségek félre tételével mindenkinek a véleményére, gondolataira kíváncsiak vagyunk.
E gondolatok, vélemények és élmények megfogalmazhatók egy-egy előadás, séta keretében élőszóban, vagy a terveink szerint évente megjelenő „Belváros Lipótváros Kincsei” könyvsorozatunkban. Sétáinkról, kirándulásainkról, klubnapjainkról honlapunk „Programjaink” rovatában kaphatnak tájékoztatást.


Zürichi Magyar Történelmi… – www.zmte.org

Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Budapesti Asztaltársasága
1117 Budapest, Hamzsabégi út 20.
Tel.: 209-5960
E-mail: heraldika@heraldikakiadó.hu
Képviselő: Sancz Klára Lujza

Célja az elfogulatlan, szabad történelemkutatás megvalósítása, a kutatási eredmények nyilvánosságra hozatala, népszerűsítése. A Svájcban, 1985-ben megalakított szervezet magyar őstörténeti találkozókat, magyar történelmi iskolát, történész-találkozókat szervez. Négy világrész 21 országában, mintegy 10 ezer hallgató előtt voltak előadásai megtartva. Eddig negyvennél több könyvet adott ki, jogosult történelemtanárok továbbképzésére, részt vesz a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem történelem oktatásában. Budapesti Asztaltársasága havonta egy alkalommal, a belvárosi Aranytíz Művelődési Központban tartja meg előadását.


VI. kerületi civil szervezetek

Terézvárosért Egyesület – www.terezvaros.hu

1068 Budapest, Dózsa György út 102. II/1B em.
Levelezési cím: Marián Miklós/Terézvárosért Egyesület 1113 Budapest, Bocskai út 50.
Tel./fax: 361-0556
Email: mmikloslt@online.hu

Képviselő: Dr. Marián Miklós elnök
Elnöksége tagjai:
Gaál Judit
Molnár László
Molnár Éva
Novák Péter

Céljuk a Terézváros lakosai életének javítása és területfejlesztés.
A szervezet kulturális, egészségügyi, szabadidős, környezetismereti, európai uniós, ifjúsági programokat szervez, foglalkozik a lakossági kapcsolattartással, kerületfejlesztési javaslatok közreadásával.
Adószámuk: 18163195-1-42


Terézvárosi Helytörténeti Klub –

1067 Budapest, Eötvös u. 10.
Tel.: +361/322-2886; E-mail: info(kukac)eotvos10.hu

Képviselő: Maczó Balázs klubvezető

Az Eötvös 10-ben, az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Szintérben tartják minden hónap második keddjén a helytörténeti klub alkalmait (Hatker-hatkor!), ahol egy-egy kiválasztott témához kapcsolódó vetítéssel, beszélgetéssel várnak mindenkit. Szintén minden hónap második szombatján helytörténeti sétát szerveznek.


VII. kerületi civil szervezetek

Erzsébetvárosi Helytörténeti Klub –

1077 Budapest, Wesselényi u. 17. (Erzsébetvárosi Közösségi Ház)
Tel.: 386-2187
E-mail: buda@ludens.elte.hu
Képviselõ: Budáné Juhász Katalin klubvezető

Céljuk Budapest VII. kerülete, az Erzsébetváros történeti múltjának feltárása, ápolása és népszerűsítése. Az 1970-es évek elején alapított klub a rendszerváltást követően 1992-ig szüneteltette működését, majd újra kezdte tevékenységét. Havonta tartanak, vagy látogatnak előadásokat, szerveznek helyismereti sétákat. Közreműködésükkel – Erzsébetváros Önkormányzata kiadásában – valósult meg az Erzsébetváros – Iskolaváros első és második kötete (1998, 2001) és az Utak, utcák, terek és épületek Erzsébetvárosban című könyv (2004).


VIII. kerületi civil szervezetek

Budapesti Városvédő Egyesület Józsefvárosi Csoportja
Tel.: 333-8426
Képviselő: Martsáné Szűcs Ilona elnök
Adószám: 19729224-1-42

Tevékenységük célja a Józsefváros értékeinek védelme és bemutatása. Előadásokat, sétákat szerveznek, helytörténeti kiadványokat jelentetnek meg, pl.: Palotanegyed, Védett értékek a Józsefvárosban, Írók-költők a kerületben, Műteremház…


Jóinfó Alapítvány –

1089 Budapest, Kálvária tér 13.
Tel.: 333-4911
Képviselő: Hegedűsné Zöldi Hedvig


Széchenyista Öregdiákok Baráti Társasága –

1089 Budapest, Reguly Antal u. 19.
Tel.: 333-1666
Fax: 417-5754
E-mail: szobt ugyvivo @ freemail.hu

Képviselő: Pap Zsolt elnök főszerkesztõ
Gánóczy József ü.v. titkár
Kührner László és
Berki János IB tagok
Dr. Duray Aladár alapító elnök

A Társaság célja iskolai és helytörténeti emlékek feltárása, ápolása, közreadása.
Konkrét tevékenységük: Az 1984-ben alapított baráti társaság a száz évvel ezelőtt alapított és harminc éve megszüntetett gimnáziumuk öregdiákjainak összefogását havi klubnapjain és éves Nagytalálkozók megtartásako, kiadványok megjelentetésével éri el. A jövőre (2006) 120 éves Tisztviselőtelep helytörténeti emlékeinek összegyűjtésével négy kötetes (cca 1000 oldal) könyvet adtak ki a telep történetéről és lakóinak életéről. Képeslapsorozatot készítettek a telep legszebb házairól és látképéről. Emléktáblákat avattak, utcanév változást kezdeményeztek. Egyesületük életéről 1987-től évente kétszer kiadványt jelentetnek meg, amelyben nevezetes évfordulókról, egykori tanáraikról és diáktársaikról emlékeznek meg.

Adószám: 19639264-1-41


Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület –

Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület
1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 15.
Levélcím: 1089 Budapest, Bíró Lajos u. 62.
Tel.: 06-20-569-2813

Képviselő: Pataky Tamásné elnök
Makai Attiláné alelnök
Miklossy Sándor alelnök
Bolla György EB tag
Adószám: 19657765-1-42

Tevékenységük célja a lakosság, a környezet és a közbiztonság védelme. Ennek érdekében fórumokat, környezetvédelmi munkákat szerveznek. Folyamatosan biztosítják a meglévő zöldterületek karbantartását. Együttműködnek a Józsefvárosi Civil Társasággal.


IX. kerületi civil szervezetek

Ferencvárosért Ifjúsági és Polgári … –

Ferencvárosért Ifjúsági és Polgári Egyesület
1092 Budapest, Haller u. 20.
Tel.: 06-20/9103382
E-mail: klezli.cintia@gmail.com
Képviselő: Klézli Cintia


Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület –

1093 Bp., 1092 Budapest, Ráday u. 18.
Információ: 06-20-4757053
E-mail: ferencvaros.fhe@gmail.com
Képviselői: Lukács Emilia elnök
Gönczi Ambrus
Kenyó Ágnes
Koós Lukács Zoltán
Nagy Csilla
Sándor Gabriella
Tóth Viktória elnökségi tagok
Bankszámlaszám: 11709002-20125882
Adószám: 18255391-1-43.

Az utóbbi évek kerületi helytörténeti tevékenységeinek új szervezeti formát nyújtva 2005 áprilisában alakult meg a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület, amelynek székhelye a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben van. Az egyesület célja Ferencváros helytörténeti hagyományainak ápolása, helytörténeti értékeinek feltárása, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, részvétel a pedagógusok továbbképzésének és önképzésének segítésében, szervezésében.
Az egyesület az alábbi feladatok elvégzését vállalta fel:
– helytörténeti ismeretek oktatásának szervezése (szakkörök, önképző körök működtetése), tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, tudományos és ismeretterjesztő programok biztosítása, pályázatok kiírása, a városrész történetével kapcsolatos kutatások ösztönzése, tanulmányi kirándulások;
– szellemi műhelyek működtetése, előadások, viták szervezése;
– részvétel a helyismereti-helytörténeti információk felkutatásában, összegyűjtésében és közreadásában, a helytörténeti irodalom gyarapításában;
– a helyi közösségek igényeinek megfelelően közhasznú adattárak létrehozása.
Az egyesület első kiadványa – egy ’56-os emlékkötet – 1956 Ferencvárosban címmel jelent meg 2006 októberében. Tevékenységüket Ferencváros Önkormányzata is támogatja.


X. kerületi civil szervezetek

Budapesti Városvédő Egyesület Kőbányai C –

1102 Budapest, Halom u. 37/B
(Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény)
Adószáma: 19729224-1-42


Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület –

CIKK Egyesület
1108 Budapest, Mádi u. 173.
tel.: 06-1- 260-3964
Elnök: Edényi László
Elérhetőség: @@cikkegyesület a Facebookon vagy Messengerben
Adószám: 18173644-1-41

Egyesületük egy 2001 óta Kőbányán működő közhasznú ifjúsági civil egyesület, mely a helyi fiatalok bevonásával rendez programokat a fiataloknak – például közismereti, helyismereti vetélkedőket.


Válaszút Népművészeti Egyesület –

1105 Budapest, Előd u. 1. (KÖSZI)
Képviselő: Diószegi László


XI. kerületi civil szervezetek

Albertfalvai Polgárok Köre –

1116 Budapest, Gyékényes utca 45-47.
Tel./fax: 204-6788
E-mail: ipujs@t-online.hu

Képviselői: Sarkadi Nagy Emília elnök
Hegyi Mátyásné alelnök
Zsembery Gyula titkár
Erős Lászlóné pénztáros

Céljuk az albertfalvi polgári hagyományok ápolása a helyi polgárok közösségi életének önkéntes alapon nyugvó fejlesztése révén.
Felvállalják az Albertfalván élők hagyományőrző és hagyományteremtő tevékenységének, kulturális és szórakozási lehetőségeinek szervezését, valamint a lakossági érdekképviselet és érdekvédelem ellátását. Megvalósítása céljából könyvkiadást, pályázatok kiírását, az Albertfalvai Napok szervezését végzik. Megalapították az Albertfalva Kiváló Tanulója címet, felelevenítették a régi Szent Mihály-napi búcsú hagyományát, és a kertváros alapításának 70. évfordulója tiszteletére egész napos ünnepséget rendeztek. Kulturális és szórakozási alkalmakat szerveznek a Polgári Kézműves Színkör előadásai, dalestek és filmvetítések keretében. Ezen kívül az egyéni és közösségi lakossági érdekvédelmi tevékenységet is ellátják.


Etele Helytörténeti Kör –

1117 Budapest, Erőmű u. 4.
(Etele XI. kerületi Helytörténeti Gyűjtemény)
Tel.: 365-6126
Képviselő: Dr. György Lajosné elnök
(További adatok a kerületi helytörténeti gyűjtemények között – lásd: Etele XI. kerületi Helytörténeti Gyűjtemény.)


XII. kerületi civil szervezetek

Kissvábhegyi Egyesület –

1122 Budapest, Határőr u. 55.
Tel.: 356-9316

Képviselői: Noéh Ferenc elnök
Dömötör István
Karcsay Rezső
Nagy Angela
Rázga Tamásné választmányi tagok

Tevékenységük célja a budai Kissváb-hegyen lakók érdekképviselete, jószomszédi kapcsolatainak fejlesztése. Ennek érdekében szoros kapcsolatot tartanak a helyi önkormányzattal, és társegyesületekkel. Helyi kulturális rendezvényeket szerveznek, a kerületi fejlesztési koncepciók során javaslatokat tesznek a városrész értékeinek és épített környezetének megóvása érdekében.


Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület –

1125, Budapest Felhő u. 17. fszt.7.

E-mail: hagyomanyorzo12@gmail.com

web: http://hagyomanyorzo.com

Elnök: Kövesdiné Martin Nóra

A Jókai, valamint a Tamási iskolából szülők és tanárok egy csoportja úgy határozott, hogy új civilszervezetet alapít Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület néven. Céljuk, hogy munkájukkal újra aktív kulturális élete legyen a Hegyvidéken élő német nemzetiségnek. Azért hozzuk létre a Svábhegyi Hagyományőrző Egyesületet, hogy legyen egy civil fórum, amelyik kézbe veszi a sváb hagyományok ápolását rendezvények szervezésével, patronálásával, valamint a svábhegyi nemzetiségi gyökerű polgárok mozgósításával, akikkel együttműködve ismét élővé válhatnak a felelevenített tradíciók. Az Egyesület alapvető feladatának tekinti a svábhegyi és a magyarországi németek népi és keresztény kultúrájának, nyelvének, szokásainak felkutatását, megőrzését, gondozását, fejlesztését és bemutatását, valamint a karitatív tevékenységek elősegítését.

————————————————————————————–

Zugligeti Egyesület –

1121 Budapest, Béla király u. 59/a.
Tel.: 200-8723
Képviselő: Dr. Salamin András elnök


XIII. kerületi civil szervezetek

Angyalföldért Egyesület –

1132 Budapest, Váci út 50. fszt. 2.
Tel.: 349-9102
E-mail: szszamosi@freemail.hu
Képviselő. Kovács Piroska


XIII. kerületi Helytörténeti Klub –

(Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény)
1132 Budapest, Váci út 50.
Tel.: 215-7053/118

Képviselű: Dr. Róbert Péter
Jelenics József
Dr. Juhász Katalin
Kovács Piroska
Szalma Mária vezetőségi tagok

Tevékenységük célja honismereti, helytörténeti kutatás, ismeretterjesztés. Ennek érdekében előadásokat rendeznek, kiadványokat jelentetnek meg, vetélkedőket szerveznek.


XIV. kerületi civil szervezetek

Alsórákosi Közművelődési Egyesület –

1147 Budapest, Balázs u.53.
Tel.: 252-7410
E-mail: bota.piroska@freemail.hu
Képviselő: Bóta Piroska
Boda Sándor

Civil szervezetük célja az ismeretterjesztés, a helytörténeti hagyományok kutatása, bemutatása és újraélesztése; a kulturális értékek létrehozása, néptánc-hagyományok ápolása; a határon túli magyarok nemzettudatának erősítése -könyvadományok gyűjtése, egy-egy határon túli civil szervezet kiemelt patronálása.


Herminamező Polgári Köre –

1146 Budapest, Hermina út 3.
Tel.: 251-6712
Ügyvezető elnök: Milisits Máté

Herminamező Polgári Köre (alapítva 1990) dr. Buza Péter várostörténész kezdeményezésére alakult 1990-ben. Elnökévé Györffy Miklós újságírót választották.
Az egyesület célja a városrész – Herminamező – értékeinek, hagyományainak felkutatása, dokumentálása, publikálása, a helyi polgárok kulturális közösségének szervezése. Elsődleges feladatának a helytörténeti műhelymunkát tekinti, ebből kifolyólag alakult meg a körön belül a Szabó Bendegúz Helytörténeti Kutatócsoport, amely főként kiadványok szerkesztésével foglakozik. Emellett az építész tagok aktívan részt vettek a kerület építészeti arculatát meghatározó önkormányzati döntés meghozatalában. Az egyesület eddigi működése során több emléktáblát is állíttatott a kerületben (Bartl-emléktábla a Bethesda gyermekkórház falán, Latinovits-emléktábla a Gundel vendéglő falán), részt vett értékmentő akciókban (a Hermina kápolna orgonájának restaurálása, a Fuit-sírkő rekonstrukciója).
A Zuglóért tenni akarók kötetlen beszélgetéssel várják az idelátogatókat. Zuglóról készült kiadványok is megvásárolhatók a klubnapon, hétfőnként 16.00 és 17.30 óra között.


Liget Köztársaság Egyesület a Városliget –

1146 Budapest, Állatkerti út. 2. (Gundel Étterem)
Tel.: 468-4045
Fax: 363-4840
E-mail: kalman@gundel.hu
Képviselő: Kálmán Zsolt

Az 1995-ben alapított egyesület szervezi a Pannon Bországgyűléseket.


Rákosfalva Társaskör –

1144 Budapest, Álmos vezér tér 9.
Postacím: 1144 Budapest, Ond vezér tér 31. fsz. 3.
tel.: 06-20/9322177
E-mail: sajo2@mail.datanet.hu
Képviselő: Mészáros Istvánné


Rákosfalvai Helytörténeti Klub –

1144 Budapest, Rákosfalva park 4. X. 108.
Képviselő: Paszabi János


XV. kerületi civil szervezetek

Pestújhelyi Pátria… –

Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület
1158 Budapest, Szücs István u. 45. (Közösségi Ház)
Tel.: 410-7168
Fax: 410-7168
E-mail: printker@axelero.hu
Képviselő: Báder György
Adószám: 18182020-1-42

Célja a lokálpatriotizmus ápolása, területi „egészségvédelem”, vagyonvédelem. Rendszeres kulturális, egészségügyi és környezetvédelmi tevékenységet fejtenek ki. Asszonyklubot, sportklubot működtetnek, kiadói tevékenységükön belül öt éve megjelentetik a Pestújhelyi Disputa c. újságot.


Rákospalotáért Közhasznú Egyesület –

1151 Budapest, Károlyi Sándor út 140.
Tel.: 306-8448 271-0927 306-8341
E-mail: szimonildi@hotmail.com
szimon.ildiko@rakospalotaert.hu
Web: www.rakospalotaert.hu
Képviselő: Matolcsyné Szimon Ildikó
Makayné Losonczki Beáta
Fábián Józsefné
Adószám: 18170438-1-41

Rákospalota építészeti, természeti környezetének megóvása a céljuk. Az egyesület kulturális, környezetvédelmi, szociális és területfejlesztési tevékenységet végez. A Napraforgó családi műhely c. havi programjukban elfeledett kézműves technikákat mutatnak be. Kert- és portaszépítő versenyt hirdetnek meg, véleményezik a városrészt érintő fővárosi és kerületi rendeleteket, környezetvédelmi akciókat kezdeményeznek.


Toronyhír Újpalotai Média Alapítvány – www.toronyhir.hu

1157 Budapest, Páskompark 13. 8/46
Tel./fax: 418-7470 Mobil: 06-20/537-9111
E-mail: info@toronyhir.hu
Képviselő: Báthory Béláné kuratóriumi elnök
Adószám: 19702322-1-42

Az Újpalotaiak Baráti Köre 1989-ben az Újpalotai Szabadidő Központtal közösen indította útjára a Toronyhír c. újságot, 1991-ben alapítványként függetlenítette.
Az újság célja: megteremteni a helyi nyilvánosság feltételeit, felkelteni a helyiek érdeklődését, cselekvési kedvét a helyi közéletben, a mindennapokban, a városfejlesztésben való aktív részvételre.
Az internet helyi terjedésének köszönhetően 2002 szeptemberétől az interneten keresi a helyi civil független média lehetőségeit, illetve pályázati pénzből évente 2-4 alkalommal ingyenes tematikus kiadványt jelentet meg.


Újpalotaiak Baráti Köre… –

Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület
1157 Budapest, Hartyán köz 3.
Postacím: 1157 Budapest, Páskompark 13. VIII/46. (Báthory Béla)
Tel./fax: 418-7470
E-mail: ebathory@t-online.hu
Képviselő: Báthory Béla elnök
Baráth Gábor titkár
Adószám: 19010241-1-42

Kulturális és érdekvédelmi tevékenységet fejt ki Újpalotán. Előadóesteket rendez, a határon túli magyarlakta területekre kirándulásokat szervez, lakossági fórumokat hív össze, népszavazást kezdeményez aktuális problémák miatt. Kezdeményezésére indult el 1989-ben a Toronyhír c. helyi újság kiadása, amelynek napjainkban internetes változata olvasható (www.toronyhir.hu).


XVI. kerületi civil szervezetek

Cinkotáért Közhasznú Egyesület –

1164 Budapest, Vidámvásár u. 78.
Tel.: 400-0129
Képviselő: Dernovics Mihály elnök


Corvin Honismereti és Helytörténeti Klub –

1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/B. (Corvin Művelődési Ház – Erzsébetligeti Színház)
Tel.: 401-8091
E-mail: lantosantal@bp16.hu
Képviselő: Lantos Antal elnök


Időutazók Társasága – szorongas.com/program

1165 Budapest, Prodám u. 1.
Fax: 4011-586
Tel.: 407-4243, 06-20-931-0800
E-mail: bagi23@freemail.hu; idoutazok@startadsl.hu

Képviselő: Benedek Ágnes vezető
Boldizsár Zoltán
Réz György
Zubreczki Dávid tisztségviselők

Programjaikkal segítik azokat, akik egy picivel többet akarnak tudni Budapest XVI. kerületének múltjáról és jelenéről, valamint a helyi kulturális élet felvirágoztatására törekednek. Az Időutazók Társasága a főváros peremén, a XVI. kerületben élő lokálpatrióta fiatal értelmiségiek, főként újságírók csoportja. Programjaik a szórakoztatás mellett – klasszikus népművelői szemlélettel – hasznosak is, nem csupán a szűk szakmai körhöz jutnak el. Több rendezvényük kifejezetten a diákokat szólítja meg, olyan területeken – helytörténet és újságírás –, ahol az iskolák kevésbé tudnak átfogó ismereteket nyújtani, így tevékenységük hiánypótlónak tekinthető. Múltjuk megismertetése terén igazi nóvum a Kertvárosi Időutazás, az évente mintegy ezer embert megmozgató autóbuszos kerületi városnézés. Rendszeresen szerveznek helytörténeti kiállításokat, vetélkedőket és gyűjtőpályázatot is indítottak. 2004-ben adták ki a helyi önkormányzat gondozásában a Kertvárosi Helytörténeti Füzetek hetedik számát, és tagjai a kerületi lapokban is rendszeresen publikálnak ebben a témakörben. A Kertvárosi Kávéházi Estéken havonta neves személyiségekkel beszélgetnek, diákújságíró fesztiválokat és médiatáborokat tartanak.


Kresz Mária Alapítvány –

1164 Budapest, Cinke u. 33.
Fazekas Központ: 1164 Budapest, Csinszka u. 27.
Tel.: 407-1502
Képviselő: Csuporné Angyal Zsuzsa titkár
E-mail: fazekaskozpont@mail.datanet.hu
Web: www.kma.uw.hu

Célja a Kárpát-medence magyar fazekas hagyományainak dokumentálása, megőrzése, szakszerű feldolgozása és továbbadása. Gyakorlati tevékenységük 1992 tavaszán indult meg. Rendszeresen fogadnak iskolai és óvodai csoportokat bemutatóra és foglalkozásra, nyáron egyhetes fazekas tábort szerveznek. A hazai és külföldi népi kerámia szakirodalma mellett kézirattár, egy szakszerűen válogatott tárgyi gyűjtemény, dia- és fényképtár, mintalapok, hangzóanyagok és videofelvételek állnak látogatóik rendelkezésére. Főbb tevékenységeik: a fazekas szakma bemutatása, elméleti tárgyak, mesterkurzus, szakmapedagógiai módszertani bemutatók egy bármikor látogatható, működő fazekasműhely (Nyitott Műhely) és a Foglalkoztató helyiségben folyó oktatás.


Laki Károly magángyűjtemény –

1165 Budapest, Kalitka utca 1.
Tel.: 403-7909
Tulajdonos: Laki Károly

A gyűjtemény célja elődeink – elsősorban a vidék, a paraszti világ – használati, díszítő és berendezési tárgyainak megmentése, bemutatása és „megszólaltatása”.
A gyűjteményt egy kétszintes, népi jellegű ház, egy botanikus jellegű kert és egy néprajzi anyag alkotja. Mindezt minden néprajzi végzettség és támogatás nélkül a tulajdonos hozta létre. Hivatalosan 1973. március 15-től fogad látogatókat, belépődíj nélkül. Szakmai megítélés alapján is a gyűjtemény páratlan, egyedülálló értéket képvisel. Vezetője, a kétszeres díszpolgár, szeretné elérni, hogy gyűjteménye a későbbi évtizedekben is egy egységet alkothasson.


XVII. kerületi civil szervezetek

Budapesti Városvédő Egyesület XVII. kerü –

Tel.: 258-3394
Képviselő: Szabó Tiborné


Keresztúri Társas Kör –

1173 Budapest, Csabai út 44.
Tel.: 258-8162
Képviselő: Varga Lászlóné


Rákoscsabai Polgári Kör –

1171 Budapest, Péceli u. 222.
Tel.: 257-6514, 256-1913
Képviselő: Nyerges Gyuláné elnök


Rákoshegyi Polgári Kör –

1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
Tel.: 258-3394, 258-1831
Képviselő: Fejér Gyula elnök


Rákoskeresztúri Polgári Egylet –

1173 Budapest, Uszoda u. 3/a.
Képviselő: Újváriné Gercsák Anikó


Rákoskerti Polgári Kör –

1171 Budapest, Rákoskert sugárút 66.
Tel.: 257-6095
E-mail: sszelepcsenyi@t-online.hu
Képviselő: Szelepcsényi Sándor elnök

A polgári kör célja Rákoskert lakosaiban az összetartozás érzésének erősítése, a hagyományok ápolása és a kulturális élet fellendítése. Konkrét tevékenységei: rendszeres összejövetelek tartása, kiállítások, könyvbemutatók, a környezetvédelemmel kapcsolatos rendezvények szervezése, a „Kerti Levél” kiadvány szerkesztése és terjesztése.


Rákosligeti Polgári Kör –

1172 Budapest, Hősök tere 9.
Tel.: 258-0518

Képviselő: Dr. Dombóvári Csaba elnök
Rózsahegyi Péter titkár
Csorba Edit pénztáros
Dunai Mónika
Kovics Tibor elnökségi tagok
Adószám: 18048748-1-42

Az egyesület célja, hogy összefogja és közösségi lehetőségeivel támogassa a helyi közélet demokratikus fejlődését. Ennek érdekében szerepet vállal a helyi hagyományok ápolásában, a kulturális élet színesítésében, a környezet védelmében, szépítésében, a civil önszerveződés segítésében és a lakossági érdekképviseletben. Ennek megvalósuló formái: Kiállítások rendezése, faültetési akciók, társasági estek, helytörténeti beszélgetések szervezése, történeti relikviák gyűjtése, megőrzése.


Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület – www.erdosreneehaz.hu

http://www.erdosreneehaz.hu, http://www.erdosreneehaz.hu/tipus/rakosmenti-muzeumbarat-egyesulet/
1174 Bp., Báthori u. 31.
E-mail: rme.elnokseg@gmail.com
Képviselő: Puzsár Imre elnök
Adószám: 18193037-1-42

Egyesületünk célja Budapest főváros XVII. kerületében, Rákosmentén, illetve településrészein a tárgyi, szellemi és kulturális örökség védelme, megóvása, illetve megismertetése, a lokálpatriotizmus erősítése. Ennek érdekében helytörténeti programokat és ismeretterjesztő előadásokat szervezünk, főleg az általános iskolai korosztály részére. Támogatjuk a helytörténeti kutatómunkát, kiadványokat jelentetünk meg, valamint közreműködünk az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem gyűjtő- és bemutató tevékenységében, rendezvényein. Civil szervezetként részt veszünk a kulturális közéletben, a hasonló célú szervezetekkel együttműködve. Az Egyesület negyedévente megjelenő folyóirata a Rákosmenti Múzeumi Estek című, helytörténeti tudományos-ismeretterjesztő újság; ennek korábbi számai az Egyesület honlapján érhetők el.


Vigyázó Ferenc Mûvelődési Társaság –

1174 Budapest, Szabadság u. 36/a.
Tel.: 258-5767
Képviselő: Sajó Endre elnök


XVII. kerületi Lokálpatrióták Egyesülete –

1173 Budapest, Aranykút u. 100.
Képviselő: Holló Szilárd


XVIII. kerületi civil szervezetek

Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti – www.szeky.ini.hu

Teljes név: Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság
1188 Budapest, Szélső u. 89/b.
Tel.: 291-9757 Mobil: 06-70-220-3771
Fax: 297-4271
E-mail. pandyt@freemail.hu
Web: www.szeky.ini.hu
Képviselő: Pándy Tamás elnök
Dr. Mayer Lajos alapító titkár
Németh Gabriella Ágnes titkár
Szilágyiné Németh Irén gazdasági vezető
Adószám: 18014998-1-43

Tevékenységük célja Pestszentimre helytörténete, érdekképviselete, múltja, jelene, jövője. Konkrét tevékenységeik: Havonta tartanak intézőbizottsági üléseket. Meghatározó részvételük a Pestszentimre Városrészi Önkormányzat munkájában. Ezen túl a Falukép c. lap írása, szerkesztése, kiadása; Imrei események megörökítése; helytörténeti kutatás; Pestszentimre önállósága évfordulójára kiadvány készítés; a szentimrei fejlesztések, lakossági érdekek szerinti nyomon követése, befolyásolása; a Pestszentimre Gyűjtemény gyarapítása, kezelése, új utcanévadási, utcakialakítási javaslatok, évente emlékplakett adományozása (Pestszentimréért Díj).


Együtt Pestszentimréért Egyesület –

1188 Budapest, Erdősáv u. 42/b.
Tel.: 06-20/5558871
Fax: 297-0145
E-mail: epe@mailbox.hu
Képviselő: Dunavölgyiné Lipokatich Margit
Adószám: 18247796-2-43


Pestszentimrei Néprajzi, Ipar- és Helytörténeti Gyűjtemény –

1188 Budapest, Póth Irén u. 20/a.
Tel.: 290-7351

Képviselő: Karip Gyula
Török Erna
Vojtikovszki László

Tevékenységének célja Pestszentimre múltjának kutatása, néprajzi-, ipar- és helytörténeti emlékeinek gyűjtése, bemutatása. Ennek érdekében a múzeumi törvény szerint feldolgozza a gyűjtött és Lénárd Róbert egységes hagyatékából származó relikviákat. A feldolgozott anyagot kiállítás keretében mutatja be. A gyűjtemény civil szervezetként, családi költségvetésből működik. Kapcsolatot ápol a helyi önkormányzattal, civil szervezetekkel és a fővárosi helytörténeti gyűjteményekkel.


XIX. kerületi civil szervezetek

Kispesti Helikon Kulturális Egyesület –

1192 Budapest, Bercsényi u. 22.
Tel.: 282-6129
Képviselői: Tihanyiné Szilágyi Ágnes
Hernádi Paula


Kispesti Honismereti Egyesület –

1196 Budapest, Zalaegerszeg u. 106.
Levelezési cím: 1146 Budapest, Hungária krt. 125. II/2.
Tel.: 220-2937
Fax: 220-2937
Képviselő: Vidra Péter elnök

Az egyesület célja a hagyományőrzés, a magyarságtudat erősítése a fiatal korosztály körében. Mindezt kirándulások, táborok szervezésével, honismereti programok megvalósításával, a határon túli régi magyar tájegységeken való barangolásokkal (Erdély, Felvidék) kívánják elérni.


Kispesti Társaskör –

1191. Budapest. Fõ u 42
Képviselők:
Elnök: Arany-Tóth Zoltán
Tel. : 377-3424
E-mail: atzt100@ gmail.com
Társelnök Gaál Károlyné /Varjú Vilma /
Tel.: 370-953
E-mail : gaalvi@freemail.hu

Az egyesület a 120 éve alakult Kispesti Polgári Kört tekinti jogelődjének. Rendezvényeinket minden hónap első és harmadik csütörtökjén, du. 16 órától kezdődően tartjuk a Kispesti Kaszinóban (Fő u. 42.) Egyesületünk együttműködésre hívja a régi és új kispestieket, akik cselekedni készek önzetlenül, becsülettel a hazáért, városunkért és a helyi lakosság közös érdekeiért. Célkitűzésünk nemzeti értékeink megőrzése, ápolása és a kispesti lokálpatriotizmus életben tartása, a híd szerepét betölteni a lakosság és az önkormányzat között. Társaskörünk közösségi életét előadásokkal, kulturális rendezvényekkel, az országot megismerő kirándulásokkal, közérdekű kezdeményezések felkarolásával kívánjuk vonzóvá tenni. Ajtónk minden érdeklődő kispesti polgár előtt szeretettel nyitva áll.


Magyar Kollégium Kulturális Egyesület – www.magyarkollegium.hu

1192 Budapest, Baross u. 48.
Képviselő: Romhányi András
E-mail: romhanyi@magyarkollegium.hu

Az egyesületet 24-en hívták életre, amely azóta már 27 főre és egy pártoló tagra bővült. Szakmai kapcsolattartás, tapasztalatcsere, rendezvényszervezés, kulturális kistérség fejlesztés, stb. amivel foglalkoznak, a Kárpát-medencén belül. A MKKE célja a magyar kulturális értékek őrzése és gyarapítása. A MKKE szellemi műhely, nemzeti intézmény, melynek feladata: a magyar közművelődési szakma eredményeit, módszereit közvetíteni a határon túl élő magyarság számára. Az MKKE céljait különösen a következő eszközökkel valósítja meg: szakmai cseréket, szakemberképzéseket, szakmai tanácskozásokat szervez és intézményesít; magyarországi kulturális szakemberek, művészek és tudósok, illetve ezek csoportjainak határon túli közreműködését, szereplését szervezi; határon túli kulturális szakemberek, művészek és tudósok, illetve ezek csoportjainak magyarországi közreműködését, szereplését szervezi; kiállításokat szervez; szakmai kiadói tevékenységet folytat.


Wekerlei Társaskör Egyesület – www.wekerletelep.eu

1192 Budapest, Kós Károly tér 10.
T.: 280-0114
Email: postalada@wekerletelep.hu
Elnök: Somlói Judit


XX. kerületi civil szervezetek

Kossuth Társaság –

1201 Budapest, Topánka u. 3., II. 21.
Levélcím: 1203 Budapest, Baross u. 53. (Pesterzsébeti Múzeum)
Tel.: 283-1164
Fax: 283-0625
Képviselő: Dr. Sturcz Zoltánné elnök


Német Hagyományokat Ápolók… –

Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület
1204 Budapest, Desewffy u.2.
Postacím: 1204 Budapest, Nefelejcs u.1.
Tel.: 285-2711
Képviselő: Szujer Józsefné

Az 1998-ban bejegyzett egyesület célja a XX. kerületi, sokszínű német nemzetiségi hagyományok ápolása.


Pesterzsébeti Helytörténeti Klub –

1201 Budapest, Nagy Gyõri István u. 4-6. (Csili Művelődési Központ)

Képviselő: Kökény Sándorné Kalmár Veronika klubvezető

A XX. kerület történeti múltját ápoló és népszerűsítő helytörténeti klub minden hónap második keddjén, du. 5 órától tartja összejöveteleit a Csili Művelődési Központ Vízvári termében.


Pestszenterzsébeti Kolping … –

Teljes név: Pestszenterzsébeti Kolping Család Egyesület
1201 Budapest, Vörösmarty út 180.
Levelezési cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 91.
Tel.: 285-8477

Képviselő: Takács István elnök
Tompos Gyula titkár
Dombos Tiborné gazdasági vezető
Az egyesület célja 150 éve változatlan: erős hitű, öntudatos polgárokat nevelni. Kolping iskoláik ezt az utat követik. Előadásokat, kirándulásokat szerveznek. Évente több egynapos kirándulást is; egy alkalommal a shengeni határon túlra mennek, földrajzot és történelmet tanulni. Felkutatják a hátrányos helyzetű fiatalokat és Kolping iskolába küldik őket, ahol szakmát és idegen nyelvet tanulnak és leérettségizhetnek.
Adószám: 18240407-1-43


XXI. kerületi civil szervezetek

Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület .. – www.cshve.hu

1213 Budapest, Királyhágó utca 93.
Tel.: 06-20-2651213
Képviselői: Dr. Bolla Dezső elnök

Zémann István titkár

Bárány Tibor alelnök

Ifjabb Petz Rudolf alelnök

Széchényi Péter alelnök

Egyesületünk az 1960-ban alakult Csepeli Helytörténeti Bizottság jogutódjaként 1995. novemberében jött létre. Célkitűzésünk kettős, egyrészt a csepeli múlt évezredes hagyományainak ápolása, a történelmi emlékek gyűjtése és megőrzése, szoros együttműködésben a Csepeli Helytörténeti Gyűjteménnyel, másrészt a lakóhelyünk élhetősége szempontjából fontos városszépítés és környezetvédelem előmozdítása, tevékeny segítése, nemcsak szakmai előkészítésben, hanem a közterületeket fejlesztő közösségi munkában is. Kerületünk műemlékeit, természetvédelmi területeit, közparkjait és a Ráckevei-Soroksári Duna partot is szívügyünknek tekintjük. Mindezen célkitűzéseket szem előtt tartva és ezeknek megfelelve, eredményesen működünk közre a városrész környezetvédelmi és városvédelmi feladataiban is. Tagságunk baráti közösséget alkotva, együtt szervez kirándulásokat bel- és külföldre, természetvédelmi területekre, tanösvényekre, múzeumi látogatásokra.
Adószám: 18227994-1-43


Csepeli Svábok Szabad Kulturális … –

Teljes név: Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete
1215 Budapest, Árpád u. 1.
Postacím: 1212 Budapest, József Attila u. 37.
Tel.: 277-0368 276-1300
Képviselő: Kaltenecker Antalné

Az 1991-ben bejegyzett egyesület célja a csepeli német nemzetiségi hagyományok ápolása. Tevékenységük egyik jelentős eredménye a német nemzetiségi tánccsoport műsoros estjének megvalósítása.


XXII. kerületi civil szervezetek

… Promontor-Tétény munkacsoport –

Teljes név: Budapesti Városvédő Egyesület Promontor-Tétény munkacsoportja
1222 Budapest, Komáromi út 15/c.
Tel.: 227-0683
Képviselő: Bartos Mihály vezető


Baross Gábor Telepi Polgári Kör –

1224 Budapest, IV. u. 17.
Tel.: 362-4682
Képviselő Sztavropulosz Szotiriszné


Budafok-Tétény Baráti… – www.baratikorok.hu

Teljes név: Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete
1222 Budapest, Tóth József u. 45.
Tel.: 424-5837, 06-30/200-0953
E-mail: info@baratikorok.hu
Képviselő: Horváthné Fűkő Zsuzsanna elnök
Gömörei József általános alelnök
Vizi Sándor alelnök
Bozsó Gy. Zsoltné gazdasági titkár
Zsidákovits Ágoston szervező titkár
Horváth Józsefné
elnökségi póttag
Az egyesület célja a kerület haladó hagyományainak ápolása, a lakosság érdekvédelme és szolgálata, kulturális programok szervezése a kerületi lakosok, különös tekintettel Budafok-felsőváros lakói részére. Tevékenységük része a lakókörnyezetük múltjával és jövőjével összefüggő előadások szervezése, kulturális és sport programok, rendezvények, kirándulások, rendszeres klubdélutánok (klubnapok) szervezése, kivitelezése, a tiszta lakókörnyezet megteremtése érdekében lakossági mozgalmak szervezése, támogatása… Székházuk nyitott mindenki számára, ott számos közösségi rendezvényt tartanak.


Budafoki Péter-Pál Utca… – www.peterpalkor.hu

Teljes név: Budafoki Péter-Pál Utca és Környéke Polgári Kör
1221 Budapest, Péter-Pál u. 122/a.
E-mail: peter.pal.p.kor@gmail.com
Web: www.peterpalkor.hu
Képviselők (elnökség): Dr Vankó András elnök, dr. Szigeti Zoltán alelnök, dr. Joó Ernő titkár, dr. Nagy Sándor pénztáros, Bicsák Zoltán, Klein László, Németh Zoltán tagok.
Adószám: 18242227-1-43

Az egyesület 1999. decemberében alakult azzal a céllal, hogy összefogja és közösségi lehetőségeivel támogassa a helyi közélet demokratikus fejlődését. Ennek érdekében a polgári kör vállalta, hogy aktívan részt vesz a helyi civil társadalom önszerveződésében, a történelmi múlt helyi emlékeinek felkutatásában és megóvásában, a budafoki kulturális életben, a környezeti kultúra ápolásában, a természet, a táj megóvásában, a kerületrészek közötti kapcsolatok erősítésében, a közrend védelmének, a helyi lakosság egészségvédelmének elősegítésében, valamint az időskorúak és a szociálisan rászorulók segítésében. Helytörténeti rendezvényekkel, az egykori budafoki hagyományok keresésével, felelevenítésével, helytörténeti tanulmányok kiadásával is foglalkoznak. A polgári kör 2009 óta közhasznú szervezetként működik. Legfontosabb rendezvénye a minden év június végén megrendezésre kerülő Péter-Pál Napok.


Klauzál Gábor Társaság – www.klauzal.hu

LEVELEZÉSI CÍM: 2030 Érd, Fonó u. 1.
e-mail cím: info@klauzal.hu

Elnök: Glattfelder Tamás, e-mail: info@klauzal.hu, telefon: 06-30/914-6366
Adminisztratív titkár: Krieger Krisztina, e-mail: krieger@enternet.hu
Szervező titkár: Hódi Szabolcs, e-mail: hodi.szabolcs@klauzal.hu

Az egyesület tagjai, akik Klauzál Gábor első független kormányunk mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi minisztere, a reformkori és a kiegyezéshez vezető reformmozgalmak egyik vezető személye, egyben budatétényi birtokos gazdálkodó, közösség és kultúrateremtő hazafi emlékének ápolása iránt felelősséget éreznek, az alábbi célokat fogalmazták meg:
a) Klauzál Gábor szellemében és példája nyomán mértékletes, higgadt, de bátor és haladó közhasznú, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenység kifejtése,
b) Klauzál Gábor helyi, országos és határon túli szellemi és tárgyi hagyatékának felderítése, ápolása, megőrzése, továbbadása, megismertetése és elismertetése,
c) Klauzál Gábor örökségének felkutatásában és közkinccsé tételében az emberek, egyesületek, gazdasági szereplők valamint önkormányzati szervek és intézmények együttműködésének előmozdítása,
d) a történelmi múlt, helytörténet, hagyományok szelektált kutatása, felelevenítése és ápolása,
e) egy-egy helyi és országos rendelet- ill. törvényjavaslat esetén Klauzál Gábor szellemisége alapján véleménynyilvánítás kifejtése.
Az egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök jogosult.
Az egyesület a Magyar Köztársaság Alkotmánya, valamint a egyesülésről szóló 1989. évi II. törvény alapján és az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseivel összhangban működő, önszerveződéssel alakult közhasznú, non-profit szervezet. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat. Az egyesület besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.


Mihalik Sándor Helytörténeti Kör –

1221 Budapest, Panoráma u. 7.
Tel.: 226-1916
Képviselő: Garbóci László elnök


Nagytétényi Polgári Kör – www.ntetpolg.hu

1225 Budapest, Nagytétényi út 312.
Postacím: 1225 Budapest, Romhányi József u. 21.
Tel.: 207-1863 2007-5862 362-4505
E-mail: ntetpolg@mailbox.hu
Képviselő: László Istvánné

Célja a nagytétényi hagyományok ápolása. Az 1991-ben alakított egyesület a kézimunka körtől a tánckörig bezáróan különféle szakköröket, klubokat működtet. Tagjai szervezik a nagytétényi szüreti mulatságoktól az év végi szilveszteri bálig tartóan a helyi rendezvények széles skáláját.


XXIII. kerületi civil szervezetek

Harmónia Háza Hagyományőrző és Természetvédő Közhasznú Egyesület –

1237 Budapest, Maros u. 27.
Tel.: 06-20/950600
Képviselő: Tóth Csaba


Soroksári Grassalkovich Kör –

1239 Budapest, Kisduna u. 8.
Tel.: 06-30-5943715

Képviselő: Román János vezető
Ott Sebő vezetőhelyettes
Schuszter Antal vezetőhelyettes

Céljuk Soroksár múltjának feltárása, értékeinek megismerése, feldolgozása és minderről a lakosság informálása: helytörténettel foglalkozás; a családoknál, levéltárakban még meglévő írásos és képi dokumentumok (fotók) felkutatása, másolása, rendszerezése és előadások, könyvek, kiállítások formájában „közkinccsé” tétele; épületek felmérése, állapotuk fotón és rajzon való rögzítése, épített értékeink megvédése.
Adószám: 19729224-1-42


Soroksári Svábok Független Egyesülete –

1238 Budapest, Templom u. 110.
Tel.: 287-3081
Fax: 287-3081
Képviselő: Zwick József


XXIII. kerület Fejlesztéséért Egyesület – www.egyuttsoroksarert.hu

1238 Budapest, Házhajó u. 63.
Tel.: 350-0374
E-mail: farkasfalvi@egyuttsoroksarert.hu
Képviselő: Dr. Farkasfalvi József elnök

Célja Soroksár értékeinek megóvása, történelmi hagyományainak, a település fejlődésének elősegítése, a település kulturális- és közéletében való tevékeny részvétel.
Megvalósítása érdekében együttműködnek mindazokkal, akiknek szerepük és lehetőségük van Soroksár épüléséért, szépüléséért munkálkodni. A közösség életminőségének javítását elősegítõ kezdeményezéseik, akcióik, egyéb tevékenységeik jelzik munkájuk eredményeit. Együtt elnevezéssel 2005 januárjától időszaki újságot adnak ki, melynek évente három száma jelent meg.


xxxxxxxxxxx –

A Budapesti Honismereti Társaság (elérhetőségét lásd a címtárban) köszönettel várja a budapesti egyesületi címtárban szereplő szervezeteknek és közölt adatoknak kiegészítését, a 2006. évben történt változások közlését minden olyan civil szervezettől, amely a fővárosban helytörténeti tevékenységgel (is) foglalkozik.


A Budapesti Honismereti Társaság köszönettel várja a budapesti egyesületi címtárban közölt adatok kiegészítését és a 2005. évben történt változások közlését minden olyan civil szervezettől, amely a fővárosban helytörténeti tevékenységgel is foglalkozik.